Barnmisshandel & Barnens rättigheter

1 röster
8947 visningar
uppladdat: 2007-07-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Misshandel är alltid farligt, ibland livsfarligt!Varje år blir tusentals barn misshandlade i Sverigeoch varje år dör barn i Sverige till följd av misshandel.Andra får kroniska skador. Men även för de barnsom inte skadas fysiskt kan de känslomässiga, psykiskaskadorna bli svåra.

År 2004 kom drygt 8 000
anmälningar om misshandel mot barn upp till 15 år
in till polisen. Men mörkertalet är stort. Enligt den
statliga Barnmisshandelskommitténs utredning uppgav
år 2000 4 procent av svenska mellanstadieelever
att de någon gång utsatts för svårare kroppslig
bestraffning med tillhyggen. 7 procent uppgav att de
någon gång blivit slagna av pappa, 8 procent att de
någon gång blivit slagna av mamma.
10 procent av mellanstadiebarnen hade också
sett vuxna misshandlas hemma någon gång. Ur ett
barns perspektiv kan det vara lika otäckt att se en
förälder bli slagen som att själv bli det. Oftast är det
barnens mamma som blir slagen av pappa eller
styvpappa.

Vad säger lagen?
Sverige införde 1979, som första land i världen, ett
förbud mot barnaga. I den så kallade anti-agalagen
står det att barn inte får ”utsättas för kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling”
(6 kap. 1§ föräldrabalken). Det innebär bland
annat att misshandel av barn ska bedömas på
samma sätt som misshandel av vuxna. Enligt 3 kap.
5§ brottsbalken döms ”den som tillfogar en annan
person kroppsskada, sjukdom, eller smärta eller
försätter honom i vanmakt eller något annat sådant
tillstånd” för misshandel till fängelse i högst två år
eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i
högst sex månader. Är brottet grovt döms personen
för grov misshandel och döms till fängelse i lägst ett
år och högst 10 år. Misshandel av små barn bedöms
vanligtvis som grov misshandel om det är en vuxen
som begått brottet.
Det finns en särskild straffskärpningsgrund i
brottsbalken där brottet varit ägnat att skada tryggheten
och tilliten hos ett barn i förhållande till sina
föräldrar eller annan närstående person.
Barnkonventionen tar upp barns skydd mot
övergrepp i artikel 19 där det står att barn har rätt
att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt
våld och mot utnyttjande inom familjen.
Artikel 39 handlar om att barn som har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp har rätt till stöd och hjälp.

Vad är barnmisshandel?
Barnmisshandel kan delas in i fysiskt och psykiskt
våld samt bristande omsorg. Sexuella övergrepp
räknas också in i begreppet. Mycket ofta utsätts ett
barn för olika former av barnmisshandel samtidigt.

Fysiskt våld är när föräldrar eller andra medvetet
skadar barnet eller inte förhindrar att barnet
skadas. Hit räknas till exempel att slå, sparka, bränna,
skaka, bita och lugga. Att tvinga i barnet alkohol
eller andra droger, att försöka kväva eller dränka
ett barn är också fysisk misshandel. Misshandeln
kan ge blåmärken och skelettskador, skador på inre
organ och hjärnskador. I de mest extrema fallen
kan misshandeln leda till döden. Fysisk misshandel
får alltid psykiska effekter.

Psykiskt våld kan vara att inte ge tillräckligt
med kärlek och omsorg, samt att skrämma och isolera
barnet. Hit räknas även verbalt våld som att
nedvärdera och förlöjliga barnet. Psykisk misshandel ger inga synliga märken utanpå men djupa ärr i
själen. Barn behöver kärlek, kroppskontakt och
uppmuntran. Om föräldrar återkommande hotar
och kritiserar känner sig barnet oälskat och omöjligt
att tycka om. Denna känsla kan leda till en felaktig
självbild som försvårar barnets möjligheter att
utveckla bra relationer till andra.
Bristande omsorg är när föräldrar saknar förmåga
att tillgodose barnets behov av mat, kläder,
värme och medicinsk vård. Att lämna ett litet barn
utan uppsikt är också brist på omsorg. Barn som
upplever bristande omsorg kan vara magra, trötta,
olämpligt klädda, ängsliga och rädda. De kan vara
överdrivet fogliga och duktiga eller aggressiva och
okoncentrerade. Detta utesluter inte att till synes
välskötta barn kan vara utsatta för misshandel.

Sexuella övergrepp innefattar alla former av
sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en
annan person.

ÄR DU UTSATT FÖR BARNMISSHANDEL?
Här kan du få hjälp!
Om du behöver tala med någon om att ett barn far
illa kan du kontakta:
- Socialtjänsten
- Polisen
- Barnavårdscentralen
- Skolhälsovården
- Familjerådgivningen
- Kvinnojouren
- Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP (tidigare
PBU)
[Telenummren hittar du i telefonkatalogen eller på eniro.se]

***

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av 54 artiklar. Nedan presenteras denna i en förkortad version; alla artiklar tas inte upp i texten.Artikel 1 Ett barn - det är varje människa under 18 år.

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3 Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Artikel 4 Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. När resurserna inte räcker till bör man söka lösningar genom internationellt samarbete.
Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas

Artikel 7 Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är.

Artikel 9 Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att träffa båda två regelbundet.

Artikel 10 Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

Artikel 12-15 Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

Artikel 18 Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnet bästa ska för dem komma i första rummet.

Artikel 19 Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Artikel 20-21 Barnet, som berövats sin familjemiljö, ska ha rätt till alternativ omvårdnad. Vid adoption ska staterna säkerställa barnets bästa i enlighet med gällande lagar.

Artikel 22 Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller tillsammans med föräldrar eller annan person.

Artikel 23 Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör dess aktiva deltagande i samhället.

Artikel 24 Barnet har rätt till hälso- och sjukvård. Alla länder ska arbeta för att minska spädbarnsdödligheten och bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella, hälsofarliga sedvänjor. Gravida och nyblivna mammor har rätt till hälsovård.

Artikel 28-29 Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred , tolerans och vänskap mellan folken.

Artikel 30 Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

Artikel 31 Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 32 Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa.

Artikel 33 Barnet har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika.

Artikel 34 Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Artikel 35 Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras.

Artikel 37 Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning. Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Barnet får inte bestraffas med livstids fängelse eller dödsstraff. Varje frihetsberövat barn ska behandlas humant och med respekt. Barnet har rätt att snarast möjligt få juridisk hjälp. Barnet i fängelse har rätt till kontakt med och besök av sin familj.

Artikel 38 Konventionsstater skall vidta alla lämpliga åtgärder för att tillförsäkra att barn under 18 år inte deltar i väpnade konflikter.

Artikel 39 Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Artikel 40 Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, har rätt till en behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Artikel 41 Rättigheterna i konventionen gäller inte om andra nationella lagar ger barnet stör...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnmisshandel & Barnens rättigheter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-07-24]   Barnmisshandel & Barnens rättigheter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8496 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×