Mindre religiösa rörelser del I

4 röster
31218 visningar
uppladdat: 2001-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mindre religiösa rörelser

I den här redovisningen förklarar jag först vad som egentligen kan kallas ”sekt”, vad en ”nyandlig rörelse” och vad ett ”samfund” är. Jag skriver även om vad en ”frireligiös rörelse” är, vad en ”religiös rörelse” är, vilka rörelser som ”New Age” innefattar och vad en ”Hippie–sekt” kan tänkas vara (vet ej säkert). Sedan radar jag upp några av de största och mest omtalade sekterna. Jag försöker att inte "snubbla över gränsen" till vad som egentligen är rörelser vilka rör samhället. Många av de små religiösa rörelserna är dock också påverkade av miljön de bildats i. Jag kommer för neutralitetens skull att kalla alla rörelserna som jag listat upp nedan för just "rörelse" (om inte något annat speciellt nämnts i någon text).

Vad är en "religion"?
"gudstro, gudsförhållande", citat ur Svenska Akademiens ordlista.

Vad är en "religiös" rörelse?
"Organisation av personer som kämpar för ett gemensamt mål.", citat ur NE ordbok.
I det här fallet är det gemensamma målet religiöst.

Vad är en "frireligiös rörelse/samfund"?
Skulle jag tro syftar på att rörelsen inte är en del av dom etablerade kyrkorna. Benämningen används bara om kristna rörelser.

Vad är ett "samfund"?
"Fast organiserad religiös gemenskap.", citat ur NE ordbok.

Vad är en "nyandlig rörelse"?
"Religiösa rörelser som uppstod på 1960 och 70–talen. Många har även starka ledarprofiler.", citat ur NE (ändrat).
"De nyandliga rörelserna uppstod under 1800–talet, då många drömde om bättre tider i ursprungslandet USA. Bättre tider var det som de tre mest framträdande rörelserna utlovade.", citat ur "Kyrkor och nyandliga rörelser.
I New Age–boken stödjer författaren den senare uppfattningen, men säger också att etiketterna på rörelserna är ett svårt, olösligt problem.

Vad är en "sekt"?
"Trossamfund som avskilt sig från ett annat; avvikande religiös grupp m. m.", citat ur Svenska Akademiens ordlista.
"Religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.", citat ur NE.
"Mindre grupp med från omgivningen avvikande åsikter eller levnadssätt och med stark inre sammanhållning.", citat ur NE ordbok.

Vad är en ”Hippie–rörelse”?
Man började blanda det österländska inflytandet med västerländsk ockultism, astrologi, tarakort och alternativ läkekonst. Hippien var född. Att vara religiös innebar inte längre att tillhöra ett visst samfund utan att röra sig fritt över ett stort område. Själva ordet religion fick stå för stelnade dogmer, själv utövade man andlighet. Drogerna inom hippierörelsen blev inkörsporten till ockultism.


New Age

New Age–anhängare kan, men behöver inte tro på ex.
– Att hela kosmos utgör en obruten helhet, men att den moderna människan genom vetenskapen och industrisamhällets materialism tappat denna sanning ur sikte.
Just detta, att man kan, men inte behöver, tro på eller utöva det som erbjuds, det är det speciella med New Age. Det finns inte heller någon organisation inom New Age som talar om vad som är rätt eller fel. Olav Hammer, forskare och undervisare i religionshistoria.

Det är alltså upp till var och en att själv bestämma vad som ska höra till New Age, man vet alltså inte riktigt vad som skall höra till New Age och inte.
New Age är samlingsbenämningen på vissa andliga strömningar som växte fram på 1980–talet. Termen utgår från uppfattningen att solen vid vårdagjämningen inte längre står i Fiskarnas utan i Vattumannens tecken och att detta förebådar en ny tidsålder med nya värderingar: ett betonande av helheten mellan skapelse och samhälle, mellan ande och materia, vilket bl.a. ger en ny syn på hälsa och sjukdom.

Kunskapssynen betonar intuitionen och mystiken som kunskapskälla. Astrologi och ockulta tekniker värderas högt liksom det folkliga medicinska kunnandet och olika terapimetoder som syftar till ökad självkännedom. New Age kan inte betraktas som en religion, men anknytningar finns till kristet tänkande, till tidiga orientaliska religioner, till folkliga religiösa föreställningar och nationsläran accepteras oftast. New Age är inte någon organisation; idéerna sprids främst genom personliga nätverk och genom särskilda mötesplatser samt vissa speciella bokhandlar.

På namnet kan man höra att det handlar om något nytt. De gamla kyrkorna och det gamla samhället försvinner. I stället kommer det nya samhället med den nya sociala, kulturella och religiösa världen. New Age har en astrologisk förteckning. En tanke är att de senaste tvåtusen åren har världen befunnit sig i fiskarnas stjärntecken och nu är den på väg mot Vattumannens. De har en ny syn på gud, människan, naturen och medicin mm.

Teosofen Helena Blavatsky som levde mellan 1831-1891 har varit en inspirationskälla för New Age genom sin pantetiska världsåskådning. Enligt New Age är människan en skapande varelse med mycket stora resurser. Gud uppfattas inte som någon person som skapat världen utan är en del av universum. När man inom kristendomen säger "Gud vill" kan man säga "universum vill" i New Age. Det finns många olika centra för New Age.

Ett av de första var experimentsamhället Findholm som ligger i Skottland som startade i mitten av 1960-talet. I Sverige har en rad olika affärer startats med inriktningen på New Age. Det händer att man använder "healing" för att bota sjukdomar eller ibland sker det i samband med samtal, bön eller meditation. Enligt New Age ska man älska sig själv för den man är, men man ska inte dyrka sin kropp och beundra sin skönhet.

Amish (Old Order Amish Mennonite Church)
Grundare: Jakob Ammann (1644– ca 1729).
Huvudort: –
Grundad: år 1693.
Medlemmar*: 80 000.
Tidning: –
I Sverige: –

Etnoreligiös grupp av bönder i nordöstra USA. Deras huvudregel är att klä sig, äta och leva enkelt. Amish–folket tar avstånd från all modern teknologi (ex. bilar, traktorer och TV-apparater). Myndigheterna accepterar numera att de har egna skolor. De är indelade i "kyrkodistrikt" om vardera ca 30 familjer. Varje "kyrkodistrikt" utgör ett lokalsamhälle präglat av stark solidaritet. Amish–folket är trots avståndet från ex. traktorer bra bönder och i stort sätt självförsörjande.

För många svenskar var nog filmen "Vittne till mord" (jäkligt bra film, se den!) den första bekantskapen med Amish-folket. Filmen som utspelas i ett Amish-samhälle beskriver deras levnadssätt och deras konfrontationer med det moderna samhället.

Baha´i
Grundare: Ali Muhammad, ”Bab” (död 1850).
Stiftare: Bahaullah.
Huvudort: –
År: 1844, Iran.
Medlemmar*: i världen 340 länder.
Tidning: –
I Sverige: –

Bab (=porten) införde en egen tideräkning från året 1844, då han värvade sin första anhängare. Skaran av anhängare ökade och budskapet om en profet mäktigare än Muhammed oroade det ortodoxa islam. Förföljelse utbröt vilket slutade med att Bab led martyrdöden 1850. Namnet Baha’i har rörelsen fått av en av de överlevande från förföljelsen, Baha, som snart proklamerade sig som den väntade profeten. Baha landsförvisades och kom till Palestina, vilket förklarar varför riktningens centrum ligger där. Samtidigt utgör landet en internationell mötesplats för flera världsreligioner.

Tidigare gudsprofeter inklusive Jesus och Muhammed hade inte lyckats helt i sitt gudomliga uppdrag. Med världsfrälsaren Baha blev Baha’i en slags ”världsreligionernas esperanto”. Målet var att grunda en världsomfattande stat med ett centrum och världsspråk för att uppnå fullständig harmoni där även vetenskap och religion levde i endräkt. Fram till 1957 testamenterades rätten som Baha´is ledare inom Bahas släkt. Numera utgör ett nioledammötsråd högsta ledningen. Baha’is målsättning var att genom att plocka det väsentliga inom varje religion skapa en enad religion för hela världen. Realiteten har blivit, som för esperanto, en liten religion vid sidan av de redan existerande.

Bahai har framväxt i islamsk miljö, men har likheter med andra nyandliga rörelser: Ledaren som framträder med fulländningens recept, den världsvida målsättningen och ledarstrukturen.
Rörelser med rötter i islam har inte på samma sätt som rörelser med rötter i andra religioner blivit framgångsrik. Islam verkar sakna grogrund för etablering av nyandliga rörelser. För deras framväxt krävs visst mått av religionsfrihet. Samtidigt verkar "exportförpackningar" av islam såsom Baha´i nå en relativt begränsad framgång i västvärlden i jämförelse med nyandliga rörelser med annan bakgrund än islam.

Enighetskyrkan (Unification Church), Moonrörelsen, Tongilrörelsen, Tongilfamiljen, The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, Enighetsrörelsen
Grundare: Pastor Sun Myung Moon (född 1920).
Huvudort: Söul, Sydkorea.
Grundad år: 1954, Pusan, Korea.
Medlemmar*: ca 160 länder.
Tidning: –
I Sverige: sedan 1969

Den nyreligiösa rörelsen Enighetskyrkan etablerades på 1960–talet i USA, och kyrkan leds sedan 1972 av Moon därifrån. Moons huvudarbete, The Divine Principle, utkom 1957 på koreanska.
En viktig läropunkt är att den orenhet som människorna ådrog sig genom Adams och Evas syndafall måste utplånas. Jesus (den andre Adam) hade till uppgift att befria människan från den. Han lyckades i andlig bemärkelse men inte i fysisk, eftersom han inte gifte sig och avlade barn. Detta blir en uppgift för den tredje Adam, som sänd av Gud skall komma från öster, närmare bestämt från Korea. Fram till 1974 framställdes Moon som den tredje Adam – den nye Messias – men sedan sköts denna identifiering i bakgrunden.

Människornas orenhet utplånas genom rörelsens vigselriter (i grupper om hundratals eller ibland tusentals personer). Moon har samlat anhängare i USA och Europa, även i de nordiska länderna. Den har kritiserats p.g.a. att ledarna anses hjärntvätta medlemmar och utnyttja dem ekonomiskt.
I Enighetskyrkan tror man att Moon ska lyckas att återupprätta paradiset på jorden. Sekten har bl a gjort sig känd för sina massbröllop där tusentals sektanhängare har vigts.

År 1958 sändes de första missionärerna ut till Japan och året därefter till USA. Sedan spred sig rörelsen till Europa och tredje världen. 1969 kom den första missionären till Sverige. Rörelsens starkaste fäste är i Sydostasien, men även i Östeuropa och Ryssland växer rörelsen idag snabbt.
Enligt enighetsrörelsen är syftet med religionen är att återupprätta den ursprungliga ideala individen, ideala familjen, samt den ideala världen, centrerat på Guds sanna kärlek (och sanna föräldrars värderingar). Enighetsrörelsen menar att den fullkomliga familjen är grundstenen i Himmelriket på jorden.
Moon har förutom Enighetsrörelsen också grundat, i enlighet med visionen om en förenad värld, en rad organisationer med olika verksamhetsinriktningar.

1972 etablerades ”The international conference on unity of the sciences” ett forum för vetenskapsmän från hela världen. Syfte är dels att befrämja forskningen och dels hur vetenskapen bättre kan tjäna mänskligheten.
Enighetsrörelsen har en hel del organisationer inom vilka man diskuterar ex. hur man skall nå fred på jorden i nästa århundrade. De organiserar även årliga projekt såsom RYS, då ungdomar från hela världen, med olika tro, kommer samman och gör ett biståndsprojekt i något land i tredje världen.

Syftet, menar de, är dels att ungdomar kan mötas över tros och etniska gränser och samtidigt tillämpa sin tro i den praktiska verkligheten.
Verksamheterna inom enighetsrörelsen är finansierade av Rörelsens medlemmar och företag. Organisationerna tar inte emot något ekonomiskt stöd från några länder eller storföretag. Detta garanterar för verksamheternas oberoende och att de kan drivas utan att målsättningen kompromissas bort.


Adress: Fax & Telefon: E-mail & Hemsida:
Enighetsrörelsen
Tegnérlunden 1 08-10 72 31 um@swipnet.se
Box 45 447, 104 31
Stockholm, Sverige 08-411 76 73 http://www.ettl.co.at/uc/swedish/

Hare Krishna–rörelsen, International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Krishnarörelsen

Grundare: Swami Prabhupada ( död 1977).
Huvudort: –
År: 1965/66, USA.
Medlemmar*: i Sverige 350.
Tidning: Krishnas värld.
I Sverige: sedan 1973.

Krishna–rörelsen skiljer sig från många andra hinduiska grupper då medlemmarna endast tillber en gud, Krishna/Vishnu. De anser sig också vara mer ortodox än andra hinduiska grupper.
Hare Krishna är en världsomspännande rörelse vars medlemmar ofta känns igenom på den oranga klädseln och det rakade huvudet (ibland med en liten tofs på bakhuvudet!). För att bli medlem måste man först avsvära sig att äta kött och fisk, sex (utom i reproduktionssyfte inom äktenskapet), stimulantia och hasardspel. Då sex utom i reproduktionssyfte är förbjudet, är även homosexualitet något som de säger "inte vara riktigt sunt".

Deras metod syftar till att befria individen från det egna jaget. Åsikter, fördomar och karaktärsdrag är oftast av ondo då de formats av faktorer utifrån. I en människas innersta väsen finns sann, objektiv kunskap som när den upptäcks förbinder henne med gud. Rörelsen har mycket gemensamt med de klassiska yogatraditionerna men är ändå fördömande mot alla andra. Allt kretsar kring mantrat; Hare krishna, hare krishnia, krishna krichna, hare hare, hare rama hare rama, rama rama, hare hare , vilket ungefär betyder "O Gud, Krishna, O Gud, Rama". Ramsan upprepas många hundra gånger varje dag och sägs tvätta själen ren från oönskad barlast.

Rörelsen tillhör Gaudiya Vaishnava-traditionen, som härstammar från Sri Krishna Caitanya på 1500-talet och Sri Krishnas undervisning i vaishnava-litteraturen ur de vediska skrifterna från Indien, vilka är tusentals år gamla.
Krishna–rörelsen tycker det är orättvist och okunnigt att likställa en sådan seriös andlig rörelse som Krishna med suspekta moderna sekter.
Deras tempel i Sverige är öppna för allmänheten.
Hare Krishna-rörelsen kommer på sätt och vis från Hinduismen. Den baserar sig på den vediska filosofin (ur skrifter som Bhagavad-gita etc), vilket även hinduismen gör. Men de vediska skrifterna är ca 5000 år gamla, och hinduismen är bara några hundra år gammal.

Hare Krishna-rörelsen tillhör en mycket gammal tradition som heter Brahma-sampradaya, som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden.
Den vediska filosofin är baserad på kunskap om självet. För att förstå individens förhållande till omvärlden, måste vi först förstå vad en individ är - vi måste med andra ord finna ett svar på den urgamla frågan "vem är jag?" Denna fråga har begrundats av filosofer sedan urminnes tider, men Veda-skrifterna behandlar denna fråga på det mest avgörande sätt. I en av de mest kända böckerna i den vediska litteraturen , Bhagavad-gita, finner vi kunskapen om självet, klart förklarad av den Högsta Personliga Guden Själv.


Adress: Fax & Telefon: E-mail & Hemsida:
HARE KRISHNA International Society for Krishna Consciousness
Korsnäs Gård 08-530 250 62
147 92 Grödingen
Sverige 08-530 298 00 http://www4.tripnet.se/~krishna/

Jehovas Vittnen (formellt Bibel– och traktatsällskapet Vakttornet)

Grundare: Charles Taze Russell (1852–1916), USA.
Huvudort: utomlands Brooklyn, New York, USA;
i Sverige Arboga.
År: 1870–talet.
Medlemmar*: i världen 5 milj. aktiva anhängare i 70 000 församlingar i 229 länder;
i Sverige 23 393, enligt J. är ca 39 000 personer ”knutna” till rörelsen.
Tidningar: "vakttornet" och "vakna" (ges ut i Arboga).
I Sverige: sedan ca 1899.
Jehovas vittnen är en internationell rörelse med sina rötter i kristendomen. Själva anser de sig representera den enda sanna kristna tron. Till skillnad från kristendomen tror de t.ex. inte på en treenig Gud, och de avvisar allt samarbete med andra religiösa grupper, varav de ofta har betraktats som en sekt.

Rörelsen växte fram under ledning av Russell, som var influerad av adventistiska uppfattningar, bl a läran om Kristi snara återkomst.
År 1914 blev början av ett flertal kriser för Jehovas vittnen. Russell hade sagt att Jesus då skulle återkomma till jorden och ”denna världens riken” gå under. I ett fältslag vid Harmageddon skulle Jehova förinta sina jordiska fiender, sedan skulle ett tusenårigt fredsrike bli verklighet. Året före detta ökade antalet medlemmar kraftigt, men många kom att hoppa av då det inte skedde. Datumet tolkades sedan om ett flertal gånger, men även då med felaktiga datum och svåra kriser efteråt. Man är därför mycket försiktig när det gäller att tala om datum numera, och nöjer sig med att framhålla att "uppenbarelsens storslagna höjdpunkt är nära". Men man har trots allt vidhållit att Jesus i alla fall återkom till jorden 1914 men "i osynlig måtto".

Anhängarna av Jehovas vittnen som regelbundet går runt och predikar från dörr till dörr kallas för förkunnare. Alla Jehovas vittnen är skyldiga att sprida vidare sin tro vidare till andra, förkunnade människor. Hur detta ska gå till på ett bra sätt får man lära sig vid en del församlingsmöten. De för noga anteckningar över vilka som visar intresse och eventuellt kanske skulle återkomma. De som förkunnar budskapet på heltid kallas för dionjärer.
Då Russell dog tog Joseph Franklin Rutherford (1869–1942) över som ledare. Efter honom tog den nuvarande ledningen över, ett kollektiv av styrande bröder; kvinnor har hittills inte kommit i fråga som internationella eller nationella ledare.

En stor fråga inom Jehovas vittnen är uppdelningen av de troende i två klasser. Endast
144 000 personer, ”de smorda”, får enligt rörelsen komma till himlen. Resten, den stora majoriteten, får bli jordiska tjänare (befriade från sjukdomar och död) åt Kristus och de smorda. Under "Åminnelsen av Kristi död" (rörelsens enda riktiga högtid) –98 var det 8 756 i hela världen som tog nattvarden, något man bara gör om man tror sig vara ”smord”.

Jehovas vittnen har i olika sammanhang förföljts, bland annat under andra världskriget, då vittnena vägrade att avlägga trohetseden mot Hitler. Tusentals vittnen fördes till koncentrationsläger.
Jehovas vittnen tror att Gud (Jehova) har skapat himlen och jorden. Jehovas vittnen tror att Jehova är en enda Gud och att Sonen, Jesus Kristus, är gudomlig men inte jämlik Jehova, så som den framställs av andra samfund. Jehovas vittnen grundlägger numera hela sin tro på den egna bibelöversättning kallad "nya världens översättning av de heliga skrifterna". Inom Jehovas vittnen menar man att orsaken till att människor dör är Adams synd i lustträdgården. Själen upphör att existera vid döden men bara vårt nuvarande liv i denna värld är inte allt vi kan vänta oss. Vittnenas möjligheter att återuppstå är på hur väl de uppnår Guds krav.

Jehovas vittnen firar inte helgdagar eller högtider som t ex jul, påsk, lucia, allhelgonahelgen och födelsedagar, som de anser inte har en kristen bakgrund och betraktas som en hednisk sedvänja. De har inget emot att andra firar dessa dagar. Barn till vittnena brukar heller in...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mindre religiösa rörelser del I

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-19]   Mindre religiösa rörelser del I
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=739 [2021-05-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×