SSSSSSSasfopasfzkasclj

1386 visningar
uppladdat: 2017-04-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbeteMittuniversitetet

Avdelningen för psykologi
HT 2016StudieguidePsykologpraktik
PS043A


2

Innehåll
Innehåll .................................................................................................................................................................. 2
Syfte ........................................................................................................................................................................ 3
................................................................................................................................................................................ 3
Lärandemål ........................................................................................................................................................... 3
Praktikens innehåll .............................................................................................................................................. 3
Inlämningsuppgifter ............................................................................................................................................ 5
Examination .......................................................................................................................................................... 9
Handledarens bedömning .................................................................................................................................. 9
Inlämningsuppgifter ............................................................................................................................................ 9
Seminarier ............................................................................................................................................................. 9
Obligatorisk närvaro ............................................................................................................................................ 9
Betygskriterier .....................................................................................................................................................10
Komplettering ......................................................................................................................................................10
Litteratur...............................................................................................................................................................10
Schema ..................................................................................................................................................................10
Gruppindelning och tider för Mittseminarier .................................................................................................11
Ersättning för resor och dubbla boendekostnader .........................................................................................12
Ekonomisk ersättning till praktikplatsen .........................................................................................................13
Lärare ....................................................................................................................................................................14
Studieavbrott .......................................................................................................................................................14
Bedömningskriterier ...........................................................................................................................................15
Bedömningsformulär Psykologpraktik ............................................................................................................18
Utläggsräkning student ......................................................................................................................................20

3

Syfte
Psykologpraktiken syftar till att ge allsidig kunskap om tillämpad psykologisk verksamhet. Kursen
utgör en länk mellan teoretisk förankring och praktisk tillämpning, och ska ge praktiska erfarenheter
och färdighetsträning som är av generell betydelse för psykologers yrkesutövande. Praktikkursen ska
vidare ge kandidaten möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter,
uppdragsgivare och kollegor, samt utrymme att reflektera kring den egna professionella utvecklingen.


Lärandemål
Efter genomgången kurs ska kandidaten kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för generell kunskap gällande psykologers arbete, metoder och arbetssituation.
- Redogöra för, och kritiskt reflektera kring, den egna praktikplatsens verksamhet, samt de
psykologiska arbetsmetoder och verktyg som används.
- Kunna redogöra för evidensbasen för psykologinsatser som utförs på praktikplatsen

Färdigheter och förmåga
- Visa förmåga att under handledning tillämpa metoder för psykologisk utredning, bedömning
eller kartläggning.
- Visa förmåga att under handledning planera, genomföra och utvärdera psykologisk
intervention.
- Visa förmåga att på ett adekvat sätt återföra såväl muntlig som skriftlig information om
genomfört arbete till klienter, anhöriga, uppdragsgivare och kollegor.
- Dokumentera genomfört arbete i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Utifrån ett konkret ärende genomföra sökning av databaser och baserat på aktuellt
evidensläge och karaktäristika i ärendet kunna rekommendera relevant handlingsplan

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Agera professionellt och omdömesgillt i relation till klienter, anhöriga och uppdragsgivare.
- Visa förmåga till samverkan och professionellt förhållningssätt i relation till kollegor och
samarbetsparter.
- Visa förmåga att ta emot handledning och omsätta denna i praktiskt handlande, kritiskt
granska egna arbetsinsatser, samt fortlöpande reflektera kring sin egen professionella
utveckling.
- Visa förmåga till självständigt agerande inom de ramar som givits under handledning.


- Kunna reflektera över kopplingen mellan vetenskap och praktik.
Praktikens innehåll
Praktikkursens innehåll utgörs huvudsakligen av verksamhetsförlagd utbildning. Utöver detta
praktiska arbete ingår i kursen tre inlämningsuppgifter och två obligatoriska seminarier.

Praktikens innehåll bör planeras så att psykologkandidaten får så breda kunskaper, erfarenheter och
färdigheter som möjligt. Genom varierade uppgifter förväntas kandidaten få en allsidig bild av
psykologers yrkesverksamhet. Eftersom psykologers arbetsuppgifter ser väldigt olika ut beroende på
verksamhetsområde kan det specifika innehållet i praktikkursen också variera, utifrån såväl
individuella önskemål som verksamhetens förutsättningar.

Praktiken planeras lämpligen på ett sådant sätt att kandidatens självständighet och komplexiteten i
uppgifterna ökar gradvis. Förslagsvis inleds då praktiken med auskultationer, där studenten bitvis får
ta mer och mer ansvar, för att längre fram kunna agera självständigt under handledning.

4


För att kandidaten ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper som beskrivs i lärandemålen bör varje
praktik i någon mån innehålla följande delar:


A. Generella kunskaper om psykologers verksamhetsfält, och mer specifik kännedom om den
egna praktikplatsens verksamhet


A1. Psykologrollen: Professionalitet och yrkesetik
Samtal om exempelvis yrkesetiska riktlinjer och lagstiftning för psykologer, psykologens
yrkesansvar, och professionalitet i psykologrollenA2. Institutionskännedom och verksamhetsbeskrivning
Introduktion till den aktuella praktikplatsens organisation, verksamhet och plats i samhället.
Speciell uppmärksamhet riktas mot psykologens roll i organisationen, samt yrkesfrågor som är
specifika i just denna verksamhet.

A3. Auskultation - Psykologens arbete i den aktuella verksamheten
Som en introduktion till arbetet på aktuell praktikplats, och för att få en modell av psykologers
yrkesutövande, ska kandidaten under sin praktikplacering ha möjlighet att följa en yrkesverksam
psykolog i dennes dagliga arbete. Detta innebär att kandidaten ska kunna följa sin handledare
eller annan psykolog i samma verksamhet i arbetsuppgifter som är typiska för den aktuella
verksamheten. Omfattningen och formen för detta är en överenskommelse mellan handledare och
kandidat, och preciseras närmare i den gemensamma praktikplaneringen.

A4. Psykologer i annan verksamhet
1-3 studiebesök hos psykolog i annan verksamhet. Kandidaten och handledaren ansvarar
tillsammans för att planera detta.


B. Klient- eller uppdragsinriktat arbete, dokumentation och kommunikation


B1. Färdighetsträning
Färdighetsträning för att senare kunna genomföra någon form av
utredning/bedömning/kartläggning, samt intervention. Vilken typ av färdighetsträning som
behövs och hur denna organiseras planeras gemensamt av kandidaten och handledaren.B2. Utredning, bedömning eller kartläggning
I vid bemärkelse handlar detta om att samla information för att försöka förstå hur något förhåller
sig, tex psykologutredning, bedömningssamtal, eller en organisationsanalys. Arbetet ska vara
klient- eller uppdragsinriktat vilket innebär att kandidaten i detta arbete ska möta
praktikverksamhetens kunder, brukare, patienter eller klienter. Beroende på praktikplatsens
verksamhet och det aktuella uppdraget kan arbetet vara individ- grupp- eller
organisationsinriktat, och genomföras av kandidaten ensam eller kandidaten som en del av ett
team. Handledaren ska i detta arbete stötta kandidaten genom hela processen – från planering till
kommunikation och dokumentation – samtidigt som kandidaten bör få utrymme till självständigt
agerande.

B3. Psykologisk intervention
Under praktikperioden ska kandidaten också genomföra någon form psykologisk intervention. I
sin vidaste betydelse handlar detta om att försöka påverka eller förändra något. Detta arbete kan
se olika ut beroende på praktikplatsens verksamhet, men kan exempelvis handla om stödsamtal,
upprättande av åtgärdsprogram, konsultation eller utveckling av grupp eller organisation.

5

Handledaren ska i detta arbete stötta kandidaten genom hela processen – från planering till
utvärdering – samtidigt som kandidaten ska få utrymme till självständigt agerande.

B4. Kommunikation och dokumentation
Kandidaten ska under sin praktik vidare få möjlighet att kommunicera och dokumentera
genomfört arbete i enlighet med gällande regler och praxis inom praktikverksamheten, tex
journalföring, återkoppling av utredning, eller genomgång av insatser vid psykologisk
intervention.


C. Professionellt förhållningssätt och självreflektion


C1. Medsittning (Sit-in)
Under praktikperioden rekommenderar vi att kandidaten och handledaren vid minst ett tillfälle
genomför en så kallad medsittning (sit-in). Kandidaten arbetar då självständigt med en uppgift
medan handledaren finns med som observatör. Reflektioner från detta tillfälle tas sedan upp i
handledningen som en källa till ytterligare lärande för kandidaten. Denna metod har tidigare varit
mycket uppskattad av både studenter och handledare, inte minst som underlag för bedömning av
kandidatens färdigheter och förhållningssätt.C2. Professionella relationer
En viktig del av psykologens arbete som också bör ingå i praktiken är samverkan med andra
professionella inom verksamheten eller annan enhet (tex team- eller yrkesträffar), eller
professionellt samarbete i olika uppdrag. Kandidaten behöver inte göra allt praktiskt arbete
tillsammans med sin handledare, utan kan med fördel arbeta också med andra psykologer inom
praktikplatsens verksamhet. Kandidaten kan även göra vissa insatser tillsammans med personer
av annan yrkesbakgrund – huvudsaken är att arbetet är av sådant slag att det kan anses vara
förenligt med kursens syfte och psykologens verksamhetsfält.

Inlämningsuppgifter
Praktikkursen innefattar tre obligatoriska inlämningsuppgifter.


Praktikplan

Praktikplanen är ett arbetsverktyg där kandidat och handledare gemensamt drar upp riktlinjerna för
praktikperioden. Syftet med detta är att säkerställa att praktiken får ett genomtänkt innehåll som
svarar mot kursplanens mål, kandidatens och handledarens önskemål och praktikplatsens
möjligheter. Planen är alltså i första hand till för er, inte för oss på universitetet, även om det är en
obligatorisk uppgift. Praktikplanen skickas senast 25 september till praktikansvarig.

Beskriv kortfattat hur du och din handledare planerat att följande rubriker ska ingå i praktiken. När
och på vilket sätt ska de tas upp eller genomföras? Du ska alltså inte redogöra för exempelvis
psykologrollen eller verksamheten, utan beskriva i vilka sammanhang dessa frågor är planerade att
tas upp. De olika rubrikerna beskrivs med utförligt ovan, under Praktikens innehåll.

A1. Psykologrollen: Professionalitet och yrkesetik
A2. Institutionskännedom och verksamhetsbeskrivning
A3. Auskultation - Psykologens arbete i den aktuella verksamheten
A4. Psykologer i annan verksamhet, studiebesök
B1. Färdighetsträning
B2. Arbete med utredning, bedömning, eller kartläggning
B3. Arbete med psykologisk intervention

6

B4. Kommunikation och dokumentation av genomfört arbete
C1. Handledning, minst 20 timmar
C2. Medsittning (Sit-in) med handledare eller annan leg. psykolog
C3. Professionella relationer
D. Litteratur
Vilken litteratur har valts? Hur ska kandidaten visa att han eller hon tillgodogjort sig
innehållet i litteraturen?Praktikrapport del 1

Denna uppgift ligger till grund för det obligatoriska mittseminariet där fokus kommer att vara
psykologens olika verksamhetsfält och arbetsuppgifter. Beskrivningen av arbetsplatsen och dina
arbetsuppgifter som kandidat (uppgift 1 och 2 a) kommer också att kunna läsas av nästa årskull
studenter inför deras praktik. Det är därför av stor vikt att denna del av rapporten granskas av
handledaren. Den totala omfattningen av denna uppgift bör inte överstiga 3 sidor.

1. Institutionskännedom och verksamhetsbeskrivning
Beskriv mycket kort (max ½ A4) praktikplatsens organisation. Tydliggör psykologens roll i
organisationen, samt yrkesfrågor som är specifika i just denna verksamhet. Information och
reflektioner kring följande områden bör ingå:
- Organisationens mål/syfte
- Inre organisation: olika roller, yrkesgrupper, arbetsgrupper etc.
- Psykologens roll, ansvar och arbetsuppgifter

2. Psykologkandidatens arbetsuppgifter
a) Beskriv översiktligt dina arbetsuppgifter under praktiken
b) Presentera ett ärende du arbetar med, kom ihåg att avidentifiera!

3. Evidensbaserad psykologisk praktik
Använd psykologförbundets skrift ”Evidensbaserad psykologisk praktik” som stöd för denna uppgift
a. Redogör för bästa tillgängliga forskning angående det som det är tänkt att du ska
genomföra med ditt ärende. Ta hänsyn till evidenshierarkin. Ange referenser enligt APA
till de artiklar du diskuterar.
b. Kommentera nu kort hur väl forskningen matchar ditt ärende. Finns det specifika
karaktäristika hos ditt ärende som du bör ta hänsyn till?
c. Det är nu dags för dig att använda din psykologiska expertis! Utifrån din kunskap ang
bästa tillgängliga forskning och specifika faktorer i ditt ärende, hur går du vidare?Praktikrapport del 2

1. Vetenskap och praktik (max 2 sidor)
Syftet med denna del av praktikrapporten

är att reflektera över kopplingen mellan vetenskap
och praktik samt hur dessa två uppgifter kan kombineras.
a. Se tillbaka på ditt ärende i ljuset av vad du kan om evidensbaserad psykologisk
praktik. Låg det arbete du gjorde med ditt ärende i linje med riktlinjerna för
evidensbaserad praktik? Varför/ varför inte? Finns det något du kunde gjort
annorlunda?
b. Hur är förutsättningarna för att bedriva evidensbaserad praktik inom det
verksamhetsområde där du gjort din praktik? Vad befrämjar ett sådant arbetssätt?
Finns det något som försvårar möjligheterna till evidensbaserad praktik?

7

c. Om evidensbaserad praktik inte överhuvudtaget bedrivs på din praktikplats, ge
förslag på hur det skulle kunna bedrivas!

2. Etisk analys (max 3 sidor)
Eftersom praktikkursen ges integrerat med kursen i etik och professionellt förhållningssätt så
kommer den kursens examination att genomföras med material från praktiken.

Analysera ett fall, ärende eller tema som du som kandidat mött under din praktik utifrån ett
etiskt perspektiv. Beskriv ett ärende/tema som på något vis fått dig att reflektera över
psykologens yrkesetiska ansvar. Innehållet ska ha en tydlig koppling till något som hänt eller
aktualiserats under praktiken, och alltså inte vara av hypotetisk karaktär. Koppla till etik-kursens
litteratur och gör egna reflektioner.


Handledning
Varje kandidat ska under sin praktik handledas av legitimerad psykolog, verksam vid den aktuella
praktikplatsen. Om kandidaten har fler än en handledare, ska en av dessa utses till huvudhandledare,
med ett övergripande ansvar för planering, uppföljning och bedömning.

Handledningen har en central roll för kandidatens lärande och professionella utveckling under
praktikperioden. Den ska därför genomföras regelbundet under hela praktikperioden, med veckovisa
träffar. Totalt ska handledningen omfatta minst 20 timmar.Handledningen bygger på att en förtroendefull relation skapas mellan kandidat och handledare, och
samtalen ska kunna handla om både det som fungerar bra och sådant som fungerat mindre bra eller
kan utvecklas ytterligare. Eftersom handledaren också ska bedöma kandidatens kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt i relation till kursens lärandemål är det viktigt att dessa samtal kan
föras relativt öppet redan från start.

I början av praktikperioden kan det vara lämpligt att handledaren ger kandidaten en introduktion till
praktikplatsen och dess verksamhet, samt går igenom praktisk information som kandidaten behöver
känna till. Lämpligt är också att kandidat och handledare gemensamt gör en plan för praktikperioden,
samt sätter upp individuella mål för kandidatens lärande. Planering och mål bör sedan följas upp (och
eventuellt revideras) regelbundet under praktikperioden. Kandidaten och handledaren kan
tillsammans behöva klargöra sina roller och sina förväntningar på varandra, på handledningens
innehåll, och på relationen. Det kan också finnas skäl till att i förväg prata om hur man ska göra ifall
bekymmer eller svårigheter dyker upp under praktikens gång.

Ärendehandledning är en självklar del i handledningen, men det är viktigt att inte låta detta bli det
enda man pratar om under handledningstimmarna. Etiska och juridiska frågor, såväl som
professionsfrågor bör också beröras, samt inte minst samtal om kandidatens professionella utveckling.
Handledningen är det primära forumet för samtal och reflektion kring kandidatens förhållningssätt
och professionella utveckling. Det är därför väldigt betydelsefullt att frågor av detta slag bereds plats i
handledningen, och att såväl handledare som kandidat strävar efter ett att skapa ett öppet och
tillåtande samtalsklimat.

Handledaren och kandidaten bör ta ansvar för att praktiken och handledningen utvärderas med
jämna mellanrum. Exempel på relevanta områden att utvärdera kan vara bemötandet på
praktikplatsen, praktikens innehåll, handledningens form och ramar, handledningens innehåll (pratar
vi om rätt saker?), samt relationen mellan handledare och kandidat.


8

Ansvarsfrågan under praktik kan vara något otydlig, och de gånger frågan har prövats har ett delat
ansvar mellan handledare och kandidat uttalats. Som handledare är man ansvarig för vilka uppgifter
man tilldelar kandidaten och för de råd man ger. Man kan däremot inte anses ansvarig för sådant
kandidaten gör som man som handledare inte rimligen känner till.


Om det uppstår oenighet eller andra srigheter i samarbetet eller relationen mellan handledare och
kandidat och detta inte kan redas ut egen hand är det viktigt att ni kontaktar praktikansvarig
en gång, så att vi tillsammans kan förka lösa situationen (eller hitta en annan praktikplats). Utan
nnedom om vad som är besrligt är det svårt att kunna vara till hjälp… Tyvärr kan det i
efterhand (tex i samband med bedömningen) visa sig att det hade varit bra att reda ut saker tidigare,
men när praktiken i det närmaste är slut har det hunnit bli för sent. Tveka alltså inte för att höra av
er på en gång om bekymmer uppstår, kan vi tillsammans diskutera hur vi ska hantera dem.


Det kan också vara bra för er att känna till att handledarna har blivit ombedda att omgående ta
kontakt med praktikansvarig
- om kandidaten har mer än 5 procents frånvaro (3 dagar)
- om de känner sig minsta tveksamhet gällande kandidatens agerande
- om de misstänker att kandidaten inte kommer att kunna godkännas på sin praktik
- om de av någon anledning inte kan fullfölja ditt uppdrag som handledare


Handledarens bedömning
I handledarguiden uppmanas handledarna att kontinuerligt ge kandidaten öppen och konstruktiv
feedback - både på vad som fungerar bra och vad handledaren tycker fungerar mindre bra i kontakten
med klienter och kollegor. Som handledare kan man känna sig osäker i sin bedömning och gärna vilja
”ha mer på fötterna”, med vi har uttalat
en stark rekommendation
att ta upp eventuell osäkerhet
gällande kandidaternas förmåga eller förhållningssätt på en gång. Med handledarens stöd kan du som
kandidat utifrån konstruktiv feedback arbeta för att utveckla dina starka sidor och förbättra eventuella
svagheter redan från start. Du och din handledare bör tillsammans fundera över hur handledaren kan
vara behjälplig i detta arbete.

Själva bedömningen görs utifrån ett antal bedömningskriterier som beskrivs på sidorna 14-16 i detta
dokument. Bedömningskriterierna kan ses som beskrivningar av vad som kan läggas in i de olika
lärandemål som ska bedömas. Titta gärna igenom bedömningskriterierna redan i början av praktiken,
så att ni båda vet vilka kriterier som är viktiga att förhålla sig till under praktikarbetet.


Om handledaren bedömer att det finns risk att kandidaten inte kommer att kunna godnnas utifrån
kursens bedömningskriterier är det av största vikt att handledaren tydligt förklarar detta på en gång,
samt kontaktar Mittuniversitetets praktikansvarige omgående!


Ungefär mitt i praktikperioden rekommenderas en mer genomgripande bedömning av kandidatens
kunskaper, förmågor och förhållningssätt i nuläget utifrån det bedömningsmaterial som gäller för den
slutliga bedömningen. Detta samtal ska ses som en naturlig del av kandidatens lärande under
praktikperioden, och bör ske i dialog mellan kandidat och handledare.

Vid praktikperiodens slut ska handledaren göra en avslutande bedömning av kandidatens färdigheter
och förhållningssätt i relation till kursens lärandemål. Även om handledaren är ansvarig för
bedömningen är det viktigt att också detta samtal blir en dialog där såväl handledarens som
kandidatens reflektioner lyfts fram. Handledarens bedömning är en viktig del av din examination.
Om du inte har bedömts som godkänd på ett eller flera lärandemål är det därför viktigt att
handledaren på ett tydligt sätt beskriver och motiverar detta för oss.

9


Bedömningen sammanställs i det bifogade bedömningsformuläret (s. 17-18) och skickas till
praktikansvarig efter avslutad praktikperiod. Adress: Mittuniversitetet, Avdelningen för Psykologi,
Lisa Fröst Björndotter, 831 25 Östersund
Examination


Godkännandet av praktiktjänstgöringen görs av kursansvarig. Kursen har fyra olika
bedömningsgrunder: handledarens bedömning, inlämningsuppgifter, seminarier, samt närvaro.
Handledarens bedömning
Handledarens bedömning är en mycket viktig del av din examination. Om din handledare inte
bedömer att du kan godkännas på ett eller flera av lärandemålen, görs en värdering av de orsaker för
underkännande som handledaren lyfter fram. Denna bedömning görs gemensamt av praktikansvarig,
programansvarig och ämnesansvarig.
Inlämningsuppgifter
Samtliga tre inlämningsuppgifter ska vara fullständigt besvarade och kunna bedömas som godkända
av kursansvarig eller annan lärare. De bedömningskriterier som gäller i övrigt under praktiken är
aktuella även i dessa uppgifter. Godkänt på alla tre inlämningsuppgifter är ett krav för att få påbörja
klientarbete T8.
Seminarier
Kursens två seminarier är obligatoriska och kräver aktivt deltagande. Vid mittseminariet är
deltagande via Adobe Connect möjligt, och ska i så fall föranmälas vid kursstart. Du som väljer detta
alternativ behöver en dator med webkamera (alternativt separat webkamera), samt headset (hörlurar
+ mikrofon). Mikrofon inbyggd i datorn är inte att rekommendera då det lätt ger rundgång för övriga
deltagare. Mer detaljerad information om tillvägagångssättet vid distansseminarier skickas ut separat.
Vid slutseminariet gäller obligatorisk närvaro på studieorten.

Studenten ska inför respektive seminarium ha skrivit och lämnat in den del av praktikrapporten som
ligger till grund för seminariet.

Till mittseminariet ska studenten ha läst övriga i gruppens rapport samt förberett två frågor till varje,
vilka lämnas in via Moodle. Varje rapport ägnas 30 minuter under seminariet, utom i den grupp där
man är 6 st där tiden blir 25 min per rapport. Under 10 minuter presenteras praktikrapporten av
författaren. Under de sista 15-20 minuterna förväntas övriga seminariedeltagare komma med sina
frågor. Aktivt deltagande i samtliga presentationer är en förutsättning för godkänt betyg.

Slutseminariet är tänkt att vara en summering av praktiken, och i detta ingår också en form av
muntlig utvärdering. Ni kommer ni att i grupp diskutera på vilket sätt praktiken kan bidra till
psykologstudentens professionella utveckling. Vi kommer att försöka föra ett gemensamt samtal där
ni kan exemplifiera med egna upplevelser under praktiken. Det blir alltså inte en individuell
redovisning av er rapport. Aktivt deltagande i samtliga presentationer är en förutsättning för godkänt
betyg.

Obligatorisk närvaro
Utöver ovan beskrivna examinationsformer utgör full närvaro under hela praktikperioden ett viktigt
kriterium för att bli godkänd på kursen. Det innebär att du ska vara närvarande och följa den arbetstid
som gäller på praktikplatsen. I den händelse du skulle bli sjuk tillåter kursplanen 5 procents frånvaro.
Vid all frånvaro därutöver ska du som kandidat, i samråd med kursansvarig och handledare, göra en

10

plan för komplettering. Det är därför av största vikt att kursansvarig kontaktas snabbt i den händelse
du har mer än 5 procents frånvaro (dvs mer än tre dagar). Obligatorisk närvaro gäller också på
kursens två seminarier.

Betygskriterier
I denna kurs tillämpas betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att få betyg G krävs att
samtliga bedömningsgrunder är godkända. Om studenten blir underkänd på sin praktik ges endast
en möjlighet till ny praktikperiod.

Komplettering
Om studenten på grund av särskilda skäl inte kan följa samtliga moment föreskrivna i kursplanen,
träffas specifik överenskommelse mellan student och kursansvarig.

Om handledaren bedömer att kandidatens agerande på praktikplatsen inte kan godkännas utifrån ett
eller flera lärandemål sker individuell planering av komplettering och förnyad prövning i samråd
mellan kandidat, handledare och praktikansvarig. Om kandidatens agerande eller prestation är av
sådan art att det kan bedömas orsaka verksamhet eller klienter men kan kandidaten omedelbart
skiljas från arbetsplatsen och praktiken. Inför förnyad psykologpraktik kan kursledare föreskriva
prövning av kandidatens lämplighet. Former för detta föreskrivs av programansvarig.

Vid betyg U på inlämningsuppgifter ges möjlighet till komplettering och ny bedömning. Notera att
uppgift som lämnas in i tid bedöms inom två veckor. För sent inlämnade hemuppgifter kan inte
samma snabba bedömning garanteras.

Formen för komplettering för studenter som uteblir från seminarier beror på antalet studenter som
resterar och meddelas senast i och med kursens avslut. Om studenten utifrån sitt agerande vid
seminariet inte kan godkännas utifrån kursens bedömningskriterier sker individuell prövning och
eventuell komplettering.

Vid frånvaro överstigande 5 procent ska kandidaten i samråd med kursansvarig och praktikplatsen
göra en plan för komplettering.

Litteratur
För kursen Psykologpraktik finns ingen obligatorisk kurslitteratur angiven. Litteraturen ska istället
väljas av handledare och kandidat, utifrån vad som är relevant för aktuellt verksamhetsområde.
Handledaren och kandidaten ska också planera för hur kandidaten ska visa att han eller hon
tillgodogjort sig innehållet i vald litteratur. Litteraturen ska omfatta ca 200 – 400 sidor, och anges i
praktikplaneringen.

Schema
Viktiga datum: Praktikperiod: 5 september – 8 december 2016
Inlämning av praktikplanering: senast 23 september 2016
Inlämning av praktikrapport del 1: 7 oktober
Mittseminarium: 18/10-21/10 (halvdag/grupp)
Inlämning av praktikrapport del 2: senast 2 december 2016
Slutseminarium: 9 december 2016


11

Gruppindelning och tider för mittseminarier
Grupperna är planerade för att olika typer av verksamheter ska finnas representerade inom varje grupp.
Om du behöver byta seminarietid försök byta med någon som har en liknande placering som du själv.
Seminarierna är planerade att ta max en halv dag i anspråk – ni förväntas alltså vara på er praktikplats
halvdag den dag ni har seminarier, om det inte är så att ni rest till Östersund för att genomföra
seminariet.

Gruppindelning och tider för slutseminarier

Grupperna är planerade för att olika typer av verksamheter ska finnas representerade inom varje
grupp. Om du behöver byta seminarietid försök byta med någon som har en liknande placering som
du själv.

Östersund 1

Distans 1 Östersund 2

Distans 2 Östersund 3

Distans 3

Tis 18/10
9.15-12.00

Tis 18/10
13.15-16.00

Ons 19/10
9.15-12.00

Ons 19/10
13.15-16.00
Fre 21/10
9.15-12.00
Fre 21/10
13.15-16.00
Björkdahl Johanna
Ekroth Martin
Karlsson Emmy
Frank Mathias
Uski Richard

Ahlstrand Hilda
Bergdahl Jessica
Dzeko Nina
Kåhrström
Alexandra
Åmark Petra

Fagerlund Anders
Karlsson Kevin
Sayeler Gabriella
Östlund Karoline


El Said Sara
Eriksson Hanna
Levi Rebecca
Ljungström
Anna- Karin
Zakrisson Maria

Samani Helena
Jonsson Emma
Torstensson
Simon
Wachtmeister
Vera
Westerberg
Emma


Fahlén Erika
Flodin Elin
Linder Frida
Lindström Lisa
Sandström Sofi
Hörlin Tina


Grupp 1

Grupp 2 Grupp 3

Grupp 4

Fre 9/12
9.15-12.00
G1321
Lisa Fröst Björnsdotter
Fre 9/12
9.15-12.00
G1322
Elisabet Rondung
Fre 9/12
13.15-16.00
G1321
Lisa Fröst Björnsdotter
Fre 9/12
13.15-16.00
G1322
Elisabet Rondung
Björkdahl Johanna
Ahlstrand Hilda
Karlsson Kevin
Levi Rebecca
Westerberg Emma
Frank Mathias
Dzeko Nina
Linder FridaEkroth Martin
Bergdahl Jessica
Fagerlund Anders
Eriksson Hanna
Wachtmeister
Vera
Jonsson Emma
Sandström Sofi


Karlsson Emmy
Kåhrström Alexandra
Östlund Karoline
El Said Sara
Samani Helena
Flodin Elin
Fahlén ErikaUski Richard
Åmark Petra
Sayeler Gabriella
Ljungström Anna
Karin
Zakrisson Maria
Torstensson Simon
Lindström Lisa
Hörlin Tina12

Ersättning för resor och dubbla boendekostnader
För studenter som gör praktik på annan ort än studieorten finns möjlighet att söka ekonomisk
ersättning för resa till och från praktikorten, samt för dubbla boendekostnader alternativt pendling.

Resebidrag
- Resebidrag kan utbetalas vid resa till och från annan praktikort inom Sverige, eller för inrikes
anslutningsresor vid utlandspraktik. Ersättning kan fås för resa vid praktikperiodens början
och slut.
- Ersättningens nivå bestäms av normal taxa för billigaste färdsätt, men kan användas för
valfritt färdsätt. Max 900 kr för resa tur- och retur.
- Resor ska kunna styrkas genom originalkvitton.
- Den som inte vill lägga ut pengar för sin resa kan få hjälp att boka resan genom
Mittuniversitetets resebyrå. Detta kräver att studenten själv kollar upp exakt vilken resa som
ska bokas och skickar ett tydligt mail med all nödvändig information (inklusive dina
personuppgifter) till kursansvarig. En förutsättning är också att resans totalpris inte överstiger
900 kronor.
- Resor med egen bil kan beviljas när andra färdsätt ej finns att tillgå. Ersättningen följer då
Försäkringskassans normer (för närvarande 18,50 kronor per mil).
- Utbetalning av resebidrag sker efter prövning i varje enskilt fall.

Pendling
- Dagliga resor mellan bostadsort och praktikort ersätts i vissa fall.
- Ersättning utgår om resa mellan boendeort och praktikort överstiger 50 km enkel väg och ett
annat buss (el tåg)-kort krävs än det som används för lokalt resande på praktikorten.
- Ersättning för pendling kan ej kombineras med ersättning för dubbelt boende.
- Ersättningsnivån bestäms av den faktiska resekostnaden med billigaste färdsätt, som mest
motsvarande ersättningsnivåer för dubbla boendekostnader, dvs 7000 kronor för hela
praktikperioden.
- Dagliga resor på praktikorten ersätts ej, med undantag för lokala resor som är nödvändiga för
att möjliggöra daglig pendling från annan ort.
- Resor med egen bil kan beviljas när andra färdsätt ej finns att tillgå. Ersättningen följer då
Försäkringskassans normer (för närvarande 18,50 kronor per mil). Villkoren för bilpendling
följer skatteverkets riktlinjer: du får ersättning för bilpendling om avståndet är minst 5
kilometer och du regelmässigt tjänar 2 timmar per dag på att åka bil jämfört med att åka
kollektivt eller om kollektivtrafik saknas helt och avståndet är mer än 2 km.
- För att pendlingsersättning ska utbetalas krävs att resorna sker till eller från praktikorten.
Enstaka biljetter ska vara daterade under praktikperioden och för månadskort eller liknande
ersätts utlägg för perioden 1 september till 15 december. Detta innebär att ett månadskort i
december ersätts till hälften. Undantag kan göras om du enligt överenskommelse med
kursansvarig gör din praktik under en annan tidsperiod.
- Utbetalning av resebidrag sker efter prövning i varje enskilt fall.
- Bifoga underlag som styrker att du har rätt till de ersättningar du ansöker om, t ex en
vägbeskrivning som anger avstånd i kilometer mellan boendeort och praktikort eller en
tidtabell som visar att du tjänar två timmar på att åka bil. Bifogade kvitton ska vara i original.

Resor i tjänsten
- Resor du gör som en del i din praktik, t ex resor till studiebesök eller resor till andra
mottagningar, kontor eller skolor som din praktikplats samarbetar med ersätts inte av
universitetet.

Ersättning för dubbla boendekostnader

13

- Ersättning kan utbetalas vid dubbla boendekostnader under praktikperioden, dvs kostnader för
bostad både på studieorten och på praktikorten.
- Bostaden på praktikorten ska vara tillfällig, och kostanden ska vara en merkostnad som på ett
tydligt sätt uppkommit i samband med praktiken.
- Ersättningsnivån motsvarar faktisk boendekostnad på praktikorten, dock max 7000 kr för hela
perioden vid egensökt praktikplats och max 9000 kr vid utplacering. Kostnader för exempelvis TV
och internet inkluderas inte.
- Kostnaderna ska styrkas med exempelvis hyreskontrakt, hyresavier eller liknande. Hyr du i andra
hand bör ni i kontraktet se till att få med ditt namn, vilken hyra det är, hyresperioden, samt
lägenhetens adress och ort.
- Utbetalning sker inte om den studerande på praktikorten bor i föräldrahemmet, eller egen bostad
som ägts/hyrts sedan tidigare. Utbetalning sker ej heller om man tillfälligt flyttar in hos partner i
dennes befintliga bostad, eller om den ordinarie bostaden hyrs ut i andra hand.
- För att åberopa dubbla boendekostnader ska avier från både originalbostaden och den tillfälliga
bostaden bifogas, samt betalningsbekräftelse från Internetbank.
- För att ersättning för dubbla boendekostnader ska utbetalas krävs att avierna är daterade under
perioden 1 september till 15 december. Undantag kan göras vid praktik som enligt
överenskommelse med kursansvarig görs under en annan tidsperiod.
- Även vid utlandspraktik kan ersättning för dubbelt boende beviljas. Riktlinjerna är desamma som
inom Sverige.
- Ersättning för dubbla boendekostnader utgår ej om ersättning för daglig pendling utbetalas.
- Utbetalning sker efter prövning i varje enskilt fallRutiner för utbetalning

-
Fyll i de gula rutorna på blanketten Utläggsräkning.. Skicka blanketten tillsammans med
originalkvitton, avier och betalningsbekräftelse (tex utdrag från Internetbank) till kursansvarig för
godkännande. Dessa lämnas regelbundet vidare till ekonomiavdelningen för utbetalning.

-
För resor till och från praktikplats utbetalas ersättning för det faktiska beloppet, dock max 900 kr.

-
För pendling och dubbla boendekostnader ersätts vid varje utbetalningstillfälle de utlägg som
redovisas, till dess maxbeloppet är uppnått. En hyra på 3000 kronor ersätts därför fullt ut under
två månader, med 1000 kronor den tredje månaden, och därefter inte alls.


Adress: Mittuniversitetet
Avdelningen för Psykologi
Lisa Fröst Björnsdotter
831 25 Östersund

Ekonomisk ersättning till praktikplatsen
En ekonomisk ersättning kommer att utbetalas till den handledare eller verksamhet som tar emot
psykologkandidat från Mittuniversitetet. Om den mottagande verksamheten har ett ramavtal med
Mittuniversitetet gäller de förutsättningar som beskrivs i avtalet.

För enskilda verksamheter som tar emot psykologkandidater utan ramavtal gäller att ersättningen kan
utbetalas antingen till verksamheten, eller direkt till handledaren. Principiellt tycker vi det är bra om
utbetalningen sker till verksamheten, och kommer psykologerna och handledaren tillgodo den vägen,
tex genom kompetensutveckling. Detta då vi ser praktiken som en del av handledarens arbete inom
verksamheten snarare än ett privat uppdrag. Även Psykologförbundet förespråkar ersättning på

14

verksamhetsnivå. Ser vi oss omkring i landet är det dock så att flera universitetet valt att ha en
differentierad ersättningsnivå, där det även finns möjlighet att som handledare ta emot ersättningen
som ett privat arvode. För att inte göra annorlunda än andra universitet har vi därför beslutat att även
erbjuda detta alternativ.

Oavsett mottagare utbetalas ersättningen för både avtalsplatser och tillfälliga praktikplatser mot
faktura när handledarens bedömning av kandidaten inkommit till praktikansvarig på
psykologprogrammet. Vid avbruten praktikperiod utbetalas ersättning för det antal veckor som
påbörjats, plus ett belopp för merarbete och omställningstid motsvarande ytterligare två
praktikveckor. Praktikplats som sägs upp senare än två veckor innan praktikperiodens början kan
ersättas med en summa motsvarande tre praktikveckor.

I det fall ersättningen ska utbetalas till verksamheten är ersättningsbeloppet 12 000 kronor per
psykologkandidat (eller 857 kronor per vecka). Om ersättningen ska utbetalas till handledaren är
summorna 8000 kr för hela praktikperioden (eller 571 kronor per praktikvecka).

Lärare

Lisa Fröst Björnsdotter,
praktikansvarig, e-post: lisa.frostbjornsdotter@miun.se, tel 010-142 87 31

Elisabet Rondung, e-post: elisabet.rondung@miun.se

Besöksadress Hus P bv, kunskapens väg (stora ingången), campus Östersund
Studieavbrott
Eventuella studieavbrott ska anmälas så fort som möjligt till praktikansvarig samt till administratören
(psyexp@miun.se).


15

Bedömningskriterier

Följande bedömningskriterier är gemensamma för alla aktiviteter inom kursen Psykologpraktik.
Samma bedömningskriterier gäller alltså i det praktiska arbetet på praktikplatsen, vid seminarier och i
inlämningsuppgifter. Handledarens bedömning av kandidaten gäller i första hand kandidatens
färdigheter och förmåga, samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Bedömningskriterier för dessa
lärandemål presenteras därför nedan. Bedömningskriterierna kan ses som förtydligande exempel på
lärandemålen, och samtliga punkter behöver inte ha varit aktuella under praktiken. Om kandidaten
tydligt brister i någon eller några av de färdigheter och förmågor som beskrivs i
bedömningskriterierna ska detta vägas in i handledarens bedömning av det specifika lärandemålet
och praktikplaceringen som helhet.Lärandel enligt kursplanen

BedömningskriterierFör att godkännas på kursen Psykologpraktik
ska kandidaten…
För att målet ska bedömas vara uppnått ska
kandidaten…


1. visa förmåga att under handledning
tillämpa metoder för psykologisk
utredning, bedömning eller
kartläggning
- visa förmåga att i dialog med handledare,
uppdragsgivare och klient arbeta fram en lämplig
frågeställning
- visa förmåga att samla in adekvat
data/information, samt ha de praktiska
färdigheter som datainsamlingen kräver
(exempelvis färdigheter i att använda
observationsmetoder eller psykologiska test)
- visa förmåga till reflektion och analys i tolkningen
av insamlat material
- visa förmåga att dra slutsatser samt sammanställa
det färdiga resultatet
2. visa förmåga att under handledning
planera, genomföra och utvärdera
psykologisk intervention
- visa förmåga att tillsammans med handledare,
uppdragsgivare och/eller klient planera en
intervention, samt vid längre
interventionsperioder regelbundet följa upp och
eventuellt revidera planen
- visa förmåga att genomföra någon form av
psykologisk interventionen, samt ha de
färdigheter arbetet kräver (exempelvis färdigheter
i att genomföra avgränsat psykologiskt
behandlingsarbete, leda klientgrupper, utveckling
av grupp och organisation, förändringsarbete i
skolan, stödsamtal)
- visa förmåga till reflektion och analys under
arbetes gång
- visa förmåga att utvärdera den egna insatsen samt
arbetets resultat

16


3. visa förmåga att på ett adekvat sätt
återföra såväl muntlig som skriftlig
information om genomfört arbete till
klienter, anhöriga, uppdragsgivare och
kollegor

- visa förmåga att tillsammans med handledaren
värdera vilken information som ska återföras,
samt på vilket sätt detta ska göras
- visa förmåga att i muntlig och skriftlig
kommunikation formulera sig så innehållet blir
begripligt och tydligt för mottagaren
- visa förmåga att i muntlig och skriftlig
kommunikation formulera sig på ett respektfullt
sätt
- visa förmåga att i muntlig kommunikation
inbjuda mottagaren till dialog
4. visa förmåga att dokumentera
genomfört arbete på ett adekvat sätt
och i enlighet med gällande lagar och
förordningar
- visa förmåga att tillämpa gällande lagar och
förordningar för dokumentation
- visa förmåga att hantera dokumentation enligt
praktikverksamhetens praxis
- visa förmåga att tillsammans med handledaren
avgöra vad som ska dokumenteras och på vilket
sätt detta ska ske
- visa förmåga att i sin dokumentation formulera
sig på ett tydligt och respektfullt sätt
5. agera professionellt och omdömesgillt
i relation till klienter, anhöriga och
uppdragsgivare

- följa aktuell lagstiftning och i sitt arbete hålla på
etiska riktlinjer
- visa förmåga att sätta sig in i andras situation
- bemöta andra med respekt, lyhördhet och empati
- värna om klientens rättighet till förtrolighet,
valfrihet och självbestämmande
- visa förmåga att etablera goda relationer
- visa förmåga att arbeta i dialog med
uppdragsgivare och klienter, så att relationen
präglas av samarbete
- visa förmåga att kommunicera på lämplig nivå
- ha ett respektfullt sätt att tala om sina klienter
även när de inte är närvarande
- uppträda ansvarsfullt och visa förmåga att följa
rutiner, hålla tider, överenskommelser, struktur
och ramar
6. visa förmåga till samverkan och
professionellt förhållningssätt i
relation till kollegor och
samarbetsparter
- visa intresse för andras arbete och kunskaper
- bemöta andra med hänsyn och respekt
- visa förmåga till öppen kommunikation inom
sekretessens och etikens ramar
- ta aktiv del i eventuellt samarbete och samverkan
- uppträda ansvarsfullt och visa förmåga att följa
rutiner, hålla tider, överenskommelser, struktur
och ramar


17


7. visa förmåga att ta emot handledning
och omsätta denna i praktiskt
handlande, kritiskt granska egna
arbetsinsatser, samt fortlöpande
reflektera kring sin egen professionella
utveckling

- visa förmåga till öppen och ärlig kommunikation i
handledningen
- vara en aktiv deltagare i handledningen och
reflektera tillsammans med handledaren
- visa förmåga till självvärdering och reflektion
kring egna arbetsinsatser
- visa intresse och förmåga att fördjupa och
ompröva synsätt och metoder
- visa förmåga att ta till sig och reflektera över
handledarens feedback
- visa förmåga att omvandla handledningen till
praktiskt arbete
- visa förmåga att reflektera över eventuella etiska
dilemman som aktualiseras under praktiken
8. visa förmåga till självständigt
agerande inom de ramar som givits
under handledning
- visa förmåga att i rimlig omfattning ta eget ansvar
och egna initiativ
- visa förmåga att se egna professionella
begränsningar och förhålla sig till dessa
- visa förmåga att följa överenskommelserLärandemålen gällande evidens bedöms av Miun via praktikrapporterna.

Bedömningsformulär Psykologpraktik

Skickas efter avslutad praktik till: Mittuniversitetet, Avdelningen för Psykologi, Anna Leiler, 831 25 Östersund
Bedömningen skall gås igenom med aktuell kandidat innan den skickas till Mittuniversitetet


Grundläggande information


Student:

Handledare:

Praktikplats:

Praktikplatsens verksamhet:rvaro


Praktiken har genomförts under perioden:


Tjänstgöringsgrad: %

Antal närvarodagar:

/ 69
Handledarens bedömning av psykologkandidatens kompetens i förhållande till lärandelen


Bedömningen sker utifrån praktikens lärandemål och bedömningskriterier.
I rutan anges G (Godkänd) om kandidaten bedöms uppnå lärandemålet och U (Underkänd) om
målet inte uppnåtts. För att Mittuniversitetet ska kunna fatta ett välgrundat beslut om godkännande
eller underkännande på praktiken ber vid dig att vid eventuella underkännanden skriftligt beskriva
och motivera varför ett lärandemål inte godkänts.


Förgor och färdigheter 7 veckor 14 veckor

Efter genomförd praktik ska kandidaten….

1. visa förmåga att under handledning tillämpa metoder för
psykologisk utredning, bedömning elle...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Dela med dig, ladda upp ditt arbete och hjälp andra! Mimers Brunn söker ständigt nya arbeten på alla nivåer. Inget arbete är Dela med dig, ladda upp ditt arbete och hjälp andra! Mimers Brunn söker ständigt nya arbeten på alla nivåer. Inget arbete är

Kommentera arbetet: SSSSSSSasfopasfzkasclj

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2017-04-03]   SSSSSSSasfopasfzkasclj
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60081 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×