Krisplan Taxi

2 röster
767 visningar
uppladdat: 2018-12-20
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Yrkeshögskolan, säkerhets-& trygghetskoordinator Malmö

kurs: Riskhantering, valtam 2018

                      Krisplan taxi !

Inledning

Vid en kris skall krisplanen sättas i verk. Dock viktigt att man inte fastnar i krisplanen då alla kriser ser annorlunda ut och kan utvecklas på olika sätt. Kris är en oförutsedd händelse som du normalt sett inte har förberedelser för, vilket kan resultera i negativa konsekvenser. Att agera snabbt kan vara en avgörande faktor till att minska förödelsen. En krisplan skall vara en typ av vägledning när en olycka inträffar och ange åtgärder som ska vidtas i grova drag. Med olyckor och krissituationer följer ofta individuella kriser. Bland annat de drabbade, deras anhöriga, vänner, kamrater osv. Viktigt efter en krissituation att man följer upp dessa med hjälp för att återhämta sig. Samt se vad man kan förbättra till kriser i framtiden.

 

Mål - Syfte - Åtgärder

Krisplanen innehåller en övergripande plan som anger syfte, mål, organisation samt rollerna som ska medverka i en krissituation. En krisplan är övergripande då alla kriser ser annorlunda ut.  Syftet med krisplanen är att snabbt kunna förebygga kriser samt hantera situationer och effektivt följa upp. Genom att identifiera olika hot och analysera bolagets potentiella risker kan man eliminera/minimera konsekvenserna för verksamheten. Utbildning och övning kan öka kompetensen för agerandet när en olycka/krissituation uppstår.

 

En bra förutsättning för anställda är att informera dem om viktiga delar i krisplanen samt hålla dem uppdaterade när nya förändringar sker.  Detta kan ske via tex. intranätet. Regelbundna övningar är ett bra sätt att implementera åtgärder hos de anställda.Kommunikation

Intern Kommunikation - viktigt att kommunicera, att vid en kris är det ledningen som kommunicerar och inte tvärt om, de anställda ska kunna vända sig till en plattform för att få informerade beslut och inte tvärtom så att staben inte tex. blir nedringda.

 

Extern Kommunikation - pressen kan vara både bra och dålig. Våga ta “Time Out” och sammanfatta vad ni kommit fram till. Tänk dock på att endast ge ut relevant och säker information. Vid osäkerhet i frågor är det bättre att inte kommentera/ ge ut någon information då det kan ge motsatt effekt  

 

Samverkan - Man arbetar tillsammans med andra taxibolag och blåljus organisationer för att kunna lösa krisen mer effektivt.

 

Riskanalys

Riskanalysen som sedan görs kan omfattas av följande riskanalyser såsom skyddsvärde analys, hotanalys, sårbarhetsanalys, sannolikhetsanalys och konsekvensanalys. När du gör en riskanalys skall du bla. titta på vilka typer av risker som finns i en verksamhet samt hur stor sannolikhet och samt vilka konsekvenser det kan få för verksamheten. En riskanalys ska göras före, under och efter en händelse. En riskanalys är där man bedömer hoten och sårbarheten för verksamheten och utöver detta gör en sannolikhet eller konsekvens bedömning efter att man också tittat på de skyddsvärda tillgångarna. Efter att detta gjorts så för man över värdena som senare presenteras på en riskmatris.

 

Specifika risker för verksamheten

 • Chaufförer arbetar ensam, större risk för hot, bråk, trakasserier, rån, misshandel (antagonistiska hot)

 • Diverse trafikolyckor (påkörning, alkoholberusad chaufför m.m) (icke antagonistiska hot)

 • Antagonistiska/Icke antagonistiska hot

 • Anklagelser mot verksamheten, chaufförer (image)

 • Taxibilarna rör sig även i extra utsatta bostadsområden (No-go zoner)

 

 

Identifiera situationen och bedöm enligt nedan (bedömningsmatris för taxichaufförerna):

Grön – de dagliga händelserna som kan hanteras av den egna organisationen såsom vanliga körningar, hantering av kunder osv.

Gul – händelse som kräver att en krisplan aktiveras såsom grova återkommande antagonistiska hot eller image skadas genom diverse medier.

Röd – Särskild händelse som kräver samverkan och åtgärder från ”blåljus” myndigheterna såsom misshandel, olycka, naturkatastrof.De tre grundprincipernaAnsvarsmetodenLikhetsmetodenNärhetsmetoden

 

* Ansvarsprincipen = att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har även ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris och att kommunerna sköter skola och äldreomsorg, och så vidare.

 

* Likhetsprincipen = att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt. Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

* Närhetsprincipen = att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga. Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som ansvarar för insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser.

 

Att göra före kris:

 1. Upprätta en ordinarie krisgrupp.  

 

 1. Sammanställa aktuell telefonlista till krisgruppen (Samt förprogrammera en kris SMS-grupp)

 

 1. Upprätta en reserv krisgrupp som kan sättas in ifall ordinarie ej kan.

 

 1. Krisgruppens roller bör innehålla:

-Krisledare, leder och fördelar arbetet. (beslutstagare)

-Sekreterare som skapar en logg över samtliga åtgärder/beslut/information, utskrifter, händelseförlopp.
-HR person - anhöriguppgifter, vilka chaufförer är i tjänst/position mm.

-Säkerhetschef/samordnare som rådgivande funktion.
-Ekonomiansvarig - vilka resurser som finns att tillgå.
-Kommunikatör upprättar intern/extern kommunikation, kontaktar media, bevakar sociala kanaler såsom Facebook, Twitter m.m

 

 1. Utbildning och övningar

  1. Öva krisledning i stabsläge, första hjälpen, (stressvaccinering), brandutbildning,  hitta rutiner för driften av staben, mat, dryck, övernattning, utbilda alla taxichaufförer så att de känner till företagets krisplan/ vad som skall göras vid en misstänkt kris .

 

 1. Regelbundna utrustningskontroller

  1. Första hjälpen

  2. Kommunikationsutrustning

  3. Kontrollera säkerhetsutrustning i bilarna (brandfilt, brandsläckare, nöd glashammare, reflexväst, första hjälpen)

 

 1. Kortsiktig Riskanalys - Vilka åtgärder kan snabbt vidtas vid en plötslig oförutsedd händelse.Att göra under en kris:

 1. Rädda Liv och Hälsa. Vid händelser som kräver hjälp från blåljus verksamheter larma 112 direkt.

 

 1. Skaffa en överblick över situationen

  1. Vad har hänt?

  2. Var ägde det rum? När hände det?

  3. Vilka är drabbade?

  4. Vilka åtgärder har vidtagits?

  5. Vilka har informerats?

  6. Vad händer just nu?

 

 1. Kontakta närmaste gruppchef som beslutar om krisgruppen ska sammankallas.

 

 1. Gruppchef Sammankallar Krisgruppen genom kristelefon lista/ sms grupp:

-Krisledare, leder och fördelar arbetet. (beslutstagare)
-HR person - anhöriguppgifter mm.
-Sekreterare som skapar en logg över samtliga åtgärder/beslut/information, utskrifter. (Dokumentera nyckelhändelser)
-Ekonomiansvarig - vilka resurser som finns att tillgå.
-Säkerhetschef/samordnare - rådgivande, bästa möjliga lösningar.
-PR/kommunikatör upprättar intern/extern kommunikation, kontaktar media, bevakar sociala kanaler såsom Facebook, Twitter m.m

 

 1. Skicka taxi som hämtar upp nyckelpersoner inom krisgruppen. Förbered ett stabsrum och hämta all tänkbar utrustning.

 2. Gör regelbundna TIME OUT på någon minut för att få en snabb riskanalys/lägesbedömning. Alla i krisgruppen delar KORT vilken information som de fått fram. Se till att alla i gruppen har samma lägesbild. Ta även reda på om ni fortfarande har samma förutsättningar, vad är farligast just nu? Vad ska göras till nästa time out?  

   

 1. Påbörja en skriftlig dokumentation av händelserna (logg). Dokumentera nyckelhändelser som sker i krisen, samt tider för dessa.

(Viktiga händelser skrivs upp på tex. en Whiteboard så att alla i krisgruppen kan se vad som hänt!)

Att göra efter en kris:

 1. ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Föreläsningar YH, säkerhetskoordinator

Kommentera arbetet: Krisplan Taxi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Johan Månsson Christell [2018-12-20]   Krisplan Taxi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60438 [2019-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×