Genmodifierade växter

2 röster
8336 visningar
uppladdat: 2018-02-02
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Genmodifierade växter (GMV)- Effektiv eller destruktiv?

GMO betyder att man genetiskt ändrar arvsmassan till de egenskaper som man vill ha som exempelvis livsmedel. I metoden GMO ingår det GMM (genmodifierade mikroorganismer), GMD (genmodifierade djur), GMV (genmodifierade växter), GMI (genmodifierade insekter) och GMG (genmodifierade grödor). Först kallades det begreppet för genmanipulation, vilket är negativt laddat, nu kallas det genmodifierade organismer som är ett neutralt begrepp. Att människan har ändrat arvsmassan för växter är inget nytt, ändå bemötts många forskare med inga belägg för deras negativa effekter. Det är vanligt inom jordbruket, nästan alla frukter och grönsaker har blivit utsatta för GMO, så vi borde ställa oss frågan om det verkligen var så farligt som vi först trodde?1

På människor är det förbjudet att genomföra en förändring i DNA: t. Innan man genetiskt ändrar anlagen för en organism, måste man se till så att den inte påverkar den biologiska mångfalden i sin omgivning.2 Det som skiljer konventionell växtförädling från GMO är att man får kontroll över förändringarna i generna. Det första man gör är att klippa en gen från en växts kromosom och sätts in i plasmider. Sedan förs de in i bakterierna, vilket gör att den ursprungliga växtgenen kommer in i den nya växten. 3

Djur, växter och mikroorganismer

Självlysande akvariefiskar kan köpas på marknaden i USA däremot inte i Sverige eller EU. Det finns fördelar med att ändra en arts DNA, det gör att människan får en bättre förståelse för vår omgivning. Zebrafisken har blivit populärare inom den medicinska forskningen för att förstå hur reglering i människan fungerar. Dessutom kan man använda genmodifierade djur i läkemedel på grund av de proteiner som insekterna har. Det gör att vi kan bota allvarliga och ovanliga sjukdomar. Nu finns det tre olika läkemedel som är godkända i USA och i EU, Atryn, Ruconcest och Kanuma. Djuren har en kopia av den mänskliga genen som kodar för ett protein och proteinet rensas senare ur dem. Man kan även använda mikroorganismer för att tillverka läkemedel som insulin för diabetiker som är både enkelt och billigt. 4

Forskning inom växtvärlden

GMO används främst inom jordbruket. Det har sedan 1996 odlats kommersiellt, de länder som odlar mest är USA, Brasilien och Argentina. Det har pågått försöksodling i Sverige sedan år 1989. När man forskar kring GMO, genomförs det i laboratorier eller växthus så att det inte riskeras komma i kontakt med andra organismer. Det som produceras kan användas till läkemedel. Det utförs därför en riskvärdering innan handlande. Det är flera EU länder som inte tillåter GMO växter på grund av miljö-och hälsorisker.5

Pernilla Tidåker, en svensk forskare i miljöteknik, menar att få jordbruket som mest effektivast är genom kväveffektiva odlingssystem som är billiga och bra på för miljön. Det ska minska utsläppen och producera mer livsmedel.

År 2015 tillverkades det ett nytt genmodifierat ris som ska ge mer mat och mindre utsläpp men det finns många som är kritiska mot hur detta kommer att påverka miljön dessutom är konsumenterna osäkra på om det är bra eller dåligt. Vinsten i detta blir att risplantan producerar mer ris och mer stärkelse, vilket gör att det blir mer mat per planta. Det går ut mindre växthusgaser från plantan. Men även om man väljer att genmodifiera en planta och det tillverkas mer mat är det inte ändå inte säkert att människor eller bönderna vill odla eller köpa det. Men det kan bero på okunskap, för nästan alla frukter har blivit genetiskt ändrade i arvsmassan men konsumenterna är ändå omedvetna om det när de handlar.6

I London påbörjades det en studie ledd av Dr. Michael Antoniou från Kings universitet av den genetiskt modifierade majset NK603. I studien har man kommit fram till att det har skett en stor ökning av den kemiska föreningen Putrescine och Cadaverine. Som kan innebära en fara för konsumenten. Det är en skillnad mellan det naturliga majset och GMO majset, som kan möjligen vara giftig och förstärka allergiska reaktioner. Man har också sett att GMO majset har problem med energiutnyttjande och har oxidativ stress. Därför menar Antoniou att det kräver mer forskning kring det för att få mer information om långsiktiga konsekvenser av majset innan det används. Majset matades till råttor i över två år som visade att de har större risk för lever- och njurskador. Det man även kom fram till var att protein- och metabolitkompositionprofilerna hade ändrats. De kommer fortsätta undersökningen på laboratorieråttor. Målet är att bättre kunna kontrollera de kemiska föreningarna och förutse effekterna.  7

En undersökning från Kina visar att de genmodifierade fälten gör att insekten stinkflyn reproducerar sig mer, de andra insekterna kan inte leva på de växterna men det kan stinkflyna. Bönderna tvingas därför återigen med bekämpningsmedlet.8

Negativa och positiva effekter

Fördelar med att använda med metoden på växter är att göra den mer resistent mot sjukdomar. Men även höja växtens näringsvärde. Det finns ett genmodifierat ris vid namn "Golden Rice" som kan skapa beta-karoten, det kan användes i syftet med tillförsel av vitamin A för fattiga barn i utvecklingsländer. Det kan alltså produceras mer mat, vilket är en stor fördel med tanke på så pass många fattiga länder det finns.

Men riset har fått stark kritik från organisationer som Green Peace, trots att forskare har gång på gång kommenterat att det inte har funnits ett fall då GMO grödan har på något sätt påverkat kroppen eller miljön negativt. Om grödorna visar sig släppa ut mindre växthusgaser blir det en stor fördel eftersom matproduktionen bidrar till 25 procent av växthuseffekten. Vissa menar att det är bra att satsa på ekologiskt men att det inte skulle i utvecklingsländer för att prisjusteringar skulle ge konsekvenser för konsumenterna ungefär som när priset för ris höjdes år 2008.

Sedan har odlingen överförts till lokala bönder i länder Taiwan, bönderna får behålla och odla egna ”gyllene ris” plantor. Det kan vara en fördel för landet då arbetslösheten minskar och skapar ett socialt och ekonomiskt nätverk med länder som tillverkar riset. För de stora företagen som odlar riset går med vinst eftersom det blir billigt att odla. Sedan kan undra om företagen verkligen kan garantera böndernas arbetsvillkor, det blir billigare arbetskraft från fattiga länder som de då kan utnyttja. Det gör då att odlingen har motsatt effekt, inte gynnar fattiga människor med vitamin-A som dess ursprungliga syfte var.

Rent ekologiskt sätt har det inte gett någon bra skörd, den har alltså inte levt upp till sina förväntningar. Problematiken ligger även att det är svårt att nå avlägsna platser. Kritiken ligger också i att man det skulle behövas mindre bekämpningsmedel är struntprat, att utredningar visar att det är tvärtom att bekämpningsmedlen ökar istället för att minska som gynnar företagen.

 I USA finns grödor som är genmodifierade och tåliga mot ogräs vilket gör att bönderna slipper plöja marken som i sin tur minskar växthuseffekten, jorderosionen och ökar mullhalten. Genmodifierade växter producerar då ett protein som blir giftiga för insekter, men motståndarna till GMO menar att det finns risker för att växterna kan skada andra insekter. Att slå ut vissa insektsgrupper kan rubba ekosystemet.9

En nackdel är att den plantan som har blivit genetiskt modifierad kan påverka andra växter runt omkring den, sprida sin resistens.  Exempel växter som har blivit utsatta GMO är hybridaspen, aps och sockerbetan som alla överlever sina levnadsförhållanden bättre om man gör de resistenta mot skadedjur eller klimatet. 10 Det är viktigt att hänsyn till om växten kan skada andra växter, om den kan leda till en minskning av den vilda arten eller om växten kan ge en negativ effekt för den naturliga nedbrytningsprocessen eller näringskedjan. Det är fortfarande oklart kring vad som kommer att ske beroende på hur långt man väljer att gå inom GMO ramen. För att hindra växten från att påverka andra växter kan man skapa en skyddsbård med konventionella växter. Det mesta av forskningen i Sverige pågår inneslutet.11

 

Påverkan av samhällets framväxt

De som använder sig av genteknik kan gå med ekonomisk vinst, åtminstone långsiktigt eftersom man tjänar på mindre användning av bekämpningsmedel. Man skulle kunna få önskvärda produktionsegenskaper genom GMO på växter. Man kan genom också ändra kvalitén för lagringsprodukter, tidigare lyckades man med att överföra lagringsprotein som bestod av medicinsk aktiv peptid.12 Möjligen skulle man kunna använda sig av en liknande metod i framtiden. Det krävs självklart mer forskning inom ämnet för att vara säker på dess effekter. I EU och i Sverige...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

1Genteknik.Nu. Transgena djur. http://genteknik.nu/transgena-djur/ (Hämtad 2017-03-21) 2Genteknik.Nu. Genmodifierade djur som läkemedel. http://genteknik.nu/genmodifierade-djur-som-producerar-lakemedel/ (Hämtad 2017-03-21) 3Jonsson, L. Fakta- mark/växter. http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/fakta_mark_vaxter/FMV91-07/FMV91-07.HTM (Hämtad 2017-04-04) 4Josefsson, Melanie. 2015. Genetiskt modifierade organismer i Sverige. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Genetiskt-modifierade-organismer/GMO-i-Sverige/ (Hämtad 2017-03-28) 5Jordbruksverket. 2016. Frågor och svar- GMO. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/fragorochsvar.4.465e4964142dbfe44704f38.html (Hämtad 2017-03-28) 6 Nyhetsmorgon. 2015. Nytt genmodifierat ris- konsumenterna är osäkra på GMO mat. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=HOcGwKMc_YM (Hämtad 2017-03-28) 7Ecowatch. 2017. Is GMO corn safe to eat?. http://www.ecowatch.com/is-gmo-corn-safe-to-eat-2177185201.html (Hämtad 2017-03-28) 8K.Wu./Chinese academy of agricultural sciences. Stinkflyn härjar modifierade växter. Nr 13/2010. (Hämtad 2017-04-22) 9Wikipedia. 2017. Golden rice. https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_rice (Hämtad 2017-04-26) 10Josefsson, Melanie. 2016, 28 okt. GMO- vem gör vad. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Genetiskt-modifierade-organismer/GMO--vem-gor-vad/ (Hämtad 2017-04-04) 11Ekstrand, Matias. 2010. Exempel på arbete om genetik och genteknik. Naturvetenskap. https://www.naturvetenskap.org/naturvetenskap/rapporter/inlamningsarbeten/exempel-pa-arbete-om-genetik-och-genteknik/ (Hämtad 2017-04-04) 12Brändén, Henrik. Dagens GM grödor- hot eller hjälp för miljön. http://henrikbranden.se/svara-fragor/svara-fragor-miljohot-eller-mojlighet/ (Hämtad 2017-04-12) 13Genteknik.Nu. 2016. Odling av GMO. http://genteknik.nu/odling-av-gmo/ (Hämtad 2017-04-04) 14Giftfritt. 2016. GMO, Golden rice och Vitamin A-brist. http://giftfritt.se/default.aspx?sidtyp=&websida=artikel&artikelnr=142 (Hämtad 2017-04-26) 15Bergstedt, Therese. 2016. Nobelpristagare attackerar Greenpeace: ”Sluta kritisera GMO-mat”. SVT-nyheter. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nobelpristagare-till-hard-attack-mot-greenpeace-sluta-kritisera-gmo-mat (Hämtad 2017-04-26) 16Larsson, Peter. 2015. Att odla genmodifierad mat är en moralisk skyldighet. Kungliga tekniska högskolan (KTH) https://www.kth.se/forskning/artiklar/att-odla-genmodifierad-mat-ar-en-moralisk-skyldighet-1.612714 (Hämtad 2017-04-26)

Kommentera arbetet: Genmodifierade växter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Shabnam Haidari 2020-03-26

    Jag skriver mitt arbete ''satsa på gmo''. Har svårt att hitta motargument. Något eventuellt tips?

  • Nadia Recinos 2020-03-27

    Främst att det är osäkert hur ekosystemet påverkas både på kort och lång sikt.

Källhänvisning

Nadia Recinos [2018-02-02]   Genmodifierade växter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60236 [2020-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×