• Ökad fysisk aktivitet med hjälp av FaR-en enkätstudie om verksamheten vid ett fysiotek
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Kristianstad University/Department of Health Sciences
 • Empowerment är inom Service Management ett begrepp för att ge personalen större handlingsfrihet att skapa värde tillsammans med kunden, med intentionen att förbättra servicen. Managementlitteraturen inom fältet empowerment tenderar dock att ge en stel och fragmentarisk bild av processen. Eftersom människonära tjänster ställer höga krav på personalen att vara stark i utförandet av tjänsten, som bygger på nära och ömsesidiga relationer samt kräver anpassning, torde empowermentprocessen kunna tillämpas och tydliggöras i denna kontext. Syftet med denna studie är därmed att undersöka empowerment i människonära tjänster utifrån ett ledarskapsperspektiv, för att dels visa på hur en ledare kan skapa förutsättningar för empowerment i människonära tjänster och dels försöka bidra till en tydlig och rättvisare bild av empowermentprocessen. Den huvudsakliga frågeställningen som behandlas utifrån ett ledarskapsperspektiv är följande: Hur kan empowermentprocessen förstås och beskrivas i en verksamhet som tillhandahåller människonära tjänster? För att kunna svara på detta har en litteraturstudie på området empowerment gjorts, samt observations-, enkät- och intervjustudier på vårdboendet Blombuketten, en verksamhet som tillhandahåller människonära tjänster och har rykte om sig att ha ett bra arbetsklimat. Teori på området har relaterats till empiri med hjälp av Anderson och Huangs modell (2006) över dimensionerna av empowerment, vilket har resulterat i en ny modell över empowermentprocessen som visar på en dynamisk process där ledarskapet skapar organisatoriska förutsättningar och personalens motivation och känsla är central. I slutsatsen redogörs även för ett antal punkter som ledaren kan arbeta på för att skapa de organisatoriska förutsättningarna som motiverar personalen till empowerment, så som gemensamma mål, meningsfulla och avgränsade uppdrag för inflytande och självbestämmande, informationsspridning, ärlighet, rak kommunikation samt ett tydligt och nära ledarskap.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Service Management/retail, tourism, hotel and restaurant
 • Att välja väg
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor
 • Förändring mot kulturellt ideal
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor
 • Remot management at Global Manufacturing, Volvi Trucks corporation
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor
 • Innovation genom motiverade team
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Knowledge Management: Är universitetet så unikt som man tror? - en empirisk studie
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Warstory Fastpool: Being passionate about your company
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi
 • Visionen om den goda skolan : Den goda skolan beskriven av gymnasieelever i årskurs två
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen
 • Vad motiverar dig? : - en studie om motivation i ideellt och kommersiellt ledarskap
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Kvinnligt och manligt ledarskap
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
 • Motivation och motivationsklimat inom golf
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS)
 • Styrketillväxt med hjälp av vibrationsplatta
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
 • Hur påverkas syreupptagningsförmåga och arbetspuls av åtta veckors låg till moderat fysisk aktivitet? - en studie baserad på en grupp personer med lätt utvecklingsstörning
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
 • En studie om motivationsskapande faktorer hos elever i årskurs 1 och 3 på en gymnasieskola i Norrbotten
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Pedagogik och lärande
 • Att undervisa i historia utifrån skönlitteratur - ett fältarbete
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Malmö högskola/Lärarutbildningen
 • Mandalans mittpunkt : Arketyper och symboler i Susan Coopers Mörkret stiger
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia
 • The Secret World of Harry Potter : The Literary Laws of Fantasy Applied to the Novels by J. K. Rowling
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia
 • On a paradoxical jouissance, or the limit of desire and fantasy : Kierkegaard through Lacan
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Centre for Theology and Religious Studies
 • Tonårspojkar och identitet: om den skönlitterära läsningens betydelse
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)
 • Musik, hjärna, fantasi och lek - Om en Rytmikpedagogs bidrag till lärararbetet i grundskolans musikämne
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Malmö Academy of Music
 • Verksamhetsförlagd SFI på skola och förskola - en språkbehovsanalys
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket
 • Att ha två friska njurar : En litteraturstudie om donatorns motiv, tankar och känslor kring njurdonationen
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
 • Open Book Accounting - I vilka situationer används den? Vilken information samals in och hur viktig är den?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • LEDARSKAP- en uppsats om skolledares syn på sitt eget ledarskap
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola |
 • Allting handlar om kommunikation - en kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av Mentors föräldrakurs
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete
 • Gap mellan praktik och normativ teori? En studie av informationsanvändning under strategiutveckling och strategiimplementering i sju stora tillverkningsföretag
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Kartläggning av kostnadsreduktionsaktiviteter
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
 • Alternativa investeringar â?? En fallstudie om råvaror
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Economics
 • Spegla eller granska en rådande samhällsstruktur? En kvantitativ innehållsanalys av artiklar om skolan i Göteborgs-Posten
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation
 • Next page 2 / 1528