Mindre religiösa rörelser del II

3 röster
15175 visningar
uppladdat: 2001-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kristen Vetenskap (Christian Science), Första Kristi Vetenskaparkyrka

Grundare: Mary Baker Eddy (1821–1910).
Huvudort: Boston, Massachusetts, USA.
Instiftad år: 1879.
Medlemmar*: vill ej ange.
Tidning: The Christian Science Monitor, grundad 1908.
I Sverige: sedan 1905.

Kristen Vetenskaps genomgående tanke är att det sanna livet är av andlig natur och att det som är destruktivt, materiellt, endast är en missuppfattning om guds skapelse, utan förankring i den slutgiltiga verkligheten. Sjukdom och synd är resultatet av denna vadatolkning men kan övervinnas genom att man upprättar den andliga gemenskapen med Gud. Helandet av sjukdomar på detta andliga sätt spelar därför en viktig roll och ses som en demonstration av Andens, Guds, makt över synd, sjukdom och död såsom Jesus demonstrerade den. Gudstjänsten består framför allt av läsning ur Bibeln och ur Eddys arbete "Vetenskap och hälsa: Med nyckel till Skriften".

Livets ord

Grundare: Pastor Ulf Ekman (född 1953).
Huvudort: Uppsala, Sverige.
År: 1983.
Medlemmar*: ca 2 000.
Tidning: –
I Sverige: –
Livets Ord och grundaren Ulf ser sig själva som pionjärer i trosväckelsen i Sverige. Församlingen har ca 2 000 medlemmar och sätet ligger i Uppsala, men de håller även till i Stockholm. I Uppsala driver församlingen bibelskola, grundskola, gymnasium och missionärsverksamhet. Varje söndag hålls gudstjänst, på onsdagar kvällsmöten och lördagsförmiddagar torgmöten i Uppsala centrum. Ett viktigt arbete för Livets Ords medlemmar är just att åka runt, ordna möten och evangelisera.

Den största delen av Livets Ords inkomst kommer från privatpersoner i form av penninggåvor. Ett vanligt söndagsmöte kommer ca. 1 500- 2 500 besökare och ger en inkomst på ca. 150 000-250 000 kronor. De säljer också kassetband, videoband, böcker och tidningar. I livets ord tror man att allt kan lösas genom att tro. De delar in livet i två delar, en god och en ond. Allt ont kommer från djävulen som exempelvis krig och sjukdomar. Allt gott kommer från Gud som t.ex. fred och rikedomar. Denna livssyn kallas dualism. Med bönen kan man få kontakt med gud. Sjukdomar kan botas genom healande och demonutdrivning. Genom att de troende lägger sina händer på den sjuke och ber, healas denne och blir frisk. Det är djävulen som är orsaken till sjukdom och därför måste djävulens demoner drivas ut ur den sjukes kropp. Vid en lyckad utdrivning skall personen kräkas eller skrika ut dem eller få ut dem ur kroppen på något annat sätt. De tror att handikappade kan bli friska bara de tror mer på Gud.

Det sägs att man blir telefontrakasserad av andra medlemmar om man hoppar av sekten, och till och med att de tränger in i avhopparens lägenhet och ber för att få driva ut satan.
I grundskolan som Livets Ord öppnade 1985 är kristendom ett eget ämne. Skolans lärare har vanligtvis samma utbildning som sina kollegor i den kommunala skolan. Även gymnasiumet är kristet..


Mormonkyrkan, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Grundare: Joseph Smith (1805–1844).
Huvudort: Utah, USA. Salt Lake City, USA.
Grundad år: 1830, New York.
Medlemmar*: i världen 10 miljoner;
i Sverige 8 817.
Tidning: –
I Sverige: sedan ca 1850.

Smith kände sig förvirrad av alla olika kyrkor som fanns och ville "hitta" sin egen väg till Gud. Genom en uppenbarelse blev han kallad till en profet för att bana väg för övriga. Ängeln (som uppenbarade sig för honom) gav honom några texter av profeten Mormon, om vad Gud hade sagt till en grupp människor. Mormons bok används som ett komplement till Bibeln, som tillsammans utgör deras heliga skrifter. I Utah är 75% av invånarna är mormoner. Ett viktigt budskap är betydelsen av att hålla ihop familjen, "lyckas man inte hålla ihop familjen, så lyckas man inte hålla ihop samhället". I Storstockholm finns det sexton församlingar, åtta kapell samt ett tempel.

De tror att själen går vidare till ett gemensamt "paradis", där de tillsammans väntar på Jesu uppståndelse. Det finns inga gudabilder i kyrkan, mormonerna hyllar den levande Kristus och inte den döende Jesus. Korstecknet som symbol finns inte med i den mormonska kyrkan. Mormonerna tror på kyskhetslagen, men dömer inte ut någon på grund av sexuell läggning, ex. homosexualitet. Men de tror inte att homosexualitet är Guds vilja.

Mormonerna anser att människan finns som andeväsen i himlen före födseln här på jorden. Vid födseln får andekroppen ta emot den fysiska kroppen. Meningen med jordelivet är att Gud vill pröva om vi kan leva det liv Gud önskar, ett liv efter stränga moraliska regler.


Oshorörelsen – the science of meditation, Bhagwanrörelsen

Grundare: Rajneesh Chandra Mohan, "Acarga Rajneesh" (1931–1990).
Huvudort: Poona (Prane), Indien.
År: ca 1970.
Medlemmar*: –
Tidning: –
I Sverige: sedan ca 1977.

I Osho-rörelsen har man försökt att förena tankar från buddism och psykoterapi. Sekten var känd under 60- och 70-talen som en hippie-sekt.
Rajneesh betraktas som en gud av sina anhängare och väckte under 1970–talet, då han grundade ett ashram (ett religiöst centrum där lärjungarna bor med sin andlige ledare, guru) i Pune, även uppmärksamhet i västerlandet. Bhagwanrörelsen ifrågasatte traditionell religion och moral och ansåg sexuell frihet vara en väg till frälsning; huvudelementet var traditionell yogameditation. Rajneesh flyttade 1981 sitt högkvarter till USA, men 1985 åtalades han för svindlerier och utvisades. Han återvände till Pune, där han fortsatte sin verksamhet som guru under förändrade former. Rörelsen har långsamt återhämtat sig i Nordamerika och hade 38 centra 1988.

Då jag ringde upp ett av deras kontor i Stockholm sade de bestämt att Oshorörelsen inte alls handlar om en tro, och att de inte har någon gud. De sa att det endast handlar om att finna sig själv, om att bli sig själv.


Adress: Fax & Telefon: E-mail & Hemsida:
Osho Madhur Meditationscenter
Rörstrandsg. 37 08-34 67 86 oshommc@algonet.se
113 40
Stockholm, Sverige 08-33 46 68 www.osho.org


Pingströrelsen

Ledare: Lewy Pethrus (ledde den första församlingen)
Huvudort: –
År: Urkristen tid.
Medlemmar*: i världen över 100 miljoner, de växer snabbare än något annat samfund;
i Sverige ca 90 815 medlemmar i ca 500 församlingar.
Tidning: –
I Sverige: sedan början av 1900–talet.
1913 blev flera kyrkor uteslutna ur Baptistsamfundet (www.baptist.se), då de hade andra uppfattningar om nattvarden. De slog ihop sig och bildade Pingströrelsen.

Sedan mitten av 1960-talet har mycket av det som anses vara typiskt för Pingströrelsen - betoning på det övernaturliga och mottagande av de så kallade andliga nådegåvorna - välkomnats också av stora delar av den övriga kristenheten. I denna storfamilj räknas cirka en halv miljard kristna ingå.

Ända sedan urkristen tid har det funnits väckelserörelser som förutom omvändelse, även kallad frälsningsupplevelse, räknat den helige Andes yttringar - gåvor - vara av central betydelse.
Pingströrelsen i Sverige är således varken historiskt eller geografiskt sett någon ny rörelse. Pingströrelsen i Sverige räknar dock sin tillblivelse från början av 1900-talet då flera personer - ofta medlemmar i någon baptistförsamling, men också medlemmar i andra frikyrkor - blev "uppfyllda av Anden och talade i tungor", med andra ord blev andedöpta.

Denna företeelse spred sig snabbt över landet. Men eftersom många av de etablerade frikyrkorna inte ville kännas vid dessa upplevelser, bildades så småningom nya fria församlingar av de människor som trodde på andliga yttringar av detta slag. Dessa församlingar kallade sig pingstförsamlingar. Pingströrelsens församlingar i Sverige är fristående och självbestämmande.

Adress:
Pignströrelsens Informationscentrum
Kaggeholms FHS
178 54 Ekerö
Sverige
Jesu Armé är en utbrytning ur pingstkyrkan, men jag har ingen information om den.
Telefon: 08-560 209 95
Hemsida: www.pri.pingst.se

Scientologikyrkan

Grundare: L. Ron Hubbard (skrev dianetiken) (1911–1986).
Huvudort: –
År: 1954.
Medlemmar*: i Sverige ca 500.
Tidning: Freedom, grundad 1968, http://www.freedommag.org.
I Sverige: –
”Ordet Scientologi är taget från latinets scio, ,vilket betyder ”att vet, i ordets fulla bemärkelse”, och det grekiska logos, som betyder ”läran om”. Det betyder bokstavligen ”att veta hur man vet”.”, citat ur ”Vad är Scientologi”.
”Scientologi är en nittonhundratalets religion. Den bygger på vissa grundsanningar, varav den främsta är: människan är en andlig varelse i besittning av själsgåvor som sträcker sig långt bortom vad hon normalt sett föreställa sig.”, citat ur ”Vad är Scientologi”.

”Scientologin har sin grund i 50 000 år av filosofiska traditioner och bygger på livets fundamentala sanning.”, citat ur ”Vad är Scientologi”.
Dianetik: Dia (grekiska), genom och nous (grekiska), själ.
”Dianetikens mål är ett nytt tillstånd för individen, ett tillstånd som alltid eftersträvats men som aldrig tidigare varit möjligt att uppnå – innan Dianetiken gjorde sitt intåg. Detta tillstånd kallas för ”clear”.”, citat ur ”Vad är Scientologi”.

Enligt Hubbard, som skrivit ”Vad är Scientologi”, ska man alltså genom att läsa hans ”Dianetik” uppnå ett nytt tillstånd. Vidare skriver han hur en ”clear” människa är:
”Befriad från befintliga och potentiella psykosomatiska sjukdomar eller aberrationer, I besittning av självbestämmande, Energisk och uthållig, Fri från hämningar, Psykiskt stabil” osv…
Kort sagt blir man alltså enligt Hubbard fysiskt och psykiskt bättre av hans skrifter!

"Du står på törnig och ogästvänlig mark. På andra sidan klyftan finns en högre platå där saker och ting är mycket bättre. Scientologin är bron över denna klyfta – från en lägre till en mycket högre existensnivå, en ljusare och lyckligare värld." Detta var ett citat ur den nära 900 sidor tjocka boken som fås gratis vid besök – tala om desperata försök att värva nya medlemmar!
Scientologerna har dessutom bildat en mängd olika ”Samhällsförbättrande verksamheter”, som de inte drar sig för att skryta lite om. En av dessa är ”Narconon”, ett rehabiliteringsprogram för drogmissbrukare. Narconon startades 1966 och själva ordet betyder ”ingen narkotika”.

Medan dianetiken beskrivs som en andligt helande teknologi, som syftar till att ge individen ett nytt självmedvetande, presenterade sig scientologin i USA under förra hälften av 1950–talet som en religion. Det centrala sakramentet är "auditeringen", som innebär en relation mellan en individ och en handledare (auditör). Auditeringen syftar till att göra individen "clear", vilket kan beskrivas som att vara fri från mentala blockeringar ("engram") och vara i stånd att fullt ut använda sina förmågor. Enligt scientologin utgör människan en kropp med en odödlig själ (thetan), som återföds efter den kroppsliga döden. Världsalltet uppfattas som den kollektiva produkten av alla thetaner; när en thetan genom auditering blir "clear" förbättras också alltet och därmed den mänskliga civilisationen.

Auditeringen fungerar enligt vissa som en röntgenapparat sökandes efter psykiska fel, den tar reda på vart felen sitter, och individen som undersökts råds att gå på vissa kurser för att få bot. Här har Scientologikyrkan fått viss kritik för att kurserna kan vara extremt dyra, och detta anses av vissa som ett sätt att lura av människorna pengar.

Adress:
Scientologikyrkan
Götgatan 105
116 62
Stockholm, Sverige
Fax & Telefon: 08 – 640 06 81
E-mail & Hemsida: www.scientology.org


Zoroasterismen

Alexander Bard (som är zoroasterist) om zoroasterismen:
– "Det trevande försöket är det heliga – inte att lyckas."
– "Zarathushtra var inte Gud, som Kristus. Han var människa och han fick inte en
order från Gud att gå ut och sprida en religion. Zarathushtravar bara en intelligent
människa som drog slutsatser av det han observerade omkring sig."
– "Jorden och livet är fantastiskt, den ska vara som den är. Livet och universum är så
här, både gott och ont – mångfacetterat.

Zoroasteristerna tror att det goda och det onda redan står mot varandra från världens begynnelse som två komiska makter. Men det onda tog sig in i det goda. Världen blev till den blandning av gott och ont såsom det fortfarande är. Men när världens historia går mot sitt slut kommer de goda att besegra och tillintetgöra de onda makterna. De döda skall återuppstå och få en ny kropp. Världen skall genom en gudomlig reningsprocess förvandlas till vad den en gång var.

*Medlemsantalet kan ha förändrats

Föreningar som arbetar med f.d. sektmedlemmar och anhöriga sektmedlemmar

FRI, Föreningen Rädda Individen
Svandammsgatan 10
126 34 Hägersten
Tel 08-709 00 77
SESAM
Box 19170
104 32 Stockholm

Svåra ord
esperanto = ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andra språk vid sidan av modersmålet.
evangelisera = Att predika sitt budskap och försöka övertyga fler.
förebådar = förutsäga i förväg.
förkunnelse-arbete = När man (åker runt och) predikar sin lära.
intuitionen = förmåga att omedelbart uppfatta; ingivelse.
martyrdöden = En död som Jesus på korset – han dödade inte sig själv, men andras tro blev större/starkare.

ockulta = övernaturliga. Ockultism = föreställandet att en form av högre kunskap kan nås bortom det våra sinnen och vårt förnuft kan nå, till exempel genom studiet av astrologi eller magi.
Panteism = en tro på att Gud finns i allting, i träd, hus, planeter, telefoner etc.
pantetisk = se ovan!
synd = När man gör något som strider mot läran.
treenig Gud = tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande.

Vad är då mina tankar om dessa mer eller mindre "speciella" och "avvikande" religiösa rörelserna?
Min första tanke undrade hur de som hittar på/vet allt detta, kan tro att människor kan tro på såna f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mindre religiösa rörelser del II

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-19]   Mindre religiösa rörelser del II
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=740 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×