Demografi

33 röster
34076 visningar
uppladdat: 2008-01-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den demografiska transitionen, vad är det?
Demografi = befolkningsbeskrivning och transition = olika stadier i befolkningsutvecklingen. Demografisk transition = förändringar i en befolkning med avseende på födelse/dödstalet. Man beskriver också förändringar i födelseöverskottet (den naturliga folkökningen).
En befolkning kan också förändras genom migration (flyttningar).
Europas länder har stora likheter. Födelse & dödstal förändras på liknat sätt & också förändring i den naturliga folkökningen.
I-ländernas befolkningar ligger i det fjärde stadiet, med låga födelser/dödstal.
U-länder ligger i andra och tredje stadietn, med höga födelse tal och minskade dödstal.
Den naturliga folkökningen är liten i i-länderna och snabb i u-länderna.
Idag finns det fler barn och ungdommar i världen än någonsin.


Vad berättar befolkning/ålders-pyrmaiden?
Befolkning/ålders pyramid = ger oss kunskap om hur befolkningen i ett område är sammansatt åldermässigt. (Detta är en kunskap som hjälper oss att förstå både problem och möjligheter). Exempel: ett område med många barn behöver satsa stora resurser på skola och ett område med många gamla behöver satsa på äldreomsorg.
Pyramidens utséende berättar också om hur man tror framtidens framtidsbefolkningar ska se ut. Pyramiden är viktig inom sammhällsplanering. Befolkningspyramiden visar också köns och ålders fördelning, exempel: i Kina så vill föräldrar inte ha tjejer och då går dom på ultraljud och om det är en flicka så aborteras det ibland bort, i det landet kommer man se en ökning av män och minskande av kvinnor i framtiden.

Den rörliga människan
Migration = flyttningar, dvs byte av bostadsplats, är en form av geografisk möjlighet som inte bara förändrar folkmängden mellan olika områden utan också befolkningarnas sammansättning (man tänker på ålder, kön och utbildning).
För planering inom samhället måste man känna till netto flyttningen.
Netto flyttning = skillnader mellan antalet människor som flyttar till respektiv från ett område, exempel: om fler flytter in än ut har ett område en positiv flyttningsbalans. Om fler flyttar ut än in har det en negativ flyttningsbalans.
Flyttningar kan delas in beroende på om:
De är frivilliga eller framtvingade
De är permanenta eller tillfälliga
De är till avståndet långa eller korta

Orsaker som styr flyttningar delas in i pull/push faktorer.
Pullfaktor = lockar människor att flytta till ett område exempel: tillgång till arbete/utbildning. Det är en frivillig och oftast permanent flyttning.
Pushfaktor = sådan som får människor att flytta ifrån ett område exempel: arbetslöshet, politisk/religiös förföljelse.
Exempel: pullfaktor sökande efter jordbruksmark leder till att människor flyttar och bosätter sig. Ett annat exempel: industrin lockar till städer pga svärighet att försörja si på landet.
Exempel: pushfaktor: områden som inte är brukbara, stöter bort människor till städer.
Flyttningar mellan länder har ofta omslag av både push och pullfaktorer. Exempel: Irland på 1800-talet så ägde protestantiska eller engelska, irlänska godsägare, skördar och så. Skördar av spannmål sålde de till andra länder och de fattiga levde mest på potatis. Mellan 1846-47 drabbades de fattigas odlingar av en svår växtsjukdom och det resulterade att nära 900''''000 svalt ihjäl. En anna följd var att cirka en miljon irländare utvandrade till nord amerika.

En migration från Irland till USA kan ha orsakats av fyra faktorer:
All jordbruksmark ägdes av ett litet antal godsägare
Svår missväxt som orsakde svält
Snabb folkökning (det var i stadium 2)
De såg ett attraktivt område att utvandra till

Gästarbetare = man har ett tillfälligt arbetstillstånd i ett annat land, exempel: yngre män från Indien arbetar i de rika arab länderna kring persiska viken.
Många flyttningar är idag ofta framtvingade av krig, politisk eller religiös förföljeser, fattigdom/svåra miljö problem. Följden av detta har blivit stora flyktnings strömmar.

Flyttningslagar
Geografen E G ravenstein konstaterade:
De flesta människor flyttar över korta avstånd och att antalet flyttningar snabbt minskar med ökat avstånd
Flyttningar över långa avstånd går till stora städer
Stadsbor flyttar mer sällan än landsbygdsbor

Flyttningar följer ett mönster
När samhället förändras påverkas även flyttningsmönstret. Detta sker vid: Förändringar i näringslivet, transporter förbättras, kontakter underlättas med andra områden.

Flyttningar kan beskrivas i olika stadier:
Stadium 1: När det var jordbruks samhälle har folkvandringar förekommit men flyttningar är ovanliga. De försörjde sig på en gård eller inom den bygd man blivit född.
Transport: Var enkla exempel med häst och vagn. Städer var små och folkmängd förändrades långsamt (Sverige var i detta stadium till 1800-talets mitt).

Stadium 2: När en folkmängd i ett samhälle ökar snabbt genom höga födelsetal och minskade dödstal ökade också behov av försörjnings möjligheter. De leder till flyttningar till nya områden som kan odlas eller där industrin kan ge arbete. I detta stadium ökar urbanisering (inflyttningen till städer).

Stadium 3: När folkökning minskar genom fallande födelsetal då avtar behovet att emigrera genom teknisk och ekonomisk utveckling kan flera människor försörjas.
Industri byggs ut och flera flyttar till städerna. Tidigare var det majoritet av landsbor och det har utvecklats till en majoritet av standsbor.
Transporter och kommunikation har förbättrats. Flyttningar inom städer/mellan städer ökar.

Stadium 4: Naturlig folkökning har nästan upphört. Majoriteten bor i städer och tätorter. Urbaniseringen är liten. Flyttningen inom städer och mellan städer är stor. Exempel:
byte av arbete/bostad. Goda transportmedel gör så att man kan pendla. Nationgränserna minskar i betydelse pga att man har en fabrik i ett annat land. Arbete kan skötas på distans vilket minskar kravet på flyttning.

Tusentals olika språk
Ett gemensamt språk underlättar för människor att byta erfarenheter/kunskaper. Språket är en viktig kulturfaktor som gör att människor känner samhörighet.
Olika språk blir ett hinder mellan människor och kan leda till att man tar avstånd eller skapar fördomar om varandra. Språkets innehåll påverkas av livsmiljön människor lever i, exempel: eskimåerna har många ord för olika typer av snö. I många länder finns flera språk, ett av dessa brukar vara det officiella språket.
Officiellt språk = det som används i skolor av myndigheter, tidningar, TV.
Flyttningar påverkar språkförhållanderna exempel de baltiska länderna som genom invandring efter och under kriget har fått stora risktalande minoriteter.

Gränser förenar ibland, men skiljer ofta
De största länderna är
1. Ryssland
2. Kanada
3. Kina
4. USA
5. Brasilien

Bland de minsta: Ö-riket Nauru
Fragmenterade = de vill säga områden som skiljs åt av vatten eller andra länder exempel: USA, Hawaii, Alaska.
Fragmenterande områden ställer krav på: bra transporter och kommunikationer mellan landets olika områden.
Gränser påverkar människors liv, antingen så skapas en känsla av kontakt och samhörighet eller skapa motsättningar mellan människor som tvingas leva tillsammans mot sin vilja.
Gränser har ofta dragits i ett landskap där det finns naturliga hinder för kontakt exempel: bergskedjor, floder/sjöar. Dessa gränser är ofta gamla.
Exempel en sådan gräns är gränsen mellan Sverige och Norge. Gränser kan också bildas av tillfälligheter exempel konflikter/förhandlingar (Gränskonflikter handlar ofta om naturresurser och råvaror exempel Kina och Argentina upptäckter av glas och olja i gränsområdet).
I Afrika drogs ofta gränser utan någon hänsyn till olika folkgrupper (Etniska grupper och kulturer). Då tvingar man människor att leva med varandra med olika språk och religion. Motsättningar mellan olika folkgrupper hotar att göra så att fler länder splittras.
Gränsernas betydelse har minskat genom att företag i i-länder köpt upp eller gått samman med företag i andra läder s.k. transnationella företag.

Den svenska nationen
Sverige är en nation där de flesta människor känner samhörighet det beror på vårt gemensamma språk men också att vi har gemensam kultur och alla har nästan samma uppfattning om hur samhället ska fungera. Dvs att vi slår vakt om ett demokratiskt statsskickt med allmän och lika rösträtt. Mycket av kultu...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Demografi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-04

    bra fakta, och bra sammanfattn

  • Inactive member 2009-12-08

    fett bra fakta yaoo :D

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-08]   Demografi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9053 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×