Friedrich Von Hayek

2 röster
4983 visningar
uppladdat: 2014-03-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Friedrich von Hayek

Kort beskrivning om Hayek

Friedrich von Hayek föddes den 8 maj 1988 i Österrikes huvudstad Wien. Han kom från en mycket förmögen familj då hans pappa August Edler von Hayek var läkare och professor i botanik. Hans mamma vid namn Felicitas von Juraschek kom från en mycket rik familj som ägde mycket jordar.

Friedrich växte upp i sin födelsestad tillsammans med sina två yngre bröder Heinrich och Erich. När första världskriget startade år 1914 beslöt sig Hayek för att han ville delta så han skrev in sig själv i den österrikiska-ungerska armén. Eftersom han bara var 15 år gammal fick han ljuga om sin ålder. Han klarade sig ifrån kriget utan allvarliga skador och fick en medalj för sin modiga insats. Efter krigets slut riktade Hayek in sig på sin akademiska karriär. På universitetet studerade han filosofi, psykologi och ekonomi. Han tog även doktorsexamen i både juridik och statsvetenskap. 1926 gifte sig Hayek med Helen Berta von Fritsch. Tillsammans fick de även två barn. I juli 1950 skilde de sig och senare gifte Hayek om sig med Helene Bitterlich som han var gift med tills han dog vid 92 års ålder år 1992. Friedrich Hayek fick nobel priset 1974 tillsammans med Gunnar Myrdal för deras arbete inom konjunktur teorin och sambandet mellan ekonomiska och sociala fenomen.

Hayeks Teori

Hayeks huvudsakliga teori handlade om konjunkturcykler. Den syftade på att all produktion på marknaden inte kan styras av utbudet och efterfrågan eftersom produktionen oftast är tidskrävande och det tar tid att ställa om så att resurserna är i balans med efterfrågan. Ett bra exempel för att beskriva hans teori är brödproduktion. Om efterfrågan på bröd skulle öka drastiskt skulle de innebära ökad mjöl åtgång som i sin tur skulle innebära ökad odling av vete. Denna odlingsprocess är väldigt lång eftersom det är så många olika moment som krävs. Detta skulle kunna leda till att när vi har producerat den ökande mängden mjöl så skulle den högre efterfrågan inte längre finnas kvar.

Hayek menade istället på att det var strukturella förändringar i ekonomin som var viktigast. Ett exempel på en strukturell förändring skulle kunna vara statliga ränte- och pris sänkningar.

En samhällsförändring som stärkte Hayeks konjunkturteori var börskraschen i New York som var början till den enorma världs depression slutet av 1920 - talet. Under 1930 - talets gång så fortsatte Hayek att utveckla den traditionella nationalekonomins uppfattning om marknaden där produktion och efterfrågan är jämlik. Hayek menade att det fanns inget jämviktsläge. Det introducerades hela tiden nya företag, nya produkter och nya marknader. Detta innebar att de aldrig hinner bli någon balans förrän de nya produkterna får konkurrens och det uppstår nya tillverkningar på marknaden. Prismekanismen roll i Hayeks marknadssyn där marknaden konstant förändras är fortfarande viktigast. Prissättning är fortfarande den viktigaste faktorn från individ till producent men Hayek menar på att enligt hans teori så är nya uppfinningar och produkter samt visioner är lika viktiga i marknadsutvecklingen. Med detta menade Hayek att människans självständiga handlande spelar en stor roll i nationalekonomiska modeller. Upprätthåller välfärdsstat av den typ som under andra världskriget började skapas inte bara i Sverige, utan också i bland annat England, med nödvändighet skulle leda till ofrihet och förtryck.

Hayeks teori har stora likheter till monetarism som grundades av professorn Milton Friedman. Även Friedman menade att marknadsekonomin fungerar bäst när varken politikerna eller staten lägger sig i, detta kallas för laissez-faire. Hayek ville precis som Friedman att staten inte ska blanda sig i varken hög- eller låg konjunktur eftersom om marknaden får sköta sig själv så vänder den automatiskt. Exempelvis om det är deflation så kommer folket att börja handla igen eftersom att priserna är låga vilket gör att efterfrågan kommer att ökas.

Kritik mot teorin

Hayek har fått mycket kritik runt sin teori om konjunkturcykeln både negativ och positiv.
En av de största kritikerna mot Hayeks teori var John Maynard Keynes. Keynes var för statlig kontroll för att minska arbetslösheten och för att få balans i marknaden men Hayek var helt emot detta eftersom han tyckte att vi visste för lite om vår ekonomi och att statlig kontroll därför skulle vara näst in till omöjligt. Hayek menade egentligen att central banker som t.ex. Federal Reserve är i många fall orsaken till problemen istället för att vara lösningen.

Under den stora depressionen 1929 så användes främst Keynes teorier d.v.s. att ge kortsiktiga insatser av central banken för att styra upp och avväga inflationen och arbetslösheten. De nyskapade pengarna användes till att anställa arbetslösa och för att stödja politiska utgifts program. Den ökande penningmängden på marknaden skapade en konst gjord högkonjunktur. Detta var precis det som Hayek var emot, genom att staten gick in med pengar och försökte kontrollera den redan ostabila marknaden med som endast resulterade i en hög inflation. Hayek menade istället på att samhället skulle fått "vila" d.v.s. att återskapa marknaden i den takt som marknaden tillåter. Istället för att pumpa in pengar för att minska arbetslösheten som Keynes menade på så skulle man istället lösa problemen långsiktigt för att få en välfungerande marknad.

Den största negativa kritiken mot Hayeks teori var att den var för obegriplig och skulle inte kunna fungera i ett styrande samhälle. Hayeks uppfattning grundades ytterst utan övergripande planering. Han menade på att de var individerna, hushållen och tillverkarna som hade den nödvändiga informationen för att styra marknaden på ett sätt där allas önskemål skulle uppfyllas.

Hayeks teori hade inte direkt någon övergripande samordning vilket gör det svårt att varken kunna ta långsiktiga beslut eller bygga en stabil politik runt den. I och med att staten inte går in och styr så ligger det ett stor ansvar på individen. Detta kan då innebära naturlig arbetslöshet och ifall vissa delar av samhället exempelvis äldreboende inte skulle löna sig så skulle de försvinna. Detta i sig skulle leda till missnöje bland individerna.

Analys

Jag tycker att till viss del att Hayeks teori är bra och att det är sunt att marknaden får själv anpassa sig till samhällets situation. En liten del arbetslöshet är nyttigt och det tror jag att Hayek har en bra poäng med. För att om alla skulle ha jobb så betyder det att konsumtionen ökar vilket leder till att företagen höjer priserna. Detta innebär att alla anställda kräver högre lön och detta i sin tur leder till att företagen behöver höja sina priser ytligare. Detta skapar en ond cirkel med hög inflation.

Hayeks teori bygger på att ingen övergripande planering leder till lösningar. Han anser att det är bara de enskilda individerna, hushållet och tillverkarna som har den informationen för att styra marknaden. Jag hållet med Hayek om att mycket av den informationen vi behöver för att styra marknaden finns hos oss individer och tillverkarna istället för hos staten. Men däremot så tycker jag att det är svårt att se någon långsiktig plan för ett fungerande samhälle. Jag tror att ska företagen våga investera och för att vi individer ska våga ta lån hos bankerna så måste det finnas en långsiktigt och tryggt sett att styra marknaden. T.ex. att vi ska kunna förutspå inflation och inte vara rädda för att våra pengar ska plötsligt tappa sitt värde.

Hayeks teori om konjunktur cykler som innebär att det är inte bara efterfrågan och utbudet som styr på marknaden utan att vi även måste ta hänsyn till tiden och tillverknings processen. Detta är viktiga insikter att ta hänsyn till om vi ska kunna anpassa oss till en ökad efterfrågan. Men dock kan det bli svårt för företagen att sätta pris på sin produkt samt ta hänsyn till marknaden om de hela tiden behöver se efter tidsprocessen när de ska producera sin produkt. Detta är även en stor anledning till varför jag tror att Keynes teori slog igenom mer istället för Hayeks som var mycket ostabilare och svårare att förutspå.

 

 

 

 

 

 

 



Källförteckning

Auburn - Friedrich August von Hayek [Internet] 2013. R. W. Garrison och I. Kirzner. Tillgänglig från: http://www.auburn.edu/~garriro/e4hayek.htm Hämtad [ 2013-10-21]

Milton Friedman och Monetarism [Internet] 2013. S Davis Kasper. Tillgänglig från: http://www.elgaronline.com/view/1840646063.00009.xml [Hämtad 2013-10-23] [Senast uppdaterad 2002-11-27]

Frihets fronten...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Friedrich Von Hayek

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2014-03-17]   Friedrich Von Hayek
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59366 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×