Samhällskunskap 1B - Lag och rätt

888 visningar
uppladdat: 2018-09-13
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hej alla! Här kommer lite instuderingsfrågor i Samhällskunskap 1b. Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter.

 

Lag och rätt

 

 1.  

a)      Vad kännetecknar en primärgrupp?

-          Det är den grupp som betyder allra mest för en människa vilket är den lilla grupp där man umgåtts länge, känner varandra väl och har en stark sammanhållning.

b)      Ge exempel på några vanliga primärgrupper.

-          Familjen

-          Närmsta vännerna

 

 1.  

a)      Vad kännetecknar en sekundärgrupp?

-          Ofta en större grupp där alla har ett visst intresse eller en gemensam uppgift, relationerna är ofta tillfälliga.

b)      Ge exempel på några sekundärgrupper.

-          Föreningar

-          Politiska partier

-          Skolklasser

 

 1. Räkna upp några vanliga samhällsklasser.

-          Arbetarklass

-          Underklass

-          Medelklass

-          Överklass

 

 1. Vad menas med etnicitet (etnisk grupp)?

-          En grupp människor med likartat ursprung eller likartade egenskaper ex. geografiskt ursprung, hudfärg, språk osv.

 

 1.  Vilka är Sveriges fem nationella minoriteter?

-          Samer

-          Romer

-          Judar

-          Tornedalingar

-          Sverigefinnar

 

 1. Vad menas med diskriminering?

-          Diskriminering innebär att utsätta någon eller några för orättvis behandling p.g.a. tillhörighet till viss grupp.

 

 1. För vad står förkortningen HBTQ?

-          Homosexuella

-          Bisexuella

-          Transpersoner

-          Queerpersoner

 

 1. Vad är DO?

-          DO = Diskrimineringsombudsmannen

-          DO:s uppdrag är att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter i syfte att motverka diskriminering.

 

 1. Vad kostar migration och flyktingmottagande? Diskutera skriftligt utifrån fakta från Powerpoint i Classroom samt andra källor du söker. OBS! Detta område är en tummelplats för politisk extremism och faktauppgifter är ofta politiskt färgade med ett syfte. Förenklat: högern överdriver och vänstern underdriver!

 

 1. Vad menas med det allmänna rättsmedvetandet?

-          Allmänhetens syn på lag och rätt

-          Allmänhetens föreställningar om rätten, kunskaper om och attityder till strafflagstiftning, rättsväsende, brott och påföljder

 

 1. Vad betyder ordet juridik?

-          Ordet juridik kommer från latinets “iures” som betyder lagar.

 

 1. Vilka är de viktigaste av alla lagar?

-          Grundlagarna

 

 1. Räkna upp de tre viktigaste rättskällorna i vårt lands rättssystem.

a)      Lagar

b)      Förordningar - Tillägg till lagarna som gör dem mer exakta

c)      Föreskrifter - Detaljregler som läggs till i s.k. ramlagar

d)      Förarbeten - Innan en ny lag kommer till genom beslut i riksdagen så görs en rad olika förarbeten man kan säga kortfattat att de innehåller bakgrund och syfte med lagen

 

 1. Vad innebär det att en dom är prejudicerande?

-          I en lägre instans (ex en tingsrätt) brukar man ta reda på hur liknande rättsfall tidigare bedömts i en högre instans (ex högsta domstolen). Sedan anpassar man sina domar därefter.

-          Tidigare dom som utgör som norm hur en bestämmelse ska tolkas framöver.

 

 1. Vad är det för skillnad mellan civilrätt och straffrätt?

 

a)      Civilrätten (privaträtten) består av regler om förhållanden mellan enskilda individer, mellan företag och mellan individer och företag.

-          Familjerättsliga bestämmelser om ex. äktenskap, samboförhållanden, vårdnaden om barn och arv

-          Arbetsrätten ex. LAS (lagen om anställningsskydd) och MBL (medbestämmandelagen)

-          Frågor som rör köp, avtal och hyror

 

b)      Straffrätten är det juridiska område som talar om vilka handlingar som är att anse som brott - och som därför ska bestraffas.

-          Det viktigaste i straffrätten är brottsbalken. I den finns mängder av brott beskrivna och för varje brott anges ett minimi- och ett maximistraff.

-          Vid sidan om brottsbalken finns det i straffrätten flera hundra s k specialstraffrättsliga lagar ex. Narkotikastrafflagen, skattebrottslagen etc.

 

 1. Vilka är, enligt statistiken, de tre vanligaste typerna av polisanmälda brott?

-          Stöldbrott

-          Brott mot person

-          Skadegörelsebrott

 

 1. Vad menas med att ett brott klarats upp?

-          Att polisen fått tag i en person misstänkt för brottet

-          Att det som anmälts som ett brott visar sig inte vara brottsligt

-          Att personen som anmält väljer att ta tillbaka sin anmälan

-          Att polisen lägger ner en brottsutredning

 

 1. Hur hög är uppklaringsprocenten i genomsnitt i vårt land?

-          25 %

 

 1. Ange några skäl till att man måste vara försiktig med slutsatserna när man analyserar brottsstatistik.

-          Många brott anmäls inte

-          Brott med ordningsbot ex. fortkörning tas inte med i statistiken

-          Brottsstatistikens mörkertal är mycket höga

 

 1. Ge exempel på grupper av skilda slag som är tydligt överrepresenterade i den svenska brottsstatistiken. Koppla denna frågeställning till varför personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade. (Essä)

 

 1. Förklara innebörden i begreppen allmän- respektive individualprevention.

a)      Allmänprevention innebär att lagstiftarna i första hand riktar sig till hela befolkningen. Genom hot om straff hoppas man avskräcka människor i allmänhet från alla planer på brottsliga handlingar.

 

b)      Individualprevention innebär att genom straffsystemet riktar sig lagstiftarna även till den enskilde brottslingen. Man hoppas att de kriminella tar sig till sig följande budskap:

-          Genom att straffa er vill vi förhindra att ni begår nya brott.

 

 1. Hur är systemet med dagsböter konstruerat?

-          Dagsböter kan variera från 30 till 150 stycken. Beloppet per styck, dvs per dag, bestäms med hänsyn till den dömdes inkomster. Som lägst handlar det om 50 kr och som högst 1000 kr.

 

 1. Vad innebär villkorlig dom för den dömde?

-          Villkorlig dom är kan vara utformad som “tre månaders fängelse villkorligt” och ska betraktas som en varning. Innebörden är den att den dömde slipper avtjäna straffet om han/hon inte begår något nytt brott inom två år. Skulle den dömde begå nya brott, så utfaller den villkorliga domen. Dessutom döms han/hon naturligtvis även för de nya brotten.

 

 1.  

a)      Vad innebär skyddstillsyn?

-          Skyddstillsyn innebär att den dömde ska stå under övervakning under minst ett år.

 

b)      Vilka andra påföljder kan kombineras med denna?

-          För drogmissbrukare kan man kombinera skyddstillsyn med s k kontraktsvård. Skulle inte missbrukaren inte följa uppgjort behandlingskontrakt åker han/hon i fängelse i stället.

-          Den som är mellan 18-25 år kan dömas till skyddstillsyn med samhällstjänst. Förutom att hålla kontakt med sin övervakare ska den dömde under ett angivet antal timmar på sin fritid och utan lön eller ersättning utföra ett samhällsnyttigt arbete hos ex kommunen-, en förening- eller ett kyrkligt samfund.

 

 1. Vilken är den allra kortaste och den allra längsta fängelsetiden?

-          Lägsta är 14 dagar

-          Längsta är 18 år eller livstid

 

 1.  

a)      Vad menas med ordningsbot?

-          Ordningsbot innebär att polisen, i domstolens ställe, kan ge en person böter  direkt på brottsplatsen.

b)      Ge exempel på typ av brott som kan leda till denna påföljd?

-          Fortkörning

-          Nedskräpning

 

 1. Vad innebär ett strafföreläggande? Ge exempel.

a)      Strafföreläggande innebär att en åklagare innan ett åtal väcks, i en domstols ställe, ge  den anklagade ett alternativ till domstol. Om den anklagade då accepterar straffet och skriver under ett erkännande på en blankett får då domen direkt.

b)       Stöld, snatteri och trafikförseelser.

 

 1. Vad är åtalseftergift? Ge exempel på när det kan förekomma.

a)      Åtalseftergift innebär att en åklagare inte väcker något åtal och därigenom klarar sig brottslingen undan straff.

b)      Detta tillämpas främst gentemot ungdomar i åldern 15-18 år.

 

 1. Förklara innebörden i begreppet skadestånd.

-          Skadestånd är ingen påföljd utan något som kan utdömas vid sidan av påföljderna. Det innebär i sin tur att man i domstol fastställer en summa pengar som den dömde ska betala till den eller de personer som lidit skada av brottsligheten. En skadeståndsskyldig kan därmed inte slippa att betala sitt skadestånd genom att sitta i fängelse.

 

 1. Det finns tre instanser i allmänna domstolar. Vilka tre?

a)      Tingsrätten

b)      Hovrätten

c)      Högsta domstolen

 

 1. Vad skiljer en nämndeman från en lagfaren domare?

-          En nämndeman har ingen juridisk utbildning medans en lagfaren domare har en lång juridisk utbildning.

 

 1. Vem utser nämndemännen i en tingsrätt respektive en hovrätt?

a)      Tingsrättens nämndemän blir nominerade av olika politiska partier och väljs sedan normalt in via kommunfullmäktige.

b)      Hovrättens nämndemän blir nominerade av olika politiska partier och väljs sedan in av landstingsfullmäktige.

 

 1. Vilken typ av mål tas upp i Högsta domstolen (HD)?

-          Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur tingsrätter och hovrätter ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl). Övriga skäl till överklagade har en mycket liten chans att få prövningstillstånd.

 

 1. Vilken typ av mål avgörs i allmänna förvaltningsdomstolar? Ge exempel.

a)      En allmän förvaltningsdomstol har som uppgift att pröva besvär (klagomål) över myndighetsbeslut, dvs tvister mellan enskilda personer och myndigheter

b)      De vanligaste målen som tas upp i en allmän förvaltningsdomstol är

-          Skattemål

-          Körkortsmål

-          Vårdnadsbeslut

-          Mål enligt SoL - socialtjänstlagen

 

 1. Vilka är de tre instanserna i allmänna förvaltningsdomstolar?

a)      Förvaltningsrätten

b)      Kammarrätten

c)      Högsta förvaltningsdomstolen

 

 1. Vilken typ av mål avgörs i Arbetsdomstolen (AD)?

-         

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Z-KONKRET av Bengt-Arne Bengtsson Egna anteckningar

Kommentera arbetet: Samhällskunskap 1B - Lag och rätt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Gabriel van der Eerden [2018-09-13]   Samhällskunskap 1B - Lag och rätt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60391 [2020-02-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×