Genus inom byggbranschen

1 röster
1574 visningar
uppladdat: 2019-04-15
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

OBS, hela uppgiften finns med rätta källhänsvisningar som PDF i följande länk: (https://drive.google.com/file/d/1XPjtvjPn_wTBeF_JV4yKQVh7MpwkMTdE/view?usp=sharing)


Genus inom byggbranschen
Förord:

I denna uppsats kommer jag diskutera och resonera kring genus inom byggbranschen. Jag
kommer kolla på hur könsfördelningen ser ut och vilka anledningar det finns till detta samt
varför det ser ut som det gör. Jag kommer analysera vilka yttre faktorer som kan skapat
könsfördelningen. Jag kommer även kolla på hur byggbranschen marknadsförs utåt och
vilken påverkan det kan ha. Jag kommer även ge konkreta förslag på hur man kan göra
branschen mer tillgänglig för alla oavsett kön.Personliga erfarenheter:

Min bild av byggbranschen är att den länge varit en maskulin bransch där majoriten är män
och dom få kvinnorna som arbetar där oftast har karaktiristiska drag av maskulinitet. Dock
har jag börjat sett en förändring i form av mindre stereotyper etc som i större längd kommer
leda till att byggbranschen kommer bli mindre könsfördelad och där det finns större
möjligheter för kvinnor att komma in och delta i marknaden på samma sätt som män gör
idag. Jag tror att mitt intresse kring byggbranschen ligger i att jag redan sen ung snickrat och
meckat med brorsorna och farsan vilkett lett till att jag bildat ett större och större intresse för
just hur saker och ting fungerar och hur allt byggs ihopp.Fördelning inom byggbranschen:

Byggbranschen har länge fått kritik för att vara en av dom minst jämställda arbetsmarkaderna
som finns. Detta pågrund av att majoriteten av dom som arbetar inom byggbranschen är män.
2014 arbetade 294 800 män och drygt 27 700 kvinnor inombyggbranschen, alltså stod
kvinnor endast för 8,6% av arbetande inom marknaden. Men om man kollar på
1
byggbranschen så är den väldigt bred, inom byggbranschen jobbar man med allt från
elektriker och byggarbetare till civilingenjör och arkitekt. Om man nu delar upp
byggbranschen i fyre olika grupper baserat på utbilding och yrkestyp får vi följande:

●Hantverkarsarbete inom bygg och tillverkning.
●Ledningsarbete
●Yrken som kräver specialistkompetens.
●Kontors-, service- och försäljningsarbete.

Inom dom här olika grupperna ser könsfördelningen väldigt olika ut. Andelen kvinnor i
hantverkar gruppen är endast 1,5% , i ledningsarbete gruppen är 10,1% kvinnor, i yrken som
1
Sveriges Byggindustrier, “FAKTA om kvinnor och
män i byggbranschen”,
https://byggtjanst.se/contentassets/4a2bfbe9417e4dfdaaf57d0a7a56f9d3/sv_byggind_faktablad-kvinnor-man.pdf
, 29.1.2019


kräver specialistkompetens som till exempel arkitekt och civilingenjör utgör 34,4% kvinnor
medans den mest jämna könsfördelningen finns i kontors-, service- och försäljningsarbete
gruppen där 45,1% av alla arbetande är kvinnor. Andelen kvinnor generellt i byggbranschen
2
har en stadig ökning i nuläget vilket kommer leda till att mer och mer könsbalanserad
arbetsplats.Anledningar till könsfördelningen och dess konsekvenser:

Det finns många anledningar till att det är just män som är majoritet inom byggbranschen.
Några exempel på det är manliga könsstereotyper, uppväxt, arbetsmöjligheter och att
arbetsmiljöerna består av en så kallad “machokultur”.

En individs uppväxt sägs påverka mycket kring vad individen får intresse av senare i livet
och har stor inverkan i vad den väljer för utblidning och yrke. Personligen tror jag att
anledningarna byggbranschen är maskulin ligger i barndommen i form att pojkarna oftast
leker med leksaksbyggmaskiner och leksaksbilar medans tjejerna ofta deltar i mer
känslobaserade och dramatiska lekar som baserades mer på skådespeleri och drama. Därav
har pojkarna utvecklar intressen för större maskiner, bygga och konstruera saker medans
flickorna fokuserat och blivit inresserade av annat. Detta har i sin tur lett till att en majoritet
av män oftast väljer bygg inriktade utbildningar och branschen i sin tur får en majoritet män
som arbetande.

Maskuliniteten inom byggbranschen kan förklaras med ett citat utdragen ur artikeln Kvinna i
byggbranschen “​För att tydliggöra hur män skapar identitet i relation till teknik och
maskiner… två dominerande former av maskulinitet… Dels finns den praktiska och fysiskt
starka mannen i exempelvis industriarbetarkulturen och dels den professionella tekniska
specialisten. Specialisten karaktäriseras av Mellström som maktens män med en form av
maskulinitet som är präglad av en professionell kalkylerande rationalitet. För båda formerna
handlar det om en kontroll och behärskning av maskiner och teknik.​ ” Så förr kan man säga
3
att anledningen till att majoriten av män arbetade inom byggbranschen var att man behövde
den maskulina styrkan som krävdes för att klara det tunga arbetet. Men idag finns det
maskiner och verktyg som hjälper i arbetet och samma styrka krävs inte längre, utefter den
utvecklingen har maskuliniten övergått mer till att även vara “händig” och kunna hantera
maskinerna och kunna arbeta med verktygen och inte bara ha den maskulina styrkan. Så
oavsett att arbetet kräver mindre styrka och är mer baserad på kunskap och teknik idag, vilket
borde öppna större möjligheter för kvinnliga arbetare, så lever maskuliniteten och kulturen
om manligheten fortfarande kvar inom arbetsplatsen och yrkena och påverkar på så sätt
andelen kvinnor.
2
Ibid.
3
Annicka Cettner, “Kvinna i byggbranschen”,
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:991553/FULLTEXT01.pdf​, 30.1.2019


Men hur mycket påverkar egentligen könsstereotyper och en så kallad machokultur
arbetsplatsernas kvinnliga andel? Vi kan kolla på den grupp med mest så kallad machokultur
och könsstereotyper som är hantverkarsarbete gruppen och den med minst stereotyper och
machokultur då kontrors-, service- och försäljningsarbete gruppen har två väldigt olika
andelar kvinnor. Vi ser alltså att en stor och tydlig machokultur och könstereotyper inom en
arbetsmiljö lett till en kvinnoandel på 1,5% medans en arbetsplats med mindre
könsstereotyper lett till en mera könsförelad arbetsplats där 45,1% är kvinnor.Marknadsföringen av byggbranschen:

Byggbranschen har länge marknadsförts som en manlig bransch då man fokuserat på den
största målgruppen vilket inom bygg och konstruktions historia är män. Detta har lett till att
kvinnor inte riktigt fått ta del av att vara en målgrupp för reklamer för byggföretag som hyr
anställda etc. Men nu på senare tid när man vill ha in mer kvinnor i branschen har man valt
att även fokusera på kvinnor som målgrupp. Detta gör man med till exempel reklam för
gymnasium där man framför bilder på kvinnor i arbetskläder. Man har även visningar för
unga tjejer där man tar med dom på en arbetsdag med till exempel en kvinnlig civilingenjör
för att kanske bilda ett intresse hos tjejerna som är med. Marknadsföringen håller alltså på att
ändras och öppna upp sig för att locka till kvinnor också men det kan komma med
konsekvenser. Dom flesta inom bygg är ju ändå män idag och ifall man gör en reklam eller
marknadsför något som är inriktat mot en väldigt liten målgrupp som kvinnorna i detta
sammanhang är för tillfället så kommer man förlora en viss uppmärksamhet och intresse från
vissa män. Detta kan leda till en brist i arbetskraft ifall männen försvinner snabbare ur
marknaden än vad kvinnorna hinner ersätta.


Skapa en mer tillgänglig byggbransch för kvinnor:

Många stora företag som till exempel PEAB framför att dom behöver...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Genus inom byggbranschen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Casper Forsman [2019-04-15]   Genus inom byggbranschen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60515 [2019-10-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×