Fakta om Nigeria

36 röster
44932 visningar
uppladdat: 2007-01-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Allmänt

Officiellt namn: Federal Republic of Nigeria/ Federala republiken Nigeria
Yta: 923 768 km²
Huvudstad med antal invånare: Abuja 617 000 (uppskattning 2004)1
Befolkning ca 140 miljoner
Statsskick: republik, förbundsstat
Statschef: president Olusegun Obasanjo
Regeringschef: president Olusegun Obasanjo
BNP per invånare: 626 US dollar (2005
Befolkningstäthet: 142 inv/km2

Geografi
Nigeria ligger i Västafrika vid Guineabukten, som är en del av Atlanten. Landet är till ytan dubbelt så stort som Norge.
Det har fått sitt namn av Niger, Afrikas tredje längsta flod, som rinner ut i Guineabukten. Niger och dess biflod Benue bildar ett system av floddalar som upptar mer än halva Nigerias yta. I övrigt består Nigeria mest av platåer , men i söder finns dock en bred kustslätt
Den centralt belägna Josplatån med rester av slocknade vulkaner, som når höjder runt 1 700 meter, fungerar som en vattendelare. Därifrån strömmar vatten ned mot de stora floderna i söder och mot den grunda Tchadsjön vid gränsen i nordöst.
Nigeria är det land i Afrika som har störst antal invånare. I Nigeria bor det faktiskt mer än 140 miljoner människor.
Befolkningen koncentreras till tre områden: det sydvästra, yorubaland, som innehåller det subsahariska Afrikas två största städer (Lagos och Ibadan), det östcentrala, igboland, samt savannområdena i norr kring Kano, där befolkningen domineras av hausa/fulani.
Ca hälften av alla nigerianer är under 19 år. Kvinnor är cirka 50.6 % av befolkningen och männen så är det 49.4 så det är lagom många män som kvinnor.
Män lever i genomsnitt tills man är ungefär 45 år gammal och det är väldigt kort om man jämför med Norges 78 år för män.För kvinnor så är det inte häller så länge där är det cirka 46 år och v i Norge cirka 82 år för kvinnor.
Lagos/Ibadan-området i sydväst utgör landets ekonomiska centrum. Den federala förvaltningen är förlagd till den nya huvudstaden Abuja i centrala Nigeria.
Deltalandskapet längst i söder (och angränsande sjöterritorium i Guineabukten) rymmer den viktiga oljeindustrin. I norr dominerar boskapsskötsel och jordbruk, men handel och industri utvecklas kring de stora städerna Kano och Kaduna liksom i Aba i sydöst där en del industrier utvecklats
I inlandet ligger Nigerias huvudstad, Abuja, men landets största och viktigaste stad är hamnstaden Lagos. I Lagos bor det mer än 10 miljoner människor, och staden är en av Afrikas allra största städer.

Precis som i många andra afrikanska länder, bor det en hel del olika folkslag i Nigeria. Folkslagen pratar flera olika språk, men de vanligaste språken är hausa, yoruba och igbo. I Nigeria finns det även många som pratar engelska.

Nigeria blev en självständig stat den 1 oktober 1960. Etniska motsättningar och regional obalans har länge påverkat landets inre stabilitet och påverkat det politiska och ekonomiska livet.
Dessa faktorer låg också bakom inbördeskriget (Biafrakriget) i slutet av sextiotalet. Med kortare avbrott har landet styrts av militärregimer mellan åren 1966 och 1999.

Klimat
Klimatet är tropiskt med regnskogsklimat i söder och savann- eller stäppklimat i norr. Längs kusten i söder är luftfuktigheten hög.
Här varar regntiden i huvudsak från april till oktober, med en årlig nederbörd på 3 000 till 4 000 mm. Norröver är regntiden kortare.Regnperioden börjar i april och håller på till oktober.
Det regnar oftast bara någon timma och kanske inte ens varje dag. Därefter följer torrperioden med den torra och sandiga Harmattanvinden.
Eftersom Abuja ligger relativt nära Sahara är luften fylld av damm som gör sikten så dålig att flygtrafiken inte fungerar vissa dagar. Andningsvägarna, huden och ögonen far dessutom ganska illa av den torra och sandiga luften. Astmatiker kan få problem. Medeltemperaturen är i söder 25-28 °C, i norr 21-31 °C.
Religion
Det finns ungeför lika många kristna som muslimer, de kristna i norr och muslimerna i söder. De övriga religionerna utgör bara 10 procent av nigerias befolkning.
Islam började spridas på 1000- talet och finns nu bland hausa, fulani och andra folk i norr. Under 1800- och 1900 talet spred sig kristendomen snabbt.
Förutom protestanter och romerska katoliker finns det ett stort antal anhängare av icke beroende afrikanska kyrkor. Dessa drivs av missionärsverksamhet och antalet medlemmar ökar.

Utbildning
De första skolorna av europeisk modell kom till Nigeria med missionärer i mitten av 1800-talet. Dessförinnan fanns – och finns än i dag – koranskolor i muslimska områden.
Fem procent av landets vuxna invånare kunde läsa och skriva när Nigeria blev självständigt 1960. 1995 hade andelen stigit till 57 procent. Siffran var densamma 2001, vilket ger en bild av det nigerianska skolväsendets misslyckande.
Bara ca : 15 % av befolkningen börjar grundskolan medans i norge ca: 100% börjar.
Officiellt råder skolplikt i nio år men i praktiken är denna genomförd endast i delstaterna Borno och Niger. Av den vuxna befolkningen beräknas 66 % av kvinnorna och 47 % av männen vara analfabeter.
Mycket litet av statens inkomster har gått till utbildning. Det råder svår brist på lärare och skollokaler, och lärarna har så dåligt betalt att de inte kan leva på sina löner. Föräldrar som har råd sätter ofta barnen i privatskolor.
Ekonomi
Enligt Världsbanken är Nigeria i dag, trots sin olja, ett av jordens fattigaste länder. 70 procent av befolkningen lever på mindre än en dollar om dagen.
Nigerias bruttonationalprodukt (BNP) per invånare var en gång bland de högsta i Afrika. Den ekonomiska utvecklingen har dock inte alls hållit jämna steg med den höga befolkningstillväxten.
Naturtillgångar och energi
Olja har utvunnits i Nigeria sedan 1958. Nigeria nämns i dag som världens sjätte eller sjunde största oljeproducent. Råoljan är högklassig – troligen den renaste i världen med bara 0,2 procent svavel.
Nigerias viktigaste produktionsområde för olja var redan från början Nigerdeltat i söder. Årtionden av oljeutvinning har dock orsakat miljöskador i deltat och missnöje hos lokalbefolkningen, som vill ha del i vinsterna från utvinningen.
Oljebolagen har efter millennieskiftet ålagts att bättre värna om miljön i deltat. Vid nyåret 2007 beräknades Nigeria ha gått miste om mer än en halv miljon fat olja sedan militanta grupper i deltat i februari året innan inlett en serie räder mot oljeindustrin.
Oron i deltaområdet har ökat intresset för att exploatera olja som finns under havsbottnen utanför kusten. Av Nigerias cirka 160 oljefält finns ett trettiotal på havsbottnen, där stora fynd gjorts på senare år.
Vid sidan av oljan har Nigeria naturgas, som man först nyligen börjat utvinna. Planerad gasproduktion i Nigerdeltat beräknas bli den största industrisatsningen hittills i Afrika söder om Sahara.
Nigeria hoppas på marknader i Europa och Latinamerika, och oljebolag planerar också gasledningar till industristäder i södra Nigeria. I dag smutsas luften runt oljekällorna ned av utströmmande gas som förbränns och orsakar hälsoproblem.

Industri
Den mesta industrin i Nigeria är småskalig tillverkningsindustri. 60 procent av denna industri är koncentrerad till Lagos med omnejd. Andra industristäder av betydelse är Kano, Kaduna och Ibadan.
Industrin verkar till stor del inom den så kallade informella sektorn, vilket innebär att den upptar en större plats i det verkliga livet än i den ekonomiska statistiken. Nigeria är dock inte något stort industriland, och industrins betydelse tycks snarast minska
. Viktigast idag är livsmedels-, textil-, pappers-, kemikalie-, konstgödnings-, metall- och byggnadsindustrin, vid sidan av raffinaderierna. Oljeindustrin dominerar i städerna Port Harcourt och Warri.
Sociala förhållanden
Oljeinkomsterna har gjort ett litet antal nigerianer mycket rika, medan över 70 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. De låga lönerna räcker inte till för att försörja en familj.
Undernäring är dock inte lika vanligt i Nigeria som i andra, lika fattiga länder. Andelen undernärda i befolkningen minskade från 13 procent i början av 1990-talet till 7 procent vid millennieskiftet, mycket tack vare att nya, mer högavkastande sorter av kassava började odlas. Spädbarns dödligheten är 11% medans Norge bara har 0,4 %.
Framför allt i städerna är kriminalitet ett stort problem. Jättestaden Lagos är överbelastad med slum och miljöförstöring. På landsbygden är å andra sidan människor än mer utlämnade åt traditionella sedvänjor som i synnerhet kan vara skadliga för kvinnor och barn
. Kvinnlig omskärelse (könsstympning) praktiseras av en del grupper men förknippas i Nigeria inte med någon särskild religion. Mellan 40 och 50 procent av Nigerias kvinnor tros vara omskurna
. I södra Nigeria betraktades tvillingfödslar i gamla tider som onaturliga och olycksbringande, och det var inte ovanligt att både mor och barn dödades, men den sedvänjan är nu överallt förbjuden.
Månggifte förekommer i hela landet, och minderåriga flickor tvingas ibland att gifta sig med äldre män. Fortfarande händer det att änkor måste underkasta sig besvärliga riter, att barnlösa kvinnor utsätts för grov diskriminering och att människor förföljs därför att de tros ägna sig åt häxerier.
Arbetsmarknad
Arbetslösheten är ett gigantiskt problem. Någon har räknat ut att Nigeria skulle behöva skapa en miljon nya jobb varje år till den växande befolkningen, men någon tillförlitlig statistik finns inte. Nästan 70 % är arbetslösa medans ändast 4,4 % i Norge är det.
Den officiella arbetslöshetssiffran i slutet av 2001 var 3,8 procent, men tidigare samma år hade landets vicepresident Atiku Abubakar uppskattat antalet arbetslösa till 50 procent. Den öppna arbetslösheten är större i städerna än på landsbygden och störst bland ungdomar.
Undersysselsatta lantarbetare kan dölja sin arbetslöshet tack vare stöd från familjen eller byn.
Utrikeshandel
Exporten domineras av oljan, som sedan början av 1970-talat brukat svara för 95 procent av exportvärdet. Ekonomin är därför ytterst sårbar för oljeprisets skiftningar.
Inkomsterna från andra produkter än olja, som kakao och gummi, är numera obetydliga. Både oljevaror och industri- och jordbruksvaror smugglas dock ut över gränserna och redovisas inte i någon statistik. Smugglingen uppmuntras av att Nigerias grannländer tillhör den så kallade franc-zonen, vilket gör att smugglarna får betalt i konvertibel valuta.
Viktigaste handelspartnern är USA, och därnäst kommer Storbritannien och Frankrike. Importen från Asien, och i synnerhet Kina, har ökat kraftigt de senaste åren.

Nigeria måste utvecklas , och några saker som jag borde göras är :
Att Nigerias regering ska prata och diskutera med frågor som berör underutveckling, analfabetism, sjukdomar, fattigdom och konflikter och koncentrera sig på ekonomisk utveckling , för enligt mina uppgifter gör dom inte det så mkt.
Se till att de Afrikanska ledarna är demokratiska, och kan sköta sina respektive länder och därigenom värna om fred och stabilitet i regionen.
Investera i den Nigerianska befolkningen. Folket måste ha tillgång till sjukvård och ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fakta om Nigeria

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-04-02

    Bra och detaljerat arbete :)

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-28]   Fakta om Nigeria
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7498 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×