All kärlek är bra kärlek?

2806 visningar
uppladdat: 2014-11-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
All kärlek är bra kärlek?
Av
Helene Frick
Socialpsykologi med inriktning mellanmänskliga relationer 15p
LINNÈUNIVERSITETET
2012

Inledning


Är all kärlek bra kärlek?
För några år sedan pågick en samhällsdebatt kring homosexualitet, och både från politiskt-
och kyrkligt håll menade många - att all kärlek var bra kärlek. Nu vill den socialdemokratiska
(S) riksdagsledamoten Monica Green legalisera incest mellan samtyckande vuxna. Är det då
verkligen så - och ur vems och vilket perspektiv - att all kärlek är ”bra” kärlek? Kan det finnas
någon kärlek som är negativ?
Monica Green menar att det ska vara lagligt för vuxna syskon att ha en sexuell relation med
varandra och säger under intervju i Sveriges Radio att:
– För 20 år sedan så tyckte folk att det var fruktansvärt att tänka tanken att det finns
homosexuella. Det var ju också "äckligt och fy". Sedan började man vänja sig vid att det finns
andra typer av sex.
Hon poängterar att hon inte tror att det är vanligt förekommande, men menar att det behövs
större acceptans i samhället för sex mellan syskon.
– Jag är själv väldigt skeptisk, men varför ska vi lägga oss i med moraliska pekpinnar om det
handlar om två vuxna människor som inte står i någon beroendeställning till varandra?
Idag är detta inte förenligt med svensk lagstiftning. ”I svensk lagstiftning finns särskilda
straffbud som rör incest i 6 kap. 7 § brottsbalken. Den som har samlag med eget barn eller
dess avkomling kan dömas för brottet samlag med avkomling till fängelse i högst två år.
Vidare kan den som har samlag med sitt helsyskon dömas för samlag med syskon till fängelse
i högst ett år. Den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt
sätt ska emellertid inte straffas”. (Se Wikipedia, sökord ”Incest”)
Incestuösa förhållanden har historiskt sett alltid förekommit om än i det fördolda. Då det
betraktas som mycket skamligt (benämns även juridiskt som blodsskam) och inte är något
som man öppet diskuterar, så är det svårt att få en uppfattning om i vilken utsträckning det
förekommer. I de familjer där incestuösa sexuella relationer pågår, tystas detta som regel ned.
Risken för stigmatisering är stor ifrån samhällets sida och anses som ett stort tabu. Det har
också betraktats som ett brott mot religionen under medeltiden, och inom katolska kyrkan
kunde man tidigare bli bränd på bål för detta brott.
Biologiskt sett råder det stor vetenskaplig enighet om att det inte är lämpligt att närbesläktade
personer får barn tillsammans då det kan ge genetiska defekter hos barnet. Men som Monica
Green (S) menar, så är det inget som säger att man måste skaffa barn för att man har ett
sexuellt förhållande.
Min utgångspunkt i denna skrivelse är att belysa denna typ av kärleksrelation ur ett
socialpsykologiskt perspektiv, och då utifrån begrepp som social konstruktion, interaktion,
roller, socialisering och avvikelse etc.
Relationen som jag resonerar kring är en sexuell relation mellan bror och syster i samtycke.Interaktion


Interaktionen mellan dessa parter upprättas direkt då båda kommit till livet. De har minst en
förälder gemensam, vilket gör att man kan anta att de helt eller delvis delar samma
uppväxtmiljö, kultur och värderingar. Frivilligt eller ofrivilligt finns de i varandras närhet och
är tvungna att interagera med varandra från tidig ålder. I Angelöw och Jonsson 2000 beskrivs
förutsättning för kärlek (s 217) med några begrepp, som att vi söker likhet hos den vi älskar,
vi söker också närhet, förtrogenhet, kompetens, komplettering och ibland surrogat (man
nämner att vissa psykoanalytiker anser att vi försöker hitta en ersättare för föräldern av
motsatt kön). Flera av dessa komponenter återfinns ofta hos syskon – de liknar ofta varandra,
de söker varandras närhet, de blir förtrogna med varandra, de är ofta utseendemässigt lika, de
har också stor möjlighet att dela varandras intressen redan från starten, och inte sällan
kompletterar de varandra. Man kan då undra varför det i vissa fall uppstår en sexuell
attraktion mellan syskon, men inte i andra, eller om man vänder på det – vad är det som gör
att inte fler syskon upprättar en sexuell relation till varandra? Utifrån Angelöw och Jonsson
2000 s 82 befästs en människas moralföreställningar, könsroller, språk och självuppfattning
redan i den primära socialisationen. Barn tar ofta efter, och efterhärmar det som de
signifikanta andra visar på, men i detta fall verkar det knappast vara möjligt att hänvisa till.
Naturligvis kan en sexuell syskonrelation uppstå ur att den ene tvingar sig på den andre och
att det handlar om uttryck för makt och lydnad, men då diskuterar vi övergrepp och inte en
kärleksrelation med samtycke. Ur samhällets synpunkt är en sexuell syskonrelation olaglig,
omoralisk, avvikande och omgärdad med stort tabu.


Social konstruktion


Vad som är moraliskt kontra omoraliskt tillåtet, eller inte tillåtet, är helt och hållet en social
konstruktion. Det är samhället, kulturen och olika referensgrupper som skapar dessa ramar.
Incest i sig är inget annat än en sexuell handling mellan två parter (i detta fall bror och syster
som är vuxna). Idag är det vanligt att barn som inte är syskon trots det växer upp som syskon i
en och samma familj. Dessa ”syskon” skulle inte bli kriminaliserade om de hade sex med
varandra, alltså kan man utgå ifrån att det är själva blodsbandet samhället moraliserar utifrån
och inte det syskonlika förhållandet. Samhället har gått från att stöta ut, och kriminalisera
homosexuella, till att göra dessa relationer lagliga. Idag kan homosexuella gifta sig och
adoptera barn. I diskussionen om homosexuellas rättigheter i samhället påpekas det ofta att
”all kärlek är bra kärlek”. Vad är det som säger att inte ett syskonpar skulle kunna göra
samma sak? De måste inte skaffa egna barn, de kan också adoptera. Precis som att ett ord, inte
blir ”fult” förrän man tillskriver ordet en innebörd är handlingar inte heller ”fula” om inte
omgivningen tillskriver dem fulhet. Den sociala konstruktionen har dock haft ett speciellt

syfte vad gäller sexuella syskonrelationer. I den vetenskapliga världen (Phenomena) har man
bevis för att avkomma från närbesläktade riskerar att drabbas av genetiska defekter. I den
andliga och känslomässiga världen (Noumena) borde resonemanget kring incest kunna
jämföras med resonemanget kring homosexualitet och därmed vara lika tillåtande om
diskussionen ska vara konsekvent. Att många hävdat att ”all kärlek är bra kärlek” får dock
konsekvenser, som t ex denna diskussion kring incest. Det finns fler sexuellt avvikande
grupper i vårt samhälle som pedofiler, sadister, masochister, bigamister etc. I dag förfäras vi
kanske över detta, men vad är det som säger att den sociala konstruktionen inte ändras under
tid och att dessa som betraktas som avvikare idag inte är det imorgon? Om man för
resonemanget att ”all kärlek är bra kärlek” bör man kanske tänka på vad det för med sig i
förlängningen.


Avvikelse


Som påtalats i föregående avsnitt är avvikelser socialt konstruerade. Avvikande beteende kan
i vissa fall betraktas positivt, som när det gäller mode och trender t ex. Då är det inte sällan,
de som avviker, som skapar det som uppfattas som nytt och ”häftigt”. Efterhand som det blir
mer och mer efterapat, tappar det sitt värde och exklusivitet i att vara avvikande och då skapas
nya avvikelser. Oftast associeras dock avvikelse med något negativt och med utstötning ur en
samhällelig gemenskap. Incestuösa sexuella relationer betraktas som ett synnerligen
avvikande beteende i större delen av världen och är oftast kringgärdat med stort stigma och
tabu. De som inleder en sexuell relation till ett syskon är troligen medvetna om samhällets syn
på deras handlingar, vilket gör att dessa par oftast och troligen väljer att hålla det hemligt. Det
i sin tur leder till att det är svårt att göra en bedömning av hur vanligt eller ovanligt det är med
relationer av detta slag.


Diskussion


Som nämnts tidigare anses det att kärlek kan uppstå ur att man söker surrogat för föräldern av
motsatta könet. Ur ett rollteoretiskt perspektiv skulle man då kunna se ett samband med att det
uppstår en sexuell kärleksrelation mellan två syskon. I en familjesituation som inte erbjuder
den kärlek, omtanke och trygghet som krävs från föräldrarna, och där föräldrarnas roller är
oklara och diffusa, borde det inte vara omöjligt att två syskon hamnar i en rollkonflikt mellan
att vara syster/bror eller förälder till varandra. Enligt Angelöw och Jonsson 2000 s 33 uppstår
en inter-rollkonflikt när en person innehar flera olika positioner som det riktas motstridiga
förväntningar på. Denna konflikt blir löst genom att barnen tyr sig till varandra och ger
varandra den trygghet och kärlek som uteblivit från föräldrarna. De...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Angelöw och Jonsson 2000, Introduktion till socialpsykologi. Wikipedia, Internet SVT, Intervju med Monica Green (S)

Kommentera arbetet: All kärlek är bra kärlek?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2014-11-18]   All kärlek är bra kärlek?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59496 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×