NF och FN

12 röster
101273 visningar
uppladdat: 2007-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
NF - Nationernas Förbund
Föregångare till FN - Förenta Nationerna
Efter första världskriget blev man allt rädd för att något liknande skulle hända ännu en gång. Man ville att länderna skulle bevara freden som man då hade. På USA:s president Woodrow Wilsons initiativ bildades NF år 1920 men själva USA blev aldrig medlem inom NF.
Detta var en internationell organisation där länder skulle samarbeta till ett världsomfattande säkerhetssystem. Deras största syfte var då att bevara freden, men även att hjälpa de länder som blev erövrade under kriget till att bli mer självständiga. Organisationen utförde även ekonomiskt och socialt arbete som att bekämpa sjukdomar. NF hade sextio medlems länder som mest.

NF fick sitt högkvarter i Genève. Alla medlemsstater i förbundsförsamlingen hade vardera en röst, men den större makten hade NF:s råd som sedan i sin tur dominerades av de permanenta medlemmarna. De permanenta medlemmarna bestod av Storbritannien, Japan, Frankrike och Italien. De permanenta medlemmarnas ambassadörer bildade ett slags arbetsutskott, ambassadörskonferensen. Förutom de permanenta medlemmarna i rådet så valdes det in andra stater vart tredje år efter ett rotationssystem. NF hade ett permanent sekretariat med en generalsekreterare, de hade även en mellanfolklig domstol som inrättades 1922 med sin plats i Haag.

NF fick en god start under 1920-talet, mycket beroende på att det rådde fred och NF inte utsattes för några motgångar. Det var NF som 1920 gav Palestinamandatet åt Storbritannien och NF medlade mellan Sverige och Finland i Ålandsfrågan. NF hade även framgång när det gällde gränsdispyter mellan Bulgarien och Grekland och även mellan Peru och Colombia.
Men senare kom även motgångarna på 1930-talet som gjorde att få av NF:s medlemsstater ville ingripa, den japanska attacken mot Manchuriet, det italienska överfallet på Etiopien och den tyska aggressionen mot Österrike och Tjeckoslovakien. Detta var början på NF:s nedgång, det som gjorde att NF lade ner var utbrottet av andra världskriget.
NF upphörde år 1946.


FN - Förenta Nationerna

Förenta nationerna bildades 24 oktober 1945 där nästan alla världens länder är medlemmar. Medlemskap är öppet "för alla stater som vill arbeta för fred". FN är en organisation som består av suveräna stater. Dess uppgift är att medverka till lösningar av konflikter eller problem och ta sig an frågor som har betydelse för mänskligheten och även då att bevara fred.

FN:s grundprinciper:
Alla medlemsstater är suveräna och jämställda.
Alla medlemsstater skall värdigt och uppriktigt uppfylla de förpliktelser som de har åtagit sig genom att skriva under FN stadgan.
Alla medlemsstater skall avgöra sina internationella tvister med fredliga medel och avstå från att hota eller bruka våld mot andra nationer.
Alla medlemsstater skall stödja FN vid varje enskild aktion som organisationen verkställer.FN:s målsättning beskrivs i stadgan på följande sätt:
Att upprätthålla folklig fred och säkerhet genom effektiva gemensamma ansträngningar och genom medling eller andra fredliga medel lösa konflikter som kan leda till att freden blir bruten.
Att utveckla vänskapliga förhandlingar mellan nationerna som grundes på respekt för folks lika rättigheter och självbestämmande.
Att få till stånd ett samarbete för att lösa internationella ekonomiska, sociala, kulturella och humanitära problem och att stärka respekten för mänskliga rättigheter för alla utan undantag.
Att vara ett centrum för samordningen av nationernas arbete för at nå dessa mål.

Varje dag arbetar FN-systemet för att skydda mänskliga rättigheter, underlätta skyddet av miljön, arbeta för kvinnors och barns rättigheter, slåss mot epidemier, svält och fattigdom.
I hela världen hjälper FN och dess organ flyktingar, delar ut livsmedels hjälp, skyddar konsumenter, slåss mot sjukdomar, hjälper till att utveckla livsmedelsproduktion, ger lån till utvecklingsländer och hjälper till att stabilisera den ekonomiska marknaden.
FN har 6 huvudorgan. Alla finns i FN:s högkvarter förutom internationella domstolen som har sitt säte i Haag i Nederländerna. FN och dess fackorgan bildar tillsammans FN-systemet.

Generalförsamlingen
Generalförsamlingen är det viktigaste organet för diskussioner och överläggningar. Alla medlemsstater är representerade i församlingen och har en röst var. När beslut i viktiga frågor ska avgöras krävs det två tredjedelars majoritet.
Generalförsamlingen har rätt att diskutera och göra rekommendationer av alla frågor som faller inom ramen för FN:s stadga. Församlingen fastlägger också den policy som FN:s sekretariat har att följa och beslutar vilka verksamheter sekretariatet ska ägna sig åt.
Som det centrala organet i FN mottar församlingen rapporter från andra organ och väljer in medlemsländer och utnämner generalsekreteraren som idag heter Ban Ki-moon.

Säkerhetsrådet
Säkerhetsrådet har huvudansvaret för att bevara fred och säkerhet. De måste avstå från att hota med eller använda våld mot andra stater. Medlemsstaterna är skyldiga att lyda och genomföra rådets beslut.
Säkerhetsrådet har 15 medlemmar där endast fem av dem är ständiga medlemmar. De ständiga medlemmarna är då Kina, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och USA. De andra tio medlemsstaterna väljs av generalförsamlingen för en två års period. För att ett beslut i procedurfrågor ska gälla krävs det nio röster, vilka som helst. Men ett beslut kan inte fattas om en av de fem permanenta medlemmarna röstar nej, de måste alla då vara eniga, men detta gäller ej i procedurfrågor. De permanenta medlemmarna har då var för sig vetorätt vilket gör att de kan hindra ett beslut.
Andra uppgifter för säkerhetsrådet är att till generalförsamlingen rekommendera en kandidat vid val av generalsekreterare och rekommendera inval av nya medlemsstater i organisationen.

Ekonomiska och sociala rådet
(Economic and Social Council, ECOSOC)
ECOSOC har hand om de ekonomiska, sociala, kulturella och humanitära uppgifter. Rådet har 54 medlemmarna väljs av generalförsamlingen för en tre års period, och ordförande för ECOSOC väljs för ett år. Rådet ger förslag till och leder verksamheter som till exempel att genomföra utvecklingsprogram, främja mänskliga rättigheter, miljöskydd och förebyggande av brott m.m.

Förvaltarskapsrådet
Förvaltarskapsrådet grundades för att övervaka att stater som hade som uppdrag att ta hand om förvaltarskapsområden verkligen förberedde dessa för självstyre eller självständighet. Efter att de sista av de tolvförvaltarskapsområdena hade förvaltats avslutades förvaltarskapsavtalet eftersom uppgiften var fullbordad. Man hade alltså lett dessa områden till eget självstyre eller självständighet. Detta medförde på senare tid att förvaltarskapsrådet förlorat mesta dels av sin betydelse. Rådet kommer att sammanträda igen när det finns anledning till det, så man kan kanske i stort sett säga att rådet är nedlagt än så länge.

Internationella Domstolen
Internationella domstolen består av 15 domare som väljs av generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Internationella domstolen är FN:s juridiska huvudorgan som avgör juridiska konflikter mellan medlemsländer och ger juridiska råd till FN och dess organ. Men domstolen kan även på beslut av generalförsamlingen efter uppmaning från säkerhetsrådet få användas av länder som inte är medlemmar. Internationella domstolen dömer alltså tvister mellan stater och inte mellan personer. Domstolen har flera gånger avgjort hur gränser ska dras mellan länder.

Sekretariatet
Sekretariatet leds av FN:s generalsekreterare som sköter det dagliga arbetet tillsammans med en stor tjänstemannakår. Vid dess högkvarter i New York finns det ca 4500 anställda, men runt om i världen finns det även en väldigt stor personal på upp mot 50000 personer. Generalsekreteraren deltar i bland annat generalförsamlingens, säkerhetsrådet, ekonomiska och sociala rådets och förvaltarskapsrådets överläggningar, men han har inte rösträtt.Jämförande av NF och FN

Om man ska jämföra dessa organisationer kanske man ska tänka lite på att NF tillhör det förgångna vilket medför att organisationen som kommer efter alltså FN då försöker göra allt för att inte hamna i samma spår som gjorde att NF misslyckades. En annan sak är att FN:s organisation är i bruk där nya saker utvecklas, allt blir mer effektivare som tillexempel mediciner utvecklas. Det är en helt annan levnadsstandard än vad det var förr. FN har då kanske i fördel till att en hel del blir i stort sett mycket lättare att utföra m.m.
Det hade kanske vart lättare idag att kunna förhindra saker som andra världskriget än var det var då. En annan sak är även att FN tog över där NF slutade vilket medför att de inte behövde starta allt från grunde utan de hade ju grunden i deras händer. Det FN då har gjort är att vidareutvecklat organisationen.

Skillnader:
En skillnad som jag kom att tänka på var att de stater som var permanenta i NF är inte alla det samma som är i FN. De två permanenta som består från NF är Storbritannien och Frankrike. De som blev utbytta var Japan och Italien och istället för dem är nu USA, Kina och Ryssland.
Även en skillnad som jag tror är att FN är mer effektivare när det gäller att skynda in i konflikter m.m. Men detta kanske beror på att USA är delaktiga i organisationen.
I NF krävdes det enhällighet i beslut och ingen vetorätt förekom, vilket är skillnad för i FN räcker det med en viss enighet och det förekommer även vetorätt.
NF hade sitt säte i Genève medans FN har sitt högkvarter i New York men har även kvar
Det känns som är FN är mer genomtänkt eftersom de har alla organ som huvudorganen och även dess fackorgan m.m. Vilket verkar vara an stor skillnad eftersom att inte NF hade så många organ.
FN fick kanske lite hjälp på traven eftersom de inte behövde starta allt från grunden vilket NF gjorde vilket utgör en skillnad.
En ganska stor skillnad om man tänker på när man ska söka om organisationerna så finns det absolut inte lika mycket information om NF som det finns i FN, mycket är nog för att FN är aktiva idag vilket inte NF är.

Likheter:
Likheten från grunden...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: NF och FN

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-13]   NF och FN
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8976 [2020-07-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×