Östersjön och miljön

11 röster
14077 visningar
uppladdat: 2007-05-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

Inledning
Bräckt vatten
Övergödning
Algblomning
Miljögifter
Tungmetaller
Vad som bör göras!
Vad DU kan göra!
Källor


Östersjöns nedsmutsning

Östersjön är ett 413 000 kvadratkilometer stort innanhav, med ett medeldjup på 65 meter. Men Östersjön är på vissa ställen upp till 450 meter djupt. Östersjön är omgett av länderna Danmark, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland.
I dessa länder bor det omkring 150 miljoner människor, som hjälper till att förorena Östersjön. De största föroreningarna är övergödningen, miljögifterna och oljan. Östersjön hör till ett av världens mest förorenade hav.
Östersjöns naturliga förutsättningar är inte heller dom bästa. Östersjön har bräckt och syrefattigt vatten med lång utbytningstid och grunda bottnar.

Bräckt vatten
Att vattnet är bräckt betyder att det är blandat sött och salt. Detta varierar dessutom från ställe till ställe, i norr är det sötare eftersom många älvar och åar med sötvatten har sitt avrinningsområde där. I söder är det igen saltare eftersom det kommer in saltvatten genom de smala sunden mellan Danmark och Sverige. Det är dessutom alltid saltare ner mot bottnen, eftersom salt vatten väger mera än sött. Men Östersjön har på alla ställen ganska sött vatten, salthalten varierar från 0.3-1.0% jämfört med Atlantens 3.5%.
Att vattnet är bräckt förorsakar fattig artrikedom, eftersom det är ganska få arter som kan leva i dessa förhållandena. Dessutom är de flesta arterna mycket stressade p.g.a. den varierande salthalten och de andra föroreningarna, vilket betyder att det inte krävs mycket för att dessa fiskar helt enkelt dör av stress.
Vattnets utbytningstid är dessutom lång, man räknar att det tar ca 25 år att byta ut vattnet i Östersjön. Vattnet kommer in genom de smala sunden mellan Danmark och Sverige, men större mängder vatten kommer bara genom då det stormar.


Övergödning
Ett av Östersjöns största problem är övergödningen. Övergödningen beror på ökad tillförsel av fosfor och kväve. Kväve och fosfor är nödvändiga för alla växter i en viss mån, och används ofta som gödningsmedel på åkrar. Men det som växterna inte tar upp, slutar i Östersjön, där dom har en mycket negativ effekt. Även reningsverk, skogsbruk och trafik tillför kväve och fosfor till Östersjön.
De här grundämnena är ju gödning, så alger och växtplankton på
vattnets ytskikt ökar. När växterna dör sjunker de till botten och blir mat för bottenlevande djur. Bottendjuren förbrukar mycket syre, och Östersjön har ju p.g.a. av det salta bottenvattnet och långsamt vattenutbyte redan lite syre på botten från början. Så det dröjer inte särskilt länge förrän botten på det stället är utan syre. Och då botten blir utan syre, bildas ett gift, svavelväte, som dödar så gott som allt liv på bottnarna. Idag finns det stora områden med döda havsbottnar i Östersjön.
Även blåstången, Östersjöns skog, får svårt att klara sig i det grumliga vattnet som växtplanktonet orsakar. Övergödningen orsakar också att mörtfiskar gynnas medan abborfiskar missgynnas.


Algblomning
Algblomning är när planktonalger växer mycket snabbt, och p.g.a. övergödningen kan de växa explosionsartat. Om det dessutom finns för mycket kväve och fosfor bildas sedan giftalger, som kan förorsaka skador på bl.a. centrala nervsystemet.

Miljögifter
Dessa är helt konstgjorda gifter som inte alls hör hemma i Östersjön. De har huvudsakligen har hamnat dit via industrin, men även hushåll påverkar detta kraftigt med gamla TV:n, kylskåp och frysar.
Exempel på miljögifter är:
Klor -finns naturligt i små mängder i vattnet
-Kommer från pappers- och plastindustrin
DDT -Tidigare vanligt gift mot ohyra
-Nu förbjudet i alla Östersjö och EU-länder
-Den förorsakade stora skador på bl.a. sälen och havsörnen, som
var nära att bli utrotade p.g.a. detta, jakten hade såklart en del i det men jakten inverkar inte så mycket som många tror.
PCB -Industrikemikalie
-Förbjuden i många länder, men finns ofta lagrad i hus och plaster
-Kan framkalla cancer och fosterskador
-Halterna minskar vid syrebrist, vilket betyder att om man får liv i
de döda havsbottnarna kommer stora halter PCB och andra
miljögifter att frigöras.

Tungmetaller
Tungmetaller är en sorts miljögift. Antalet tungmetaller som släpps ut i Östersjön har minskat, men det är ändå ganska mycket jämfört med andra hav. Tungmetallerna är väldigt farliga, eftersom de kan lagras på botten. Då far maskar och andra bottendjur och letar föda där, och får i sig giftena. Sen äter fiskar, t.ex. strömming upp bottendjuren, sen äter vi fisken och på det sättet får vi giftet i oss.
Exempel på tungmetaller är

zink och koppar som kommer från gruvor
Bly och zink- kommer från orenat vatten från gator i städerna och industriutsläpp
Arsenik och kvicksilver- från olika industriutsläpp
kadium- en förorening i fosfatgödselmedel som kommer till Östersjön genom förbränning av avfall och fossila bränslen samt från gruv-och metallindustrin
aluminium- genom markförsurning läcker det ut till sjöar och vattendrag där träd och fisk förgiftas. Om människor dricker detta vatten kan det eventuellt leda till allvarliga skador på centrala nervsystemet.

Oljeutsläpp
Olja kommer till Östersjön på en mängd olika vis, men de kommer främst från:
Olja och oljeprodukter som kommer från bilar, maskiner, verkstäder, spill och dylikt, som skickas ut i Östersjön med städernas dagvatten.
Fartyg som medvetet och olagligt pumpar ut oljerester under resans gång.
Kolväteångor som släpps ut från oljeterminaler, bensinstationer o.s.v.
Oljekatastrofer

Östersjöns största oljeproblem är ändå inte de stora oljekatastroferna som dödar tusentals fåglar och förstör stränder, utan 80% kommer från de landbaserade källorna eller från fartygen.
Man har ganska diffusa siffror om hur mycket olja som årligen släpps ut i östersjön, de varierar allt från 35 000 ton upp till 100 000 ton.

Vad som bör göras:
Östersjön har redan blivit klassad som ett extra känsligt maritimt område hos IMO, International Maritime Organisation. Klassningen innebär att det nu finns bättre möjligheter att ge Östersjön ökat skydd, t.ex. genom att skärpa reglerna för sjötrafiken
Men andra viktiga saker som bör göras snarast:
Förbud mot enkelskroviga fartyg för transport av olja och annat miljöfarligt gods. Det borde förbjudas snarast, eftersom dubbelskrov ökar chansen att fartygen klarar sig om de går på grund eller kolliderar. Även kontrollen av gamla fartygs tankrar borde skärpas.
Beredskapen att hantera en oljeolycka måste införas fort. Åtgärder för att öka beredskapen för en svår oljeolycka måste skärpas. Exempel på sådana åtgärder är: öka kapaciteten för nöduttryckning och oljesanering. Utveckla en internationell nödplan för hela Östersjön med samordnade resurser. Ett nätverk av speciella nödhamnar som kan ta emot fartyg i behov av reparationer
Flera skyddsområden i känsliga skärgårdsmiljöer ska inrättas och farlederna flyttas bort från dessa.
Svavelhalten i marina bränslen och bunkeroljor skall sänkas.
Den nationella lagstiftningen för illegal dumpning av olja och oljehaltigt spillvatten skall skärpas.

Vad DU kan göra!
Du kan ändra din livsstil och börja tänka mer på miljön. Du kan t.ex. börja köpa inhemsk mat, för ju större konsumtionen av utländska produkter är, desto mer flyger dom hit. Flygning släpper ut mycket miljögifter. Man kan också bara köpa kravodlad mat, så minskar kvävehalten från jordbruken.
Man kan köpa miljövänliga varor märkta t.ex. Svanen eller Falken. När man tillverkar dessa produkter använder man en miljövänligare produktionsprocess.
Man skall undvika onödig bilkörning. Man behöver verkligen inte använda gifter eller konstgödsel i vanliga trädgårdar, de har samma effekt som stora jordbruksåkrar.

Östersjöns nuvarande tillstånd är mycket kritiskt, men det har varit värre. Man har lyckats minska halterna av miljögifter och förbättra bl.a. sälens och havsörnens levnadsvillkor. Detta ger hopp om att Östersjö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Östersjön och miljön

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-14]   Östersjön och miljön
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8170 [2018-12-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×