Hinduism, Buddhism och Kristendom likheter och olikheter

568 visningar
uppladdat: 2019-01-24
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Ursprung

Både hinduismen och buddhismen har sitt ursprung i Indien. Hinduismen tros vara världens äldsta religion och har ingen tydlig början. Den indoariska religionen och kulturen blandades med indiska tankar och idéer för ca 3500 år sedan.

Buddhismen har sitt namn efter Buddha - Siddharta Gautama - som föddes i lyx och överflöd. Han lämnade allt och sökte efter sanningen i hinduismen, som han växte upp i. Han tyckte sig dock inte finna den där. Efter att ha mediterat länge så blev han en upplyst - en buddha. Buddhismen spreds efter hans död av hans lärjungar.

Kristendomen har sitt ursprung i judendomen, som buddhismen ur hinduismen. Kristendomen, liksom buddhismen, spreds av lärjungar efter centralfigurens död.

Tro

Både hinduismen och buddhismen har grundläggande tankar om reinkarnation (återfödelse). Målet för de båda religionerna är alltså att bryta samsara - den ständiga återfödelsen. De har dock olika åsikter om varför man återföds och hur man bryter den ständiga återfödelsen och uppnår nirvana (buddhismen) eller moksha (hinduismen).

Inom hinduismen kallas ens innersta för atman, som återföds i en ny kropp efter att man dör. Atman byter dock inte kropp hur som helst, utan följer lagen om karma. Karma är resultatet av alla handlingar som man har gjort under sitt liv. En god karma betyder ett bättre nästa liv och en dålig karma betyder ett sämre nästa liv.

Målet inom hinduismen är alltså att bryta samsara, för att befria atman och låta den förena sig med brahman - världssjälen - igen.

Hinduismen har flera miljoner gudar. De tre viktigaste är Brahma - skaparen, Vishnu - uppehållaren och Shiva - förstöraren. På så sätt är hinduismen en polyteistisk religion, men vissa menar på att alla gudar egentligen är Brahman och då är hinduismen en monoteism.

Inom buddhismen däremot, lärde Buddha ut att människans liv är ett enda lidande eftersom vi som människor aldrig blir nöjda, utan hela tiden strävar efter mer. Det är begäret som håller oss kvar i samsara, men när alla begär är försvunna uppnår man nirvana. Genom att följa den åttafaldiga vägen (Buddhas levnadsregler) får man bra karma och kan på så sätt uppnå nirvana - det eviga lugnet.

Till skillnad från hinduismen har buddhismen inga gudar. I centrum står dock Buddha som läromästare och förebild för de troende.

Inom kristendomen anser man att Gud skapade världen och människan till sin avbild, människan är en evig varelse till skillnad från djuren. Människan föll dock i synd och då skickade Gud sin son, Jesus, till världen för att ta på sig människornas synder och återupprätta kontakten med Gud. Guds rike ska komma till jorden, då kommer de döda återuppväckas och dömas till paradiset eller helvetet.

Kristendomen är en monoteistisk religion där Gud är gud. Man tror att Gud är allsmäktig och finns i tre former; Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Kristendomen är missionerande och inte privat på samma sätt som buddhismen och hinduismen. Jesus gav sina lärjungar en befallning att gå ut i hela världen och göra alla till sina lärjungar. Ofta har mission kombinerats med att driva skolor och sjukhus.

Utövande av religion

Det finns vissa levnadsregler som är gemensamma för hinduismen och buddhismen:

  • Man får inte döda levande varelser. Dels för att det är dåligt för de troendes karma och dels för att det kan vara en återfödd släkting. På grund av detta är många hinduer och buddhister vegetarianer. Stor faktor till vegetarianismen är även idealet ahimsa - att inte bruka våld.

  • Man får inte stjäla.

  • Man får inte ljuga.

  • Man får inte dricka alkohol.

Man förtjänar inte sin frälsning inom kristendomen, men som troende ska Gud synas i ens liv. Man ska leva rättfärdigt och inte fortsätta synda.

Det dubbla kärleksbudet är Jesus sammanfattning av de tio Guds bud, som innebär att man ska älska Herren av hela sitt hjärta, själ, kraft och förstånd, och ens nästa som en själv. Man ska börja med rätt inställning och som en följd kommer de goda gärningarna.

Heliga handlingar

Inom buddhismen är det många som gör pilgrimsresor. Det sägs att rester av buddha och andra heliga föremål har lagts i skrin och skickats till kungariken och byggnader - stupor. Genom att bl.a bränna rökelser och offra blommor hoppas de troende få kraft från de heliga föremålen. Den viktigaste platsen att åka till är dock Bodh-Gaya, där Buddha fick sitt uppvaknande.

Inom buddhismen har de även stora fester och högtider där de firar händelser i Buddhas liv - födseln, uppvaknandet och inträdet i nirvana. I vissa områden firas t.om alla tre händelser samtidigt, vid högtiden vesak.

Inom hinduismen finns det flera olika vägar man kan gå för att uppnå moksha, en av de vägarna är handlingens väg. Den innebär bl.a att resa till heliga platser. Därför vallfärdar många hinduer. Miljontals pilgrimer åker till staden Varanasi varje år. Minst en gång i livet hoppas de troende kunna vallfärda dit och helst vill man även dö där. Man tror att Shivas kraft är så stark att han i dödsögonblicket viskar heliga ord i örat på den döende, och kan på så sätt rädda hen från återfödelsen.

Inom hinduismen har man också väldigt stora fester och högtider, såsom festen kumbha mela. Dit åker 70 miljoner människor för att fira i sex veckor.

Hinduernas viktigaste högtid är dock diwali. Familjer smyckar då sina hem med bl.a blommor och tänder oljelampor. Budskapet är att det goda vinner över det onda. Medan man ändå håller på, firar många även minnet av Rama och Sita från berättelsen Ramayana.

Inom hinduismen och buddhismen är yoga och meditation väldigt viktigt.

Enligt hinduismen utför man yoga, eftersom kunskapens väg innebär att man genom studier och meditation ska försöka förstå sambandet mellan atman och brahman. För att lyckas med det måste man utföra yoga.

När det gäller buddhisterna mediterar de för att de hoppas på att bli upplysta så som Siddharta Gautama blev.

Inom kristendomen är dopet och nattvarden viktigast. Genom dopet lämnar man sitt “gamla liv” för att bli upptagen i kyrkan. Nattvarden firas till minne av Jesu död för oss. Brödet och vinet symboliserar Jesu kropp och blod.

Inom kristendomen har man även större högtider, som exempelvis påsk, pingst och jul. Då firar man Jesu död och uppståndelse respektive den helige Andes utgjutande.

Personer

Inom både hinduismen och buddhismen finns personer som utövar religionen lite seriösare eller intensivare än andra. Inom hinduismen kallas de för yogis. Yogis är en person som är väldigt skicklig på att utföra yoga och har en otrolig kroppskontroll.

Buddhismen har munkar och nunnor som lever mycket extremare än andra troende. De följer tio speciella levnadsregler. De måste till exempel leva i celibat och måste avstå från bl.a sena måltider, underhållning och bekväma sängar. Många kloster är självförsörjande, men de flesta förlitar sig på människors givmildhet. Enligt buddhismen får man bra karma om man ger bort saker till munkar och nunnor och därför måste munkarna ta emot allt som skänks till dem. Klostren inom buddhismen har även stort inflytande i samhället. De undervisar blivande munkar och nunnor och även de som bara vill studera. Klostren är även en mötesplats vid olika fester och högtider. Många som träffats i ett kloster gifter sig senare. Munkarna och nunnorna ska även vara föredömen för alla, därför kommer många dit för att få goda råd.

Kristendomen har exempelvis präster som undervisar. Till skillnad från hinduernas kastsystem är präst ingen samhällsklass utan en personlig kallelse från Gud. För att studera, be och komma närmare Gud har kristna dragit sig undan i kloster som munkar och nunnor. Klostren har haft klosterskolor och sjukvård som bidragit till samhället.Etiska frågor

Äktenskap

Inom hinduismen är äktenskapet både en plikt och ett sakrament. Äktenskapet betraktas som ett heligt förbund som inte bara är begränsat till detta liv, utan sträcker sig över flera liv. Skilsmässan är alltså fel och omöjlig.

Inom buddhismen är giftermål ingen religiös handling, till skillnad från både kristendomen och hinduismen, och det finns inga religiösa regler för hur ett giftermål ska gå till. Däremot kan paret senare gå till ett kloster för att låta en munk välsigna äktenskapet och även få moraliska råd inför framtiden.

Enligt kristendomen är äktenskapet instiftat av Gud. De anser även att sexet hör hemma i äktenskapet. Giftermålet är en religiös ritual, och därför anses skilsmässa som mer eller mindre fel.

Mord och abort

Inom buddhismen anser man att liv inte ska förstöras och mord är då negativt. Mord av olyckshändelse är dock inte fel och då är det klart att buddhisterna går efter sinnelagsetiken när det gäller mord.

Självmord borde uppfattas som negativt även om det inte finns några klara direktiv. Man vet ju inte vilken gestalt man återföds i, så det är inte säkert a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Alla möjliga typ

Kommentera arbetet: Hinduism, Buddhism och Kristendom likheter och olikheter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Linn Berggren [2019-01-24]   Hinduism, Buddhism och Kristendom likheter och olikheter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60466 [2019-10-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×