Juridik - en guide för dig som vill läsa vidare inom juridiken

9515 visningar
uppladdat: 2013-04-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p
Amanda Olsson
3 alfa
Handledare: Lotta Steen LindqvistJuridikens värld

En guide för dig som vill studera vidare inom juridiken


Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

2


Innehållsrteckning

Inledning s. 3
Vad är juridik? s. 3
Juristutbildningen i Sverige s. 4-5
Lunds universitet s. 6-8
- Intervju med Linda på juristutbildningen s. 7
Göteborgs universitet s. 9-10
Stockholms universitet s. 11-12
Umeås universitet s. 13-14
Örebros universitet s. 15-16
Uppsalas universitet s. 17-18
Vad finns det för vägar in på juristutbildningen i Sverige? s. 18
- Ujiken – en alternativ väg till Lunds juristprogram s. 18
Juristutbildningen (Law School) i USA s. 19
Top-6 lista – bäst rankade Law Schools i USA s. 20
Harvard Law School s. 20
Yale Law School s. 20
Stanford Law School s. 20-21
Columbia Law School s. 21-22
New York Law School s. 22
Berkeley, California Law School s. 22-23
Antagning till universitet I USA s. 23
Vad händer efter juristutbildningen? Vad kan man jobba med? s. 24
- Hur blir man advokat? s. 24
Jämförelse mellan Sveriges och USA:s juristutbildning s. 25
Avslutning s. 26
Källförteckning s. 27
Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

3


Inledning

Vad är juridik? Hur blir man en jurist/advokat? Hur ser juristutbildningen ut på universitet i
Sverige? Hur ser utbildningen ut i ett land som USA? Vad är antagningsstatistiken på
juristprogrammet? Vad kan man göra om betygen inte räcker till för att komma in på
utbildningen, finns det några andra alternativ?
Detta är frågor som kommer att tas upp och bli besvarade i detta arbete och är du intresserad
av juridik och vill läsa vidare på juristutbildningen efter gymnasiet, så ska du fortsätta läsa.
Anledningen till att jag skrivit detta arbete är att jag själv länge velat läsa till jurist, framförallt
till advokat och har därför funderat på att söka in på juristutbildningen nu när jag snart tar
studenten från gymnasiet. Syftet med arbetet är alltså att själv lära mig mer kring de olika
juristutbildningarna som finns i Sverige samt göra en jämförelse med de juristutbildningar
som finns i USA, då detta är ett land som intresserar mig mycket. Syftet är även att vägleda
och informera andra elever som en dag tänkt söka till juristprogrammet någonstans i Sverige
eller i USA. Jag vill alltså att detta arbete skall informera och hjälpa andra elever att söka
vidare.


Vad är juridik?

Juridik (rättsvetenskap) är en slags lära om rättsreglerna inom samhället och deras tillämpning
och tolkning. Vi stöter på juridiken i flera olika sammanhang i våra liv och därför finns det
olika sorters juridik inom olika områden. Däribland avtalsrätt, arbetsrätt, köprätt, familjerätt,
finansrätt, straffrätt, miljörätt, fastighetsrätt, folkrätt, medicinsk rätt, upphovsrätt,
konkurrensrätt och så vidare. Det finns alltså en väldigt stor bredd inom juridiken och den
delas även in i olika rättsområden, den offentligen rätten och den civila rätten. Den offentliga
rätten reglerar sådana områden som rör allmänheten, till exempel folkrätt, straffrätt, miljörätt
och liknande. Den civila rätten reglerar däremot områden som rör privat rättsobjekt, till
exempel arbetsrätt, familjerätt, köprätt och liknande.
Hur ser utbildningen då ut och vad händer efter att man studerat juridiken? Det skall nu
beskrivas.

Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

4


Juristutbildningen i Sverige

Juristutbildningen är en krävande utbildning som omfattar 270 poäng vilket är det samma som
fyra och ett halvt år, 9 terminer. Efter dessa år får man en juristexamen. Det är en
yrkesutbildning på avancerad nivå som ger möjligheten till att arbeta som bland annat
advokat, åklagare och domare. Man kan även arbeta inom FN och EU eller som kommunjurist
(kommunledningens resurs inom juridiska frågor). Det är således en väldigt bred utbildning
som ger många möjligheter ute i arbetslivet.
Undervisningen sker på en verklighetsbaserad nivå där frågeställningar kring riktiga fall står i
centrum. Förutom kurslitteraturen studeras också rättsfall och lagtexter. Lagboken blir en
trogen vän som följer dig genom tiden som juridikstuderande.
Oftast är utbildningen uppbyggd med fyra schemalagda dagar i veckan med undervisning då
man är på plats i skolan. Vanligtvis består dessa dagar utav redovisningar, föreläsningar,
seminarier och grupparbeten. Det beror lite på vilket område man arbetar med och hur detta
ska redovisas, annars kan det variera vilka dagar man behöver vara i skolan och liknande.
Oftast är föreläsningarna inte obligatoriska att gå på men det lönar sig att göra det då det sägs
mycket som man inte kan läsa i boken senare. De flesta kurserna avslutas med skriftliga prov
och innan dess så ingår det även inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar som en del
av examinationen.
En jurist måste alltid kunna uttrycka sig klart och tydligt i tal och skrift, så därför är språket
viktigt under studietiden. Argumentationsövningar är också vanligt vilka finslipar elevens
förmåga att tala för sig. Det handlar mycket om olika problemlösningar och praktiska
övningar då detta är vad som komma skall i framtiden i arbetslivet. Juriststudenterna lär sig
vad som kännetecknar juristen i yrkeslivet och får själva prova på detta med hjälp av praktiska
övningar. Det handlar också mycket om att hantera stora mängder av information och sedan
analysera denna då detta ger en bra grund till eleven när den sedan ska ut på arbetsmarknaden.
Juristutbildningen är uppbyggd på det viset att de första sex terminerna består utav
obligatoriska kurser på grundnivå och varje termin behandlar olika områden inom juridiken.
De två nästsista terminerna består utav fördjupningar inom ett rättsområde, eller flera som
man intresserats av under de tidigare terminernas gång. Den sista terminen består av ett
självständigt uppsatsarbete, vilket är examensarbetet och alltså det sista man gör på
juristutbildningen och står för 30 högskolepoäng. Detta examensarbete kan innehålla
praktikinslag efter godkännande. Dessa tre sista terminerna är alltså på avancerad nivå.
Det finns sex stycken universitet i Sverige som erbjuder en juristutbildning som leder till en
juristexamen. Dessa skolor finns i Lund, Stockholm, Örebro, Umeå, Göteborg och Uppsala.
Utbildningarna är ganska lika varandra men det finns också en del skillnader mellan dem och
därför kommer jag beskriva var och en av skolorna och därefter redogöra för vad som
studeras varje termin på de olika skolorna. Olikheterna mellan skolorna beror på vad man vill
ha ut mer utav sina studier, vill man bo i en stor studentstad eller inte?


Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

5

”Att arbeta med juridik påminner om att lägga pussel. Det handlar om att ana slutresultatet i
en oordnad massa. Att vända, vrida och värdera bit för bit, foga samman den slutliga bilden.
På juristprogrammet har du nytta av ett nyfiket och kreativt sinne. Ambition, tålamod och
envishet kan också vara bra – för bilder bleknar ofta och förändras med tiden. Och några
bitar kan vara lite knepiga att hitta” ww.jur.lu.se
För att komma in på juristlinjen krävs grundläggande behörighet samt Historia A och
Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

EXAMEN
Juris. kandidatexamen

(Degree of Master of Laws)
Juris. kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 poäng
(bilaga 2, HF).

Kandidatexamen

(Degree of Bachelor [with a major in Law])

Kandidatexamen uppnås efter

1. fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng,
2. fördjupade studier på 60-poängsnivå (ABC) i huvudämnet, samt
3. ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet.
För ytterligare information, se Examensordning för grundutbildningen vid Örebro
universitet.Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

6


Lunds universitet

Lund är en medelstor mysig stad där den mesta rörelsen kretsar kring studenterna på
universitetet. Studentstaden ger en trevlig atmosfär med alla de gamla byggnader och
kullerstenen som täcker gatorna.
Juridiska fakulteten i Lund är en modern fakultet med en tydlig internationell profil.
Juristutbildningen har årligen tusentals sökande och tar in omkring 150 studenter per termin,
vilket gör det ganska svårt att komma in på utbildningen.
Det är schemalagd undervisning ungefär fyra dagar i veckan som består utav föreläsningar,
seminarieövningar och grupparbeten.
Kursen är som tidigare nämnt uppdelat i 9 terminer där man lär sig olika saker per termin och
har olika examensuppgifter. De olika terminerna ser ut såhär:

Termin 1:
Introduktion till juristutbildningen, allmän rättslära, konstitutionell rätt (det
svenska statsskicket och EU:s grundregler osv)

Termin 2:
Allmän förmögenhetsrätt, Ex. avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt.

Termin 3:
Associationsrätt/bolagsrätt, konkurrensrätt, den sociala dimensionen (familjerätt +
arvsrätt osv)

Termin 4:
Offentlig rätt (miljörätt, förvaltningsrätt), Skatterätt

Termin 5:
Civil processrätt med internationell privaträtt, straffrät och straffprocess (+ en
veckas praktik)

Termin 6:
Folkrätt, rättshistoria med komparativ rätt, rättsvetenskaplig uppsats, internationell
och komparativ rätt, allmän rättslära och rättshistoria.
Efter studier på grundnivå är det möjligt att ta ut en kandidatexamen (bachelor) i
rättsvetenskap.

Termin 7 och 8:
Fördjupningskurser inom det man läst tidigare eller välja något helt nytt
inom juridiken(kan praktisera i en termin eller en halv), internationella kurser.
Utbytesstudenter en eller två terminer (7 och 8)

Termin 9:
Skriver examensarbete.
Alltså: De första sex terminerna ger grundläggande kunskaper inom juridik, därefter fördjupar
man sig inom ett eller flera områden de tre sista terminerna. Under den senare delen av
utbildningen finns det chans till att läsa utomlands och universitet i Lund har utbytesavtal med
ett antal länder såsom USA, Kanada, Japan och länder i Europa.
Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

7Intervju med Linda som studerar på juristutbildningen på Lunds universitet


Till detta arbete har jag intervjuat en tjej, Linda, som just nu läser juristutbildningen på Lunds
universitet. Hon har i denna stund läst programmet i fem terminer, alltså 2,5 år. Syftet med
denna intervju är att få en verklighetsbild utav hur det är att studera på universitet och på just
juristprogrammet.
Linda sökte till juristprogrammet eftersom att det är en bred utbildning med många
möjligheter efter examen. Hon kände att hon inte ville bli begränsad till att arbeta inom ett
specifikt område hela livet. Juridiken är intressant då hela vårt samhälle i princip regleras av
olika lagstiftningar och genom juristutbildningen blir man väldigt allmänbildad och det är en
härlig känsla att kunna sina rättigheter. Linda kände att juridik var något som skulle passa
henne då hon tycker om problemlösningar, att skriva och att argumentera för sin sak och det
är just dessa saker som programmet är uppbyggt runt.
Det var inte bara till Lunds juristutbildning Linda sökte till utan även till Uppsala, Stockholm
och Göteborg. Anledningen till att hon i slutändan valde Lund var för att hon ville ha något
utöver studierna och ville därför studera i en studentstad och eftersom att hon gillar
atmosfären i Skåne var Lund det självklara valet.
När jag frågade Linda vad det bästa med att studera juridiken är, svarade hon att det bästa är
att man hela tiden lär sig något nytt och att det är saker som man känner att man verkligen
kommer att ha nytta av i framtiden oavsett vilket yrke man väljer.
Den största skillnaden mellan att studera på universitet och gymnasiet är att man läser ämnena
var för sig på universitetet och inte parallellt som man gör på gymnasiet. När man har avslutat
ett ämne har man en tenta och sedan går man in på nästa ämne. Det är inte heller lika mycket
lektioner som på gymnasiet, på juristutbildningen snittar de ungefär 1-2 föreläsningar per dag,
vilket resulterar i mycket självstudier.
De tips Linda skulle vilja ge till dig som tänkt börja på juristutbildningen är att läsa lagtext
och försöka förstå den juridiska metoden. Du ska inte låta dig påverkas för mycket av andras
studieteknik. Visst kan det vara bra att få inspiration av hur andra tänker men i slutändan
handlar det om dig och vad som fungerar bäst för dig.
Linda berättar även om att man kan välja att läsa en eller flera terminer utomlands och kunna
tillgodoräkna sig detta i sin utbildning. Hon själv planerar att åka utomlands höstterminen 14
och vill helst av allt åka till USA, men kan också tänka sig något annat engelsktalande land.
Hon tror att detta ger en väldigt bra erfarenhet och framförallt en rolig tid och upplevelse i
livet.
När jag avslutade intervjun med att ställa frågan vad hon tänkt göra när hon tagit juristexamen
hade hon ingen aning om vad hon skulle svara. Hon sa att det ändrar sig från dag till dag och
det är det som hon tycker är så bra med juristutbildningen, att man hela tiden stöter på nya
intressanta ämnen som man kan tänka sig att arbeta med.

Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

8


Antagningsstatistik tidigare år
Kvotgrupp V13
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 21,50

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 21,50

BF
(Omdöme från högskola) 4

HP
(Högskoleprovet) 1,5


Kvotgrupp H12
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 21,90

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 21,90

BF
(Omdöme från högskola) 4

HP
(Högskoleprovet) 1,6
Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

9


teborgs universitet

I den stora staden Göteborg finns Sveriges största universitet och här finns även ett
juristprogram. Det är en fantastisk stad med en bra studiemiljö och närheten till allt bidrar till
en trevlig studieatmosfär på skolan.
Juristutbildningen i Göteborg förbereder studenterna inför deras framtida yrken på så vis att
de får pröva olika juristroller genom olika slags rollspel då studenterna får kunskap genom att
spela upp scenarion som sker i verkligheten. Syftet med juristutbildningen är att ge eleverna
goda kunskaper inom juridiken som de sedan praktiskt kan använda sig utav. Detta nås genom
studier av lagar, regler och andra texter, men det kräver också en bra förståelse för samhället.
På Göteborgs universitet så blandas individuella arbeten med grupparbeten och
skrivningar/tentamina.

Programupplägg och innehåll

Utbildningen inleds med obligatoriska kurser under tre år (180 högskolepoäng). Under det
fjärde läsåret läser studenten valfria fördjupningskurser (60 högskolepoäng). Den sista
terminen av utbildningen skall den studerande, enskilt eller i mindre grupp, göra ett
omfattande uppsatsarbete (30 högskolepoäng)

Termin 1

Grundläggande juridisk metod (15 högskolepoäng)
Offentlig rätt (15 högskolepoäng)

Termin 2

Civilrätt 1 (30 högskolepoäng)

Termin 3

Teoritermin med familje- social- och miljörätt (30 högskolepoäng)

Termin 4

Straff- och processrätt (30 högskolepoäng)

Termin 5

Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (18 högskolepoäng)
Arbetsrätt (12 högskolepoäng)

Termin 6

Internationell rätt (15 högskolepoäng)
Skatterätt med redovisning (15 högskolepoäng)Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

10


Termin 7 & 8

Valfria fördjupningskurser (60 högskolepoäng)

Termin 9

Examensarbete (30 högskolepoäng)


Antagningsstatistik tidigare år
Kvotgrupp H12
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 21,50

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 21,80

BF
(Omdöme från högskola) 4

HP
(Högskoleprovet) 1,5


Kvotgrupp H10
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 21,3

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 21,42

BIII
(Betyg från utländsk gymnasieutbildning) 470

BF
(Omdöme från högskola) 4

HP
(Högskoleprovet) 1,5
Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

11


Stockholms universitet

Genom att studera på Stockholm får du en god arbets- och studiemiljö i Sveriges hjärta och
största stad. Universitetets atmosfär blandas av historiska byggnader och en vacker miljö och
ligger bara några minuter ifrån storstaden. Juristprogrammet i Stockholm är populärt och flera
tusen söker dit årligen.

Juristprogrammet i Stockholm erbjuder följande kurser följande terminer:
Termin 1

Juridisk introduktionskurs, 10,5 högskolepoäng
Europarätt, 7,5 högskolepoäng
Statsrätt, 12 högskolepoäng

Termin 2

Civilrätt A, 22,5 högskolepoäng
Civilrätt B, 7,5 högskolepoäng

Termin 3

Civilrätt C, 10,5 högskolepoäng
Civilrätt D, 12 högskolepoäng
Associationsrätt, 7,5 högskolepoäng

Termin 4

Skatterätt, 15 högskolepoäng
Straffrätt, 15 högskolepoäng

Termin 5

Processrätt, 18 högskolepoäng
Folkrätt, 6 högskolepoäng
Internationell privaträtt, 6 högskolepoäng

Termin 6

Rättshistoria, 9 högskolepoäng
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, 21 högskolepoäng

Termin 7

Rättsinformatik, 6 högskolepoäng
Allmän rättslära, 9 högskolepoäng

Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

12

Specialkurs, 15 högskolepoäng

Termin 8

Specialkurs, 15 högskolepoäng
Specialkurs, 15 högskolepoäng

Termin 9

Examensarbete, 30 högskolepoäng


Antagningsstatistik tidigare år
Kvotgrupp V12
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 20,80

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 20,60

BIII
(Betyg från utländsk gymnasieutbildning) 470

BF (
Omdöme från högskola) 4

HP (
Högskoleprovet) 1,4


Kvotgrupp H12
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 21,00

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 21,15

BF
(Omdöme från högskola) 4

HP (
Högskoleprovet) 1,5


Kvotgrupp V13
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 20,80

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 20,80

BF
(Omdöme från högskola) 4

HP
(Högskoleprovet) 1,4Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

13


Umeås universitet

En lugn och skön skola som ligger nära till allting. Det är en typisk studentstad och det finns
någonting för alla där. Studenterna lär sig mycket genom praktiska övningar som förbereder
dem för arbetslivet som jurist. Utgångspunkten är att varje termin bygger på de kunskaper
som studenterna förväntas ha efter tidigare terminer.

Såhär ser de olika terminerna ut:Termin 1

Här behandlas den svenska rättsordningen genom olika delar inom olika rättsområden, såsom
civilrätt, offentlig rätt mm. Det svenska statsskicket samt grundläggande regler inom lag och
rätt behandlas också under den första terminen.


Termin 2

Under denna termin handlar det mycket om avtal och några av de områden som behandlas är
avtalsrätt, köp- och konsumenträtt, marknadsrätt, arbetsrätt, associationsrätt och fodringsrätt.


Termin 3

Här behandlas de civilrättsliga ämnena familjerätt, fastighetsrätt och miljörätt. Därefter
behandlas skadeståndsrätten och sakrätten. Sakrätten handlar om de rättsliga problem som
uppkommer då flera personer gör anspråk på samma egendom.


Termin 4

Under den fjärde terminen behandlas den svenska straffrätten och processrätten. Olika
frågeställningar tas upp inom dessa ämnen, bland annat brottsoffer och gärningsmän,
kriminellas situation, mänskliga rättigheter osv. Under denna termin får studenterna även testa
på och spela upp en riktig rättegång.


Termin 5

Denna termin ägnas mycket åt ekonomi och några av ämnena är bolagsrätt och skatterätt.


Termin 6

Den sjätte terminen handlar mycket om internationell rätt, som delas in i folkrätt och inter-
nationell privaträtt. Det handlar i hög grad om internationella tvister som dras över
landgränser. Vilket lands lag ska gälla och vilket lands domstol ska användas? Under denna
termin tas även den svenska förvaltningsrätten upp.
Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

14


Termin 7 första halvan

Här behandlas en kurs i allmän rättslära och rättshistoria. Har konflikter alltid lösts som det
gör idag? Varför ser lagarna ut så som de gör idag? Dessa är bara några av de frågor som tas
upp under den första halvan av termin 7.

Andra halvan av termin 7 och hela termin 8

Dessa 1,5 terminer består av valbara och fria kurser som ger eleverna chansen att födjupa sig
inom något eller flera intressanta ämnen. Under termin 8 finns också möjligheten till
utlandsstudier. Några av dessa länder är Storbritannien, Frankrike, Spanien och Tyskland.


Termin 9

Studenterna författar under denna termin ett självständigt arbete genom att fördjupa sig
ytterligare inom ett juridiskt område.


Antagningsstatistik tidigare år
Kvotgrupp H12
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 20,40

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 20,80

BF
(Omdöme från högskola) 4

HP
(Högskoleprovet) 1,3

Antal platser:
100


Kvotgrupp H11
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 20,20

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 20,45

BIII
(Betyg från utländsk gymnasieutbildning) 470

BF
(Omdöme från högskola) 4

HP
(Högskoleprovet) 1,3

Antal platser:
100
Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

15


Örebros universitet

När man söker in till juristutbildningen i Örebro så ser antagningen ut på följande vis; 50
procent av plasterna på utbildningen är de som kommer in på betyg, och resterande 50 procent
av plasterna kommer in på reslutat från högskoleprovet.

Kurser som inr i programmet
Grundnivån

Grundnivån (sex terminer) består av sex olika kurser inom rättsvetenskap med följande
huvudsakliga innehåll:

Termin 1

Rättens grunder, 20 poäng
Här behandlas processrätt, rättssystemet, rättskällelära med rättsteori och rättshistoria samt
informationskompetens.

Termin 2

Privaträtt, 20 poäng
I denna kurs behandlas den centrala förmögenhetsrätten (avtalsrätt, köprätt och annan
kontraktsrätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt, sak- och insolvensrätt) samt
familjerätten.

Termin 3

Ekonomisk rätt, 20 poäng
Under denna termin behandlas finans- och associationsrätt med ekonomi, arbetsrätt,
marknadsrätt samt immaterialrätt.

Termin 4 och första hälften av termin 5

Rättsstaten, 30 poäng
Inom ramen för detta block behandlas konstitutionell rätt, förvaltningsrätt inklusive
förvaltningsprocessrätt, processrätt samt straffrätt.

Andra hälften av termin 5 och första hälften av termin 6

Europa och världen, 20 poäng
Här behandlas folkrätt, europarätt, komparativ rätt samt internationell privaträtt.

Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

16


Andra hälften av termin 6

Ett självständigt juridiskt arbete (uppsats) om 10 poäng skrivs

Den avancerade nivån

Den avancerade nivån (tre terminer) består av följande kurser och moment:

Vad är rätt?
– Praktisk tillämpning och teoretisk reflexion, 10 poäng (D-nivå)
Detta är en obligatorisk fördjupningskurs som behandlar den allmänna rättsläran i bred
mening. Kursen bör normalt läsas under första hälften av termin 7 och fungerar då som en
inkörsport till den avancerade nivån.

Valfria juridiska fördjupningskurser, upp till 40 poäng

En central del av den avancerade nivån utgör de juridiska fördjupningskurserna, vilka eleven
själv väljer vilken/vilka kurser som skall studeras.

Valfria kurser, upp till 40 poäng

Kurser i exempelvis språk, statskunskap, sociologi eller ekonomiska ämnen kan, under
förutsättning att särskild behörighet uppfylls, väljas ur universitetets kursutbud. Vilka kurser
och vilken nivå som kan komma i fråga bedöms i anslutning till fastställandet av varje
students individuella studiegång.

Självständigt arbete, 10 eller 20 poäng

Ett självständigt arbete som den studerande väljer att skriva i samråd med en utsedd
handledare. Här får man välja i princip vad som helst inom ramen för det hela
rättsvetenskapliga området att skriva om.


Antagningsstatistik tidigare år
Kvotgrupp H10
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 20,8

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 20,9

BF
(Omdöme från högskola) 4

HP
(Högskoleprovet) 1,4

Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

17


Uppsalas universitet

Juristutbildningen i Uppsala bygger på rättspolitik, problemlösning och metodträning. Nu
finns även möjligheten att läsa en del av utbildningen utomlands. En tredjedel av de
juridikstuderande i Uppsala läser numera en eller två terminer på ett utländskt universitet.

Kursernas innehåll
Grundnivån omfattar följande kurser:Terminskurs 1:
grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt, 30
högskolepoäng,

Terminskurs 2:
civilrätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 3:
civilrätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 4:
straffrätt och processrätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 5:
associationsrätt och skatterätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 6:
förvaltningsrätt och internationell rätt, 30 högskolepoäng.

Utbildningen på avancerad nivå


Kursernas innehåll

Den avancerade nivån omfattar följande kurser:
1) en valfri terminslång fördjupningskurs, 30 högskolepoäng, som inkluderar självständigt
arbete motsvarande 15 högskolepoäng,
2) en valfri fördjupningskurs om 15 högskolepoäng,
3) en obligatorisk kurs i rättshistoria, rättssociologi och allmän rättslära, 15 högskolepoäng,
4) examensarbete, 30 högskolepoäng.


Antagningsstatistik tidigare år
Kvotgrupp V12
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 21,00

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 20,87

BIII
(Betyg från utländsk gymnasieutbildning) 478

HP
(Högskoleprovet) 1,4


Kvotgrupp V11
BI
(Gymnasiebetyg utan komplettering) 20,52

BII
(Gymnasiebetyg med komplettering) 20,6

BIII
(Betyg från utländsk gymnasieutbildning) 460

Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

18


BF
(Omdöme från högskola) 4

HP
(Högskoleprovet) 1,4


Vad finns det r vägar in på juristutbildningen i Sverige?

? Betyg
? Högskoleprovet

Ujiken - en alternativ väg till Lunds juristprogram

Det finns en alternativ väg för att komma in på juristutbildningen som inte alls har med
betygen eller högskoleprov att göra. Detta alternativ kallas Ujiken och är en utvidgad juridisk
introduktionskurs där man lär sig grunderna inom juridiken. Hit kan vem som helst söka och
alla som söker kommer med och i slutet av kursen görs en tenta, där de 20 elever som fick
bäst resultat på tentan erbjuds en plats på juristprogrammet nästkommande termin. Denna
kurs kan dock bara göras en gång per elev och tillhör bara juristprogrammet i Lund.
Det är en kurs där betygen inte spelar någon roll och den är nätbaserad vilket betyder att den
kan studeras när och var man vill. Kursen omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10
veckors heltidsstudier eller 20 veckors halvtidsstudier. De förkunskaper som krävs är
grundläggande behörighet.
Kursen ger grundkunskaper som är användbara inom juridik och man lär sig vad lagen säger.
Studietempot är väldigt högt på kursen vilket kräver en stor motivation av den som söker och
deltar. Kursen sätts igång på riktigt direkt och efter två veckor hålls ett prov, vilket man måste
klara för att få läsa vidare i kursen. Kursen är även en bra inledning på vad som komma skall
på juristutbildningen.
Undervisningen sker helt på nätet och den som deltar behöver endast vara på plats i Lund eller
Stockholm då det avslutande provet skrivs. Det ingår 6 inlämningsuppgifter i kursen och i
slutet skrivs det stora provet. Målet med kursen är att deltagaren ska skaffa sig kunskaper om
den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad och på så vis få en chans in på
juristprogrammet.
Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

19


Juristutbildningen (Law School) i USA

USA, landet där drömmar blir sanna och landet med alla möjligheter. Jag har sett på så himla
mycket amerikansk film genom åren och fått föreställningar om hur det är att studera på
universitetsnivå i detta stora land. Det verkar vara en dröm som blir verklighet, men ser det
verkligen ut som på film? Och alla dessa rättegångar på filmer och i tv-serier, går de verkligen
till så på riktigt? Det är nog främst ifrån dessa filmer och serier jag fått mitt intresse för
juridiken och för advokatyrket. Det verkar så spännande och händelserikt hela tiden. Det finns
väldigt många universitet i USA och flera utav dessa erbjuder juristprogrammet, Law School
som det kallas där.
I åratal har människor från hela världen rest till USA för att förgylla sina drömmar. USA är
inte bara känt för sitt Hollywood och alla McDonald’s utan också för alla sina bra universitet.
Det finns ett flertal såkallade Law Schools i USA och jag har nu tänkt göra en top-6 lista på
de bäst rankade skolorna där man kan studera lagen.
Juridik är ett konkurrensutsatt arbetsområde i Sverige. Många svenska studenter som har
erlagt en jur. kand. i Sverige, väljer att vidja sina vyer genom att fortsätta sina studier
utomlands och i många fall i USA. I USA måste man ha läst juridik och därefter få titeln juris
doctor, vilket motsvarar juristexamen. Efter detta kan man studera så att man får en Masters
of Laws examen (LL.M) och det är påbyggnadsexamen i juridik för den som vill fortsätta
studera och fördjupa sig inom något område, likt de sista terminerna i Sverige. Vidare därefter
kan man börja arbeta som jurist i USA. Det finns en del delstater som även låter jurister från
andra länder att jobba i landet, men då måste de först klara ett prov som testar deras
kunskaper kring det amerikanska rättsväsendet. För att komma in på Law School måste man
alltså först ha en ”undergraduate degree” (grundexamen – kandidatexamen) och man kan
därför alltså inte börja på utbildningen direkt efter att man gått på gymnasiet i Sverige.
De studerande kallas sitt första år på Law School för 1LS, 2LS det andra året och 3LS det
tredje och sista året. Kurserna som präglar utbildningen genom åren är bland annat
konstitutionell rätt, civilprocessrätt, avtal, bevis, straffrätt, skadeståndsrätt och så vidare. Det
första året lägger de juridiska grunderna som följer med eleven resterande år. Under det första
året finns det en läroplan som eleverna följer, medan det är mer fritt under det andra och
tredje året då eleverna får välja sina egna klasser baserat på vad som intresserar dem mest,
avtalsrätt, internationell rätt, skatterätt osv.
Lektionerna baseras mycket på att praktiskt utöva juridiken. Juridiska frågor analyseras, olika
fall läses och diskuteras och utbildningen präglas av många problemlösningar inom lag och
rätt.
Efter att eleven studerat i tre år, utfärdar den sin Juris doktor examen (JD) vilken låter dig
göra ”bar examinationen”. Denna bar examination är ett test vars syfte är att fastställa om
kandidaten är behörig att praktisera lagen i en given domsrätt. Klarar man denna examination
får man certifiering till att tillämpa lagen.Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

20


Top-6 lista bäst rankade Law Schools i USA
1. Harvard Law School

Harvard Law School är USA:s äldsta universitet och är beläget i Cambridge,
Massachusetts.
Harvard Law School anses vara den bästa skola om du vill läsa juridik. Det är denna skola
jag hört talas om mest i USA och det finns nog en dröm inom många att en dag få studera
där.

Några ämnen som studeras:

? Djurrätt
? Konkurs
? Kontrakt och rättvisa
? Miljörätt
? Bevis
? Familjerätt
? Medling


2. Yale Law School

Ligger i New Haven, Conneticut och har så pass få platser att det är en utav USA:s
svåraste universitet att komma in på.

Några ämnen som läses:

? Straffrätt
? Rättshjälp
? Avancerad juridisk forskning
? Amerikanska utrikespolitiska frågor
? Dödsstraff
? Komparativ rätt
? Bolagsbeskattning3. Stanford Law School

Ligger I det område som kallas Silicon Valley, nära Palo Alto, Kalifornien. Det första året
på Stanford Law School introduceras eleverna till juridiska institutioner, juridiska
resonemang och flera fall analyseras. Höstterminen består av fem obligatoriska kurser, där
dessa lärs ut i klasser som består av 30 elever. Vintern består av tre obligatoriska kurser

Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

21

och därefter 0-4 valfria kurser som syftar till att bredda elevens syn på lagen. Därefter på
våren läser eleverna ytterligare valfria kurser.

Såhär ser första året ut:
Hösten

? Civilprocesslagen


? Kontrakt


? Strafflag


? Skadeståndsgrundande


? Juridisk forskning och skrivande

Vinter

? Grundlagsutskottet
? Egendom
? Federal Litigation
? Tillval (0-4 enheter)

Våren

? Federal Litigation
? Tillval (7-12 enheter)


Andra och tredje året

Stanford Law School erbjuder fler kurser i den avancerade läroplanen än någon elev kan ta vi
Law School. Utbudet varierar från år till år och det är flera olika kurser inom flera olika
ämnen och dessa är bara några utav dem:
? Affärs- och handelsrätt
? Civilprocesslagen och tvister
? Miljölagstiftning och naturresurser
? Internationell och jämförande rätt
? Tvistelösning, medling och förhandling
? Familjerätt
? Beskattningsrätt
? Arbetsrätt


4. Columbia Law School


Inbäddat i hjärtat av New York City ligger Columbia Law School. Columbia Law
erbjuder en förstklassig juridisk utbildning i en av de mest spännande och viktigaste

Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

22

juridiska städer i världen. Om du vill befinna dig i centrum för rättsliga åtgärder efter
examen, är Columbia ett utmärkt val för dig.


Några av de ämnen som studeras:

? Internationell miljörätt
? Lagstiftning och förordning
? Familjerätt
? Internationell rätt
? Mänskliga rättigheter
? Federala domstolar
? Djurrätt5. New York Law School

En självständig, dynamisk juridisk fakultet som ligger i hjärtat av nedre Manhattan i New
York. Skolan erbjuder studier som leder till Juris doktor både heltid på dagarna men också
deltid på kvällar.

Några av kurserna är:

? Förespråkande av brottmål
? Tvistlösning
? Civilrätt i domstol
? Lagkonflikter
? Barnens rättigheter
? Djurens rättigheter6. Berkeley, California Law School

Berkeley Law erbjuder en enastående utbildning i både äldre och nyare rättsområden. Av alla
de 7000 som årligen söker in till skolan, kommer cirka 270 elever in.
För att få så bra elever som möjligt handlar det inte bara om briljans för att komma in. De ser
lika stort på andra viktiga egenskaper, så som respekt för andra, mognad och syfte. De
föredrar även studenter som redan har en del intressant arbetslivserfarenhet i bagaget. Lärarna
på skolan förbereder eleverna för en karriär i en värld av komplexitet, snabb förändring och
möjligheter. Eleverna lär sig genom olika utmaningar, problemlösningar och utav praktiska
arbeten som hjälper dem att förberedas för det som väntar ute i arbetslivet.

Studenterna läser många kurser inom fler olika ämnen och några av dessa ämnen är:

? Affärsjuridik
? Strafflag
? Miljörätt

Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

23

? Familjerätt
? Internationell och jämförande rätt
? Rättsvetenskap och social politik
? Juridisk teori och historia
? Rättegångar och förfarande
? Offentlig rätAntagning till universitet i USA

De amerikanska universiteten använder 4 kriterier för att bedöma dig när du ansöker till ett
universitet:
? Betyg
? Kunskapstester
? Uppsats
? Rekommendationsbrev


Kunskapstester

Många universitet i USA använder sig av olika sorters kunskapstester för att det ska bli lättare
att välja ut de som kommer in på skolan. I juridikens fall så finns det ett test, Law School
Admission test (LSAT), som görs på en halv dag och administreras fyra gånger om året på
olika plaster i världen. Detta test (kan jämföras med det svenska högskoleprovet)är för
blivande Law School kandidater och bedömer läsförståelse, logiska och verbala resonemangs
kunskaper. Testet kan en person göra max 3 gånger/2 år. Testet skapades för att göra det
lättare att bedöma de sökande och inte bara gå efter betygen. Det är ett sätt att skilja mellan
kandidaterna då detta visar vad eleven verkligen kan.

Uppsats

När man söker in till universitet i USA måste man ofta skriva en uppsats. Det är då vanligt att
man får skriva om sig själv, som ett ”personal statement” där man skriver allmänna saker om
sig själv, erfarenheter, mål i livet och liknande. Det kan naturligtvis också vara andra ämnen
som t.ex. favoritminne eller liknande.

Rekommendationsbrev

Detta är ett brev som skrivs av din rektor, handledare, lärare eller liknande som känner dig väl
och kan bedöma dina kunskaper och din kapacitet som student.
Campeon Frigymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet
Projektarbete 100p

24


Vad händer efter juristutbildningen? Vad kan man jobba med?

Efter att du avlagt en juristexamen har du befogenhet till alla juristyrken i Sverige.
Arbetsmarknaden är bred och det finns möjlighet att jobba inom alla sektorer: statlig
förvaltning, privata företag, kommuner, landsting och intresseorganisationer.
Inom de flesta tjänster inom rättsväsendet krävs det att personen i fråga gjort en
notarietjänstgöring (”sitta ting”) innan den kan börja jobba på riktigt. Notarietjänstgöring är
en domstolspraktik på två år som görs efter juristexamen. Praktiken görs på länsrätten eller
tingsrätten och ett halvår av praktiken kan man blanda med praktik hos justitiedepartementet,
kronofogdemyndigheten, skatteverket, justitiekanslern eller migrationsverket. En jurist kan
arbeta på flera olika arbetsplatser, bland annat:
?
Byråer:
En jurist som arbetar på en byrå jobbar oftast som advokat eller juristbiträde
som hjälper olika kunder med olika typer av juridiska frågor.
?
Försäkringsbolag och banker:
Här arbetar en jurist oftast med att granska och
upprätta kontrakt och liknande rättshandlingar.
?
Inom rättsväsendet:
Här jobbar jurister mer med klassiska juristyrken som åklagare,
domare eller hos kronofogdemyndigheten. För att jobba med dessa nämnda yrken
inom rättväsendet gäller det att man först gjort notarietjänstgöringen samt att man har
svenskt medborgarskap.
?
På högskolo

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Juridik - en guide för dig som vill läsa vidare inom juridiken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-04-11]   Juridik - en guide för dig som vill läsa vidare inom juridiken
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59203 [2021-05-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×