Kina Landarbete

11 röster
75379 visningar
uppladdat: 2008-04-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Inledning
Kina är idag ett av världens mest omskrivna land. 2008 är råttans år och för första gången i historien är nationen arrangör av sommar-OS, vilket har fått en stor symbolisk betydelse för nationen.
Inget land med kinas storlek har någonsin växt så kraftigt under så kort tid. För att fortsätta denna positiva utveckling i Kina behöver man hantera fler frågor än de ekonomiska. Exempelvis:
• Miljöförstöring
• Folkomflyttning
• Brist på råvaror
• Energitillgångar
• samt brist på livsmedel

2. Bakgrund/ Problemformulering
Kinas population består av över 1.3 miljarder människor, vilket är 21 % av världens population . Detta gör Kina till den folkrikaste nationen i världen. Den stora befolkningen i landet gör det svårt att förbättra allas liv snabbt, speciellt när naturtillgångar och livsmedel inte räcker till för att försörja landet. Landet har därför en stor import av livsmedel och naturtillgångar. Ett annat stort hinder för den kinesiska populationens välmående är de växande industriernas stora utsläpp. Redan nu är Kinas miljö så förorenad att tusentals människor dör varje år av följderna t.ex. giftigt vatten, luftföroreningar eller förstörd åkermark . Vem vet vad som kommer hända om denna negativa sida av industrirevolutionen fortsätter.
2.1.1 Huvudfråga:
Kommer livsmiljön i land x att ge drägliga livsförhållanden för alla i befolkningen under en överskådlig tid
2.1.2 Fördjupning i frågan:
• Kommer den kinesiska befolkningen att uppnå drägliga levnadsförhållanden? Drägliga livsförhållanden kan tolkas olika beroende på perspektiv, men antagandet är att det syftar på det levnadsförhållandet medelmänniskan har här i västvärlden.
• Räcker de försörjningsmöjligheter och fördelar som Kina har med en arbetssam befolkning och ett effektivt ledarskap? Kina har i dagens globala värld alla förutsättningar att snart vara ikapp Sverige och Västeuropa i levnadsstandard och välfärd.
• Kan miljöförstörningen från den snabbt växande industrin i landet hindra den kinesiska befolkningen välfärd nu, eller kanske för framtida generationer (en överskådlig tid)?

3. Viktiga faktorer för Kinas utveckling
3.1.1 Hur ser den demografiska utvecklingen i Kina ut?
Den demografiska utvecklingen är en viktig faktor för att kunna bedöma den framtida livskvaliteten i Kina
• Var lever den största delen av landets befolkning?
• Hur många invånare bor i landet?
• Vad livnär sig de flesta invånarna på?
• Hur mycket ökar befolkningen med i snitt per år?

3.1.2 Hur ser förhållandena ut vad gäller försörjningsmöjligheter i landet?
Har landet tillräckligt med odlingsbar mark för att försörja sin egen befolkning? Har det god kontakt med omvärlden och kan Kina livnära sina invånare med importvaror?
• Klarar Kina att själv försörja sin befolkning?
• Var kommer den främsta maten folket äter ifrån?
• Har alla råd med livsmedel i landet?

4. Metodbeskrivning
Genom att använda relevanta fakta från blandade källor så uppnås en grund för att bilda en korrekt beskrivning om Kina. Varje källa är beroende av sin författare och har en egen vinkel på Kina dvs. texten innehåller vinklade synpunkter beroende på författaren.
Den begränsade tid som finns för att ställa samman uppsatsen utesluter vissa faktakällor samt djupare studier i t.ex. böcker. Uppsatsens koncentration på ekonomi och miljö gör det lämpligt att använda internet som källa. Eftersom internet är en relativt opålitlig som underlag för en uppsats bör källorna främst plockas från kända publikationer och statistiska uppgifter dubbelkontrolleras. Det fanns dock webbadresser i mina källor där tillförlitligheten på fakta och statistik kan säkras, bl.a. The CIA Factbook. Internet är alltid uppdaterad med den senaste informationen.
Mina egna synpunkter påverkar texten genom både urval av källor och fokus. Därför har texten alltid stor influens från författaren.


5. Kina idag
Kina är världens folkrikaste land belägrat i östra Asien. Landet är nästan lika stort som hela Europa och den västra och norra delen består främst av stora ödemarker, bergsområden och öknar. Den östra delen består av bördig jord och är mycket tätbefolkat.

5.1 Demografi
Kinas demografi är karaktäriserad av en stor population med en relativt liten mängd invånare under 15 år (i förhållande till andra länder med samma levnadsförhållanden), vilket delvis är ett resultat av Kinas ett - barns policy, d.v.s. att en kvinna bara får föda ett barn. Man tror att Kina skulle ha en population på över 1.7 miljarder invånare från de 1.3 miljarder som existerar idag, om inte policyn införts . Att befolkningen är så stor gör dock ändå att antalet människor ökar med hög fart, närmare ca 18 miljoner människor per år. Trots att Kinas landmassa består till mer än hälften av bergsområden och öknar lever det 137 invånare per km² i landet. ( Sverige har 22 inv./ km²)
Ett stort problem i Kina är den växande urbanisering, ett högt antal personer flyttar från landsbygden till städerna, från underutvecklade ekonomiska områden till utvecklade områden, och från de centrala och västra regionerna till de redan överbefolkade östra . Detta är ett resultat av den snabba ekonomiska utvecklingen som lett till ett modernare jordbruk och ökad import av livsmedel, vilket har gett ett minskat behov av bönder. Följderna av den stora stadsinvandringen blir att städerna inte hinner anpassa sig efter befolkningsökningen. Därför blir flera av invandrarna både bostads- och arbetslösa.

5.2 Landets försörjning
Kina försörjer 21 procent av världens befolkning med mat, men har bara 7 procent av dess åkerareal . Därför importerar Kina stora delar av sin årliga livsmedelsförbrukning. Förstörandet av åkerarealen genom bl.a. överodling, föroreningar, och storständernas utbredning över odlingsbar mark är en av orsakerna till att landets livsmedelimport ökar snabbt. En annan bidragande orsak är att befolkningens medelinkomst ökar kvickt och fler personer har råd med mer mat än vad som är nödvändigt för att överleva. Dessutom ökar befolkningens behov av animaliska produkter, vilket Kina omöjligt kan producera effektivt med en så liten bebolig landsareal förhållande till sin befolkning.
Kinas livsmedelsimport är idag så stor att den påverkar hela världens priser på mat, främst på spannmål. Men trots massimporten av mat och befolkningens ökande inkomster är svält ett stort problem. Det är svårt att hålla statistik om hur många som är fattiga i landet eftersom tillgångarna är så ojämnt fördelade, men enligt flera statistiker beräknas över 20 procent av befolkningen knappt ha råd med mat för dagen . Den ständiga tillväxten kanske kommer ändra på detta inom en snar framtid, men det är också möjligt att minskningen av landets odlingsjord pressar upp livsmedelspriserna och människor inte kommer ha råd med mer mat trots sitt ökade kapital.

5.3 Landets ekonomi
Kina är idag ett så kallat NIC(Newly Industrialised Country)-land med en av de högsta tillväxterna i hela världen. Redan nu är Kina världens näst största ekonomi med en BNP på 10.21 triljoner dollar (2006) . Befolkningen i landet har således fått en snabbt ökande tillgång på både materiella och mentala rikedomar genom de 25 senaste årens starka tillväxt. Dock är BNP per capita fortfarande relativt låg, 2034 dollar (2006) . Fördelningen av den ekonomiska tillväxten är mycket ojämn eller som Deng Xiaoping utryckte det ”det spelar ingen roll om en katt är svart eller vit så länge den jagar råttor”, med andra ord vill Kina bli en stark ekonomi och för det behövs rika kapitalister. Den stora populationen gör det svårt att förbättra genomsnittskinesens liv snabbt och det är pga. befolkningsantalet som BNP per capita förändras mäkta långsammare än landets BNP . Om denna positiva utveckling fortsätter kommer Kina enligt analytiker år 2040 vara världens största ekonomi med en mångdubblad BNP per capita.

5.4 Miljö
Det största problemet som kommit till i samband med Kinas industriella revolution den stora mängd utsläpp från landets industri. Utsläppen påverkar inte bara regionalt utan även globalt. Regionalt sett påverkas människor av den förorenade luften som utsläppen medför, och varje dag dör tusentals av sjukdomar orsakade av luftföroreningarna. Vattenföroreningar har också blivit ett stort problem. Landets sju större floderna beräknas ha undermåligt dricksvatten, och i vissa fall är floderna så allvarligt förorenade att dricksvattnets kvalitet är giftigt för människor, växter och djur . Det giftiga vattnet från floderna påverkar också jorden, och varje år förstörs tusentals kvadratmeter odlingsbar mark av surt regn, översvämningar, bevattningar m.m. . Industriernas ökande vattenkonsumtion till produktion sätter också stor press på befolkningen, som nu inte bara måste kämpa för att få tag i rent dricksvatten, utan att över huvud taget få tag i vatten.
Kina har redan mest utsläpp av koldioxid i världen och prognoser har visat att världen har fått en kraftigt ökad medeltemperatur för varje år som gått efter att landet började sin industrialisering .

5.5 Politisk styrning
Kina är idag en diktatur som styrs av kinas kommunistiska parti (grundades år 1921, tog makten i landet år 1949) . I likhet med andra diktaturer står KKP (Kinas Kommunistiska Parti) ovanför lagen och kan agera oberoende av statens politik. Partiet hade från början, precis som namnet påpekar, en planekonomi med stark reglering på produktionen och konsumeringen i landet. Emellertid ändrade KKP landets politiska inriktning helt under en ekonomisk reform på 80-talet. Med den nya reformen infördes en rent marknadsekonomisk plan som fick till följd att partiet fick en begränsad eller ingen makt över Kinas ekonomi. Påföljder av detta blev att industrin kunde utvecklas fritt och ta del av landets billiga arbetskraft. Detta ihop med dagens effektiva transportsystem har gjort Kina till en blomstrande exportnation med ständigt ökande BNP.
Trots den fria ekonomin reglerar KKP nästan allt omkring den. Tidskrifter, befolkningstillväxt, internet, populationsförflyttning och migration är exempel på vad partiet helt eller delvis reglerar.

6. Slutdiskussion
6.1 Kinas framtid
Jag tror att Kina inom en nära framtid liksom sina grannländer Japan, Sydkorea och Singapore kommer att bli ett rikt land. Förutsättningar är enorma och som det ser ut i dagens läge kommer Kina uppnå ett i-lands status under en kortare tid än något annat stort land. Den ojämna fördelningen av rikedomar i landet är inte ett problem för att medelbefolkningen ska kunna uppnå drägliga livsförhållanden, utan snarare en potential. Rikedomarna kommer de fördelas jämnare i takt med ökad utbildning och välfärd, vilket Kina är på väg mot. En dag kommer Kinas medelbefolkning ha det lika bra som här i väst. Men vad är det som gör Kina så potentiellt för en stark och hållbar tillväxt, och vad finns det för risker att detta inte uppnås?

6.2 Möjligheterna
Kina är precis som de flesta tigerekonomierna ett land med få naturresurser, men har ändå lyckats med att bli en ekonomisk stormakt eftersom landet har förlitat sig på en stark infrastruktur och välarbetande befolkning. Det som i min mening kommer leda till en fortsatt stark tillväxt och ett drägligt livsförhållande för medelbefolkningen i landet är följande faktorer:

6.2.1 En arbetsam befolkning
Kinas befolkning är idag ett av de mest arbetande folken i världen. Detta beror på de goda framtidsutsikterna som ger en positiv arbetsanda i landet. Folket har dessutom påverkats starkt av regeringspropaganda, religion och kultur som i Kina sänder ut budskap om att hårt arbete är den ”rätta” livsstilen. Ett exempel på hur präglat Kinas befolkning är av dessa förkunnelser är att Konfucianismen, en ca 2500 år gammal religion/filosofi som detaljerat beskriver den flitighet och kämparglöd som krävs för att nå ”själsfrid”, är Kinas statsideologi. Dessa budskap sitter djupt inpräglade i kinesernas mentalitet och kommer därför inte rasera landets produktiva arbetskraft även under svåra tider. En arbetskraft att räkna med även under svåra förhållanden kommer ge en stabil tillväxt, då utländska investerare alltid kommer räkna med Kina, vilket är essentiellt för ett land som inte har några större naturresurser. Skatterna är fortsatt låga vilket även det bidrar till hårt arbete.

6.2.2 En enväldig diktatur
I fleras ögon kan detta ses som en nackdel för ett lands välmående, men jag tror att detta ger Kina större möjligheter till att utvecklas ekonomiskt. Kina har världens högsta befolkningsantal där oliktänkande är ett faktum. En demokrati i ett så stort land skulle göra det instabilt och oförutsägbart för en välfungerande ekonomi. En stabil tillväxt kräver en ekonomiskt inriktad politik och minimerar risken för andra politiska inriktningar. Kinas enväldiga regering (KKP) kan också ofta fatta beslut snabbare än i en demokrati. Kina har idag lyckats bygga upp en stark infrastruktur snabbare än något annat land gjort. Regeringen behöver inte ta hänsyn till att en minoritet av befolkningen drabbas för att en majoritet ska få det bättre (t.ex. rivning av småhus i städerna för att göra plats åt ex. höghus och vägar). Kinas ledning går sakta mot demokrati väg i samband med den öppenhet landet måste ha för att vara en stark industrination. När landet stabiliserats och befolkningen fått en allt bättre levnadsstandard kommer en demokrati liknande andra asiatiska länder troligtvis formas i Kina.

6. 3 Risker
Det är också möjligt att Kinas befolkning inte kommer nå drägliga livsförhållanden under en överskådlig tid. Befolkningen kan få det sämre levnadsmässigt än idag om landet drabbas hårt av ett flertal negativa faktorer. De största hoten mot kinesernas väg emot drägliga livsförhållanden är dessa:

6.3.1 Motstånd mot regering
Trots regeringens intensiva kontroll över Kinas befolkning kan oppositionsgrupper skapa mycket oreda. Exempel på att KKP redan idag har svårt att hantera regeringsmotståndare är Tibetskonflikten som vi alla säkert hört om, där Tibet vill bli en självständig nation men KKP vägrar ge upp makten över landet. Eftersom KKP numera har världens ögon riktade mot sig, kan de inte slå ner motstånd hur som helst utan att få massiv kritik och kanske t.o.m. risk för att bli bojkottade av viktiga handelspartner. Om missnöjet mot regeringens styre fortsätter finns alltså möjligheten till att flera grupper försöker bryta sig ur Kina. I värsta fall kan ett inbördeskrig ske, vilket totalt kommer demolera Kinas uppbyggda ekonomisystem. Detta är dock ett långsökt scenario. KKP kommer troligtvis lyckas hålla motståndet i schack tills det försvagas eller försvinner. Dessutom försvinner motståndet allt mer i samband med befolkningens ökade medelinkomst.

6.3.2 Oljekris
Att oljan i världen kommer ta slut inom en relativt kort tidsperiod är ett faktum. För de redan utvecklade i-länderna kan övergången från olja till ett annat effektivt bränsle vara ett ganska världsligt problem, då ständig utveckling mot detta redan sker redan nu. I Kina, där industrin är jämförelsevis underutvecklad kan övergången bli ett större problem då industriföretagen inte har budgeten till att utvecklas på detta plan och istället får ekonomiska sammanbrott. Kinas ekonomi kan då gå ner i en nedgång eller i värsta fall en depression tills industrin har återhämtat sig igen. I vilket fall kommer Kinas industri knappast kollapsa helt av en oljekris, utan snarare utvecklas långsammare och samtidigt är Kinas möjligheter att ställa om till alternativa energikällor stora.

6.3.3 Miljö
Den kinesiska befolkningen påverkas av både förorenat vatten och giftiga gaser på grund av landets smutsiga industrier. I en sådan livsmiljö kommer inte folket få ett drägligt liv även om de får tillgång till mer pengar. Dessutom förstörs varje år flera hektar åkermark av föroreningarna och städernas framfart, vilket ständigt trissar upp priserna på folkets viktigaste resurs, livsmedel. Länder som haft liknande miljöproblem har visat tendens på att bli renare när folkets medelinkomst och tekniska framsteg ökat, men om detta inte blir fallet för Kina kan stora problem inträffa framöver. Grova naturkatastrofer, en allt lägre medellivslängd, svält och vattenbrist är bara exempel på vad som kan ske om Kinas miljöproblem lämnas olösta.

6.4 Slutsats
Kinas tillväxt kommer att föra landet till världens andrastormakt efter USA och fortsätter den ekonomiska utvecklingen kommer även USA att passeras. Värdens tillgångar är idag begränsade och Kinas ekonomi möjliggör inköp av alla nödvändiga produkter. Den ekonomiska tillväxten kommer också att minska miljöförstöringen i landet. Värdens fattiga länder gynnas idag av Kinas tillväxt då man i utbyte av teknik och arbetskraft gynnar naturresursrika U-länder.
Kinas konkurrensfördel leder också till problem då flera idag rika länder förlorar i konkurrenskraft mot Kina och industri måste stä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kina Landarbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-09]   Kina Landarbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9586 [2020-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×