Sverige - Nigeria

25 röster
29292 visningar
uppladdat: 2008-03-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Människan, befolkning och mänsklighet (7 sidor dataskrivet)
Sverige – Nigeria

Urbanisering Sverige:
Under 1800-talets slut bodde svenskarna på landet och det var bara två av tio som bodde i städerna. Vid år 2000 bodde det så mycket som nio av tio av svenskarna i städer och tätorter. Urbaniseringen, som detta kallas, har gjort så att hälften av dagens befolkning bor i de femton största städerna. Urbaniseringen har gjort många förändringar när det gäller bosättningen i landet under dessa år. Just nu bor cirka 85 % av befolkningen i städerna och i tätorter. Anledningen till att folk har flyttat från landsbygden till städerna är för att det inte finns lika mycket jobb där om man jämför med de jobb som finns i städerna.

Urbanisering Nigeria:
Många i Nigeria, man kan säga nästan alla, vill flytta in till städerna för att arbeta med oljeindustrin. Det är oftast bönder som inte tjänar tillräckligt med pengar på sitt jobb som väljer att flytta in till städerna för att få ett bra jobb med bra lön, så att de kan klara sig bättre när det gäller att försörja sig. Många flyttar även för att det inte finns tillräckligt med mat att försörja sig på där de bor. Ett problem för folket i Nigeria är att de som flyttar in till städer har inte alltid tillgång till hus direkt. Eftersom att det är så många som vill flytta in till städerna, har man inte hunnit bygga det antal hus som behövs för att alla ska få ett hem och det är ett skäl till varför många bor utanför städerna i enkla hus som är byggda av pinnar och andra växter. Nu bor det cirka 35 % av befolkningen i städerna i Nigeria.

Urbanisering Skillnader och likheter:
Skillnaden på urbaniseringen i Nigeria och Sverige är att Sverige har mycket mer folk som bor i städerna än vad människorna i Nigeria bor. Nigeria är ändå mer tätbefolkat än vad Sverige är. Likheterna mellan Nigeria och Sverige när det gäller urbanisering är i både norra Nigeria och norra Sverige är det utflyttnings ställe, det vill säga att de som bor i norra delarna vill helst flytta in till de södra delarna i båda dessa länder.


Naturresurser Sverige:
Under 1900-talets gång sysslade nästan alla svenskar med jordbruket. Man kan säga att ungefär 60 % av den tidens befolkning jobbade på landsbygden. Men i nutid jobbar bara 2-3 % av Sveriges befolkning på landsbygden på grund av att folk flyttat till städer och börjat mycket med industri. De viktiga naturtillgångarna som Sverige har är bland annat skog, järnmalm, zink, bly, uran och silver.

Naturresurser Nigeria:
De pengar som Nigeria får in i landet är mest på grund av oljan. I Nigeria är oljan en stor exportvara. Många vill ha olja eftersom att det innehåller ganska lite svavel och därför blir inte miljön skadad eller luften nersmutsad så mycket. Oljan i Nigeria är det enda skälet till att hoppas på att få bli ett i-land. Det är inte Nigeria som bestämmer priset på oljan, utan det är världsmarknaden. En dålig sak när det finns mycket olja att exportera, är att man då säljer oljan väldigt billigt och Nigerias inkomst sjunker. Nigeria exporterar inte bara olja, de exporterar även järn, kol, bly och zink. I de norra delarna av Nigeria odlar man mycket kakao och hirs (hirs är en småfröig grupp sädesslag) samt gummi som kommer från regnskogarna i Nigeria. Alla dessa produkter är råvaror som många länder har nytta av.

Naturresurser Skillnader och likheter:
Skillnader mellan Sverige och Nigeria när det gäller naturresurser är att Sverige inte har lika mycket jordbruk som Nigeria har. Man kan säga ett exempel på hirs och kakao som finns i Nigeria men som inte går att odla i Sverige eftersom att man inte har tillräckligt bra jordbruk. Olja och kol är något som Nigeria också har, medan Sverige inte har något utav det, det är därför Sverige importerar det från andra länder. Den likheten som finns mellan Sverige och Nigeria när det gäller naturresurser är att båda länderna har väldigt god tillgång till olika mineraler.


Spädbarnsdödlighet Sverige:
I Sverige är det bara 3-4 av 100 barn som dör innan de blir 5 år. Den låga siffran beror på att vi har god tillgång till läkare och sjukhus. Det finns oftast sjukhus som ligger nära där man bor. Jag tror inte att den låga spädbarnsdödligheten beror på dålig hygien, eftersom att Sverige är ett land som har en väldigt bra hygien med god tillgång till redskap. Jag tror att det istället beror på att det redan föds ett sjukt barn som inte klarar av att leva en längre tid.

Spädbarnsdödlighet Nigeria:
I Nigeria är spädbarnsdödligheten väldigt stor. Nästan så många som 98 av 100 barn dör innan de fyllt 5 år. Det beror på att hygienen i Nigeria inte är bra, det är även mycket brist på mat i fattiga länder som till exempel Nigeria. När det gäller hygien, kan ett litet skrapsår bli en allvarlig infektion som kan leda till dödlighet. Det är även stor brist på medicin och läkare i Nigeria och då är det svårare att bota infektionen. När det gäller läkare i Nigeria, så är det bara 1 läkare på 66 000 invånare, läkaren har då svårt att hjälpa alla dessa invånare.
Många kvinnor föder inte på sjukhus, och det beror på att man inte har någon bil eller liknande transportmedel för att komma till ett sjukhus så fort som möjligt under förlossningen. Därför är det många kvinnor som föder i sitt eget hem och det kan leda till att barnet dör under sin födsel.

Spädbarnsdödlighet Skillnader och likheter:
Skillnaden med spädbarnsdödligheten mellan Sverige och Nigeria är att i Sverige är det bra hygien medan i Nigeria har man inte god hygien eller de redskap som är lämpliga för en viss sjukdom eller operation. Det kan vara därför som Nigeria har många HIV-smittade människor, eftersom att man inte är noga med att rengöra de använda redskapen efter nästa patient. Det är svårt att hitta likheter när det gäller spädbarnsdödlighet mellan Sverige och Nigeria eftersom att det är så stor skillnad mellan dessa två länder när det handlar om spädbarnsdödligheten. Men man kan säga att vissa sjukdomar drabbar barnen under födseln både i Sverige och i Nigeria. I Nigeria föds väldigt många barn med HIV, eftersom att mamman eller pappan har HIV, medan i Sverige finns det ett antal barn som föds med sjukdomar och inte klarar sig en längre tid.


Folkökning Sverige:
Folkökningen i Sverige skulle stått still om det inte vore för invandringen. Under åren 1997 och 2007 var det till och med en så kallad folkminskning, och då var det mer dödsfall än födsel. Vore det inte för invandringen så hade nog Sverige glidit tillbaka till folkminskningen. Under 1800-talet då det var emigration, spelade folkökningen väldigt stor roll i Sverige. Det sägs att freden, vaccinet och potatisarna ökade folkökningen hastigt under den tiden. Den ökade så mycket att det inte fanns boplatser för alla människor.

Folkökning Nigeria:
I Nigeria har folkökningen varit hög under många år, och det är ett skäl till varför det är så stor svält i Nigeria. Nigeria har brist på bra jordbruk och det gör så att folkökningen är ett problem eftersom att det inte finns så bra tillgång till att odla mat och försörja sig på.

Folkökning Skillnader och likheter:
Skillnaden mellan Nigeria och Sverige när det gäller folkökning är att i Nigeria är folkökningen ett problem eftersom att det inte finns tillräckligt med mat för att försörja människor med, medan i Sverige är folkökningen bra, kan man säga, eftersom att Sverige har tillgång till allt för alla människor som bor här. Likheterna när det gäller folkökningen är att både Nigeria och Sverige hade/har en tid då folkökningen hastigt ökade/ökar.


Nativitet/Mortalitet Sverige:
I Sverige har födelsetalet (nativitet) minskat under åren. Under 1800-talet var födelsetalet mellan 4-5 barn per kvinna men under 1900-talet började födelsetalet minska hastigt. När man kom upp till år 1940 var födelsetalet så lite som 2 barn per kvinna, som nu är den normala siffran på barn i en familj. År 1970 ökade talet men minskade sedan efter det året.
Dödstalet (mortalitet) i Sverige är inte så hög, och det beror främst på att vi har bra hygien och tillgång till de viktigaste sakerna för att överleva.

Nativitet/Mortalitet Nigeria:
I Nigeria har födelsetalet (nativitet) ökat de senaste åren. Födelsetalet var 40 födslar på 1000 personer under år 2006.
Dödstalet (mortalitet) i Nigeria är väldigt stort. Många dör på grund av sjukdomar, dålig hygien och matbrist. Det är de största orsakerna till varför dödstalet är så stort. Det är inte vanligt att människor i Nigeria överstiger 80 års ålder. Dödstalet var ändå lägre än vad födelsetalet var under år 2006. Dödstalet i Nigeria var då 16 dödsfall på 1000 personer. Även om Nigeria är drabbat av HIV växer nativiteten väldigt snabbt.

Nativitet/Mortalitet Skillnader och likheter:
Skillnaden när det gäller mortalitet är att det dör betydligt mer i Nigeria än vad det gör i Sverige och det beror på sjukdomar och matbrist. Det finns inte så många likheter när det gäller nativitet och mortalitet, men man kan säga att nativiteten är ganska jämn i båda länderna.


Migration Sverige:
Mellan år 1860-1910 ägde den största utvandringen i Sverige. Många svenskar, över en miljon människor, lämnade då Sverige för att bosätta sig i Nordamerika, Sydamerika och Australien för gott. Efter de åren blev Sverige ett invandrarland, alltså att människor har invandrat mer till Sverige än vad människor i Sverige har utvandrat. Sveriges befolkning och kultur har ändrats väldigt mycket efter invandringen. Under 1930-talet var det 1 på 300 som var invandrare. Nu har antalet ökat och blivit till 1 på 20 invandrare i Sverige. Många de som bor i Sverige är födda i ett annat land eller har en förälder som är född i ett annat land. Anledningen till den stora invandringen är den fria arbetsmarknaden som finns i Norden och det drar sig de flesta människor till.

Migration Nigeria:
Det är inte många som invandrar till Nigeria, och det kan bero på att det inte finns någon god tillgång till hem, mat och bra hygien. Nigeria är ett land som har ett stort problem med HIV, och det kan vara ett viktigt skäl till varför människor inte invandrar till Nigeria. När det gäller att utvandra från Nigeria så är det nog inte så många som får en chans att göra det, på grund av deras dåliga ekonomi.

Migration Skillnader och likheter:
En stor skillnad är att människor invandrar mer till Sverige än vad det invandras till Nigeria. Det kan bero på att Sverige är ett land som många tycker är bra och har bra tillgång till många saker. En likhet mellan dessa två länder när det gäller migration är att människor inte utvandrar så mycket, men det är olika skäl för båda länderna till varför det är så. Nigeria har dålig ekonomi och då har människor inte råd att utvandra, medan i Sverige trivs de flesta människor bra och stannar kvar.


Bördig jordart/Flodslätt Sverige:
Sverige är ungefär lika när det gäller topografi. I Sverige finns det mycket berg och skog. Nästan 50 % av Sverige består av skog och 25 % består av berg. Floder och strömmar finns det gott om i Sverige och landets längsta flod heter Göta älv. Sverige har även många sjöar och man kan säga att 10 % av Sverige består av sjöar. Vänern som har en area på 5330 kvadratkilometer är Sveriges största sjö.

Bördig jordart/Flodslätt Nigeria:
I södra Nigeria finns det mest regnskogar och floder, medan i den norra delen är det berg och öken. Huvudstaden Abuja ligger vid en bergsfot av berget Sahel . Man kan säga att ungefär 60 % av Nigeria består av berg och öken, medan den andra delen består av regnskogar, floder, städer etc. Det högsta berget i Nigeria är Vogel Peak som är ungefär 2042 meter över havet. Landet har bara två sjöar, därför är det inte ett så sjörikt land. Nigerias längsta flod är Niger som är 1168 meter lång och sträcker sig över hela Nigerias yta.

Bördig jordart/Flodslätt Skillnader och likheter:
Skillnaden mellan Nigeria och Sverige när det gäller topografi är att Nigeria består av mer berg än vad Sverige gör. Sverige har mycket mer sjöar än vad Nigeria har, eftersom att Sverige har mer än 3000 sjöar och Nigeria bara två. Sverige har mer skog medan Nigeria har mer öken, men i Sverige finns det ingen öken. Likheterna mellan dessa två länder är att båda har väldigt mycket floder.


Befolkningspyramid Sverige:

(BILD)

Det här är Sveriges befolkningspyramid år 2000. Man kan tydligen se att det fanns många män mellan 35-39 år i Sverige under år 2000, medan det var mer kvinnor i 50-54 års ålder under år 2000. Man ser även att det var mer äldre kvinnor medan det fanns mer yngre män. Den största åldersgruppen i Sverige var personer mellan 30-39 år. Jag tycker själv att denna befolkningspyramid mellan kvinnor och män var väldigt jämlik.

Bild från

http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=SW&out=s&ymax=250&submit=Skicka+fr%E5ga

Befolkningspyramid Nigeria:

(BILD)

Det här är Nigerias befolkningspyramid år 2000. Den visar väldigt tydligt att det var flest människor i åldrarna 0-4 år för både män och kvinnor. Pyramiden går bara upp till 80 år och det kan bero på att det bara var några få som översteg den åldern. Jag tror att antalet människor i vuxen ålder hade sjukdomar som till exempel HIV och därför är det ett mindre antal vuxna än vad det är barn.

Bild från

http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=NI&out=s&ymax=250&submit=Skicka+fr%E5ga

Befolkningspyramid Skillnader och likheter:
Det första som är viktigt att veta är att skalorna är olika. Siffrorna på pyramiderna är inte desamma. Man kan tydligt se skillnaderna mellan Sverige och Nigeria. I Nigeria är människor mellan 0-4 år störst medans i Sverige är människor mellan 35-39 år störst. På Nigerias befolkningspyramid har man inte ritat ut skalan högre än till 80 år, medans för Sveriges befolkningspyramid har man ritat enda upp till 100 år. Det kan bero på att Nigeria bara har ett så litet antal människor som överstiger 80 år medan Sverige överstiger den lättare än vad Nigeria gör. Jag tror att det beror på att det är mycket sjukdomar och matbrist i Nigeria medan det inte är det i Sverige och det är en skillnad som gör så att pyramiderna är olika med varandra.


Folktäthet Sverige:
Folktätheten är mycket lägre i Sverige om man jämför med vad den är i Nigeria. Folktätheten i Sverige är 22,2 invånare per kvadratkilometer och Sverige har ungefär 9 miljoner invånare.

Folktäthet Nigeria:
I Nigeria är det ganska folktätt om man tittar på andra delar av världen. Nigeria har ungefär 131 miljoner invånare. Befolkningstätheten ligger på 141,4 invånare per kvadratkilometer. Landet är nästan dubbelt så stort som Sverige och har en yta på 923 768 kvadratkilometer. Nigeria är en av de folkrikaste länderna och ungefär var femte människa i Afrika är nigerian.
Abuja är huvudstaden och där bor det ungefär 60 000 invånare. Abuja har inte alltid varit huvudstaden i Nigeria. Anledningen till att man bytte huvudstad, var för att fler människor skulle flytta till Abuja istället för att fortsätta överbefolka Langos, som då var huvudstaden. Abuja blev färdigt år 1982, men folk fick inte flytta dit förens år 1992.

Folktäthet Skillnader och likheter:
Den stora skillnaden när det gäller folktäthet är att Nigeria har väldigt större folktäthet än vad Sverige har. Det kan bero på att Nigeria är nästan dubbelt så stort som Sverige. När det gäller likheter så kan man inte hitta någon likhet, eftersom det bara är en skillnad på folktätheten mellan Sverige och Nigeria.


Framtidsproblem Sverige:
Man kan inte säga att Sverige är ett land fritt från problem, men däremot har Sverige inte lika mycket problem om man jämför med Nigeria. Sveriges allvarligaste framtidsproblem, även världens, är att det är mycket miljögift som släpps ut hela tiden och det påverkar växthuseffekten. Fortsätter vi exakt som vi gör nu, kan Sverige få ett sämre klimat.

Framtidsproblem Nigeria:
Nigeria har ganska mycket problem om man jämför med andra länder. Problemen är till exempel matbrist, sjukdomar som till exempel HIV, dålig hygien, dåliga boplatser etc. I framtiden kan problemen bli mycket värre än vad de är idag, därför är det viktigt att börja göra något åt det. När man tittar på sjukdomen HIV så har den spridits till många länder, och det kan bli ett stort problem i framtiden om det fortsätter att sprida sig. Det är en stor befolkningsökning i Nigeria och om det fortsätter så som det gör, kan fattigdomen bli mycket värre och arbetslösheten kommer även öka hastigt och ekonomin kommer försämras.

Framtidsproblem Skillnader och likheter:
Skillnaden när det gäller problem i länderna är att Sverige har mer miljöproblem medan Nigeria har mer ”människoproblem”, det vill säga mer sjukdomar, dåligare hygien, matbrist etc. Det finns inte så mycket likheter mellan Nigeria och Sverige när det gäller framtidsproblem, men man kan säga att i alla världens länder finns miljöproblem som försämrar miljön mer och mer. Även att Sverige och Nigeria kan få stora framtidsproblem, men inte om samma sak.


Mina slutsatser Sverige och Nigeria:
Jag har kommit fram till att Sverige och Nigeria är väldigt olika varandra som länder. Att ha jämfört Nigeria med Sverige har varit väldigt intressant, eftersom att efter man läst om Nigeria så förstår man problemen som finns i landet mycket mer än innan.

Nigeria har mycket problem när det gäller människor, medan när man letar fakta om Sverige, står det inte lika mycket om människoproblem, nästan inget alls, som vad det gör för Nigeria. För att minska dessa problem måste världen agera och hjälpa till. Det som är väldigt viktigt att ta itu med är befolkningsökningen, ju mer människor det föds, ju mer och allvarligare blir problemen i landet, och detta gäller främst Nigeria. Sverige är ett rikare land om man jämför med Nigeria. Det jag tror som fört Nigeria till det tillstånd de ligger i just nu, är nog att befolkningen har ökat...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sverige - Nigeria

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-05-29

    uppenbara faktafel i texten, "I Sverige är det bara 3-4 av 100 barn som dör innan de blir 5 år." per 1000 är mer trolig siffra. (www.skl.se)

  • Richard Akinde 2016-01-20

    Mycket bra skrivet. Point of correction, Lagos*

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-16]   Sverige - Nigeria
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9471 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×