Kvalitetsförbätring inom students röst i Högskolespåret Folkuniversitetet

2021 visningar
uppladdat: 2013-04-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Folkuniversitetet
Högskolespåret
Sas AB + projekt

Kvalitetsförbätring inom students röst
i Högskolespåret Folkuniversitetet
Med fokus på SFI elever

Ahoo Shokraiefard
Handledaren: Solveig Sandström
2012-08-05

-1 -
Abstract
Trots att många forskningar är gjorda för att förbättra utbildningskvalitet, är konceptet ännu
otydligt utifrån olika aspekter.Då blir det svårt att bedöma och förbättra kvalitet i skolan och
utbildningsinstitut med ett enda, enkelt verktyg.Det här projektarbetet reflekteraroch
analyserar studentsröst som en av de viktigaindexenför att förbättraoch bedöma kvalitet i
utbildning. I projektet definieraskvalitetskoncept och analyserasstudentsröst som tagits fram
utifrån frågeformuläroch intervjuer. Frågeformulären hartagitsfrån “Nationelltstudents
undersökning i England (NSS)”, har adapteratstill språkinstitut, och hardelatsut i fem olika
språk. Projektet sammanfattarresultatetfrån besvarade frågeformulärenoch intervjuer och går
genom desvaga och starka punkterna i HS utan att ha förslag till förbättringprocess.
Nyckelord: SFI, Högskolespåret, Kvalitet i utbildning, frågeformulär, Students röst

-2 -
Innehållsförteckning
Abstract...........................................................................................-1-
1. Inledning och bakgrund..................................................................-3-
1.1.SFI på folkuniversitetet
1.2.Kvalitet i utbilding
1.3.Min bakgrund
2. Syfte och frågeställning.................................................................-4-
3. Metod.............................................................................................-4-
3.2. Undersökning
3.1. Material
4. Resultat.........................................................................................-5-
4.1. Frågeformulär
4.2. Intervjuer
5. Analys och duskussion.................................................................-7-
6. Avslutning: nästa steg..................................................................-8-
Referenser.......................................................................................-10-
Bilaga 1) Frågeformulär.................................................................-11-
Bilaga 2) Statistik som erhpllits från ett frågeformulär..................-12-
Bilaga 3) Frågeformulär på olika språk..........................................-15-

-3 -

1. Inledning och bakgrund
1.1.SFI på folkuniversitetet

Skolverket förklarar sfi som “en grundläggande skolform för vuxna som inte har svenska som
modersmål. Den ska ge kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället”. Det
finns olika institut i Sverige som erbjuder SFI kurser.
Folkuniversitet erbjuder elever som vill skaffabra kunskaper i svenska på kort tid till
intensiva kurser. Folkuniversitetet förklarar att deras SFIkurser i högskolespåret (HS) är så
intensivaatt de är lämpligaför de somhar högre utbildning från sitthemland och vill gärna
studera självständigt. Det finns alltid lång väntetid för att kunna börja kurserna på
högskolespåret.

1.2.Kvalitet i utbildning

Kamendel o.a. säger att svara på frågan “vad är kvalitet i utbildning?” är likasvårt att svara på
frågan “vad är liv?”. (Kemenade o.a.2008). Det finns aldrig etttydligt och säkertsvar på
frågor som ställs om kvalitet i utbildning. Det är många tydliga index, men samtidigt är
många tvetydliga aspekter. Bland de viktigaaspekternakan nämnas redovisningskvalitet,
bedömningsmetoder, lärarens kunskaper, personal beteende, lämpliga källor ochetc. Men
kvalitet ät inte begränsad till dessa aspekter; hur elever känner sig under skolperioden, hur
känner de sig efter att ha blivit färdiga med skolan, vilkakunskaper behöver samhället i
framtiden, hur lyckliga blir eleverna i sinaliv, och många olika frågortillkan ställas som är
verkligen beroendepå utbildningskvalitet.
För att kunna bedömakvalitet i utbildning måste forskarna begränsa aspekter som de vill
fokuserapå. Ett bra sätt för att bedömakvalitet är att undersökastudentsröst. Det här
projektet koncentrerarsigtill students röst eftersom studenter är en viktig intressentbland
övriga intressenter när det gällerutbildning. Students röst kan höras inom personliga samtal,
intervjuer, studenternas representanter, kursutvärderingaroch frågeformulär.

1.3.Min bakgrund

Jag har gjort min högre utbildninginom kvalitetsstyrningoch har redan gjort olika
forskningarinom kvalitet i utbildning. Mitt examensarbete handladeom kvalitetsförbättringi
högre utbildning. Då har jag alltid varit intresseradav HS-kvalitet och har alltid frågat mig
själv om förbättringsprocess. Sedan nästan ett år att vara student i HS har jag mina egna

-4 -
åsikter om vadsom saknasi skolan ochjag anser att detviktigastestegetär att reflektera
students röst för att förbättra kvalitet i skolan. Då harjag försökt att hitta ett sättför att höra
vad eleverna tyckeroch behöver. Jag har varit försiktig att inte påverka min egen åsikt när jag
sammanfattarfrågeformulär och intervjuer.

2. Syfte och frågeställning

Syfte med det här projektet är att undersöka hur sfi elevernakänner sig påfolkuniversitetet.
Att veta hur studenter(elever)känner sig och vad de behöver kan hjälpa kvalitetsförbättring i
skolan. Då har studentsröst tagitsfram genom frågeformulär och intervjuer och resultat är
analyserat. På det sättet har projektet hittat svaga och starka punkter i skolan som kan
förbättras under tiden.
Viktigaste frågornasom kommer att svaras i projektet är:
• Hur görs kursvärdering för sfi kurser på folkuniversitetet idag?
• Vad är viktigaste fördelar ochnackdelar i HS sfi kurser?
• Hur viktigt är det att göra kursvärdering för studenter?

3. Method
3-1-Undersökning

Projektet är baserat på undersökning som har gjortsgenom frågeformulär och intervjuer med
studenter. Frågeformulär (bilaga.1) är tagnafrån“Nationellt students undersökning i England
(NSS)” och är adapterat till språkinstitut. Eftersom Studenternas modersmål inte är svenska,
har frågeformulär översatts till olika språk.
Intervjuer är också gjordamed några studenter om deras behovoch åsikter.

3-2-Material

Material som användsi projektet är några artiklar och mitt eget examensarbete. Artiklar som
användssom källor är hämtade uren bok som heter “Total Quality Management, special
issue, quality in education”. Vol 6, Nummer 5&6. Artiklar från boken är nämndaunder
”referenser”var för sig.
Information om folkuniversitetet, högskolespåret och sfi kurser är tagendirekt från deras
webbsidan.

-5 -

4. Resultat
4.1. Frågeformulär

Resultat för det här projektetär baserathuvudsakligen på frågeformulär. Intervjuer används
för att bevisa resultatoch för att hjälpa kunna analyseraav resultatet.
Resultat från Frågeformulär finns i bilaga 2. Eftersom det fanns stor skillnadmellan resultat
som ärtaget från D och C eleverna,resultaten är avskildapå grundav D och C nivå. 24 D-
elever och 22 C-elever har besvarat frågeformulären. Svaren är begränsadefrån “1” som visar
tillfredsställelse till “4” som är helst missnöje ochnummer “5” som “ingen aning”. Besvarade
frågeformulärenär analyserade utifrån de totalapoängenpå varjeoption (tabell 2-1) men
ocksåvisas som procent på varjeoption till varjefråga (tabell 2-2). Tabell 2-3 visar resultatet
med två enkelasvar. Svaren är sammanfattade till två optionersom nöjd och missnöjd.
Olika frågor gäller om olika subjekten:
?Lektions kvalitet; frågar 1,4,5, 9,12,13,14, och 15
?Uppgifterna och feed-back; frågar 1, 3, 7, 8
?Stöd inom läroprocessen; frågar 2, 6, 10
?Möjligheter att värdera kurser och lärare; frågar 11
?
Lektions kvalitet

Resultaten visar att det finns stor skillnadmellan C och D elevernanär det gäller lektions
kvalitet.
90% av C-eleverna nöjda medlektionen och uppgifterna (f.1). De tänker att undervisningarna
har bra kvalitet (f.5) och de förbättrar derasspråkförmågapå ett bra och acceptabeltsätt (f.12-
15).De är mest missnöjda med hörförståelse (36%), men det är ännu mer än 60 procent som
tänker att lyssnarförmågar beaktas väl i kurser. 90 procent av C-eleverna känner sig väl
förberedda för tester och prov.
Det verkar som om D-eleverna inte är nöjda påsammasättsom C-elevernagör. Lektions
njutning minskar 33% från C till D nivå. Mer än 60% av D-elever tycker att lektionskvalitet är
inte acceptabel (f.5). Nästan 50% av eleverna tycker att grammatik, skriv-och läsförmåga är

-6 -
inte väl beaktas under kursernaoch nästan 60% känner likadantom muntlig ock lyssnar
förmåga. Hörförståelse har det värsta resultatet här, samma som på C-nivå. Ochbara 10% av
C-eleverna känner sig inte förbereddaför prov, mer än 40% av D-eleverna känner sig inte
förberedda till tester (f.9).
?
Uppgifterna och feed-back

Resultat visar att studenter är nöjda meduppgifterna (f.1) och c-eleverna tänker att
uppgifterna hjälper dematt lär sig mer (f.3). Det minskar till 40% för D-eleverna.Mer än 50%
av D-eleverna finneruppgifterna inte hjälpsammaför att lära sig mer.
Mer än 70%av C-eleverna och mer än 50% av D-eleverna säger att de får bra komentarer från
läraren (f.7). Men samtidigt föredrar 70% av D-eleverna att deinte får regelbunden feed-back
i allmänhet(f.8).
?
Stöd inom läroprocessen

Nästan alla elever som svarade på frågeformulär (90%) påstår att dehar bra relationer med
skolpersonalen (f.6). Medan 100% av C-eleverna tycker att defår bra stöd i läroprocessen
och de hittar någon för att prata med om de har ett problem, mindre än 50% av D-eleverna
tycker så(f.2, f.10).
?
Möjligheter att värdera kurser och läraren

Resultat visar att studenterna inte tror att de har möjligheter att utvärdera kurserna och lärarna.
(f.11)

4.2. Intervjuer

Intervjuer är gjorda med nästan 10 studenter för att kunna analysera resultatetsom har tagits
fram utifrån frågeformulär. Studenter hade också möjligheter att berätta sina åsikter i
frågeformuläret. Här sammanfattas studenternas åsikter som är tagnafrån både muntligaoch
skriftligaförklaringar.
Många studenter har klagat atttiden som ägnats tillgrammatikoch lektionen i almänhet
räckte inte till en intensiv språkkurs. De påstår att tiden som är ägnat till karriärgrupp är
mycket mer är språk lektionen. Nästan alla studenter tror att de behöver mer grammatik på
kursen. D-eleverna känner sig mer svaga medan de förbereder sig till nationellt prov.

-7 -
Studenter klagar att de saknar mångalektioner på därför att läraren är frånvarande. Det är inte
bara att de saknar lektionen, utan de får inget meddelande om det. De så kallade självstudier
lektioner är slöseri med tiden.
Många studenter uppmanar att de behöver ha böcker under kursen som kan hjälpa de att följa
lektionerna. De tror att de blir förvirradepå grund av massa papper de för varje dag.
Deuppvisarochså att de skulle vilja kunna bedöma och värdera kurserna, lektionerna och
läraren under kursperioden.
Studenter är nöjda med att ha möjlighet att lära sig svenska snabbt, och det är bra att de kan
ha lektioner med andra studenter som har högre utbildning.
Studenter är i almänhet nöjda med karriärgruppen och är nöjda med sfi läraren.
De känner sig självständigti läroprocessen i långtid, men mycket självstudier i början är lite
jobbigt. De klagar att de behöver mer stöd när de går vidare, men de får mindre hjälp i högre
nivåer.

5. Analys och diskussion

Studenter är en av viktigaste intressenter i skolsystemet.Det är viktigt för instituter att höra
students röst, vad som de behvöver och vad som kan förbätras. Gasper o.a. säger att det inte
räcker att samla information, utan informationen måste studeras och beaktas följaktligen
(Gasper o.a., 2008, s.445). Samlade information måste också tolkas till synliga index. Då kan
de användas som kvalitetsförbätring verktyg. Jag har försökt att klassificera samlade
information i resultat, och här kommer lite mer analys och diskussion om resultaten.
?
Numera utvärdering system

Folkuniversitet har numera ingetsystematisktsätt för att höra students röst utan det görs
muntligtinom studenternas representant. Students representatnter kan höra av andra studenter,
och måste vara med på möten som är kallas students råd. De kan också prata direkt med sina
lärareom vadde behöver ellervad som saknasi skolan.
?
Viktigaste fördelar och nackdelar från undersökningen

Resultat av min undersökning visar att studenter är mer nöjda i början. De känner sig mycket
bätter på C-nivån. Vad som händer under nästan tre månader, från C-till D-nivå, måste

-8 -
studeras.Det tycksatt D-eleverna behöver mycket mer stödän de redan får. Många av D-
elevernaflyttar direkt till arbetslivetoch det är derassista chansen att lärasig språket
akademiskt. Jag tror inte att kvalitet av lektionerna och uppgifterna ändras så mycket från C
till D nivå, utan studenternas behov ändras. Det blir ännu viktigare att fokusera på deras
behov, tror jag.
Undersökningen visarockså att studenter i almänhet har bra relationer med skolans personal.
Men de samtidigt behöver mer personligtstöd när de har problem.
Resultat visar att den viktigaste som måste förbättras är kurskvalitet och läraren feedback.
Undersökningenvisar att studenter har problem med muntlig-och lyssnar förmågar. Jag tror
att mer tid kan ägnas till muntlig-och lyssnar förmåger. Det är också viktigt att har
regelbunden feedback på upgifterna.
?
Vikten av kursutvärdering

Fråga 11i frågeformulärfrågar direkt om studentergör kursutvärdering under sinastudier.
Mer än 70 procent av studenter säger att de inte ombes att reflekteraom lärarnaoch
skolsystemet. At kunna utvärdera kurserna, lärarenoch skolan hjälper att förbättrakvalitet.
Men det är samtidigt del av skolskvalitet. Studenter som kan utvärdera kursen känner sig en
del av skolsystemet.
Nästan 50 studenter har svarat på frågeformuläret. Trots att jag hade bara två dagar för att dela
ut frågeformulär är det ett acceptabelt antal. Även om det inte är hundra procent trovärdigt
visar det hur viktig det är för eleverna att deltai sådana akter. Jag har delat ut frågeformulär
på fem olika språk. Jag tror att det hjälpte mig också att uppnå bättre resultat. Eftersom
eleverna studerar språket som andra språk blir det ännu viktigare att de kan förklara vad de
behöver. Många elever har frågat mig om jag är säkertatt jag ska översätta allt på svenska,
och jag har sagt tillmig om jag ärligt lovat att jag ska visa de till skolledaren. Det bevisar att
det är viktigt för dem att bli hörd.

6. Avslutning: nästa steg

Att samla students feedback har blivit en av viktigaste pelareinom utbildning kvalitetmen det
är ochsåviktigt att veta syftet med att samla informationen(Williams &Cappuccini, 2007,
s159). Processen som är valt för att samla information från elever måsta vara lämpligt och
praktiskt.

-9 -
Trots att det är viktigt att höra students röst är det viktigare att beakta och behandla
följaktligen för att förbättra kvalitet i utbildning.

-10 -
Referenser
http://www2.le.ac.uk/departments/geology/reviews-and-awards/, april 2012
http://www.skolverket.se/, Juni 2012
http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Svenska-for-invandrare-sfi/Polstjarnan/, juni 2012
http://bada.hb.se/bitstream/2320/9673/1/Shokraiefard.pdf, juli 2012
Van Kemenade, Everard, Pupius, Mike and Hardjono, Teun W.'More Value to Defining
quality',Quality in Higher Education, 2008, 14: 2, 175 —185
M. F. Gaspar*, A. M. Pinto, H. Camilo F. da Conceição, J. A. Pereira da Silva, A
questionnaire for listening to students’ voices in the assessment of teaching quality in a
classical medical school, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 33, No. 4,
August 2008, p445–453
J. WILLIAMS* & G. CAPPUCCINI-ANSFIELD, Fitness for Purpose? National and
Institutional Approaches to Publicising the Student Voice, Quality in Higher Education, Vol.
13, No. 2, July 2007, p159-172

-11 -

Bilaga1)Frågeformulär
Frågeformulär för SFI elever i HS/ Svenska

Vänligen besvara följande frågor med fem alternativ som:
Om du svarar med starkt instämmer i att det betyder att du har exakt samma känsla som skrivs
i rapporten.

Instämmer
-Markera om du starkt håller med uttalandet.

Komöverens
-Markera om du håller med om påståendet.

Hållerintemed
-Markera detta om du inte håller med uttalandet.

Starktemot
-Markera detta om du starkt inte håller starkt med uttalandet.

Vetinte
-Markera detta om du inte vet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jag njuter av lektionerna och tycker att uppgifterna är intressanta.
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
2.Jag får stöd i läroprocessen
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
3.Uppgifter hjälper mycket att lära mig.
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
4.Jag uppmuntras att utvecklas oberoende av inlärningsfärdigheter
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
5.Kvaliteten på undervisningen är mycket bra
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
6.Jag känner att jag har goda relationer med skolans personal
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
7.Jag får uppmuntrande kommentarer från lärare när jag gör väl
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte

-12 -
8.Jag får regelbundenfeed-back från mina lärare.
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
9.Jag känner mig väl förberedd för tester och undersökningar
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
10.Om Jag har ett problem har jag någon jag kan prata med om det på skolan
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
11.Jag bad att reflektera min feedback om lärare och skolsystem
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
12.Grammatik-och skrivförmåga beaktas väl i de kurser jag deltar i.
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
13.Muntlig förmåga beaktas väl i de kurser jag deltar i.
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
14.Lyssnar förmåga beaktas väl i de kurser jag deltar i.
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte
15.läsförmåga beaktas väl i de kurser jag deltar i.
1. Instämmer2. Kommer överens 3. Håller inte med 4. Starkt emot 5. Vet inte

Det viktigaste som jag tycker om och tror att är positiv:
Det viktigaste som jag inte tycker om och tror att är negativ:

-13 -

Bilaga2)
Tabell 2-1, Frågeformulärs resultat på grund av svars belopp

D-Nivå
Svar
Fråga
1.Instämmer
2.Kommer
Överens
3.Håller inte
med
4.Stark emot5.Vet inte
1410631
227852
346752
449740
507971
6713211
758452
8241161
9110463
1036924
11141171
12012561
1308592
14076101
15110292
C-Nivå
Svar
Fråga
1.Instämmer
2.Kommer
Överens
3.Håller inte
med
4.Stark emot5.Vet inte
1416200
2616000
3108400
4481000
5614200
6614002
788402
8612400
9018202
10018400
11441202
12214402
13414400
14212800
15216400

-14 -

Tabell 2-2, Frågeformulärs resultat på grund av procent

D-Nivå
Svar
Fråga
Instämmer
Kommer
Överens
Håller inte medStark emotVet inte
1164226124
283232208
3162432208
4163632160
503036304
63054844
7223416208
881446248
9441162514
10122638816
1141446288
1205021254
1303321388
1403224404
154428388
C-Nivå
Svar
Fråga
1.Instämmer %
2.Kommer
Överens %
3. Håller inte
med %
4.Stark emot
%
5.Vet inte %
11873900
22773000
345371800
418364600
527631000
627630010
7363618010
827551800
908010010
100802000
11181854010
12106218010
1318622000
1410543600
159731800

-15 -

Tabell 2-3, Frågeformulärs resultat Förenklade tabellen –Procent Tabell

C nivåD nivå
Svar
Fråga
Nöjda
percent
Missnöjda
percent
Vet inte Svar
Fråga
Nöjda
percent
Missnöjda
percent
Vet inte
1

91

901

58

384
2

100

00240

52

8
3

82

180340

52

8
4

54
46

04

52

480
5

90

100530

66

4
6

90

0106

84

124
7

72

18107

56

368
8

82

180822

70

8
9

80

10109454114
10

80

20010384616
1136

54

101118

74

8
12

72

181012

50

464
13

80

2001333

59

8
14

64
36

01432

64

4
15

82

1801546468
4.Understruken: Mer än 50% är nöjda
5.Markerade med gul färg: Mer än 50% är missnöjda

-16 -
Bilaga 3) Frågeformulär på persiska, spanska, engelska och arabiska

Frågeformulär för SFI elever i HS/ Persiska

???? ?? ??????? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ???????? ???? ????:
??? ????? ???? ?????? ?? ?????? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ??? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????

???? ??????.
?? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ?? ?????? ????

??????
: ?? ????? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ?? ?????? ????

??????
: ?? ????? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ??? ??? ??? ????? ?? ?????? ????

??????????
: ?? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ?? ?????? ????

???????
: ?? ????? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ??????
1.?? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?????? ?? ???? ???? ?????
1..???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
2.????? ?? ??? ??? ? ????? ???? ???? ??????? ?????? ?? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
3.
??????? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ??????? ?? ????? ??? ?? ????
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
4.?? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ???? ??????? ???? ???? ?? ???? ????? ? ???????? ?? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
5.????? ????? ???? ???? ?? ????? ??? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
6.????? ?? ??? ?? ???????? ????? ???? ?? ?? ?????? ?? ????
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
7
.???? ?????? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ????? ?? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
8.???? ???? ??? ??????? ?????????? ???? ? ??????? ?????? ?? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????

-17 -
9.???? ???????? ????? ?????? ???? ????
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ???????
01.?? ????? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ?????? ?? ???????? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ????
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
11.?? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ? ?????? ??????? ?? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
21.????? ???? ? ??????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ???? ??????? ??? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
31.??????? ???? ???? ?? ???? ?? ?????? ???? ??????? ??? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
41.??????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ???? ??????? ??? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????
51.??????? ?????? ? ??? ???? ?? ???? ?? ?????? ???? ??????? ??? ???
1.???? ??????2. ??????3. ?????? 4. ???? ?????? 5. ??? ????

?? ??? ??? ???? ???? ? ??????? ??? ????? ?????
?? ??? ??? ??????? ???? ??? ??? ????? ?????

-18 -

Frågeformulär för SFI elever i HS/ Spanska

Por favor amablemente responda las siguientes preguntas con alguna de las cinco opciones; siendo
que:
Si usted responde con un ’Muy de acuerdo’ esto significa que usted se siente plenamente identificado con el
enunciado.
1-
Muy de acuerdo
–seleccione esta opción si usted está completamente de acuedo con el enunciado.
2-
De acuerdo
–seleccione esta opción si usted está de acuedo con el enunciado.
3-
En desacuerdo
–Seleccione esta opción si usted está en desacuedo con el enunciado.
4-
Muy en desacuerdo
–Seleccione esta opción si usted está completamente en desacuedo con el
enunciado
5-
No sé
–Seleccione esta opción si usted no sabe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Disfruto las clases y encuentro interesante el trabajo.
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
2. Me siento apoyado en mi aprendizaje
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
3. Las tareas que me son asignadas me ayudan a aprender
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
4. Soy incentivado a desarrollar de manera independiente habilidades de aprendizaje
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
5. La calidad de la enseñanza es muy buena.
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
6. Siento que tengo buenas relaciones con el personal de la escuela
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
7. Cuando realizo las cosas bien recivo por parte del personal de la escuela comentarios
positivos y alentadores
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé

-19 -
8. Recivo de manera regular una retroalimentación útil por parte de mis profesores acerca de
como puedo mejorar mi trabajo.
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
9. Me siento bien preparado para las pruebas o examines
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
10. Si tengo algún problemaen la escuela hay personas con las que puedo hablar del tema.
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
11. Me solicitan realizar una retroalimentación acerca de los profesores y elsistema de la escuela
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
12. La gramática y la habilidad para la escritura son abordadas de una manera adecuada.
1. Muy de acuerdo 2.De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
13. Las habilidades para el habla son abordadas de una manera adecuada.
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
14. Las habilidades para la escucha son abordadas de una manera adecuada.
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé
15. Las habilidades para la lectura son abordadas de una manera adecuada.
1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. En desacuerdo 4. Muy en desacuerdo 5. No sé

Lo que más me gusta de esta escuela es:
Lo que menos me gusta de esta escuela es:

-20 -

Frågeformulär för SFI elever i HS/ Engelska

Please kindly answer the following questions with five options as:
If you answer with strongly agree it means that you have exact same feeling that is written in the
statement.

Strongly agree
–Check this if you agree strongly with the statement.

Agree
–Check this if you agree with the statement.

Disagree
–Check this if you disagree with the statement.

Strongly disagree
–Check this if you disagree strongly with the statement.

Don’t know
–Check this if you don’t know.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.I enjoy my lessons and find the work interesting
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
2.I feel well supported in my learning
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
3.The homework I am given helps me to learn
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
4.I am encouraged to develop independent learning skills
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
5.The quality of teaching is very good
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
6.I feel that I have good relations with the school staff
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
7.I receive encouraging comments from staff when I do well
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
8.I receive regular, useful feedback from my teachers about how I can improve my work
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know

-21 -
9.I feel well prepared for tests and examinations
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
10.If there is a problem in school there is somebody I can talk to about it
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
11.I am asked to reflekt my feedback about teachers and school system
1.Strongly agree2. Agree3.Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
12.Grammer and writing ability is well considered in the courses
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
13.The speaking abilities is well considered in the courses
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
14.The listening abilities is well considered in the courses
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know
15.The reading abilities is well considered in the courses
1.Strongly agree2. Agree3. Disagree4. Strongly disagree5. Don’t know

The main thing I like about this school is:
The main thing I dislike about this school is:

-22 -

Frågeformulär för SFI elever i HS/ Arabiska

?????????????????????????????????????????????:
????????"????????
?
" ????????????????????????????????????????.

?????????
: ???????????????????????
?
?????????.

?????
: ?????????????????????????????.

??????
: ??????????????????????????????.

??????????
: ?????????????????????????
?
?????????.

?????
: ????????????????????.
1.????????
?
?????
?
????????????????????????
?
.
1. ????? ????2. ????? 3. ?????? 4. ?????????? 5. ?????
2.?????????????????????????????????.
1. ????? ????2. ????? 3. ?????? 4. ?????????? 5. ?????
3.???
?
????????????????????????.
1. ????? ????2. ????? 3. ?????? 4. ?????????? 5. ?????
4.????????????????
?
???????????????????)???????(.
1. ????? ???...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www2.le.ac.uk/departments/geology/reviews-and-awards/, april 2012 http://www.skolverket.se/, Juni 2012 http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Svenska-for-invandrare-sfi/Polstjarnan/, juni 2012 http://bada.hb.se/bitstream/2320/9673/1/Shokraiefard.pdf , juli 2012 Van Kemenade, Everard, Pupius, Mike and Hardjono, Teun W.'More Value to Defining quality',Quality in Higher Education, 2008, 14: 2, 175 — 185 M. F. Gaspar*, A. M. Pinto, H. Camilo F. da Conceição, J. A. Pereira da Silva, A questionnaire for listening to students’ voices in the assessment of teaching quality in a classical medical school, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 33, No. 4, August 2008, p445–453 J. WILLIAMS* & G. CAPPUCCINI-ANSFIELD, Fitness for Purpose? National and Institutional Approaches to Publicising the Student Voice, Quality in Higher Education, Vol. 13, No. 2, July 2007, p159-172

Kommentera arbetet: Kvalitetsförbätring inom students röst i Högskolespåret Folkuniversitetet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2013-04-14]   Kvalitetsförbätring inom students röst i Högskolespåret Folkuniversitetet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59204 [2020-02-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×