Homoadoptioner - Håller motargumenten?

13 röster
21858 visningar
uppladdat: 2006-12-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Inledning
2. Bakgrundsfakta
3. Undersökning
4. Slutsats & Avslutning
5. Källförteckning


Inledning

Jag har valt att skriva om ett kontroversiellt men ändå viktigt ämne, homoadoption. Homoadoption är precis vad det låter, nämligen möjlighet för två kvinnor eller två män att tillsammans adoptera ett barn och agera som föräldrar. Målet med den här uppsatsen är att undersöka och plocka isär de olika argument och åsikter som i nuläget dominerar hos dem som är emot homoadoption. Jag ska sedan försöka ta reda på om argumentet är korrekt enligt den fakta och statistik som finns, och förklara varför eller varför inte argumentet håller.
Jag ska försöka vara så objektiv som möjligt då jag redogör för de olika tankarna och funderingarna som finns om homoadoption. Målet är inte att håna eller peka ut de som är emot eller att hävda att dessa har fel i sina åsikter. En åsikt kan enligt mig bara vara inkorrekt då de fakta den grundas på är felaktig eller orimlig.
Min huvudfrågeställning är därför följande; vilka motargument i debatten om homoadoption håller, och vilka håller inte?

Bakgrundsfakta

I Sverige blev det år 1917 tillåtet för en gift man och en kvinna att betrakta ett icke biologiskt barn som sitt genom att adoption för första gången blev möjligt. Att homosexuella ska få bli prövade för lämplighet till att adoptera ett barn är däremot något som nyligen bestämts. I februari 2005 blev det nämligen enligt lag tillåtet för homosexuella par att genomgå detta. Men ännu verkar det vara få som faktiskt godkänts som föräldrar, och delade är åsikterna kring detta. I Sverige finns det i nuläget sex internationella adoptions-organisationer och samtliga dessa nekar till att hjälpa homosexuella par att adoptera ett barn från utlandet. Även om adoptionsbyråerna skulle vilja, vore det ändå svårt att få en adoption att träda i kraft. Mycket få länder är nämligen villiga att adoptera ut sina barn till homosexuella par. Med anledning av detta sägs det att RFSL själva vill starta en egen internationell adoptionsbyrå. De få homoadoptioner som faktiskt har skett har hittills varit inom Sverige, vilket betyder att det adopterade barnet föddes inom landets gränser. Fall har även förekommit där homosexuella par har adopterat utomlands, men sedan kommit till Sverige och fått adoptionen ogiltigförklarad. Med den nya lagen kommer detta sannolikt inte att hända igen.
Det är endast par som är registrerade i partnerskap som får adoptera, vilket stämmer överens med den svenska adoptionslagen för heterosexuella som säger att endast gifta par får adoptera. Skillnaden är dock att heterosexuella ensamstående får adoptera ett barn, medan ensamstående homosexuella endast fåt adoptera sin partners barn.
År 2001 publicerade Statens Offentliga Utredningar (SOU) en utredning som kallades Barn i Homosexuella Familjer. Här talar man bland mycket annat om ensamståendes rätt att adoptera barn. Även här är det dock få länder som vill förmedla adoptioner till ensamstående svenska adoptivföräldrar. I NIA:s (Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor) handbok Internationella Adoptioner finns följande att läsa om ensamstående sökande:
”För barnets identitetsutveckling är det även viktigt att det får möjlighet till naturligt umgänge med båda könen.”
Det finns, enligt det fakta jag hittade, inget som säger att man som ensamstående adoptivförälder måste vara heterosexuell för att få adoptera ett barn. Detta betyder att den homosexuella adoptionsföräldern mycket väl kan leva ihop med en person av samma kön efter att adoptionen genomförts, utan att detta ses som förödande för barnets välmående. Frågan är om det egentligen är någon skillnad mellan att som adoptivbarn växa upp med en ensamstående homosexuell förälder eller med två.
Enligt Barn i Homosexuella Familjer, som är en offentlig utredning och därför bör betraktas som en tillförlitlig källa, har man i sin forskning inte hittat några som helst skillnader i könsutveckling eller psykologisk och social utveckling mellan barn med heterosexuella föräldrar och barn med homosexuella föräldrar. Man fann heller inga skillnader mellan homosexuellt och heterosexuellt föräldraskap. Däremot fann man att barn till homosexuella föräldrar i större utsträckning själva benämner sig själv som något annat än heterosexuell. Detta förklarar man med att dessa barn vuxit upp i en miljö där detta varit mer accepterat än i en familj med en mamma och en pappa och därför kunnat reflektera närmare över sin egen sexualitet. Det anses alltså inte ha något med biologiskt arv att göra. Man tror också att mörkertalet som anger homosexuella barn till heterosexuella föräldrar är stort.

Undersökning

De allra flesta av dessa negativa synpunkter kring homoadoption har jag hämtat från diverse politiska partiers hemsidor och även lagt till en egen. Dessa som finns uppräknade här, är de jag tror är de mest framstående och vanligaste i debatten. Ordagranna citat av vad som sagts är återgivna i uppsatsen. Källhänvisning finns därför inom parentes efter citatet för att undvika misstankar om plagiat. Observera att trots att nästan samtliga citat är tagna från Sverigedemokraternas hemsida, så är Sverigedemokraterna knappast ensamma om dessa åsikter. Källan till citatet är därför egentligen helt oviktigt.
Under varje citat kommer jag genom att noggrant bedöma dessa enligt de rapporter, statistiska sammanställningar och undersökningar jag har stött på under vägen, avgöra hur pass sanningsenliga och/eller förnuftiga de är (se inledningen).


1. ”Vid internationella adoptioner ska eftersträvas att barnet får en ny mamma och pappa som ersättning för de biologiska föräldrarna.” (Kristdemokraterna.se)

Kommentar: Barnet förlorade inte en mamma och en pappa då det adopterades bort. Enligt Adoptionscentrum kommer de flesta barn som adopteras från en situation där barnets mor blivit lämnad av barnets far och därför inte får det stöd från samhället som behövs för att kunna uppfostra ett barn på rätt sätt. Om barnet stannat i sitt hemland hade det med största sannolik uppfostrats endast av den ena föräldern. Många svenska barn växer upp i med en ensamstående förälder, och långt ifrån alla dessa ser detta som en förlust. Dessutom kan man undra, varför den ”ersättningen” för de biologiska föräldrarna ska komma i form av en ny mamma och en ny pappa. Det finns som tidigare konstaterat inget som tyder på att två mammor eller pappor skulle fungera som en mindre bra kompensation för de biologiska föräldrarna.


2. ” Att ge dessa (adopterade) barn en normal familjemiljö med en man och en kvinna som substitut för den mor och den far de har förlorat tycker vi borde vara den mest grundläggande av rättigheter.” (Sverigedemokraterna.se)

Kommentar: Även här gäller tidigare kommentar. Att säga att barnet förlorat en mor och en far vore en grov överdrift. Det enda barnet förlorar kan vara en fattig hemmiljö, omänskliga uppväxtförhållanden och i vissa fall en frånvarande far och en mor som kanske tvingas prostituera sig själv för att kunna försörja sitt barn. Ja, även detta kanske är överdrivet att påstå, men i många fall verklighet för de barn som adopteras till Sverige. Jag skulle snarare vilja hävda att barnet vinner på att komma till Sverige och få sin framtid tryggad, snarare än förlorar.
I dagens Sverige bör en familj med två föräldrar inte betraktas som det normala, snarare det allra vanligaste. Många barn lever med plastföräldrar, plastsyskon eller ensamstående fäder utan att detta betraktas som onormalt. Nästan alla familjesituationer betraktas i nuläget som normala, vilket gör Sverigedemokraterna mycket konservativa när de påstår att en familjemiljö med en man och en kvinna är normen.


3. ”Homosexuella adoptioner strider mot barnkonventionens tredje artikel, där det sägs att barnets bästa skall beaktas i alla situationer. Det är ett välkänt faktum att barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder i sin direkta närhet, vilket homosexuella par inte kan förse dem med. Homosexuella föräldrar torde också ha svårt att förstå och hjälpa ett heterosexuellt barn i tonåren.” (Sverigedemokraterna.se)

Kommentar: Vi vet än så länge inte vad som är barnets bästa. Jag vill gärna referera till SOU:s utredning som jag redogjorde för tidigare i texten, där man kommit fram till att barn till homosexuella föräldrar inte far illa eller på något annat sätt skulle ha det sämre än de jämförande barnen.
Naturligtvis kan homosexuella par förse sitt barn med förebilder av båda könen. SD ger ingen källhänvisning så att undersöka varifrån dessa argument kommer är omöjligt. Detta är snarare en åsikt eller antagande som SD gjort, och inte ett faktum. Förebilder finns överallt, i form av fastrar, morbröder, dagispersonal eller vänner till adoptivföräldrarna.
Varför homosexuella föräldrar inte skulle förstå eller kunna hjälpa sitt heterosexuella barn i tonåren är ett mysterium. Kärlek är ett universellt språk, och varför skulle inte en kvinna kunna hjälpa sin son med kärleksbekymmer, och tvärtom? Dessutom har jag enligt erfarenhet sedan länge förstått att väldigt få tonåringar ber sina föräldrar om hjälp med dessa saker. Det är snarare kompisar som erbjuder det bästa stödet, om inte föräldrar har möjlighet att förstå.


4. ”Det har också nämnts av förespråkarna för homosexuella adoptioner att det redan idag skulle finnas c:a 40.000 barn som lever med homosexuella föräldrar, och att det skulle vara ett underkännande av deras livssituation att inte legalisera homosexuell adoption. Enligt organisationen Adopterades röst, vilken består av adoptivbarn som är motståndare till homoadoptioner, så är siffran 40 000 helt tagen ur luften. Närmare efterforskningar har visat att det verkliga antalet är någonstans emellan 80 och 1000 individer, inklusive adopterade som numera är pensionärer.” (Sverigedemokraterna.se)

Kommentar: ”En förespråkare för homosexuella adoptioner” kan vara vem som helst. Sverigedemokraterna kan alltså ha fått denna siffra från någon som varit okunnig inom ämnet och därför inte försett dem med rätt statistik.
SD blandar också ihop påståendena lite grand. Jag tror mig minnas att jag läste i min research i ämnet, att ungefär 40 000 barn lever med biologiska homosexuella föräldrar, inte homosexuella adoptivföräldrar. SD verkar ha missförstått detta, och därför frågat organisationen Adopterades röst om detta kan stämma. Naturligtvis låter siffran orimlig, då det enligt MIA, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, i nuläget finns cirka 45 000 adopterade barn i Sverige. Detta gör att antalet adoptivföräldrar är runt 90 000 stycken. Om påståendet skulle stämma, så är 45 % av alla adoptivföräldrar homosexuella.
Nej, antingen har Sverigedemokraterna talat med en förespråkare utan koll, eller så är det de själva som gjort ett antagande ”helt taget ur luften”…


5. ”I en utredning gjord av riksåklagaren 1993 konstaterades att homosexuella inte borde tillåtas att adoptera barn på grund av att den psykiska påfrestningen för barnen skulle bli för stor.” (Sverigedemokraterna.se)

Kommentar: År 1993 hade man inte gjort några som helst undersökningar eller sammanställt statistik rörande barn med homosexuella föräldrar. I SOU:s undersökning Barn i homosexuella familjer hävdar man att bristen på fakta kring ämnet tidigare varit stor. På RFSU:s hemsida är man positiv till undersökningens resultat.
”RFSU delar kommitténs slutsats att den samlade forskningen visar att barn med homosexuella föräldrar utvecklas psykologiskt och socialt på liknande sätt som barn med heterosexuella föräldrar.”
Barn i homosexuella familjer betraktas alltså allmänt som den första korrekta och sammanfattande undersökningen som gjorts i ämnet. Då denna dock inte tar hänsyn till de ytterligare faktorer som spelar in i en adopterad persons uppväxt, såsom funderingar kring ursprung och härkomst, har den sina brister. Men då de allra flesta adopterade barn lyckas klara sig bra trots dessa aspekter om de får gott om stöd från sina adoptivföräldrar, ser jag inga anledningar till att tro att homosexuella adoptivföräldrar inte skulle kunna ge samma stöd.


6. ”Homosexuella borde inte få adoptera barn, eftersom barnet kommer mobbas och retas av skolkamrater.”

Kommentar: Det är vårat ansvar att se till att dessa barn inte blir mobbade eller särbehandlade i samhället. Att refusera homoadoptioner för att undvika konflikter vore att ge efter för översittarna och andra fördomsfulla. Man skulle lika gärna kunna vara emot heteroadoptioner av afrikanska barn för att det finns en chans att dessa blir bemötta av rasism.


Slutsats & Avslutning

Jag känner själv att jag har nått mitt syfte med den här uppsatsen. Jag har lyckats krossa de vanligaste påståendena och argumenten emot homoadoption. Det var svårt att vara objektiv, men jag försökte att bespara mina egna åsikter till delen där jag undersökte argument. Med detta vill jag inte påstå att jag har rätt och de har fel. Jag har försökt sätta mig in i motargumenten och jag förstår definitivt vad de som tycker så menar. Jag vet själv inte hur jag skulle må eller hur jag skulle förhålla mig till situationen om jag adopterades av två kvinnor eller två män. Min spontana tanke är att jag skulle acceptera mina föräldrar, eftersom man på något sätt alltid ”ärver” en eller flera åsikter av sina föräldrar. Hade jag vuxit upp med två pappor hade detta därför inte stört mig alls, eftersom jag då vuxit upp i en miljö där två män som lever med varandra är något naturligt.
Jag hoppas även att jag lyckats ge någon sorts tankeställare till dem som tidigare varit negativa till homoadoptioner. För med alla ”bevis” i handen finns det faktiskt inget som styrker vare sig t.ex. Sverigedemokraterna eller Kristdemokraternas påståenden om att barnet skulle råka illa ut. Nästa steg i de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Homoadoptioner - Håller motargumenten?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-02-03

    inget vidare:P

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-12-17]   Homoadoptioner - Håller motargumenten?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7338 [2020-04-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×