Al-Mahdi. Gestalt och budskap. En litteraturstudie jämförande sudanesisk Mahdi och indisk Mahdi inom Islam.

2 röster
7307 visningar
uppladdat: 2013-04-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1

Högskolan Dalarna 2011-06-10
Religionsvetenskap III
C-uppsats
VT 2011
Al-Mahdi
Gestalt och budskap
En litteraturstudie jämförande sudanesisk Mahdi och
indisk Mahdi inom Islam.

Författare: Tariq Chohan Handledare: Torsten Hylén
2Abstract

Followers of three world religions, Judaism, Christianity and Islam are waiting for the Messiah. Muslims are even waiting for a
spiritual leader al-Mahdi. Two different persons claimed the title of al-Mahdi, at the end of the nineteenth century. They
appeared almost at the same time, at the totally different places of the earth, with a completely different message and under
the rule of the British colonial power. The aim of the study is to compare the both religious figures, Mirza Ghulam Ahmad
from India and Muhammad Ahmad from Sudan regarding their different messages, to illustrate the social, political and
religious factors that lead to the entirely different profile and image of these two men and how their organizations have
developed after their death up till today. The result shows that the Sudanese Mahdi Muhammad Ahmad claimed his
Mahdiship in the year 1881. He became a political leader in a time when Sudan was under the rule of a colonial power. He
took advantage of the religion for personal purposes and tried to liberate his native country Sudan. The contemporary
Muslim clergy criticized him for his claim because the content of the Hadith traditions did not support his claim of
Mahdiship. He maintained his sole right for the interpretation of religion and of the laws of Sharia. He made changes even in
the chief pillars of Islam by asserting that Jehad with sword was more imperative than the pilgrimage journey to Mecca. He
asserted that the Prophet Muhammad himself had entrusted him to launch the holy war against the non-believers. He had
immense ambitions which were never fulfilled since he suddenly died four years after his claim for Mahdiship, in June 1885.
This day his followers are organized as a political party in Sudan with a modest roll in the Sudanese politics. The Indian
Mahdi Mirza Ghulam Ahmad claimed in 1889 to be Mahdi, Mujaddid, Muhaddas, Messiah and a Prophet at a time of social
and political peace, though Islam as a religion was firmly pushed by the Hindu and Christian missionaries. He had no political
ambitions at all and was utterly loyal to the British colonial power. His mission was to crush the Cross and to demonstrate
Islam’s excellence over all the religions of the world through overwhelming arguments. He proclaimed that Jesus was human
and a Prophet and not the son of God. Jesus survived from the cross and died a natural death after he had lived for many
years. Ahmad claimed that God had commanded him to put stop to the religious wars. The contemporary Muslim clergy
blamed him for being an imposter, melancholic and hypochondriac who had self invented the divine revelations. He died year
1908, nineteen years after his claim and the communion he found is established today in more than hundred countries of the
world. Reasons for the breakdown of mission of the Sudanese Mahdi were that his objectives were political and he challenged
the colonial power with the sword. Another decisive factor was his sudden death merely four years after the beginning of his
mission. Reasons for the success of Indian Mahdi were that his objectives were purely religious and he was wholly loyal to the
foreign government. He survived nineteen years after the beginning of his mission which made it possible for him to create a
communion based on solid grounds. His followers continued on the same path and never engaged in local politics where ever
they lived. For further studies it will be of great interest to study the life of Mirza Ghulam Ahmad and objectively examine the
arguments he presented in support of his divine appointment. Furthermore it is enriching to study the organization and
activities of the Ahmadiyya Muslim community to explore if they are in accordance with the basic principles of Ahmad.

Keywords: Mahdi, Sudanese Mahdi, Indisk Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad, Muhammad Ahmad, Ahmadiyya, Ansar,
Mahdiyya, Umma Party.
3

Innehållsförteckning
Inledning 5
- Syfte 9
- Frågeställningar 9

Material och metod 10
Valda litteraturen för studien 11
- Om sudanesisk Mahdi 11
- Om indisk Mahdi 12
Begreppsförklaringar 13
- Eskatologi och apokalyptik 13
- Mahdi 14
- Dajjal och Antikrist 14

Resultat 16
Sudanesisk Mahdi 16
- Kungörelsen om titeln al-Mahdi 16
- Religiöst anspråk och trosuppfattning 17
- Uppfattning om Jihad, det heliga kriget 18
- Respons av Ulema 19
- Politiska, sociala, och religiösa faktorer 20
- Fortgång av Mahdimission 22
Indisk Mahdi 23
- Kungörelsen om titeln al-Mahdi och Messias 24
4

- Religiöst anspråk och trosuppfattning 25
- Uppfattning om Jihad, det heliga kriget 26
- Respons av Ulema 26
- Politiska, sociala, och religiösa faktorer 27
- Fortgång av Mahdimission 29
Likheter och skillnader mellan Mahdi gestalter 30
- Likheter 30
- Skillnader 31
- Troliga orsaker till skillnader 31
Sammanfattning av resultat 32

Diskussion och slutsatser 34
- Slutsatser 35
- Förslag på fortsatta studier 36

Referenser 37

Bilaga 1 42
Tio villkor för inträde i Ahmadiyya samfundet, publicerade av Mirza Ghulam
Ahmad året 1889.
5

Inledning
Profeten Abraham anses vara den gemensamme urfadern till de tre världsreligionerna, judendomen,
kristendomen och islam. Messias är ett begrepp som är aktuell i alla dessa tre världsreligioner. Ordet
messias har sitt ursprung i det grekiska språket som är i sin tur en omformning av det hebreiska ordet
mashíach som kallas meshichá på arameiska. Ordet Messias betyder, den smorde, och i det gamla israel
kallades kungen för, ”Herrens smorde”
1
. Enligt Gamla Testamentet fanns det profetior om en manlig
gestalt som skulle komma från israels folk för att bjuda på seger, lycka och evig fred. Israeler väntade
alltså på att en man av Davids ätt som skulle befria de från ett liv i förnedring och misär och återupprätta
Guds herravälde. Enligt Gamla Testamentet (Jer. 23:5). ”Det skall komma en tid, säger Herren, då jag
skall låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall vara konung och härska med vishet och
skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid skall Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet”.

Vidare står det i Gamla Testamentet
2
enligt (Mik. 5:25):
Från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel
komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna. Ja, folket skall vara
utlämnat till dess hon som skall föda har fött. Då skall de som är kvar av hans bröder återvända till
Israels folk. Han skall träda fram som herde med Herrens kraft i Herrens, sin Guds, höga namn, och
folket skall bo i trygghet, nu då han blir ärad över hela jorden. Han skall vara fredens herre.

När Jesus kom och gjorde anspråk på att vara Messias, förnekade judarna tro på honom och fortsatte
vänta på Messias. De som bekände Jesus kallades för kristna och Jesus fick namnet Kristus, ett ord med
ursprung i grekiska ordet
3
christo´s som betyder ”smord”.

Det Nya Testamentet i sin tur talar om andra ankomsten av Jesus med stor makt och härlighet. Enligt
(Matt; 29, 30):
Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla
från skyn och himlens makter skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall
alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln
med makt och stor härlighet.

Islams profet Muhammad också talar om andra ankomsten av Jesus och det himmelska tecknet som ska
vara ett kännemärke för sanna Messias och Mahdi. Även här berättas om en himmelsk händelse om sol-

1
Ringgen H. ”Messias”. Nationalencyklopedin.
2
Samtliga bibelreferenser är hämtade från svenska bibelsällskapet. Bibeln.se
3
Ringgen H. . ”Messias”. Nationalencyklopedin.
6

och månförmörkelse i fastemånaden Ramadan. Enligt en hadith från hadith samlingsverk Sunan al-Dare
Qutni som är citerad i skriften Qandeel Sadaqat
4
:
Två himmelska tecken kommer att visas för vår Mahdi. Dessa tecken har aldrig tidigare visats för ett
gudomligt sändebud sedan himmelen och jorden skapades. För det första att det blir
månförmörkelse till första natten i Ramadan. För det andra att det blir solförmörkelse till mittersta
dagen i samma Ramadan.
5


Den arabiske historikern Abd er Rahman Ibn Khaldoun summerar Mahdi doktrinen hos sunni muslimer
och skriver att Madhi är den förväntade frälsaren som kommer från profetens hus och hans uppgift blir
att etablera rättvisa och återupprätta islams enighet. Hans manifestation blir ett kännetecken för Stunden
alltså den eskatologiska tilldragelsen som föregår domedagen. Denna doktrin har sin grundsats i
profetens traditioner
6
. Enligt Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, ordförande för Islamic Supreme
Council of America väntar både shia och sunni muslimer på en person som kommer i sista tiden som en
andlig ledare för muslimer med titeln Mahdi som betyder den rättvägledde, och han skriver: ”The coming
of the Mahdi is established doctrine for both Sunni and Shi’a Muslims, and indeed for all humanity”
7
. Sheikh
Kabbani menar att Mahdi är Islams primära messianska figur och har samma innebörd för muslimer
som Messias har för judar och Jesus har för kristna. Han skriver: ”Jews are waiting for the Messiah,
Christians are waiting for Jesus, and Muslims are waiting for both the Mahdi and Jesus. All religions describe
them as men coming to save the world”
8
.

Det finns andra hadither där profeten Muhammad har beskrivit Mahdi gestaltens uppdrag och
betydelsen för muslimer;
What would be your condition when the son of Mary will descend among you and he will be your
Imam from among you?
9


If you see him, go and give him your allegiance, even if you have to crawl over ice, because he is
the Vice-regent (Khalifa) of Allah, the Mahdi
10
.

The Mahdi is none more than Jesus son of Mary.
114
En skrift publicerad av Ahmadiyya Muslim community som är tillgänglig på internet och som innehåller hänvisningar till
erkända, autentiska hadith samlingsverk.
5
”Ali bin Umr al-Dare Qutni” citerad i Qandeel Sadaqat, sid. 111
6
Holt, M. (1970). Sidan 24.
7
Kabbani, S. M. H. (2003). Sid. 228.
8
Kabbani, S. M. H. (2003). Sid. 229.
9
”Sahih Muslim” citerad i Qandeel Sadaqat, sid. 150.
10
”Sunan ibn Maja” citerad i Qandeel Sadaqat, sid. 132.
11
”Sunan ibn Maja” citerad i Qandeel Sadaqat, sid. 132.
7

Abu Huraira, narrates; When Sura Juma´a chapter 62
12
of the Holy Quran was revealed to the Holy
Prophet, we happened to be there in his company when he recited the verse, others from among
them and have not yet joined them. Someone asked who are they O Messenger of Allah? The Holy
Prophet did not pay attention. The man repeated the question two or three times. At that time
Salman the Persian was also sitting among us. The Holy Prophet placed his hand on him and said,
“Even if faith ascended to the Pleiades completely disappearing from the earth, there would be
someone from his people; in another version “one man” is mentioned instead of “some people” –
who would restore back faith to earth”
13
.

There is no prophet between me and Messiah to come who will most surely appear amongst you
and therefore when you see him accept him ….. He will be a man of average height with fair
color and touch of redness in hair. He will confront other religions in support of Islam, break the
Cross, kill the swine and remit Jizya
14
.

Ovanstående Hadithtraditioner kan tolkas som att Mahdi och Messias är en andlig ledare som kommer
att bevisa religionen islams överlägsenhet över andra religioner med stöd av argument och via fredliga
medel. Jizya är en typ av skatt som icke muslimer betalar till den muslimska staten och slopandet av Jizya
antyder att Mahdi gör slut på beväpnade konflikter i religionens namn. Hadith traditioner som beskriver
den förväntade Mahdi är varierande och därför det har varit lätt för många muslimer genom den
muslimska historien att göra anspråk på Mahdi titeln. Men denna vaghet har även underlättat för olika
regimer att hindra deras framgångar innan de hann skaffa ett stort antal anhängare
15
.

Året 1889 framträdde en person i Indien och gjorde anspråk på att vara den utlovade Messias och
Mahdi. Hans namn var Mirza Ghulam Ahmad och han grundade Ahmadiyya rörelsen i islam som har
byggt den första moskén i Göteborg
16
. Han kungjorde även att det himmelska tecknet som Jesus och
Muhammad hade förutsagt, manifesterades för honom som en bekräftelse för sanning av hans anspråk
på att vara den utlovade Messias och Mahdi. Det himmelska tecknet visades året 1894 i östra hemisfären
och året 1895 i västra hemisfären då månen förmörkades i första hälften av fastemånaden Ramadan och
solen förmörkades i andra hälften av samma månad
17
. Enligt den ortodoxa islamiska tron Mahdi skulle
föra en beväpnad kamp mot de icke troende och hans väg skulle markeras av blod. Mirza Ghulam
Ahmad kungjorde att hans uppdrag var helt skild från den traditionella Mahdidoktrinen då hans uppdrag
var helt fredligt
18
. Han uppmanade muslimer att helt överge grundtanken jihad och kungjorde att hans

12
[62:2,3] ”Det är Han som har sänt ett Sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem och
[lära] dem renhet och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom - de hade förut helt uppenbart gått vilse - och till
andra [folk], som ännu inte kommit i beröring med dem - Han är den Allsmäktige, den Vise”. Bernströms. (2000). Koranens
Budskap.
13
”Iman Bukhari. citerad i Qandeel Sadaqat, sid. 118.
14
“Sunan Abu Dawud” citerad i Qandeel Sadaqat, sid. 122.
15
Warburg, G. (2003). Sid. 23.
16
Nationalencyklopedin. Tillgänglig på Internet: http://www.ne.se/lang/ahmadiya
17
The official Website of Ahmadiyya Muslim community. The Grand Prophecy of the Eclipses. Tillgänglig på Internet:
http://www.alislam.org/topics/eclipses/response-to-mcnaughton.html
18
Goldziher, I. Sid. 264.
8

ankomst innebar ett förbjud (haraam) för att lyfta svärd oh gjuta blod i religionens namn. Han påminde
muslimer om att Profeten Muhammad hade förutsagt att Messias i sista tiden skulle sprida fred på jorden
och sätta stopp på alla krig i religionens namn. Han kungjorde att om någon grep till vapen i religionens
namn trots hans varning, skulle han vara en förnekare av Gud och av Hans profet Muhammad.
Dessutom var han dömd att drabbas av ett förnedrande nederlag
19
.

En annan person som gjorde anspråk på att vara den förväntade Mahdi var Muhammad Ahmad som
föddes i Sudan. Det var året 1881 då han tog sig titeln av "al-Mahdi" och gjorde uppror mot egyptiska
arméer och grundade en politisk och religiös rörelse 1881–1899 som syftade till att bryta loss Sudan från
Egypten, eliminera västerländskt inflytande och upprätta en islamisk teokrati. Muhammad Ahmad
uppmanade muslimer att tillgripa svärdet och kämpa ett heligt krig mot de icke troende och kungjorde
att jihad var viktigare än vallfärd till Mecka
20
. Han besegrade flera egyptiska arméer, lade under sig Sudan
och året 1885 intog huvudstaden Khartoum, varvid brittiske generalen Charles Gordon stupades. Hans
anhängare besegrades 1898 vid slaget Omdurman av en egyptisk–brittisk armé under ledning av general
Kitchener
21
.

Det intressanta här är att två personer som gör anspråk på att vara al-Mahdi och dyker upp ungefär
samtidigt på helt olika ställen i världen, under brittiskt kolonialvälde, men med helt olika budskap och
profil. Den ene en lärare, en Mujaddid, en Messias med syftemålet att ogiltigförklara beväpnad kamp i
religionens namn och den andre en militant upprorsledare som kungjorde att beväpnad kamp, jihad var
viktigare än vallfarten till Mecka (som är den femte pelaren enligt islams lära). Det skulle vara oerhört
intressant att jämföra dessa två gestalter angående deras budskap samt olika sociala, politiska och
religiösa faktorer som kunde ha lett fram till dessa två mäns helt olika framtoning och lära samt att
utforska hur deras vitskilda ”gudomliga” uppdrag framskred efter deras bortgång.

19
Ahmad, M. G. Durre Sameen. Sid 59. Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/urdu/pdf/DurreSameenUrdu.pdf
20
Sudan, The Mahdiyyah. Tillgänglig på Internet: http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-13322.html
21
Nationalencyklopedin. Tillgänglig på Internet: http://www.ne.se/lang/mahdistupproret
9

Syfte
Syftet med studien är att jämföra gestalter av två religiösa ledare, Mirza Ghulam Ahmad från Indien och
Muhammad Ahmad från Sudan, båda gjorde anspråk på att vara den utlovade Mahdi för muslimer
vägledda av Gud, angående deras budskap och olika sociala, politiska och religiösa faktorer som kan ha
lett fram till dessa två mäns helt olika framtoning och lära samt hur deras respektive rörelser utvecklades
framtill nutid.

Frågeställningar
• Vilka religiösa anspråk och trosuppfattningar hade dessa två Mahdi gestalter?
• Vilken uppfattning hade dessa två Mahdi gestalter om begreppet jihad?
• Hur blev deras budskap mottagen av samtida lärda?
• Vilka politiska, sociala och religiösa faktorer som kan hade lett fram till dessa två mäns helt olika
framtoning och lära?
• I vilken form finns dessa rörelser i nutid?
• Vilka likheter och skillnader fanns det mellan dessa två Mahdi gestalter?

10

Material och metod
Metoden är kvalitativ och studien genomförs i form av en litteraturstudie. Den kvalitativa metoden
innebär att man samlar in redan tillgängligt material och sammanställer dessa till ett resultat utifrån det
syfte och de frågeställningar man har arbetat med. Vid en intervju är det respondenten som är
informationskälla medan i en litteraturstudie är det litteraturen som utgör informationskällan. De valda
frågeställningarna ställs till litteraturen istället till en respondent och forskaren försöker hitta svar på
dessa frågeställningar genom att noga studera litteraturen och redovisa dessa var för sig
22
. De frågor som
jag har ställt till valda litteraturen framgår under rubriken ”frågeställningar” ovan. Svaret på dessa frågor
redovisas i resultatsidor.

När det gäller trosuppfattningar av dessa två Mahdi gestalter, har min strävan varit att citera deras ord
för att återge deras egna trosuppfattningar i enlighet med deras egna formuleringar och beskrivningar.
När det gäller sudanesisk Mahdi finns den i ringa mängd dokumenterat. Jag har ändå ansträngt mig för
att hitta texter som finns dokumenterade i den valda litteraturen där sudanesisk Mahdi citeras. Det är
förstås översättningar som är gjorda av författarna själva och jag hade ingen möjlighet att kontrollera
översättningskvalitet. Det är annorlunda med indisk Mahdi då Ahmadiyya rörelsen enligt Friedman är
“the best documented religious movement in modern Islam”. Den officiella hemsidan innehåller
samtliga böcker av Mirza Ghulam Ahmad med fri tillgång och även böcker och skrifter från Ahmads
fem efterträdare. De flesta böcker är på urdu som original språk men vissa skrev Ahmad på arabiska och
persiska också. Några böcker är översatta till engelska.. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Jag som
författaren av denna uppsats har också urdu som modersmål. Därför har jag försökt att citera Ahmad
från hans egna böcker och jag själv ansvarar för översättning av dessa citat. Även de engelska citaten har
jag kontrollerat från hans böcker skrivna på urdu så att de överensstämmer med Ahmads original
budskap.


22
Forsberg & Wengström. (2003). Sid. 39, 74.
11

Valda litteraturen för studien
För att redovisa om sudanesisk Mahdi har jag valt följande litteratur:

• Holt, Peter Malcolm. (1970). The Mahdist state in the Sudan. 1881-1898: a study of its origins,
development and overthrow. Second Edition. Clarendon Press. Oxford.
Författaren av boken P. M. Holt var professor emeritus i mellanöstens historia och arbetade på School
of Oriental and African Studies of London University. Syftet med denna bok var att utforska ursprung
av Mahdi rörelsen i Sudan samt de faktorer som ledde till att Mahdi
Muhammad Ahmad och hans anhängare lyckades stjälpa den turko-egyptiska administrationen i Sudan.

• Holt, Peter Malcolm, M. W. Daly. (2000). A history of the Sudan: from the coming of Islam to the present
day. Pearson Education.
Professor Holt och professor i historia Martin William Daly har skrivit denna bok tillsammans. Boken
beskriver de händelserna som tar sitt ursprung ungefär 150 år sedan då man tog första steget för att
förvandla Sudan till ett modernt land. Boken presenterar en detaljerad skildring av Sudans
moderniserings resan fram till året 1956 då Sudan framträdde som ett självständigt land inklusive en
skildring av Mahdi Muhammad Ahmad misslyckande.

• Levtzion, Nehemia & Pouwels, Randall L. (red.) (1999). The history of Islam in Africa. Ohio Univ.
Boken är en antologi om islams historia i Afrika skriven av 24 kända författare med olika personligheter
och skilda akademiska bakgrunder. Syftet med verket var att tillhandahålla vittomspännande studier om
muslimska samfundens erfarenheter över hela Afrika som är berikad av den religiösa mångfalden.

• Mahmoud, Muhammad. (1997). Sufism and Islamism in the Sudan. Article in a book with title.
African Islam and Islam in Africa: Encounters between Sufis and Islamists. Red. Westerlund & Rosander.
C. Hurst and Co London. Sid. 162–192.
Muhammad Mahmoud är en känd författare och skribent som ofta skriver på arabiska i en
kvartaltidskrift med namnet ”Mawaqif” som är Londonbaserad samt i en annan tidskrift ”Kitabat
Sudaniyya” som är Kairobaserad. Denna artikel handlar om sufism och islamism i en sudanesisk kontext.
Boken behandlar i detalj det komplexa nätet av interaktioner mellan sudanesisk islam och dess
institutioner med sudanesiskt samhälle, kultur och politik.


12

För att redovisa om indisk Mahdi har jag valt följande litteratur:

• Adamson Iain. Ahmad, the guided one. A life of the holy founder of the movement to unite all religions. Islam
international publications limited. Tilford Surrey.
Iain Adamson har skrivit en biografi av indisk Mahdi utifrån en troende perspektiv. Boken är ingen
vetenskaplig skrift och saknar objektivitet men jag har tagit med boken för att ge exempel på hur en
troende beskriver vissa aspekter om sin andliga ledare.

• Aktiv islam (1989). Jubileums utgåva 1889 – 1989. Islam international publications limited.
Aktiv Islam är namnet på en tidskrift som blev utgiven då Ahmadiyya rörelsen firade hundra års
jubileum. Tidskriften är på svenska språk och publicerades av islams Ahmadiyya samfundet i Sverige
som har sitt säte i Göteborg. Mirza Ghulam Ahmads fjärde efterträdare i sitt jubileums budskap har
korfattat beskrivit samfundets trosuppfattning som jag har inkluderat som en citat i uppsatsen.

• Friedmann, Yohanan. (2003). Prophecy Continuous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and Its
Medieval Background. Oxford University Press.
Yohanan Friedmann är professor emeritus i islamiska studier på Hebrew universitet i Jeruslam. Sedan år
1999 är han medlem av Israel Academy Sciences of Humanities. Boken handlar om Ahmadiyya som har
varit den mest kontroversiella rörelsen i modern Islam sedan den grundades i Indien år 1989. Friedmann
presenterar en intressant insyn i rörelsens upprinnelse och om dess omvändelseiver som gör anspråk på
profetskap för sin grundare. Författaren skildrar även den våldsamma opposition av ortodoxa sunni
muslimer som var helt övertygade om att profeten Muhammad var den sista profeten.

• Malik, Jamal (2008). Islam in South Asia: a short history. Brill, Leiden
Författaren Jamal Malik, föddes 1956 i Peshawar, Pakistan. Sedan år 1999 är han ordförande i
Religionsvetenskap i islamiska studier vid universitetet i Erfurt, Tyskland. Hans forskning fokuserar på
social och kulturhistoria av muslimer i södra Asien och i Europa, inklusive frågor som politisk islam,
islamisk mysticism, kulturella representationer, kolonialism, historia av Urdu litteratur, religion i
migration, religiös mångfald och dialog. Den här boken är ett försök att skriva en kort historia av
Sydasiens muslimer som hade varit föremål för ordstrid i media, i akademiska kretsar och i religiösa
sammanhang. Det är ett verk som täcker från året 711 då arabiska erövringar inleddes framtill 2000-talets
våg av islamisering inklusive skildringar av turkiska och afghanska dynastier från 1300-talet samt
erfarenheter från den koloniala tiden.

13

• The official Website of Ahmadiyya Muslim community.
http://www.alislam.org
Al Islam är den officiella hemsidan av internationella Ahmadiyya Muslimska Samfundet som är en
Islamisk organisation med sina grenar i fler än 195 länder runt om i världen enligt rörelsens information
på hemsidan. Rörelsens alla böcker, tidningar och tidskrifter finns här och hemsidan uppdateras
kontinuerligt. Samtliga skrifter av Mirza Ghulam Ahmad och hans fem efterträdares skrifter finns också
här. Hemsidans språk är engelska men här finns tillgängliga böcker på arabiska, persiska och urdu språk.
Jag hat tagit del av denna hemsida för skildra rörelsens egen ståndpunkt i flera frågor.

• Valentine Simon Ross. (2008). Islam and the Ahmadiyya Jama´at. History, belief, practice. Hurst &
Company, London.
Simon Ross Valentine är universitetslektor i religiösa studier på Bradford University. Boken är en
vetenskaplig utvärdering av Ahmadiyya Muslimska Samfundets tro, läror och livsstilar. Valentine
utforskar rörelsen olika huvudanspråk inkluderande Jesu överlevnad från korsfästelsen och att fler
profeter kan komma efter profeten Muhammad som ansågs vara den sista profeten av alla andra
muslimer. Han skildrar en kort biografi av rörelsens grundare och diskuterar rörelsen historia, dess
omvändelse strategier, rollen av moskéer och religiösa skolor, kvinnosynen inom religionen och
Ahmadiyya doktrinen om ett fredligt helig krig.

Begreppsförklaringar

Eskatologi och apokalyptik
Ordet eskatologi har grekiskt ursprung och betyder läran om de yttersta tingen. Karl Gottlieb
Bretschneider bildade ordet året 1804 för att beteckna den kristna läran om världens undergång, Jesu
återkomst, den allmänna uppståndelsen och den yttersta domen. Senare började man tillämpa begreppet
även på icke-kristna religioners föreställningar om de yttersta tider. Allmän eskatologi omfattade världens
undergång och förnyelse medan individuell eskatologi handlade om det som händer den enskilda
människan efter döden. Ordet apokalyps har också grekiskt ursprung och står för avslöjande av fördolda
ting eller avslöjande av hemligheter. Med Apokalypsen eller Uppenbarelseboken menar man Bibelns
sista bok, Johannes uppenbarelse. Begreppet apokalyptik betecknar dels en religiös litteraturart, som på
grundval av gudomlig uppenbarelse vill tolka världsloppet och framför allt avslöja dess slut, dels den
tankeriktning som är förbunden med sådana spekulationer. Apokalyptisk litteratur finns framför allt i
iransk religion, i judendomen och i den tidiga kristendomen
23
.

23
Nationalencyklopedin. Tillgänglig på Internet: http://www.ne.se/lang/apokalyptik
14

Mahdi
Ordet Mahdi har sitt ursprung i arabiska och betyder ”han som är rätt vägledd”. Al-Mahdi är namnet på
återupplivare av religion och rättvisa som enligt många muslimer kommer att härska över världen innan
domedagen
24
. Enligt den islamiska eskatologin, al-Mahdi, är benämning på den messianska frälsargestalt
som i världens yttersta tid – de sista sju, åtta eller nio åren – kommer att härska på jorden och
återupprätta den sanna gudsdyrkan.

Inom Sunni islam är Mahdidoktrinen syntes av två distinkta tron där det ena har sitt ursprung i den
kristna tron och handlar om andra ankomsten av Jesus och den andra omfattar om samtidigt
framträdande av Antikrist. Det finns en enda referens i Koran som sammankopplar Jesus med
domedagen. Den andra tron handlar om Mahdi som förknippas med politiska konflikter inom muslimer
i det första århundradet efter islams uppkomst. Den viktigaste tron om Mahdi är grundat på islamisk
eskatologi påverkad av den kristna och zoroastriska tron. Ordet Mahdi nämns inte i Koranen men
förkommer i hadith traditioner där den ofta identifieras som profet Jesus som skulle vara en karismatisk
religiös och politisk ledare, en Mahdi och frälsare av umma som skulle fylla jorden med rättvisa. Hadith
traditioner som har skildrat Mahdi är av varierande slag därför att människor som har gjort anspråk på
att vara den förväntade frälsaren har vuxit som svampar ur jorden
25
.

Dajjal och antikrist
Ordet ad-dajjal har ett arabiskt ursprung som betyder bedragaren eller den bedräglige. En mirakulös och
mäktig gestalt som tyranniskt skall behärska denna värld under dess sista 40 år eller 40 dagar, intill dess
att han mister sin makt och slutet kommer med allmän omvändelse till islam
26
. Enligt den islamiska
eskatologin en falsk Messias, den enögde hedningen ad-dajjal kommer att visa sig strax före
framträdandet av Mahdi i världen
27
. Begreppet Antikrist, betyder "Mot-Kristus", alltså en som sätter sig
upp emot Kristus och själv utger sig för att vara Gud eller Kristus. I den yttersta tiden koncentreras i
Antikrist motståndet mot Gudsriket. I Nya Testamentet finns Antikrist endast omnämnd i
Johannesbreven (t.ex. Första Johannesbrevet 2:18), men liknande gestalter är "laglöshetens människa"
(Andra Thessalonikerbrevet 2:3) och "odjuret" (Upp. 13). I den tidiga kristna kyrkan såg man ibland
Antikrist i den romerske kejsaren eller den romerska staten. Också i senare tider har olika avskydda

24
Wilferd M. (1986). Sid. 1230-31.
25
Warburg G. (2003). Sid. 22-23.
26
Nationalencyklopedin. Tillgänglig på Internet: http://www.ne.se/ad-dajjal.
27
Friedmann, Y (2003). Sid.167
15

personer utpekats som Antikrist. Motivet har litterärt tagits upp av bl.a. Selma Lagerlöf i "Antikrists
mirakler". Inom konsten finns Antikrist framställd t.ex. av Signorelli i katedralen i Orvieto
28
.28
Nationalencyklopedin. Tillgänglig på Internet: http://www.ne.se/lang/antikrist.
16

Resultat

Sudanesisk Mahdi
Muhammad Ahmad föddes den 12 augusti 1844 på en ö med namnet Labab i Dongola provinsen i
Sudan. Hans familj gjorde anspråk på att vara släkt med profeten Muhammad och var kända med titeln
Ashraf som var ett kännetecken för fromhet och för släktskap med profeten av islam. Hans far Abdallah
var en båtbyggare. Under Muhammad Ahmads barndom flyttade familjen till staden Karari som var
beläget ungefär tjugo kilometer norr om huvudstaden Khartuom för att där fanns det gott om lämpligt
timmer för båtbyggandet. Muhammad Ahmads bröder fortsatte med familjeyrket men han själv var mer
intresserad av religion. Han började utbilda sig i religion och strax hamnade på al-Azhar universitet för
sina teologiska studier. Han fick erfara att religiositet i dåvarande Sudan innebar att leva ett liv i askes
med mystiska erfarenheter enligt sufi disciplinen. Året 1861 åkte han till en Sufi lärare Muhammad
Sharif som hade etablerat Sammaniya Sufi orden. Han levde ett anspråkslöst och ödmjukt liv i askes
under en period av sju år och tjänade sin mästare med måttlös underdånighet som gav honom titel av
Shaykh. Muhammad Ahmad började då resa riket runt på olika religiösa uppdrag. Han bosatte sig hos sin
bror och äktade sin farbrors dotter. Han följde med sina bröder som reste på olika ställen för att söka
bästa timret för båtbygge och hamnade till slut på ön Aba som senare blev hans huvudkvarter. Snart blev
han välkänd och omtalad för sin fromhet och varma religiositet vilket ledde till att en stor skara
människor samlade kring honom
29
.

Under tiden hamnade Muhammad Ahmad i konflikt med sin mästare och anklagade honom för
överträdelse av Sharia då han gav sin tillåtelse till dans och musik under en omskärelse ceremoni.
Muhammad Ahmad blev utesluten från Sammaniya Sufi orden men han initierade sig till en ny mästare,
Shaykh al-Qureshi som var överhuvud av en rivaliserande Sammaniya Sufi orden
30
.

Kungörelsen om titeln al-Mahdi
När Shaykh al-Qureshi avled valdes Muhammad Ahmad till hans efterträdare. Det var en tid då det
fanns en stark väntan för Mahdi gestalten bland Sudans invånare, en man som skulle under gudomlig
ledning befria muslimer från kolonialismens misär och lidande. Några av hans följeslagare började hävda
att det fanns vissa texter i deras böcker som antydde att Mahdi skulle komma bland dem och att
mästaren Shaykh al-Qureshi hade anförtrott detta till Muhammad Ahmad. Han träffade en person från
Darfur med namnet Abdallahi som sökte inträde i Sammaniya orden och fick det beviljat av Muhammad

29
Holt, M. (1970). Sid. 45 ff.
30
Dekmejian, W. (1972). Sid. 204.
17

Ahmad. Snart blev Abdallahi en av hans favoritlärjungar. Abdallahi såg alla egenskaper av den väntade
Mahdi hos Muhammad Ahmad men han ville vänta med kungörelsen tills att han fick en inre
övertygelse
31
. Efter en serie visioner bestämde sig Muhammad Ahmad till slut för att tillkännage att han
var Al Mahdi al Muntazar, den förväntade reformator. Först meddelade han Abdallahi om detta samt
några av hans närstående lärjungar i mars 1881. Han tog ett trohetslöfte (bay`a) från sina anhängare och
gav dem en skriftlig bekräftelse som skulle sparas tills han öppet skulle deklarera sitt anspråk på titeln av
al-Mahdi vilket skedde i juni 1881 på ön Aba
32
.

Religiöst anspråk och trosuppfattning
Muhammad Ahmad drog nytta av profetiska traditioner och Koranens naskh (upphävande) principen
och omtolkade traditionella Mahdi doktrinen och kungjorde om sin egen uppfattning. I ett brev till sin
lärjunge beskrev han hur profeten Muhammad satte honom på sin egen stol i närvaro av profeten Khidr
och Muhammad Ahmads egna anhängare. Därmed blev Muhammad Ahmad efterträdaren av Guds
profet, Khalifatur-Rasool-Allah. I samma vision kungjorde profeten att alla som förnekar Muhammad
Ahmad i egenskap av Al-Mahdi är förnekare av Gud och hans sändebud. I en annan vision såg han att
profeten placerade honom på sin stol och gav honom sitt svärd
33
. Profeten förpliktigade Mahdi att leda
jihad mot de icke-troende och skänkte honom två kännemärken för hans gudomliga uppdrag, det ena
var ett födelsemärke på hans högra kind och den andra var fanan av ljus som gick före honom, alltså
kometen som var synlig över Sudan under den tiden. Dessutom sade profeten, ”du är skapad från ljuset
av mitt hjärtas kärnhus”. Den här en hänsyftning till Sufi doktrin att Gud skapade en näve Ljus som
förkroppsligade Adam och efter honom profeterna fram till profeten Muhammad och vidare hans dotter
Fatima och hans kusin Ali bin Abi Talib. Genom att nämna det Ljuset betonade Mahdi sin status som
efterträdaren av profeten då hans far var en avkomma från al-Husayn som var son till Fatima och Ali
samt hans mor var en avkomma av al-Abbas (som var profetens farbror)
34
.

I egenskap av profetens efterträdare hade han direkt tillgång till profetisk kunskap och därmed också
gudomig kunskap. Hans auktoritet och hans påbud var jämförbara med profetens och därför var att
förneka tro på honom en handling av kufr som var straffbar med döden
35
. En brittisk officer vid namn
General Gorden erbjöd i ett vänligt brev att tillsätta Mahdi som sultan av Kordofan och skickade brevet

31
Holt, M. (1970). Sid. 45 ff.
32
Dekmejian, W. (1972). Sid. 204
33
Mahmoud, M. (1997). Sid 174
34
Holt, M. (1970). Sid. 105-106.
35
Mahmoud, M. (1997). Sid 176.
18

tillsammans med en röd ämbetsdräkt och röd fältmössa med sidentofs. Mahdi svarade brevet med
arrogans och högdragenhet i följande ord som beskriver hans egen uppfattning om sin andliga status;
36

Know that I am the Expected Mahdi, the Successor of the Apostle of God. Thus I have no need of
the sultanate, nor of the kingdom of Kordofan or elsewhere, nor of the wealth of this world and its
vanity……. I am but the slave of God, guiding unto God and to what is with Him… and God has
succored me with the prophets and the apostles and the angels and all the saints and pious men to
revive His Faith………. As for the gift which you have sent Us, may God reward you well for your
good-will and guide you to the right…. It is returned to you herewith With the clothing. We wish for
Ourself and Our Companions who desire the world to come.

Mahdi hade en Sufi bakgrund. Senare blev han inspirerad av Wahabiyya rörelsen i Arabien som hjälpte
honom att skapa en unik metod för att tolka sharia lagen som skänkte honom oinskränkt auktoritet och
makt att ignorera och kringgå tidigare religiösa skrifter samt att anta vissa regler som gynnade hans egna
syften. Aharon Layish beskriver Mahdis tolkningsmetod i följande ord:
The Mahdi’s legal methodology, though simple and unsophisticated, seems to have been effective in
enabling him to achieve his goals. He ignored all schools of law (madhahib) and disregarded their legal
literature, thus releasing himself from the burden of taqlid, and the positive law as consolidated
within these schools
37
.

När Mahdi fick makten och inrättade eget styre införde han traditionella islamiska lagar. Han gav order
om att bränna alla listor av släktskap och religiösa böcker innehållande lagar och teologi då han tyckte att
de framhävde stamsystem och motarbetade religiös enighet. Mahdi gjorde även ett tillägg i
trosbekännelsen shahada med tillkännagivandet, ”och Muhammad Ahmad är Mahdi av Gud och
representant av Hans profet”. Den fjärde pelaren allmosor (Zakat) förvandlades till skatt som betalas till
staten. Mahdi rättfärdigade dessa förändringar genom att hänvisa till Gud som i en vision förmedlade
honom dessa budskap till honom
38
. Hans tolkning och utövning av sharia var präglad av en oförsonlig,
stenhård stränghet som framgår av hans syn på kvinnor. Han kungjorde att en kvinna som offentligt
visade sitt ansikte och talade högt skulle bli straffad med prygel. Det var förbjudet för kvinnor att vistas
utomhus och om de skulle bege sig till allmänna platser skulle de bli pryglade. Han spärrade av heliga
mäns gravar med tunga staket och inhägnader och förbjöd människor att besöka dessa, en handling som
var helt emot hans egna Sufi traditioner
39


Uppfattning om Jihad, det heliga kriget
Muhammad Ahmad kungjorde att Profeten själv hade anförtrott honom att leda en beväpnad kamp
alltså jihad mot de icke-troende. Han skulle bli eskorterad av Izraeel, dödens ängel, som skulle föregå

36
Holt, M. (1970). Sid. 93
37
Layish A. (1997). Sid. 39.
38
Chapin, M. H. (red.). (1991).
39
Mahmoud, M. (1997). Sid 176.
19

hans styrkor i kriget och av Hazrat Khidr, profeten som Sufi förknippar med odödlighet, allvetenhet och
allestädesnärvaro
40
. Han gjorde ändringar i de fem pelarna av islam där jihad fick ersätta vallfarten till
Mecka (Hajj) som en religiös plikt av varje trogen muslim. Hans tro om väpnad jihad gav upphov till ett
militariserat samhälle genomsyrat av en militant och intolerant ideologi
41
. Han drog paralleller mellan sin
egen karriär och profetens karriär. I en skrift avslöjar han sina ambitioner om jihad, det heliga kriget som
skulle spridas långt borta om Sudans avlägsna byar. Han skrev:
The Apostle of God gave me good tidings in the prophetic vision and said to me ”As thou didst pray
in El Obeid, thou shalt pray in Khartoum, then thou shalt pray in the mosque of Berber, then thou
shalt pray in the Holy House of God, then thou shalt pray in the mosque of Yathrib, then thou shalt
pray in the mosque of Cairo, then thou shalt pray in the mosque of Jesrusalem, then thou shalt pray
in the mosque of al Iraq, then thou shalt pray in the mosque of al Kufa. O God let us to be of those
who pray in these mosques and thereafter make us to be the martyrs of slain at the hands of the vile
unbelievers. Amen
42
.

Respons av Ulema
Muhammad Ahmad presenterade sig inför folket i egenskap av profetens efterträdare och som Khalifat-ur
Rasool Allah men han inte citerade de traditionella och välkända hadiser samt texter från Koranen för att
stödja sitt anspråk. De samtida lärda, ulema kritiserade hårt hans anspråk som al-Mahdi och förlöjligade
honom för att innehållet i hadiser inte bekräftade honom som förväntade Mahdi
43
. Han förnekade dock
de lärdas kompetens att fastställa kriteriet för hans Mahdiskap och vägrade bemöta motståndarnas
argument. Han sade till samtida lärda; ”you know that guidance does not come from much argument. If
you were to ponder the matter, after admitting the truth of my Mahdiship, you would find the answer
thereto clearer than the sun”.
44


De lärda kritiserade honom också för att han hade utropat jihad mot turkar som orsakade slakt av
muslimer. Enligt de lärda var det Ottomanska riket ett absolut legitimt styre som representerade kalifatet
och att varje mulsim hade en religiös plikt att ge sitt trohetslöfte, bay´a, och att lyda den utan några
förbehåll. Därför ingen muslim kunde göra bay´a med någon annan än kalifatet och en bay´a med Mahdi
hade inget religiöst värde enligt lärdas resonemang. En författare med namnet Muhammad Said al
Qaddal förklarade Mahdi ideologi och skrev att Mahdi hade splittrat världen i två huvuddelar. Skiljelinjen
gick mellan de som hade accepterat Mahdi och kallades för de troende och de som förnekade Mahdi

40
Holt, M. (1970). Sid. 93.
41
Mahmoud, M. (1997). Sid 176.
42
Warburg G. (2003). Sid. 45.
43
Warburg G. (2003). Sid. 31.
44
Holt, M.(19 70). Sid. 110.
20

vilka ansågs vara de icke-troende som turkar vars blod skulle gjutas av de troende och vars ägodelar
tillhörde de troende i form av krigsbyte i det kommande heliga kriget
45
.

Politiska, sociala, och religiösa faktorer
Sudaneser fick sin första kontakt med islam året 652 då egyptiska muslimer signerade ett avtal med
namnet Baqt överenskommelse. Den kristna kungen av Makuria störtades år 1323 och en muslim tog
hans plats. Fler och fler muslimer började komma till områden, moskébygget tog fart och flera
muslimska skolor etablerades. Södra kungadömet av Alwa erövrades av araberna då året var 1504
46
. När
Afrika började koloniseras samverkade de flesta muslimer i Afrika med kolonialmakten och endast en
liten minoritet visade motstånd. Allmänheten var inte kritisk heller mot kärntruppen i samhället som
samarbetade med koloniala myndigheter. Även ulema i östafrikanska protektoraten inkallades för
tjänstgöring under regimen som avlönade qadi som offentliga anställda
47
. Under sextonhundratalet
etablerades en mäktig och inflytelserik stat i mitten av Nildalen med namnet Funj Sultanatet. Den kom
till makten utan att gjuta blod vilket tyder på att under den perioden fanns det redan en stor majoritet av
muslimer bosatta i området. Huvudstaden för Funj var staden Sennar som var beläget 250 km fån
Khartoum. Staden var som en enda befästning och känd för sina marknader och moskéer framtill året
1821 då Funj Sultanatet erövrades av turko-egyptisk styre
48
.

Muhammad Ali Pasha var härskaren och representant av turko-egyptisk styre som gjorde slut på många
nomadiska gruppers självständighet. Han inrättade ett komplicerad administrativt system med en
centraliserad autokrati som kostade enorma summor och var ökänd för sin korruption och utpressning.
Pågående snabb modernisering av Egypten krävde kompetent folk och tjänstemän och därför de blev en
bristvara i Sudan. Höga befattningar tillsattes av inkompetenta tjänstemän som saknade integritet och
kvalitet. En grupp av traditionella sudanesiska religiösa ledare kallades fuqara, och arbetade som lärare av
Koran och Sharia lagar samt fungerade som ledare av Sufi orden. Bland dessa fanns även kunniga i
jurisprudens som kallades för fiqih. Under turkisk regim minskade deras social och politisk status
avsevärt. Ett nytt juridisk system introducerades för de lärda i statens moskéer som hamnade i konflikt
med den traditionella ortodoxa hierarkin och skapade en rivaliserande grupp av lärda. Vissa välbärgade
muslimska familjer gynnades av den nya ordning som fick tillfället att åka till al-Azhar universitet i Kairo
och därmed blev kvalificerade att inträda i den officiella hierarkin bland statlig stöttade ulema. Men gapet

45
Warburg, G. (2003). Sid. 31-32.
46
The British Museum.
47
Levtzion & Pouwels. (red.) (1999). Sid. 50.
48
The British Museum.

21

mellan statliga ulema och de traditionell lärda ökade. Det var dessa statliga ulema som Mahdi kallade för
de onda lärda (ulema al-su)
49
.

En författare Uthman Sayyid Ahmad Ismail menar att turkarna introducerade en särskilt sort av islam i
Sudan som var helt främmande för majoriteten av sudanesiska muslimer. Dessutom var många
sudaneser emot turkisk invasionen för att de ansåg det vara en styggelse att angripa och kolonisera ett
annat land enligt islams grundprinciper. Olika klaner som Majdhubiyya, Ja´ali och Ja´aliyyin kämpade
därför ihop för att hindra en turkisk invasion. Samarbetet mellan Egypten och de kristna europeiska
staterna var också en viktig faktor som gjorde turko-egyptisk styre förhatlig. Dessa klaner var därför
främst i ledet bland de människor som inledningsvis gav sitt stöd till Mahdi. Sudan hade alltså utvecklat
till en oroshärd framtill mitten av nittonhundra talet. Utöver de nämnda faktorerna fanns i Sudan en
ökad social och ekonomisk instabilitet på grund av skattelagar och olika klaners inbördes konflikter. Det
gällde särskild vissa stammar bosatta vid Nildalen som blev tvungna att flytta för att undvika byråkrati
och skatter. De inrättade sina bosättningar i västra Sudan i Darfur och Bahar-al-Ghazal och så
småningom blev ganska välbärgade. De flesta var handelsmän som handlade med elfenben och slavar.
När staten förbjöd slavhandel växte missbelåtenhet bland dessa men även bland andra stammar och
klaner. Ökade urbanisering bidrog till att upplösa traditionella klanstrukturer som spädde på misshaget
ytterligare. Ett annat viktig faktor som skapade upprördhet var försöket att införa Azharitisk ortodoxa
islam hos lokal befolkning som orsakade motstånd hos Sufi samt hos religiösa eliten av olika stammar.
Sharia domstolar hotade stammarnas auktoritet och statliga ulema placerade i statliga Koranskolor och
moskéer hotade de lokala religiösa lärda
50
. Orsaker till Mahdis revolt var förstås komplexa men bristanda
administrativ förmåga hos turko-egyptisk styre var en viktig bidragande orsak som bistod Mahdi att
inleda och lyckas med sitt uppror
51
.

Efter seger över Mahdi trupper valde britterna att alliera med rivalen av Mahdi, Sayyid Ali al-Mirghani.
Britternas samverkan med Khatmiyya gav en viss islamisk legitimitet till brittiskt styre. Britterna lättade
på förtryck av Mahdi anhängare när sonen till Mahdi med namnet Sayyid Abd al-Rahman al-Mahdi
började rekonstruera Ansar som en efterträdare av Mahdiyya i samråd med britter. Två stora muslimska
organisationer, Ansar och Khatmiyya, blev erkända som representanter av det sudanesiska muslimska
samhället
52
.


49
Warburg, G. (2003). Sid. 23.
50
Warburg, G. (2003). ss. 23-24.
51
Warburg, G. (2003). Sid. 29.
52
Levtzion & Pouwels. (red.) (1999). Sid. 14
22

Fortgång av Mahdimission
I enlighet med islamisk eskatologi, läran om yttersta ting, Muhammad Ahmad hade gjort flera
påståenden bland andra att han skulle uträtta bön i Egypten, Damaskus, Konstantinopel och Mecka och
att efter ha segrat över Mecka skulle hela världen inträda i en Mahdi period av fullkomlig rättvisa och
harmoni då vargar skulle leka med får och barn skulle leka med skorpioner. Men inga av hans löften blev
infriade då han plötsligt avled i juni år 1885. Men arvet efter Mahdi kvarstår än idag trots det stora
nederlaget år 1898 mot major Kitchener vid fältet av Omdurman. Även i dagens Sudan finns anhängare
av Mahdi i formen av den religiös och politiska organisationen Ansar som fortfarande spelar en viss roll i
det sudanesiska samhället
53
.

Mahdis son Sayyid Abd al Rahman skaffade successivt auktoriteten hos Ansar under 1920 och 1930-talet
och fick stöd av britter för att han fungerade som en motvikt till nationalister som var allierade med
Egypten. Abd al Rahman grundade Umma partiet året 1945 som gjorde uppror mot egyptiskt styre.
Efter självstädighetsförklaring av Sudan deltog Umma partiet i den första valda regering året 1956.
Sayyid Abd al Rahman dog året 1959 och hans bror Sayyid Siddiq al-Mahdi tog över makten över Ansar
och Umma partiet. När han dog år 1961 blev hans bror Sayyid al-Hadi al-Mahdi imam av Ansar och
hans son Sayyid al-Sadiq al-Mahdi tog över ledning av partiet. Denna delning av ansvaret försvagade
partiet då Sayyid al-Sadiq al-Mahdi utmanade sin farbrors auktoritet. År 1969 tog Jaafar Muhammad al
Numiri over makten genom en militärkupp och bestämde sig för att förstöra Ansars makt och bombade
deras fästen i Omdurman och Aba ön. Hundratals ansar miste livet tillsammans med Imam al-Hadi
medan Sadiq al-Mahdi lyckades fly undan i exil. Numiri konfiskerade Mahdi familjens ägodelar och
fördärvade deras ekonomiska makt Sadiq al-Mahdi kom tillbaka till Sudan efter ha försonat med Numiri
året 1977 och inledde en återuppbyggnad av den religiösa och ekonomiska basen för Ansar. Efter
störtandet av Numiri deltog Umma-partiet i allmänna valet året 1986 och vann 38 % av röster och Sadiq
al-Mahdi valdes som statsminister. Dock störtades hans regering år 1989 genom en kupp och sedan dess
har Umma partiet förlorat sin roll som en betydelsefull aktör i det politiska livet i Sudan
54
. Idag finns det
fem olika politiska fraktioner av Umma partiet som kämpar för en politisk legitimitet i Sudan och mest
framstående av dessa fraktioner leds av Mubarak al Fadil al Mahdi som är kusin till Sadiq al Mahdi
55
.


53
Mahmoud, M. (1997). Sid 178.
54
Gale Encyclopedia of the Mideast & N. Africa: al-ansar. Answers. com.
Tillgänglig på Internet: http://www.answers.com/topic/al-ansar
55
World Lingo. Umma parti. Tillgänglig på Internet: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/Umma_Party_(Sudan)
23

Indisk Mahdi
Mirza Ghulam Ahmad föddes året 1835 i Qadian, en liten by tillhörande distriktet Gurdaspur i Punjab
regionen i Indien
56
. Han var den andre sonen av Mirza Ghulam Murtaza, en hövding av Punjab region
härstammande från Moghul familj. Hans förfäder tillhörde en adlad familj från Samarqand i
Centralasien. Familjen migrerade till Indien under sextonhundra talet för att tjänstgöra under Moghul
härskaren Babar. De bosatte sig i Punjab regionen och skaffade sig stor förmögenhet som blev förlorad
under perioden av Sikhdynastin och familjen tvingades att leva i exil. Den siste härskaren av Sikhväldet,
Raja Ranjit Singh gav sin tillåtelse till Ahamds far Mirza Ghulam Murtaza att komma tillbaka till Qadian
och familjen fick tillbaka en viss del av sin konfiskerade förmögenhet. När britter tog över kontrollen av
Punjab beviljades endast en årlig pension till familjen
57
.

Ahmad tillhörde alltjämt en välbärgad familj och han fick en god traditionell uppfostran och lärde sig
logik, grunderna av Koran samt olika språk som arabiska, persiska och modersmålet urdu. Den primära
utbildning fick han i sin födelsestad Qadian samt i grannstaden Batala som var beläget ungefär femton
kilometer bort från Qadian. Hans far önskade att han skulle studera juridik så att han kunde vara juridisk
representant för familjen i tvisten för att återfå den förlorade förmögenhet. Därför hans far skaffade
honom jobb som kontorist i tingsrätten i staden Sialkot som var 250 km bort från Qadian. Ahmad
arbetade där under åren 1864 till 1868 men han trivdes inte med sitt jobb och sina arbetskamrater som
han ansåg vara ofromma, arroganta och morallösa. Ahmads far blev besviken på sin son som var en
tystlåten ung man med starkt intresse för bön och Koranläsning. Enligt ett vittne hade Ahmad en kopia
av Koran som han hade markerat och läst minst tio tusen gånger. Ahmads hälsa var också problematiskt
och han var drabbad av huvudvärk och diabetes. Ahmad var sjutton år när han gifte sig med kusinen
Hurmat Bibi och fick två söner. Detta äktenskap var inte så framgångsrik och slutade först med
separation och sedan skilsmässa. Året 1884 gifte Ahmad den andra gången och fick fyra söner och två
döttrar
58
.

Ahmad hade inget intresse för det världsliga men han tog ett arbete i tingsrätten för att lyda sin far som
dog 1876 och Ahmads längtan att ägna sig åt religion intensifierades. Ofta var han isolerad i sin egen
kammare och hans familj uppfattade honom som en opraktisk och inåtvänd människa
59
. Ahmads äldre
bror hade tagit över som familjens överhuvud och familjen hade inget intresse för Ahmads materiella
behov och därför han blev ofta negligerad. Han minns den tid och beskriver den i en poetisk

56
Beskow, P. (1981). Sid. 11.
57
Friedmann, Y. (2003). Sid. 2.
58
Valentine R. (2008). Sid. 41 – 42.
59
Friedmann, Y (2003). Sid. 4.
24

framställning på arabiska, ” There was a time when my usual fare consisted of the remains from the
tables of others”
60
. Han levde i dessa usla förhållanden under en period av sju år men hans materiella
behov var minimala och han kunde ägna sig åt religiöst arbete och skrev sin första bok, Braheen-e-
Ahmadiyya. Han saknade medel för publicering av boken men några förmögna muslimer hjälpte honom
med kostnaden. Syftet med boken enligt honom själv var följande: “Let it be clear to all seekers after
truth that the reason why this book has been compiled is so that the proofs of the truth of Islam, of the
excellence of the Holy Qur´an and of the prophethood of the Holy Prophet are made known with
greatest clarity”
61
. Boken blev mottagen med glädje av muslimsk lärda och en känd Sufi Ahmad från
Ldhiana skrev följande, “This book convinces the disbelievers, activates the indifferent, warns the
neglectful, perfects the understanding of believers, strengthens the roots of Islamic doctrines and wipes
out the doubts that are expressed by the opponents of Islam”
62
.

Yohanan Friedmann summerar Ahmads litterära livsgärningar i följande ord:
Ghulam Ahmad´s polemics with other religious groups was only part of his work. He also devoted
his time to an amazingly prolific literary activity. A recent bibliography of his works lists eighty-eight
books in Urdu, Arabic and Persian. Many of these run into hundreds of pages. This literary output
deals with a wide range of subjects, from the most intricate issues of Islamic theology and mysticism
to rather trivial remarks about various contemporary personalities whose thought or activities had
any bearing on Ghulam Ahmad´s own religious mission. Ghulam Ahmad´s extensive knowledge of
Islamic tradition and theology, his ability to integrate them into his own thought and to infuse them
with new meanings - all this makes the investigation of the Ahmadi corpus a rather demanding
proposition, requiring full acquaintance with medieval Islamic lore. One may also venture to say that
sheer size of the corpus transforms the Ahmadiyya into the best documented religious movement in
modern Islam
63
.

Kungörelsen om titeln al-Mahdi och Messias
Ahmads liv förändrades totalt efter publicering av hans första bok och han började delta i öppna
debatter med kristna missionärer och Arya Samaj, som var en aktiv rörelse inom hindureligion. Sådana
debatter var fulla av kontroverser och Ahmad hamnade i rampljuset. I slutet av året 1888 publicerade
han en tillkännagivande (ishtihar) och skrev att Gud hade uppenbarat för honom på arabiska i följande
ord, ”If you made up your mind, trust Allah. Make the ark under your eyes and as we reveal. Those who
pledge allegiance to you really pledge allegiance to Allah. Allah´s hand is over their hands”. I detta
tillkännagivande tillkallade han alla sökare av sanning att binda ett trohetslöfte med honom. En
initieringsceremoni ordnades i mars 1889 i staden Ludhiana och den första som tog ett trohetslöfte var

60
Adamson I. Sid.74.
61
Adamson I. Sid.77.
62
Adamson I. Sid.79.
63
Friedmann, Y. (2003). Sid. 10 - 11.
25

läkaren Nur al-Din som blev den första efterträdaren av Ahmad efter hans bortgång
64
. I en annons som
publicerades den 12 januari 1889 hade Ahmad redan tillkännagivit 10 villkor för inträde i det nya
samfundet (Se bilaga 1).

Religiöst anspråk och trosuppfattning
Samfundet som grundades av Ahmad firade hundra års jubileum 1989. Då leddes samfundet av den
fjärde efterträdare efter Ahmad och sonsonen Mirza Tahir Ahmad som publicerade ett
jubileumsbudskap som översattes till olika språk och delades i stora delar av världen. Jag citerar ett
utdrag ur det budskapet för att den visar i klara ordalag Ahmads religiöst anspråk i följande ord:
Anhängare till alla de stora religionerna (judar, kristna, muslimer, hinduer, buddhister, zoroastrier,
Konfucius efterföljare) väntade otåligt på att en utlovad reformator skulle komma i enlighet med
olika förutsägelser i sina heliga skrifter. Judarna trodde att Messias skulle återuppliva judendomen, de
kristna hävdade att Jesu andra ankomst skulle föra himlens kungarike nära, muslimerna trodde att
Messias och Mahdi, med gemensamma krafter, skulle åstadkomma islams slutgiltiga pånyttfödelse,
hinduerna väntade på att Gud själv skulle komma i Krishnas gestalt, och buddhisterna väntade
hoppfullt på Budhas reinkarnation. Hur skulle Gud kunna sända olika sändebud samtidigt – och låta
var och en åkalla Gud på sitt eget sätt, och kalla mänskligheten till olika vägar och ideologier, som
står i konflikt med varandra? Så löd den komplicerade fråga som ställdes av Mirza Ghulam Ahmad
av Qadian. Det uppenbarades för honom att alla profetior beträffande ankomsten av olika
reformatorer verkligen var sanna. De innebar emellertid att endast en enda reformator skulle komma,
och att han i sin person skulle kombinera alla de stora världsomfattande reformatorernas egenskaper,
särdrag och andliga kraft, vilkas återkomst hade utlovats. Han skulle vara Guds förkämpe, iklädd de
olika profeternas mantlar. Mirza Ghulam Ahmad förkunnade också att den religion, som av Gud
Allsmäktige utvalts som den universella och slutgiltiga bekräftelsen av Hans enhet och att Han är En,
är islam
65
.

Ahmad proklamerade att vara ett gudomligt sändebud till alla stora världsreligioner. Han gjorde anspråk
på att vara mujaddid, en förnyare av islam och muhaddas, en som är mottagare av gudomlig uppenbarelse.
Den specifika uppenbarelse där Gud kallar honom för muhaddas publicerades första gången i hans bok
Braheen-e-Ahmadiyya där Gud säger till honom, ”You are the muhaddas of God, there is a faruqi
substance in you” (sid 110). Denna uppenbarelse fastställer Ahmads andliga status och jämställer honom
med den andre efterträdaren av profeten Muhammad, Umar bin al-Khattab. Dessutom gjorde han
anspråk på att vara Messias, Mahdi (den rättvägledde) och Profet
66
.

Ahmad kungjorde även för att vara Messias och han talade också ofta som Jesus brukade göra i Nya
Testamentet (Joh. 14.6), ” Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom
mig”. I sin bok ”Masih Hindustan Mein” skriver Ahmad analogt med Jesus, ”Jag är det enda ljuset i
denna mörka tid”. I en annan bok ”Fatah Islam” skriver han på sidan 34, ”Jag bär på en lykta som

64
Friedmann, Y. (2003). Sid. 5.
65
Aktiv islam (1989). Jubileums utgåva 1889 – 1989. Sid. 15.
66
Friedmann, Y. (2003). Del 3.
26

kommer att lysa upp alla dem som kommer nära mig, men den som hyser misstänksamhet och tvivel och
flyr sin väg kommer att förvisas till mörkret. Jag är denna tidens ointagliga fästning, och alla som
kommer i mitt hägn, kommer att bli beskyddade mot tjuvar, rövare och vildmarkens bestar”
67
.

Uppfattning om Jihad, det heliga kriget
Ahmad kungjorde att med hans ankomst som Messias blev det otillåtet att lyfta svärd i religionens namn
och att det tyngsta vapen mot islams fiender numera var pennan. De muslimska lärda anklagade honom
för att vara en förrädare inplantad av britter för att hindra muslimer från att föra en beväpnad kamp mot
engelsk kolonialism. Ahmad skrev tydligt om sin uppfattning om jihad och proklamerade jihad med
vapen som ogiltig i sin bok
68
”Government Angrezi aur Jihad”, s. 17-18, i följande ord:
I have brought you a commandment, which is that Jehad with the sword has been ended but the
Jehad of the purification of your spirits must continue to be waged. I say this not on my own but in
order to proclaim the design of God. Reflect on the hadees of Bukhari wherein it is stated that the
Promised Messiah would put an end to fighting for the faith. Accordingly I command those who
have joined my ranks that they should discard all such notions. They should purify their hearts and
foster their mercy and should have sympathy for the afflicted. They should spread peace on the earth,
for this would cause their faith to spread.

Ahmad anklagade de muslimska lärda, maulvis, för att sprida oro bland enkla muslimer och för att
förvandla dem till vildar genom att sprida en förvrängd islamisk uppfattning om jihad. Han skrev
vidare:
The doctrine of Jehad as understood and propagated by the Muslim divines of this age who are
called maulvis is utterly incorrect. It can lead to nothing except that by their forceful preaching they
would convert common people into wild beasts and would deprive them of all the good qualities of
human beings; and so it has happened. I know for certain that the burden of the sins of those people
who commit murders through ignorance on account of such preaching's, and who are unaware of
the reason why Islam had to fight battles in its early stages, lies on the necks of these maulvis who go
on propagating secretly these dangerous doctrines which result in such grievous loss of life."


Respons av Ulema
Huvudfåran av de muslimska lärda i Indien förkastade Ahmads anspråk på Messias, Mahdi och
profetskap och kungjorde fatwa emot honom och förklarade honom som kafir, en förnekare av sanning.
Ahmad blev ibland väldigt frustrerad av de lärdas förföljelse och han skrev i sin bok, ”Oh God! Am I
not from thee? Curse and denial now have become excessive. Judge between us and our people with
justice for thou art the best of those who judge”. På ett annat ställe ropade han förtvivlat till Gud och

67
Aktiv islam (1989). Jubileums utgåva 1889 – 1989. Sid. 5.
68
Ahmad, M. G. Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/jihad/docofjihad.html

27

skrev, “ Oh God! Please send thy succor for me from the heaven and help thy servant in the time of
diversity”
69
.

Andra samtida muslimska lärda klandrade Mirza Ghulam Ahmad för att vara en bedragare, melankolisk
och hypokondriker som hade hittat på sina gudomliga uppenbarelser. Simon Ross Valentine summerar
de muslimska lärdas respons på Ahmads anspråk på profetskap i följande ord;
The majority of mainstream Muslims reject Mirza Ghulam Ahmad as a hypochondriac who was
subject to fits of melancholia, a self-deluded person professing communication with God, an
imposter who fabricated revelations from high. Seeing Ahmad as a liar who undertook the
manipulation of Quran and the hadith for his own ends, the ulema, the Islamic scholars in India at
the time, pronounced the fatwa of Kufr (declaration of heresy) against him. This fatwa has not been
revoked
70
.

Politiska, sociala, och religiösa faktorer
Muslimska Moghulriket i Indien grundades av Zahir al-Din Babur som var en uzbek som först erövrade
Qandahar i Afghanistan och sedan efter en inbjudan av guvernören av Lahore erövrade Delhi efter det
berömda Panipat kriget med Ibrahim Lodhi året 1526. Snart blev Agra istället av Kabul hans huvudstad
71
.
Under Moghuldynastin, blev det persiska språket ett offentligt språk i stora delar av Indien och latinska,
arbiska och sanskrit texter översattes till persiska av mogul härskare Akbar. Under hans tid blev
kunskaper i persiska språket en statussymbol
72
. Senare en moghul härskare Aurangzeb inledde ett krig
mot Maratha ledaren Shivaji Bhonsle och kallade den för jihad, alltså det heliga kriget. Samtidigt
kämpade han en inre jihad mot olika inriktningar inom islam för att strömlinjeforma sharia lagen tills året
1664 då han introducerade sin egen uppfattning av lagen qanun grundad på sharia lagen
73
. Aurangzeb
avled år 1707 och moghulriket sönderdelades i små furstendömen beroende på den ökade betydelsen av
marknadsekonomi. Det fanns ingen riktig stat längre och skatterna stannade hos feodala herrar som
stärktes enormt och vissa av dem förvandlades till krigsherrar. Vid året 1799 en sikhledare Ranjit Singh
hade upprättat egen stat med staden Lahore som huvudstad framtill den dagen då brittiska kolonialväldet
hade tagit över även Punjabregion. East India Company som inrättades år 1600 hade snabbt etablerat sig
i Indien som en betydande politiskt makt. Moghul armé fick en förnedrande förlust vid Plassey kriget år
1757 mot den engelska armén och år 1818 hade engelsmän tagit makten över hela Indien
74
.


69
Valentine, R. (2008). Sid. 51.
70
Valentine, R. (2008). Sid. 39.
71
Malik, J. (2008). Sid. 159.
72
Malik, J. (2008). Sid. 169.
73
Malik, J. (2008). ss. 193-197.
74
Malik, J. (2008). Sid. 215.
28

Mirza Ghulam Ahmad föddes året 1835 under en period i historia då muslimerna var enormt pressade
av sikhstyre i Punjab som diskriminerade den muslimska befolkningen och hindrade de från att utöva sin
religion. Islam som religion var hotad från ena sidan av militanta hinduiska riktningar som Arja Samaj
och från andra sidan kristna missionärer. Året 1834 etablerades huvudkvarter av American Presbyterian
Mission i Ludhiana nära Qadian. Kristna missionärer använde ganska flitigt den nya tryckningstekniken
och delade ut väldigt många broschyrer översatta i olika lokala språk. Den här nya organisationsformen
hjälpte kristna missioner att sprida sitt religiösa budskap i hela Punjab
75
. En kristen missionär Doktor
Henry Beroz i en av sina föreläsningar skildrade kristendomens ambitioner om islam och muslimer i
följande ord:
Nu vill jag berätta om kristendomens evinnerliga framåtskridande i muslimska länder. På grund av
dessa framsteg korsets ljussken på ena sidan uppenbarar över Libanon och på andra sidan över
persiska bergstoppar samt indiska oceanens vatten blänker och glänser av dess ljussken. Allt detta
tyder på den annalkande revolutionen då Kairo, Damaskus och Tehran blir befolkade av tjänarna av
Gud Jesus tills korsets ljussken spridas vidare genomträngande Arabiska Saharas tystnad och söker
inträde i Mecka och i synnerhet Kaaba, tillsammans med Gud Jesus lärjungar. Till slut sanningen blir
tillkännagivet där att det eviga livet är att lära känna dig den sanne, ende Gud och Jesus Kristus som
du har utsänt
76
.

Hinduisk rörelse Arja Samaj använde också den nya trycktekniken och utdelade foldrar och predikade
aktivt mot islamiska grundläran. Enligt muslimsk tro hade Jesus tagits levande till himlen av Gud och
kristna använde denna doktrin som ett argument och resonerade att Jesus måste vara av andlig högre
rang än Muhammad då Jesus sitter vid Guds högra hand medan Muhammad är begravd i jorden. Kristna
missionärer härledde därför att Jesus var älskad av Gud i större grad än Muhammad och därför tog Gud
Jesus till sig själv. Genom likadana knep lyckades kristna missionärer att konvertera många muslimer till
kristendomen. Ahmad upplevde den hotfulla situation mot islam som störande och han bemötte kristnas
starka argumenten i sin bok ”Jesus i Indien” och hävdade att Jesus inte dog på korset utan överlevde och
flyttade till Kashmir i Indien där han dog en naturlig död och begravdes som en vanlig människa
77
. Mirza
Ghulam Ahmad skrev i boken att Jesu grav var beläget i en stadsdel med namnet Khanjar i Kashmir där
hans namn är känd som Yuz-Asaf. Han riktade sig till både muslimer och kristna och hävdade att Jesus
fortsätter att leva då han har kommit som Messias i Jesu makt och anda och att han var Mahdi för
muslimer. Han gjorde även anspråk på titeln Avatar för hinduer och kungjorde att hans budskap var
riktad till hela mänskligheten samt världens alla religioner
78
.


75
Valentine, R. (2008). Sid. 39.
76
Ahmad, M. T. Swaneh Fazle Umar.
77
Valentine, R. (2008). Sid. 45.
78
Goldziher, I. Sid. 264.
29

I överensstämmelse med vissa tolkningar av traditioner enligt islamisk tideräkning var tiden mogen för
ankomst av den eskatologiske räddaren som skulle vara Messias och Mahdi och som skulle klara av den
svåra uppgiften att försvara islam i den hårt trängda situationen. Enligt en tolkning av islamiska läran
Mahdi var förväntad i sista delen av nittonhundra talet. Därför Ahmads första bok Braheen-e-
Ahmadiyya välkomnades av muslimer med stor glädje och entusiasm. En författare som skrev Ahmads
biografi kommenterade i följande ord, ”In this work the truth of the teachings of Islam was established
by forceful argument, and the objections against Islam by Arya Samaj, Barhamo Samaj and Christians
were thoroughly dealt with and their basically wrong principles were powerfully refuted”. Senare när
Ahmad gjorde anspråk på att vara den förväntade Mahdi och Messias upprördes många muslimer
79
.

Fortgång av Mahdimission
Ahmad skrev många böcker och deltog i många debatter för att försvara islam. Året 1906 grundade han
Sadr Anjuman-e-Ahmadiyya, en central Ahmadiyya organisation som skulle fungera som verkställande
organ tills det var dags att välja Ahmads efterträdare. Ahmad dog april 1908 och begravdes i sin
födelsestad Qadian. Ahmads favoritkamrat och läkaren Noor-ud-Din valdes till hans första efterträdare
som Khalifatul Masih Awwal, och dog efter sex år i 1914. Ahmads tjugofemårige sonen Mirza Bashiru-ud-
Din Mahmood Ahmad valdes som andra Khalifa och han deklarerades senare som Musleh Ma´ud, den
förväntade reformator. En grupp av ahmadier vägrade att erkänna honom som sitt andliga överhuvud
och bildade en egen organisation som blev känd som Lahori Ahmadiyya. Året 1965 valdes sonson av
Ahmad som tredje Khalifa med namnet Mirza Nasir Ahmad som dog 1965 och då valdes hans bror
Mirza Tahir Ahmad som den fjärde Khalifa
80
. Han dog år 2003 och då valdes den nuvarande femte
khalifa, Mirza Masroor Ahmad som är sonsons son av Mirza Ghulam Ahmad.

Ahmadiyya-rörelse har varit utsatt för förföljelse från den tid rörelsen grundades. Året var 1974 då
Ahmadiyya-inriktning, efter ortodoxa muslimernas påtryckningar, förklarades som en icke muslimsk
rörelse av det pakistanska parlamentet enligt paragraf 20 av den pakistanska grundlagen. Samtidigt
intensifierades förföljelse av Ahmadiyya medlemmar i Pakistan och i andra muslimska länder. En
islamisk internationell organisation, rabitat-al-alam-al-islami, uppmanade andra muslimska stater att
deklarera Ahmadiyya som en icke islamisk organisation. Tio år senare året 1984 militär diktatur Zial ul
Haq stiftades nya lagar mot rörelsen som gjorde det straffbart för Ahmadiyya medlemmar att använda
muslimska termer i tal och skrift. Paragrafer i den nya lagen tvingade det andliga överhuvudet av

79
Valentine, R. (2008). Sid. 47.
80
Valentine, R. (2008). Sid. 52.
30

Ahmadiyya och många anda anhängare att lämna landet
81
. Denna påtvingade exil gav denna
missionsrörelse ökad popularitet utanför Sydasien. Ahmadiyya utvecklades snart till en internationell
mest ryktbara rörelsen av 2000-talet med omfattande publiceringsprogram i olika språk och som syftade
till att konvertera icke muslimer till islam
82
. Förra året den 28 maj 2010 attackerades två Ahmadiyya
moskéer i Pakistan av islamiska extremister som dödade 94 Ahmadiyya medlemmar och skadade mer än
hundra personer. Tehrik-e-Talibaan i Pakistan tog på sig ansvaret för massaker
83
.

Året var 1889 när Ahmad tog emot fösta trohetslöfte och han kungjord att Gud hade uppenbarat för
honom, ”Jag skall sprida ditt budskap till världen alla hörn”. Sedan dess har rörelsen haft stora
framgångar, har spridits i hela världen och genom den Koranen har översatts till många olika språk.
Inledningsvis fanns det 40 medlemmar som har vuxit till en skara av drygt 12 miljoner
84
. Även
författarna Friedman och Malik m.fl. bekräftar att Ahmadiyya rörelsen har varit en framgångsrik
organisation.

Likheter och skillnader mellan två Mahdi gestalter

Likheter
Enligt min uppfattning båda Mahdi gestalter tillhörde adlade muslimska familjer. Båda visade sig i en tid
som tolkades överensstämma med tidigare profetior av profeten Muhammad och den rådande Mahdi
doktrinen hos muslimer om en förväntade frälsaren som skulle etablera rättvisa och återupprätta islams
enighet och hans manifestation skulle bli ett kännetecken för den eskatologiska tilldragelsen som skulle
föregå domedagen. Denna förväntade frälsaren skulle komma till världen under slutet av nittonhundra
talet enligt profetior. Båda påstod att de hade träffat profet Muhammad i en vision som gav de uppdrag
att reformera världen. Båda hade tagits emot trohetslöfte från sina anhängare. Båda visade sig i en tid då
deras respektive områden var koloniserade av Britter. Båda hävdade att den viktigaste uppgiften som de
hade var att kämpa mot de icke troende, särskilt de kristna krafterna. Båda hävdade att de hade mottagit
gudomliga uppenbarelser och båda agerade med en gudomlig skänkt auktoritet i religiösa frågor. Båda
påstod att deras budskap skulle spridas till hela världen. Båda blev representerade av en efterträdare som
kallades för Khalifa, efter deras bortgång.


81
Friedmann, Y (2003). Sid. 44-46.
82
Malik, J. (2008). Sid. 360.
83
Human Rights Watch. Pakistan: Massacre of Minority Ahmadis.
84
Adamson, I. Introduction.

31

Skillnader
Enligt vad jag har kommit fram till är att sudanesiske Mahdi Muhammad Ahmad ledde en nationalistisk,
politisk rörelse vars huvuduppgift var att föra en beväpnad kamp mot kolonialmakter som hade
ockuperat Sudan. Han gjorde ändringar i grundsatser av islam t ex han gav order att bränna alla gamla
religiösa böcker innehållande lagar och teologi för att han tyckte att de framhävde stamsystem och
motarbetade religiös enighet. Dessa ändringar i islams grundsatser gynnade hans politiska syften men
han påstod att profeten Muhammad själv hade förärat honom befogenheten att göra dessa förändringar.
Han gjorde även ett tillägg i trosbekännelsen shahada med tillkännagivandet, ”och Muhammad Ahmad är
Mahdi av Gud och representant av Hans profet”. Han gjorde ändring i de fem pelarna av islam där jihad
fick ta plats av vallfarten till Mecka (Hajj) som en religiös plikt för varje trogen muslim. Doktrinen om
heliga kriget inom islam var viktig för honom för att det främjade hans politiska syften att befria Sudan
från kolonialmakter. Den fjärde pelaren allmosor (Zakat) förvandlades till skatt som betalas till Mahdi-
staten istället och som förstärkte hans ekonomiska makt. Mahdi rättfärdigade dessa förändringar genom
att hänvisa till Gud som i en vision förmedlade honom dessa budskap till honom. Muhammad Ahmad
endast gjorde anspråk på Mahdi titeln till skillnad från Ghulam Ahmad som gjorde anspråk på flera titlar
utöver Mahdi titeln.

Mirza Ghulam Ahmad enligt min uppfattning hävdade däremot att alla lagar av Sharia som framgår av
Koranen och Sunna gäller även idag och hans uppgift var att återupprätta den sanna läran av islam som
den framfördes av profeten Muhammad och som hade blivit bortglömd av muslimer. Till skillnad från
sudanesisk Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad gjorde anspråk på att representera alla stora religioner av
världen inklusive muslimer, kristna, judar och hinduer. Han gjorde anspråk på att vara den utlovade
Messias, en mujaddid och en Mahdi. Han proklamerade att jihad som beväpnad kamp i religionens namn
var haraam och otillåtet. Han hävdade att hans främsta uppgift var att krossa kristendomen, inte genom
att resa svärdet utan genom att lyfta pennan med stöd och styrka av argumenten. Till skillnad från
sudanesiske Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad hade inga politiska anspråk eller ambitioner. Istället av att
motverka och kämpa emot tackade han den brittiska kolonialmakten för att de hade skapat fred och
harmoni i Indien som möjliggjorde spridning av hans fredliga religiösa budskap.

Troliga orsaker till skillnader mellan två Mahdi gestalter
Min uppfattning av resonemanget ovan blir att Sudanesisk Mahdi Muhammad Ahmad var en karismatisk
ledare som hade förmågan att blåsa in en unik uppoffringsanda i sina efterföljare. Hans anspråk på
Mahdi titeln skänkte honom en total religiös auktoritet som hjälpte honom frigöra sig från samtida
prästerskapets doktriner. Han valde sin egen väg då han påstod att han var direkt vägledd av Gud. Han
32

tog sig friheten att tolka islams lära på ett sätt som gynnade hans egna politiska syften på ett optimalt vis.
Han utnyttjade denna enorma religiösa makt för att uppfylla sina politiska ambitioner. Han utmanade
öppet det rådande etablissemanget och kungjorde att hans främsta uppdrag var att befria Sudan från
kolonialmakter. Han var en duktig militärstrateg. Han observerade sina fiender och lärde från sina
misstag som ledde till att han kunde vinna viktiga militära seger över den brittiska imperialismen. Under
hans fyra år på Mahdi tronen vann har viktiga triumfer över sina fiender och man kan bara spekulera om
hans vidare framgångar som fick en plötslig slut vid hans bortgång i juni året 1885. Det fanns ingen
annan lika karismatisk ledare som kunde ersätta honom och hans organisation reducerades till ett litet
politisk parti som fick mer eller mindre stöd av folket under historiens olika perioder. Alltså två viktiga
faktorer var avgörande för hans mahdimissionens misslyckande. Det ena var att han utmanade
kolonialmakter och inledde ett beväpnat heligt krig och den andra var att han dog ganska plötsligt precis
i inledningsskede av den kamp som han hade påbörjat.

Som det framgår av litteraturen tycker jag att indiska Mahdi Mirza Ghulam Ahmad visade sin tacksamhet
för den brittiska kolonialmakten för den hade skapat en fredlig atmosfär i Indien som möjliggjorde för
alla troende att utöva sin religion och i synnerhet hjälpte honom så att han kunde sprida sitt religiösa
budskap både i tal och i skrift. Han bannlyste generellt beväpnad kamp i religionens namn och han
tydliggjorde att varje slags uppror mot den brittiska kolonialmakten väcker Guds vrede. Han och hans
följeslagare levde som laglydiga medborgare under nitton långa år efter Mirza Ghulam Ahmads anspråk
på Mahdi titeln som gav de andrum för att sprida sitt religiösa budskap och värva nya anhängare. Mirza
Ghulam Ahmad fick gott om tid att upprätta sitt samfund på stabila grunder och hans mission fortsatte i
hans spår även efter hans bortgång. Laglydigheten hos Mirza Ghulam Ahmads anhängare har blivit ett
kännemärke även idag som möjliggör för samfundet att samarbeta med makthavare i sina respektive
länder. Trots sin fredliga existensfilosofi är samfundet förföljd i flera muslimska länder men ändå aldrig
tar lagen i egna händer. Enligt min uppfattning två viktiga faktorer som var bidragande till samfundets
relativa framgång är att samfundet har aldrig haft något politiskt anspråk och medlemmarna är alltid
laglydiga. Mirza Ghulam Ahmad var alltid lydig till kolonialmakten och han levde många år som gav
honom möjlighet att förstärka sitt samfunds grund.

Sammanfattning av resultat
Resultat visar att sudanesisk Mahdi Muhammad Ahmad var en politisk ledare i en tid då Sudan styrdes av
en kolonialmakt. som använde religionen för att vinna egna politiska syften för att befria sitt födelseland
Sudan från kolonialmakterna. Hans samtida lärda, ulema kritiserade hårt hans anspråk som al-Mahdi för
att innehållet i hadither inte bekräftade honom som förväntade Mahdi. Han hävdade sin ensamrätt till
33

tolkning av religion och Sharia lagar och ändrade även i de grundpelarna av islam genom att kungöra att
jihad med svärd var viktigare än vallfarten till Mecka och att Profeten själv hade anförtrott honom att
leda ett heligt krig mot de icke-troende. Han hade stora ambitioner som aldrig blev infriade då han
plötsligt avled fyra år efter hans anspråk på Mahdi titeln i juni 1885. Idag hans anhängare har bildat ett
politiskt parti i Sudan som är en liten del av den sudanesiska politiska arenan. Indiska Mahdi Mirza
Ghulam Ahmad gjorde även anspråk på att vara Mujaddid, Muhaddas, Messias och Profet i en tid av
politisk och social lugn fast islam som religion var hårt trängd av kristna och hindu missionärer. Han
hade inga politiska ambitioner över huvudtaget och var helt och fullt lojal mot den brittiska
kolonialmakten. Hans uppdrag var att krossa korset och framvisa islams överlägsenhet över
kristendomen med mäktiga och överväldigande argument. Han kungjorde att Jesus var en profet och
människa och inte Guds son och att han klarade sig levande från korsfästning och dog en naturlig död
många år senare. Han förbjöd heliga krig i religionens namn. Många samtida muslimska lärda klandrade
honom för att vara en bedragare, melankolisk och hypokondriker som hade påhittat sina gudomliga
uppenbarelser. Han dog 1908, nitton år efter sitt anspråk på Mahdi titeln och det samfundet han
grundade finns idag etablerat i mer än hundra länder runt om i världen. Likheter mellan dessa Mahdi
gestalter var att båda tillhörde adlade muslimska familjer och båda visade sig i en tid som tolkades
överensstämmande med tidigare profetior av profeten Muhammad. Båda visade sig i en tid då deras
respektive områden var koloniserade av engelsmän. Båda hävdade att den viktigaste uppgiften som de
hade var att kämpa mot de icke troende, särskilt de kristna krafter. Båda hävdade att de hade mottagit
gudomliga uppenbarelser och båda agerade med en gudomlig skänkt auktoritet i religiösa frågor.
Skillnader var att sudanesisk Mahdi ledde en nationalistisk, politisk rörelse vars huvuduppgift var att föra
en beväpnad kamp mot kolonialmakter som hade ockuperat Sudan medan indisk Mahdi var lojal till
styrande kolonialmakten. Sudanesisk Mahdi gjorde ändringar i grundsatser av islams lära medan indisk
Mahdi hävdade att alla lagar av Sharia som framgår av Koranen och Sunna gäller även idag. Sudanesisk
Mahdi proklamerade att beväpnad jihad var viktigare än vallfarten till Mecka medan indisk Mahdi
kungjorde att krig i religionens namn var total förbjudet.

34

Diskussion och slutsatser
Enligt den islamiska eskatologin, Mahdi är den förväntade frälsaren som kommer från profetens hus och
hans uppgift blir att etablera rättvisa och återupprätta islams enighet. Hans manifestation blir ett
kännetecken för Stunden alltså den eskatologiska tilldragelsen som föregår domedagen. Denna doktrin
har sin grundsats i profetens traditioner för att Mahdi inte nämns i Koranen. Den islamiska eskatologin
inkluderar även en falsk Messias, den enögde hedningen ad-Dajjal som kommer att visa sig strax efter
Mahdi framträdandet som skulle utföra vissa uppdrag på jorden inkluderande krossa korset och döda
svin. Hadith traditioner som handlar om den kommande frälsaren är mångfacetterade och tolkningarna
av traditionerna varierar och många läser in dem i sin egen situation och tillämpar dem på en viss person.
Därför så många Mahdigestalter dykt upp inom islam och muslimer som har gjort anspråk på denna titel
har vuxit som svampar ur jorden.

Sudanesisk Mahdi Muhammad Ahmad gjorde anspråk på Mahdi titeln i en tid då Sudan genomgick en
turbulent period från politiska, religiösa och sociala aspekter. Enligt den islamiska eskatologin tidpunkten
var rätt vald för att enligt traditionerna den förväntade frälsaren skulle visa sig under den andra hälften
av 1900-talet. Hans ambitioner var i huvudsak politiska än religiösa som var stick i stäv med uppdraget
av den förväntade frälsaren. Muhammad Ahmad presenterade sig inför folket i egenskap av profetens
efterträdare och som Khalifat-ur-Rasool-Allah men han inte citerade de traditionella och välkända hadither
samt texter från Koranen för att stödja sitt anspråk. Hans samtida lärda, ulema kritiserade hårt hans
anspråk som al-Mahdi och förlöjligade honom för att innehållet i hadither inte bekräftade honom som
förväntade Mahdi. Han förnekade dock de lärdas kompetens att fastställa kriteriet för Mahdiskap och
han vägrade bemöta motståndarnas argument. Han hävdade sin ensamrätt till tolkning av religion och
Sharia lagar och ändrade även i de grundpelarna av islam genom att kungöra att en väpnad kamp mot
hedningar var viktigare än vallfarten till Mecka och att Profeten själv hade anförtrott honom att leda
jihad mot de icke-troende.

Muhammad Ahmad hade många ambitioner bland andra han skulle uträtta bön i Egypten, Damaskus,
Konstantinopel och Mecka och att efter ha segrat över Mecka hela världen skulle inträda in i en Mahdi-
period av fullkomlig rättvisa och harmoni då vargar skulle leka med får och barn skulle leka med
skorpioner. Men inga av hans löften blev infriade då han plötsligt avled fyra år efter hans anspråk på
Mahdi titeln i juni månad året 1885. Ytterligare fyra år efter bortgång av sudanesisk Mahdi framträdde
Mirza Ghulam Ahmad i staden Qadian i Indien i en tid av politisk och social lugn men islam som
religion var hårt trängd av kristna och hindu missionärer. Han hade ett persiskt ursprung och
proklamerade att vara ett gudomligt sändebud till alla stora världsreligioner. Han gjorde anspråk på att
35

vara Mujaddid, Muhaddas, Messias, Mahdi och profet. Han hävdade vara en manifestation av frälsaren
som beskrivs i hadith traditioner. Vidare skriver Mirza Ghulam Ahmad att hadith traditioner om
utlovade Mahdi och Messias är i själva verket metaforiska för att då blir saken tydligare. Uppdraget att
krossa korset innebär att den kommande frälsaren skull framvisa islams överlägsenhet över
kristendomen med mäktiga och överväldigande argument. Han skulle visa fram svagheter i kristna läran
som skulle i praktik innebära att krossa grundbultar av kristendomen. Svin uppfattas som ett orent djur
enligt islam och här står den för kulturella oanständigheter av västvärlden
85
:

Jag tycker att Mirza Ghulam Ahmad i motsats till sudanesisk Mahdi hävdar sig vara en manifestation av
alla tidigare traditioner beskrivande den förväntade Mahdi och Messias. Han kungjorde att Jesus var en
profet och människa och inte Guds son. Jesus klarade sig levande från korsfästnings plågor och dog en
naturlig död många år senare. Den nya doktrinen skulle fungera som ett krossande slag mot kristna
trosuppfattningsgrund enligt Ghulam Ahmad.

Slutsatser
Jag anser att jag har lyckats besvara studiens frågeställningar baserad på den valda litteraturen. Min
slutsats blir att sudanesisk Mahdi Muhammad Ahmad var en politisk ledare som använde religionen för
att vinna egna politiska syften för att befria sitt födelseland Sudan från kolonialmakterna. Han tog
avstånd från gamla religiösa traditioner och hadither om den förväntade frälsaren. Han introducerade
istället sin egen unika uppfattning om islam och sharia lagar. Han gjorde anspråk på att ha en levande
kommunikation med profeten Muhammad och gav stora löften om sina framtida planer på att hans
andliga ledarskap skulle omfatta hela världen men han dog fyra år efter sitt ansprå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Referenser Adamson Iain. Ahmad, the guided one. A life of the holy founder of the movement to unite all religions. Islam international publications limited. Tilford Surrey. Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/library/books/guidedone/index.htm Ahmad Mirza Ghulam. Braheen-e-Ahmadiyya. Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/library/books Ahmad Mirza Ghulam. Durre Sameen. Urdu diktsamling. Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/library/books Ahmad Mirza Ghulam. Fatah Islam. (Islams seger). Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/library/books Ahmad Mirza Ghulam. Masih Hindustan Mein. (Jesus i Indien). Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/library/books Ahmad, Mirza Ghulam. Some writings about Jehad. Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/jihad/docofjihad.html Ahmad Mirza Tahir. Swaneh Fazle Umar. Vol. I. Sid. 14. Fazle Umar Foundation. Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org Aktiv islam (1989). Jubileums utgåva 1889 – 1989. Islam international publications limited. Bernströms, Mohammed, Knut. (2000). Koranens Budskap. Svensk översättning av Koranen. Tillgänglig på Internet: http://www.koranensbudskap.se/ Beskow, Per. (1981). Jesus i Kashmir: historien om en legend. Proprius, Stockholm. Chapin, Metz H. (red.). (1991). Sudan - A Country Study. Federal Research Division. Library of Congress. Tillgänglig på Internet: http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-13362.html Dekmejian Richard H., Wyszomirski Margaret J. (1972). Charismatic Leadership in Islam: The Mahdi of the Sudan: Comparative Studies in Society and History. Vol. 14, No. 2 pp. 193-214. Forsberg C. & Wengström Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur. Friedmann, Yohanan. (2003). Prophecy Continuous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and Its Medieval Background; Oxford University Press. Gale Encyclopedia of the Mideast & N. Africa: al-ansar. Answers. com. Tillgänglig på Internet: http://www.answers.com/topic/al-ansar Gualtieri Antonio. (2004). The Ahmadis: community, gender, and politics in a Muslim society. McGill-Queen's University Press. Chesham Montréal. Haim Shaked. (1978). The Life of Sudanese Mahdi. New Brunswick. Holt, Peter, Malcolm. (1970). The Mahdist state in the Sudan. 1881-1898: a study of its origins, development and overthrow. Second Edition. Clarendon Press. Oxford. Holt, Peter, Malcolm & M. W. Daly. (2000). A history of the Sudan: from the coming of Islam to the present day. Pearson Education, - 222 sidor. Human Rights Watch. Pakistan: Massacre of Minority Ahmadis. Tillgänglig på Internet: http://www.hrw.org/en/news/2010/05/31/pakistan-massacre-minority- ahmadis?tr=y&auid=6441196 Ignaz Goldziher. (1981). Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Kabbani, Shaykh Muhammad Hisham. (2003). The Approach of Armageddon. An Islamic Perspective. Canada, Supreme Muslim Council of America. Layish Aharon. (1997). “The legal methodology of the Mahdi in the Sudan. 1881-1885: Issues in marriage and divorce”. Sudanic Africa, augusti, ss. 37-66. Levtzion, Nehemia & Pouwels, Randall L. (red.) (1999). The history of Islam in Africa. Ohio Univ. Malik, Jamal (2008). Islam in South Asia: a short history. Brill, Leiden. Mahmoud, Muhammad (1997). ”Sufism and Islamism in the Sudan” i Westerlund, D. och Evers Rosander, E. (red.) African Islam and Islam in Africa: Encounters between Sufis and Islamists. C. Hurst and Co London. ss. 162–192. Muhammad Ibrahim Abu Salim (red.). al Athar al kamila lil Imam al-Mahdi. The entire corpus of Mahdi’s writings.7 vols. Khartoum 1990 – 4). Nationalencyklopedin. Tillgänglig på Internet: http://www.ne.se. Qandeel Sadaqat (2002). Frankfurt am Main: Verlag der Islam. Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/library/books/qandeel/?page=1#top Robinson, David. (2004). Muslim societies in African history. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Sideeque M.A. Veliankode. (1999). Doomsday Portents and Prophecies. Scarborough, Canada. Sid. 277. Svenska bibelsällskapet. Tillgänglig på Internet: http://www.bibeln.se The British Museum. Sudan. Past and Present: From the Islamic Period to the Modern World. Tillgänglig på Internet: http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/africa/sudan_islamic_and_modern/islamic_peri od.aspx The official Website of Ahmadiyya Muslim community. Tillgänglig på Internet: http://www.alislam.org/ Valentine Simon Ross. (2008). Islam and the Ahmadiyya Jama´at. History, belief, practice. Hurst & Company, London. Warburg Gabriel. (2003). Islam, sectarianism, and politics in Sudan since the Mahdiyya. University of Wisconsin Press. Wilferd Madelungs. (1986). Al-Mahdi. The Encyclopaedia of Islam. New edition. Volume V. Sid. 1230-31. WorldLingo. Umma Party Sudan. Tillgänglig på Internet: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/Umma_Party_(Sudan)

Kommentera arbetet: Al-Mahdi. Gestalt och budskap. En litteraturstudie jämförande sudanesisk Mahdi och indisk Mahdi inom Islam.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2013-04-05]   Al-Mahdi. Gestalt och budskap. En litteraturstudie jämförande sudanesisk Mahdi och indisk Mahdi inom Islam.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59202 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×