Olof Palmes betydelse för historien

1 röster
8486 visningar
uppladdat: 2013-03-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1 Michael Larzev, NA12D Olof Palme Historia 1b/Svenska 1 Rosendalsgymnasiet VT 2013 2

Innehåll Inledning 1.1…………………..…………………………………………………………………………….3 Frågeställning 2.1…………………………………………………………………………..……………..3 Källdiskussion 3.1…………………………………………………………………………..……………..4 Källmaterialets relevans 3.2………………………………………………………..………………..4-5 Jämförelse av källor 3.3…………………………………………………………….………………….5 Undersökning 4.1…………………………………………………………………….…………………..6-9 Palme som stadsminister 4.1.1……………………………………………….……………………9-10 Palme i oppositionen 4.1.2………………………………………………………………………….10-11 Palme som kvinna 4.2…………………………………………………………..…………………….11-12 Om Palme inte levt 4.3……………………………………………………….………………………12-13 Historiebruk 4.4………………………………………………………………….………………………13-14 Kritiken mot USA 4.4.1………………………………………………………….…………………….14-15 Slutdiskussion 5.1……………………………………………………………………………………….15 Källförtäckning……………………………………………………………………………………………16-17 3

Inledning 1.1

Året är 1986, en februarikväll. Larmcentralen får ett samtal om en skjuten man vid Sveavägen i centrala Stockholm. Med mannen befinner sig även en medelålders kvinna. Larmet går ut till samtliga polisenheter och ryktet sprider sig snabbt, det visar sig vara stadsminister Olof Palme som är offer för skottet. Olof Palme anses vara en av de mest inflytelserika politikerna som styrt Sverige. Med sin entusiasm för socialistisk politik lyfte han fram Sverige i den då förbryllade världen. Han satte Sveriges politik och framför allt Sverige som land på världsagendan. Förmågan han hade att göra utrikespolitiken till inrikespolitik beundrades av många andra politiker runt om i världen men den framkallade likaså missnöje och hat.

Olikt dagens svenska politiker var Palme oerhört engagerad i internationella frågor. Många tycker att Palmes satsningar i den internationella politiken enbart var för att framställa sig själv som märkvärdig. Men Palmes politiska satsningar på den internationella fronten var händelserika och aktiva. Som exempel kan hans insatser i nedrustningen av kärnvapen nämnas. Av sina opponenter var ord så som renegat vad han ofta blev kallad för. Ett svårdefinierat ord men som syftade till hans borgerliga bakgrund och hans uppbrytande till demokratisk socialist. Palme upptäckte sitt intresse för socialistisk politik under sin genomresa i USA där han bland annat besökte flera slumområden. Han noterade de rådande klassklyftorna och orättvisorna mellan den svarta och vita befolkningen i landet. De insikter han fick under sin vistelse satte senare prägel på de politiska åsikter som han under sin karriär talade för.

Frågeställning 2.1

Jag ska med hjälp av Olof Palme berätta om världskrigens tid. Vad hade Olof Palme för betydelse för sin tid? Vad skulle ha hänt om han inte levt eller om han haft ett annat kön? Hur har Olof Palme tagit hjälp av historien för att nå sina mål?

4 Huvudkällor: Palme dokumentären 1-3 Olofpalme.org Palmecenter.se

Källdiskussion 3.1

Olof Palme är en väldigt kontroversiell person. Antalet pålitliga källor är lika med antalet opålitliga. Han har spelat stor roll i den moderna historien och det har talats väldigt mycket om honom, inte minst i media. Jag har därför granskat källorna noggrant och utifrån mina granskningar bedömt huruvida de är pålitliga eller ej.

Bland mina huvudkällor har jag den dokumentär som släpptes i tre delar strax innan årsskiftet (2012). Dokumentären är mestadels grundad på intervjuer av Palmes söner, (Joakim, Mårten och Mattias) samt Palmes fru (Lisbet). Man har också använt sig utav gamla nyhetssändningar, olika tal som spelats in och urklipp ur debatter, som Olof Palme själv medverkat i. Dokumentären är regisserad av Maud Nycander och Kristina Lindström, båda väldigt insatta i media och utbildade inom dokumentär- och film. 1

Jag har även använt mig utav en hemsida, www.Olofpalme.org. Hemsidan drivs av ARAB (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek) i samarbete med www.Palmecenter.se och Palmes familj. Materialet och informationen kommer från Olof Palmes personliga arkiv 2 .

Mindre omfattande källor så som www.regeringen.se har även förekommit i min undersökning, då jag snabbt behövt få ett konkret svar eller en bekräftelse på något som varit oklart. Mina huvudkällor har varit väldigt omfattande i sin mening. I dokumentären beskrivs Palmes liv detaljerat i kronologisk ordning. Dokumentären fokuserar även på omvärldens förändring och på de politiska förändringsprocesser som sker i allmänhet. Detta för att ge en överblick och en helhetsbild av världens politiskt aktiva delar. På hemsidan www.Olofpalme.org kan man läsa och få en djupare inblick inom olika årtal mellan 1948 och 1970 med Olof Palme som utgångspunkt.

Jag anser att källan är pålitlig och mycket informationsrik och därför har jag använt den för mina ändamål. Publicisten belyser även mycket av sin information och främst citat med fotnoter som hänvisar till källor som man snabbt och enkelt kan kontrollera.

Källmaterialets relevans 3.2

Dokumentären om Olof Palme är som tidigare nämnts baserad på intervjuer av familjemedlemmarna. Den är också delvis baserad på intervjuer av vänner och kollegor. Regissörerna har även haft tillgång till familjen Palmes privata arkiv såsom familjefilmer och bilder, som aldrig tidigare offentliggjorts. Eftersom intervjuerna har sin grund i familjemedlemmarna, kollegorna och vännerna är mestadels av de fakta som framförts om Olof Palme med största sannolikhet tillförlitlig.

Att familjemedlemmarna, kollegorna eller vännerna skulle fantisera ihop påståenden och ge falska fakta om Olof Palme utesluter jag. Flera delar utav dokumentären innefattar också Olof Palme själv, när han håller tal eller debatterar. Dessa delar är svåra eller ytterst omöjliga att förfalska, och därför blir detta ett ytterligare argument till varför denna dokumentär är en tillförlitlig källa. 1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristina_Lindstr%C3%B6m, http://sv.wikipedia.org/wiki/Maud_Nycander 2 http://www.olofpalme.org/info/om-webbplatsen/ 5

Det som däremot får mig att fundera lite kring informationens trovärdighet är påståendena som görs i urklippen som gjorts ur nyhetsinslag, exempelvis om den nationellt kända IB- affären. Media har genom tiderna haft en tendens att överdriva och förvirra, vilket de just gör i detta fall. Regissörerna har inte heller någon vidare politisk utbildning. De bestyrker inte heller alltid sina uttalanden om politiska förändringsprocesser och krigshändelser, med exempelvis citat eller filmklipp ur historien. Som exempel kan påståendet om att USA under juldagarna 1972 skulle ha släppt 20 000 ton bomber över Nordvietnam nämnas. Antalet ton bomber som släpptes är egentligen ganska så irrelevant, det relevanta är egentligen att bombningarna mot Nord Vietnam har varit extensiva och omfattande i sina verkningar.

Men däremot tycker jag att man trots det, i allra flesta fall bör bestyrka påståenden rörande historien med källor, som i dessa fall skulle kunna vara urklipp ur gamla nyhetssändningar som bekräftar antalet ton bomber, eller tal hållna utav inblandade makthavare som haft klar koll på siffrorna. Under skrivandets gång har jag varit därför varit kritisk och vid fallen då jag tvekat på om angiven fakta varit sann har jag kontrollerat det genom att söka efter dem i andra källor. Har de förekommit i ett flertal källor har jag bedömt dem som riktiga.

Jämförelse av källor 3.3

Ytterligare svagheter i dokumentären som källa är att mycket av de fakta som tas upp om Olof Palme har framförts av familjen under intervjuerna med dem. Det är osannolikt att familjemedlemmarna skulle ljuga om hur Olof Palme var som person, men att de målat upp en bättre bild utav honom än vad omgivningen och allmänheten hade är mycket möjligt. Under intervjuerna med Olof Palmes familj riktas ingen kritik mot honom alls.

Regissören väljer ändå att ta upp kritik som riktats mot Olof Palme från andra håll, exempelvis från opinionen och andra politiker, som i sina påståenden menar att han är en besserwisser, arrogant och renegat i sitt beteende. 3

Därför anser jag att en del av de fakta som förekommit i dokumentären kan betraktas mer som åsikter än som fakta. Därmed får man olika intryck av Olof Palme och hur han var som person. Dels det intrycket som Olof Palmes familj ger av Olof, en omtänksam och solidarisk person och dels det intrycket som oppositionspolitikerna ger av honom, renegat och arrogant i sitt beteende. För att få en ytterligare inblick i hur dokumentären kan tolkas har jag läst recensioner om filmen. I vissa fall har jag fått skribentens samtycke. Fördelar med hemsidan som källa är att den är objektiv.

Skribenterna har inte reflekterat över sina egna åsikter. Endast rena fakta har förekommit på hemsidan, till skillnad från dokumentären, där det förekommit en del personliga åsikter. Däremot har hemsidan som källa sina nackdelar i att det krävs omfattande historiska kunskaper för att förstå alla sammanhang som tas upp. Skribenterna förutsätter att man är fullt medveten om tidigare historiska händelser och deras konsekvenser. Därför kan de fakta som finns på hemsidan ibland vara missvisande.

Det som tas upp i dokumentären är emellertid sällan missvisande eftersom man oftast bevisar de påståenden som görs genom att visa gamla nyhetsinslag. 3 Palme dokumentären del 1 av 3 20:10 6

Undersökning 4.1

År 1927 föddes Olof Palme. Hans födsel var tidsmässigt bra placerad. Han föddes under decenniet då det glada 20-talets högkonjunktur nådde sin allra mest omfattande fas. Mellankrigstidens första år präglades av antikrigspolitik eftersom de föregångna åren av krig hade satt djupa spår i invånarna i de involverade länderna. En snabbväxande industri, lansering av nya idéer och uppfinningar, samt en ekonomisk tillväxt utgjorde en stor del av det som kallas för det glada 20-talet, där USA var landet i centrum. Rösträtt för kvinnor var något som blev aktuellt i både USA (1920) och Sverige (1921).

Ett decennium med många banbrytande samhällsförändringar och nya trender samt ett förödande slut, som satte snurr på hela världsekonomin och resulterade i ekonomiska depressioner i ett flertal länder, börskraschen i New York 1929. Olof Palme föds året då Sverige genomför en skolreform som likställer pojkar och flickor och ger dem samma villkor 4 . 20-talet är i allmänhet känt för inriktningen på att förbättra kvinnors vardag. Nya, utmanande frisyrer och kläder är något som blir allt vanligare bland kvinnor i takt med att de blir allt mer jämställda med männen. Den rådande högkonjunkturen leder så småningom till en börskrasch i New York (1929).

På grund av USA:s höga position inom ekonomin sprider sig börskraschen till Europa och fäster sig där. Flera länder, däribland det redan skuldsatta Tyskland och Italien hamnar i djup ekonomisk kris vilket möjliggör det för retoriska och karismatiska personer som Benito Mussolini och Adolf Hitler att överta makten. Den ekonomiska depressionen påverkar inte Palmes tillvaro speciellt mycket på grund av familjens ekonomiska ställning. Familjen Palme är en av tidens absolut mäktigaste. Under deras kontroll ligger nordens största livförsäkringsbolag 5 .

Palme växer upp i överklassen på Östermalm i Stockholm och skickas i unga år till ett internat med namnet Sigtunas humanistiska läroverk 6 , en skola dit endast kungafamiljen och överklassen skickar sina barn för undervisning. Olof är bara sju år när hans pappa Gunnar Palme plötsligt dör. Familjen hittar bland hans ägodelar ett brev där Gunnar skrivit sina förväntningar på Olof. I brevet står det att han ska följa familjens fotspår, först en officerutbildning, sedan en juridikutbildning och därefter ”till mig”, som Gunnar Palme skriver 7 , vilket syftar till övertagande av familjens livförsäkringsbolag, Thule.

Andra världskriget inleds när Palme endast är tolv år gammal. Till följd av Sveriges neutralitet har kriget följaktligen ytterst få åverkningar på hans liv. Information om kriget hålls mer eller mindre undan för studenterna på Sigtunas internat. Efter att Palme tagit studenten blir han mycket riktigt officer och påbörjar därefter sina studier inom juridik 8 . Sitt första studieår spenderar han på college i USA, något som enligt honom själv var ytterst bidragande till hans politiska framsteg som gjordes av honom senare i livet. Det var även under sin tid i USA som han fick sina överlägsna kunskaper inom retorik och argumentation. 9 I USA uppmärksammar han att alla studenter inte längre är rika, till skillnad från Sigtunas humanistiska läroverk. I Kenyon Collage i Ohio finns människor tillhörande lägre klasser. 4

http://sv.wikipedia.org/wiki/1927#cite_note-ReferenceA-6 5 Palme dokumentären del 1 av 3 5:10 6 Palme dokumentären del 1 av 3 8:30 7 Palme dokumentären del 1 av 3 8:20 8 Palme dokumentären del 1 av 3 10:40 9 Palme dokumentären del 1 av 3 11:30 7

Innan sin hemresa gör han en liftarturné igenom ett 30-tal delstater. Under sin vistelse blir han åskådare för många människors beklagliga vardag. Palme uppmärksammar särskilt klassklyftorna och rasismen mot afroamerikanerna när han besöker de segregerade sydstaternas slumområden. Det förtryck som riktas mot de svarta under Palmes vistelse var konsekvenser av det amerikanska inbördeskriget. Kriget uppstod i sin tur som en konsekvens av Abraham Lincolns lagstiftning om att slaveri skulle förbjudas bortom de delstater där det redan bedrevs 3 .

Protester riktade speciellt från sydstaterna i USA resulterade i landets uppbrott. USA blev därmed uppdelat i två unioner, CSA och USA. Under krigets gång ändrade sig dock Abraham Lincoln och stiftade en ny lag som helt och hållet förbjöd slaveri i alla former. De slavar som befann sig i landet blev nu fria och dessvärre hemlösa. Konsekvenserna utav detta blev att slumområden och så kallade getton växte fram. Under Palmes vistelsetid i USA var samhället präglat av ett liknande apartheidsystem som i Sydafrika. Enda skillnaden var att man i Sydafrika inte stod för ”separate but equal”, som var slagord för USA:s apartheidsystem 10 .

I Sydafrika var orättvisan mellan svarta och vita officiell, till skillnad från USA. Slagorden innebar formellt att mörkhyade skulle ges samma kvalitet på service som de ljushyade. Servicen omfattade skolgång, bostäder, sjukvård etc. Trots ”Jim Crow lagarna” som lagarna som var i aktion när segregationen drevs kallades, blev de svarta orättvist behandlade. Exempelvis var den bakre delen av bussarna ämnad för de mörkhyade och den främre för de ljushyade, en lag som Rosa Parks blev känd för att trotsa. 11

När Palme återvänt till Sverige möttes han av en blomstrande industri och en ekonomi som gick på högvarv. Sverige var ett utav de mest framstående länderna i världen. 12

Många av Sveriges framgångar berodde på landets opartiska uppträdande under andra världskriget. Fabrikerna i landet var intakta, vilket bidrog till ökad produktion och en ekonomisk tillväxt. Palmes språkkunskaper och åsikter uppmärksammades av SFS:s (Sveriges förenade studentkårer) ledning i en understreckare han skrev i Svenska Dagbladet år 1949. Där utvärderade han bland annat författaren Norman Mailers bok, The Naked and the Dead. Strax därefter blev han erbjuden en tjänst som sekreterare i SFS:s utskott. Det hände då ofta att han fick resa runt i Europa och knyta kontakt med andra länders studenter. 13

Bara kort därefter (1951) blev han vald till SFS:s ordförande. Han var ytterst angelägen om att förespråka studenters rättigheter och villkor. Som ny ordförande för SFS höll han ett anförande i Berlin, kallat ”Der Weg der Deutschen Studentenschaft aus der Isolation” där han talade om entusiasmen och hoppet som låg bakom utvidgandet utav det internationella studentorganisationssamarbete som rått vid krigsslutet. Men han var dessvärre emot IUS (Internationella studentorganisationen) på grund av dess anknytningar till kommunisterna. Han insåg därför nödvändigheten i SFS:s desintegration från IUS. 14

Som student själv reste han runt i de kommunistiska staterna och försökte debattera om socialism, ”[…] då blev jag avbruten av talkörer som ropade ”Stalin! Stalin!”. Men då visste 10 http://www.amerikanskainbordeskriget.com/amerikanska-inb%C3%B6rdeskriget-fakta/krigets-orsaker/ 11 http://sv.wikipedia.org/wiki/Separate_but_equal, http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_separate_but_equal_doctrine 12 Palme dokumentären del 1 av 3 13:30 13 http://www.olofpalme.org/personen/biografiska-notiser/1949/ 14 http://www.olofpalme.org/personen/biografiska-notiser/1952/ 8 man, att ens vänner satt i de kommunistiska fängelserna. Så då slogs man ju med verklig övertygelse”, säger han i en intervju. 15

Samtidigt framstod den aktuella Stadsministern, Tage Erlander allt mer som en landsfader för Sverige. Det var under hans tid vid makten som Sverige fick en högre status samt blev rikt och framgångsrikt. ”Om Sveriges välstånd fortsätter att öka, så ska det bli samma sak som hittills, så ska det komma en ordentlig skattesänkning”, säger Tage Erlander vid ett tal. 16

Han vet att utmaningarna för socialdemokraterna växer och letar efter en ny medarbetare. Det är då som han värvar Palme till Socialdemokraterna via en intervju. Palme gör omedelbart ett gott intryck. Olof Ruin, barndomsvän till Palme säger vid en intervju; ”Olof Palme och Tage Erlander, de blomstrade i varandras närhet”. 17

Palme fick hård kritik riktad mot sig tidigt under sin karriär. Innan han över huvud taget hunnit få högre poster än handsekreterare åt Tage Erlander gjordes utlådanden om honom av hans opponenter. Ord som arrogant, besserwisser och framför allt renegat var dominerande. Ordet renegat syftade till hans uppväxt i en borgerlig familj och hans plötsliga uppbrytande till demokratisk socialist. Renegat användes huvudsakligen av de borgerligt sinnade invånarna vars opponenter bland annat var socialister. Vad som hade väckt Palmes intressen inom socialistisk politik utöver de bestående intrycken utav klasskillnaderna och rasismen i USA var enligt honom själv den socialdemokratiske politikern Ernst Anders Wigforss överlägsenhet i debatter om den stora skattestriden våren 1947: ”Jag hade inte alls tänkt syssla med politik. Men den stora skattestriden för tio år sedan måste man ju i alla fall ta del i och en kväll gick vi några stycken och lyssnade på en diskussion i Konserthuset. Jag tyckte att Wigforss var oändligt överlägsen de andra i argumenteringen: lätt, klar, genomtänkt i sina satser. Sen var det inget snack om saken, jag blev intresserad av politiken och fick sympati för de Wigforsska linjerna” 18 .

Under sina år som kommunikationsminister var han med och verkställde högertrafiken som kvarstår än idag. Av de konservativa ansågs det som ytterst onödigt. De föraktade honom allt mer för varje omställning som han gjorde i landet. ”De konservativa trodde att han skulle ta livet utav den svenska befolkningen, genom den här omläggningen”, säger Lisbet Palme i en intervju 19

Den växande opinionen mot USA:s omänskliga handlingar i Vietnamkriget samt mordet på Martin Luther King (1968) resulterade i protester och bildandet av fredsrörelser i Sverige och USA bland annat. Fredsrörelsernas viktigaste frågor var rasförtrycket och kampen mot USA:s krig i Vietnam 20 .

I detta fall hade Palme ett partiskt uppträdande i sin politik enligt USA, något som fick dem att ifrågaställa Sveriges neutralitetspolitik. ”Den ständiga upptrappningen av kriget för oss dag för oss dag för dag allt närmare randen av den ohyggliga katastrofen av ett stort krig. [..]

15 Palme dokumentären del 1 av 3 14:35 16 Palme dokumentären del 1 av 3 16:15 17 Palme dokumentären del 1 av 3 17:30 18 http://www.olofpalme.org/personen/biografiska-notiser/1948/ (7/2-2013) 19 Palme dokumentären del 1 av 3 33:50 20 Palme dokumentären del 1 av 3 39:00 9 Bombningen av Nordvietnam måste upphöra”, säger Palme i ett tal (1968), besittande posten som utbildningsminister. 21

Palme som stadsminister 4.1.1

I valet 1968, som också kallas för segervalet, får socialdemokraterna över 50 % av rösterna jämfört med det föregående valet år 1964 där socialdemokraterna endast fick 47,3 % 22 .

Detta anses vara en följd av Palmes politiska insatser. 1969 ersätter Olof Palme Tage Erlander och blir ledare för socialdemokraterna 23 . Palme övertar partiet när det är som allra bäst. Sverige hade enligt Kjell Olof Feldt, finansminister 1982-1990, haft en 20-årig oavbruten ekonomisk tillväxt som bland annat gav upphov till skapandet av nya reformer, såsom den allmänna sjukförsäkringen, den allmänna pensionen, barnbidraget och utbyggnaden utav universiteten. ”Det var ett väldigt nöjt parti som Erlander lämnade, och som Palme övertog”, säger Feldt i en intervju 24 .

I Sverige är levnadsstandarden en av de högsta och arbetslösheten är lägst i världen 25 . Under juldagarna 1972 intensifieras kriget i Nordvietnam upp ytterligare. Under dessa dagar fäller USA 20 000 ton bomber över landet 26 . Bombningarna väcker våldsamma reaktioner både nationellt och internationellt. För att markera sitt missnöje och sin ställning till bombningarna medverkar Palme i en demonstration mot USA:s krigsföring. Under demonstrationen går han sida vid sida med Nordvietnams ambassadör.

I ett uttalande i TV jämför Palme även USA:s grundlösa våld med nazisternas, vilket i USA leder till protester mot Palme. Detta framkallar även president Nixons irritation. Denna händelse fick USA att strikt kalla hem sin ambassadör ifrån Sverige och därmed avbröts de diplomatiska förbindelserna mellan länderna. Palmes partiska uppträdande tas kort därefter upp i riksdagshuset och hans avgång krävs. ”Palmes uppseendeväckande framträdanden och uttalanden har lett till att tilltron till Sveriges strikta neutralitetspolitik rubbats och det motiverar kravet på att Olof Palme borde lämna regeringen”, säger Yngve Holmberg, partiledare för Moderaterna 27 .

Palmes situation förvärras ytterligare när inflationen tar ett grepp om Sverige som följd utav överoptimismen och naiviteten. LKAB:s anställda gruvarbetare får allt högre press på sig i takt med att lönerna minskar. Deras strejker sätter igång en dominoeffekt, där folk över hela landet kräver bättre arbetsvillkor, sänkta matpriser och högre löner. Inför riksdagsvalet år 1973 sker ett flertal incidenter som påverkar Palme och som får hans tankar att kretsa kring annat istället för valet. Först den händelse som kom att kallas för Norrmalmstorgsdramat, där en bankrånare tog ett flertal personer som gisslan. Därefter den blodiga stadskuppen i Chile där den dåvarande presidenten, Salvador Allende, störtades utav militärer ledda utav den kapitalistiska Augusto Pinochet. Bara dagen innan valet avlider Gustav VI Adolf, vilket gör Palme tankspridd och okoncentrerad i sina tal. Valet resulterar i att de två blocken får lika många mandat.

21 Palme dokumentären del 1 av 3 39:30 22 http://sv.wikipedia.org/wiki/Andrakammarvalet_i_Sverige_1964, 8/2-2013 23 http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&sid=97fc31cb-083a-4ca4-906c- 35fdbb94d921%40sessionmgr112&hid=103&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=315718 78 24 Palme dokumentären del 2 av 3 04:10 25 Palme dokumentären del 2 av 3 04:35 26 Palme dokumentären del 2 av 3 14:20 27 Palme dokumentären del 1 av 3 40:20 10 Socialdemokraterna får behålla makten, men det är deras sämsta val sedan 1932. 28

Palme inser att radikala förändringar bör göras p.g.a. folkets missnöje med honom som ledare. I början av 70-talet genomför han därför ett flertal reformer som främst inriktar sig på ökad fördel för kvinnor, däribland fullständig legalisering av abort. 29 Även på den internationella fronten ökar Palme sin aktivitet. Tusentals Chilenska flyktingar tas emot i Sverige under 70-talet just på grund av Pinochets tyranni. Genom sina politiska aktioner i Chile-konflikten uppmärksammas mer eller mindre i Latinamerika och blir därmed betraktad som något av en socialistisk hjälte. Mottagandet utav den svenska delegationen i Havanna år 1975 beskrivs därför som ”närmast surrealistisk”, av berättarrösten i dokumentären 30 .

Mottagandet av Chilenska flyktingar kom även att ligga till grund för Sveriges goda rykte i Chile, vilket än idag kvarstår. Hemma i Sverige fullbordas projektet miljonprogrammet. Mellan 1965 och 1975 byggs en miljon nya bostäder runt om i Sveriges storstäder. Detta blir en förutsättning för den tidens urbanisering. 31

Palme i oppositionen 4.1.2

Inför valrörelsen år 1776 riktas mycket kritik mot socialdemokraterna som en följd av den oerhörda skatteökningen. ”Sverige betraktas allt mer som en skattemardröm”, säger berättarrösten i dokumentären 32 . Men den största delen utav kritiken riktar sig mot socialdemokraternas politik om brukandet utav kärnkraft. Människors okunskap om ämnet leder till att man tappar förtroendet för Palme. Då passar centerpartiets ordförande, Thorbjörn Fälldin, att ta fördel utav situationen. Han lovar folket att helt och hållet avskaffa kärnkraften.

På grund av kärnkraftens åsamkningar vid inte minst vid Hiroshima och kärnkraftsolyckan i St: Petersburg 1975 33 , står majoriteten utav Sveriges befolkning emot kärnkraften. Detta möjliggör det för Fälldin att kamma hem valet. Som oppositionist får Palme istället tid för annat, han tar därför flera internationella uppdrag. Han medlar bland annat i kriget mellan Iran och Irak (1980-1988) som uppstår till följd av Iraks rädsla för att dras med ned i den islamistiska revolutionen i Iran 34 .

Samma år som kriget bryter ut grundar Palme den kommission som kom att kallas för Palmekommissionen. Kommissionens uppgift blir att medla mellan öst- och västblocket och vädja om nedrustningen av kärnvapen. Enligt kommissionen behövde de politiska motståndarna arbeta tillsammans för att eliminera kärnvapenhotet, hur illa de än tyckte om varandras ideologier. Detta ledde senare till att de motsättningar som rått mellan supermakterna så småningom försvann, vilket bidrog till att sovjetunionen föll samman och att kalla kriget fick ett slut.

28 Palme dokumentären del 2 av 3 35.00 29 Palme dokumentären del 2 av 3 39:00 30 Palme dokumentären del 3 av 3 02:20 31 Palme dokumentären del 3 av 3 05:40 32 Palme dokumentären del 3 av 3 15:00 33 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_civila_k%C3%A4rnkraftsolyckor#1970-talet 34 www.regeringen.se/sb/d/4250, http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&sid=97fc31cb-083a-4ca4- 906c- 35fdbb94d921%40sessionmgr112&hid=103&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=f5h&AN=315718 78, 11

I Sverige ökar folkets missnöje med det borgerligt styrda samhället. Det resulterar i omfattande demonstrationer runt om i landet. Kriser hotar, och senast man hade en högre arbetslöshet än den aktuella var under 1930-talet. Efter sex år av borgerlig makt får folket upp ögonen för socialismen igen väljer återigen Palme till sin stadsminister, valet 1982.

Palme som kvinna 4.2

Olof Palme föds, som tidigare nämnts, ett år då en ny reform genomförs. Den nya reformen gör att pojkar och flickor går i skolan under/med samma villkor. Från och med år 1927 hade alltså kvinnor och män precis samma förutsättningar för att göra karriär. Men ändå dominerades de politiska kretsarna och näringslivet under de följande decenierna av män – Hur kan det ha varit så?

Olof Palme hade i sina unga år kunnat ta del av samma utbildning oavsett kön. Som kvinna hade han även kunnat läsa vidare på det internat som han läste på från att han var sju år 35 , Sigtunas humanistiska läroverk. Under andra världskriget intog kvinnor en dubbelroll i samhället eftersom de både behövdes som husmödrar och arbetskraft. Det gjorde att jämställdhetsreformerna som tillkommit avtog något. Men på grund av Sveriges neutrala ställning till kriget gällde detta främst övriga länder med omfattande inblandning i andra världskriget.

Under krigets period studerade Palme på Sigtunas internat. Därför hade kriget inte påverkat honom oavsett kön. Reformen om att alla yrken inom försvaret öppnas för kvinnor tillkom inte förrän på 80- talet 36 . Det betyder att Olof Palme som kvinna inte hade kunnat gå den officerutbildning han gick efter sin tid på Sigtunas internat, vilket vägledde honom till utbildningen i USA, som i sin tur blev avgörande för hans politiska åsikter, karriär och framtid 37 .

För övrigt tror jag inte att kvinnor uppmuntrades speciellt mycket till studier under åren som Olof Palme växte upp heller. Likt tidigare ansågs männen var intelligentare och mer benägna att göra karriär än kvinnor trots de reformer som gjordes under 20- och 30-talet. Som kvinna hade Palme därför inte blivit anställd som handsekreterare åt Tage Erlander exempelvis. Då hade det inte heller varit möjligt för honom att bygga upp en politisk karriär med ändamålet att sätta socialistisk prägel på Sveriges politik.

Om man tittar tillbaka i historien är det inte förrän på senare decennier som kvinnan har lyfts fram ur sin nedvärderade gestalt. Och än idag är det många länder som nedvärderar kvinnor officiellt såväl som inofficiellt. Jämställdheten mellan kvinnor och män är inte så högstående som politiker ofta påstår.

Jag tror inte att det är en slump att en stor majoritet utav i-ländernas makthavare är män, kvinnor har fortfarande en nedvärderad roll i samhället. Dock så avtar den allt mer med tiden. Förhoppningsvis blir samhället en dag fullkomligt jämställt.

Om Olof Palme aldrig levt 4.3

Palme stod för välfärdens politik och föraktade den konservativa. Hans nationella ändamål var att skapa ett solidariskt samhälle utan klassklyftor och rasmotsättningar. Välfärdspolitikens förutsättning var de höga skatter som invånarna tvingades betala. Genom att beskatta medborgarna på det viset fick den offentliga sektorn in ett större kapital, som bland annat kunde betalas ut som olika bidrag.

35 Palme dokumentären del 1 av 3 08:30 36 http://kvinnohistoria.webs.com/sammanfattning1900talet.htm 37 Palme dokumentären del 1 av 3 14:50 12

Detta var en anledning till varför Palme var väldigt uppskattad av de flesta invånarna med lägre inkomster. Det var framför allt var de som kunde ta den stora fördelen utav Palmes politik. Av överklassen fick han istället hat riktat mot sig på grund av de enorma skattesummorna de tvingades att betala. Palme är allmänt känd för att han var internationell i sin politik.

En förmåga som få av dagens politiker har. Kanske är det för att Svenska politikers betydelse för omvärlden begränsas av att Sverige är ett mindre land. Som anställd hos Tage Erlander medverkade Palme i de samhällsförändringar som gjordes. Därför kan man alltså säga att vissa reformer som genomfördes när Tage Erlander var makthavaren delvis var inspirerade av Palme.

Utan Palme som medverkande och inspiratör hade alltså Tage Erlanders politik inte nödvändigtvis varit densamma. Reformer som Palme själv genomförde var barnbidraget, den allmänna pensionen och den allmänna sjukförsäkringen. Detta medförde dels att invånarna fick ett större välstånd och dels att Sverige blev högt rankat på välfärdslistan 38 .

Det medförde i sin tur att andra länder hyste vördnad för Sverige. Viktigast var kanske att stormakterna såg Sverige som konkurrenter vilket delvis gav Sverige högaktning och respekt. Initiativet till att genomföra dessa reformer behöver inte ha varit taget av Palme själv då de genomfördes. Men det jag med säkerhet vet är att socialdemokraterna förde fram förslaget. Därför behöver det inte nödvändigtvis ha varit så att dagens ungdomars och pensionärers tillvaro inte hade innefattat barnbidrag och pension utan Palmes förekomst tidigare i historien.

Däremot kan man spekulera kring vem som hade efterträtt Tage Erlander när han år 1969 avgick och lämnade socialdemokraterna i dess bästa form. Det Palme gjorde som stadsminister var att knyta kontakt med andra länder, främst sådana med socialistiskt styrelseskick. Som tidigare nämnts är det ytterst få politiker i Sveriges historia som har agerat politiskt på internationell nivå och intresserat sig utav utrikespolitik på det sättet Palme gjorde.

Därför kan man inte helt utesluta att Tage Erlanders efterträdare inte skulle ha varit politiskt aktiv på internationell nivå. Konsekvenserna utav det hade kunnat vara att Sverige skulle haft sämre internationella kontakter än de aktuella, vilket skulle innebära negativa konsekvenser för handeln och i och med det för landets ekonomi. Palme var också säregen på det sättet att han var orädd, han vågade alltid framföra sina åsikter och stod för sin sak. Det framkommer under dokumentären om Palme, när han kritiserar USA för deras krigsföring mot Vietnam 39 .

Palmes kritik mot USA kan ha förändrat utloppet för kriget mot Nordvietnam eftersom andra rörelser mot kriget i Vietnam började framträda i och med Sveriges kritikföring mot USA. Om USA inte blivit kritiserade på detta sätt hade de kanske inte insett misstagen de begick. Följaktligen hade kriget kunnat få ett annat utlopp, exempelvis att USA i vrede släppte en kärnladdning över landet. Tanken kan inte uteslutas eftersom kärnvapen var tillgängligt för USA under krigets gång. Dessutom hade de inte tvekat under andra världskriget då de bombade de Japanska städerna, Hiroshima och Nagasaki, där folket än idag lider av restprodukterna från explosionerna. Vad hade då hindrat dem att återigen använda sig utav sin vapenmakt?

En annan viktig, avgörande del för historien som kan bedömas som Palmes verk är Palmekommissionen, en kommission grundad utav Palme. Kommissionen engagerade sig i 38 Palme dokumentären del 2 av 3 03:55 39 Palme dokumentären del 2 av 3 14:45 13 nedrustningen av kärnvapen mellan öst- och västblocket 40 . De mer eller mindre tvingade de båda blocken att komma överens med varandra. En synvinkel på det hela är att nedrustningen ledde till östblockets upplösning, som också anses vara slutet på kalla kriget.

Då är frågan, hade det bildats någon kommission utan en Olof Palme vid makten? Eftersom Olof Palme är en sådan unik person så tror jag utifrån mina egna erfarenheter att personen som skulle komma att efterträda Tage Erlander inte skulle engagera sig lika mycket i internationella frågor. Det är givetvis svårt att bedöma, men med utgångspunkt i de politiker som Sverige haft före och efter tiden som Olof Palme suttit vid makten kan man dra slutsatsen om att en politiker som engagerar sig i internationella frågor på det viset Palme gjorde, mycket sällan förekommer.

Historiebruk 4.4

Palme var som tidigare nämnts i allra högsta grad socialdemokrat. Varför han var det beskriver han vid en debatt som han medverkar i under valrörelsen 1982. ”[...] jag är demokratisk socialist, med stolthet och glädje. Jag blev det när jag for omkring i de Förenta Staterna och såg den fruktansvärda fattigdomen, när jag som mycket ung, kom öga mot öga med ofrihet och förtryck i kommuniststaterna. Jag bestyrks i min övertygelse [...] när jag ser krigen och kapprustningen, när jag ser massarbetslösheten och klyftorna mellan människor. Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser orättvisorna öka och arbetslösheten tillta […], när jag ser hur högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet” 41 .

Som Palme själv poängterar tog han mycket illa vid sig när han såg orättvisorna och fattigdomen under sina besök i USA och Sovjet. Vad som kom att prägla hans politik mest var de erfarenheter han fick från besöken. Han granskade samhällena noggrant och drog utifrån sina observationer slutsatser om vart kapitalistisk respektive kommunistisk politik kunde leda ett land. I sina tal tog han ofta upp rasmotsättningarna och klassklyftorna som rått i USA, främst för att motivera folk till att rösta för socialismen och avskräcka dem från kapitalismen.

Palme var angelägen om att skapa ett samhälle utan klassklyftor. Han genomförde därför flera reformer som ökade människors välstånd. Exempel på reformer som genomförts av Palme är barnbidraget, den allmänna sjukförsäkringen och den allmänna pensionen. 42 Bidragen och försäkringarna baserades på skatter. Den största delen av skatteintäkterna kom från medelklassen och högst skattesumma betalade de rika. Bidragen betalades främst ut till de som var i behov dem, vilket oftast var de som hade något sämre ekonomisk ställning än medelklassen. Trots en borgerlig regering har vi än idag kvar barnbidragen, den allmänna pensionen och den allmänna sjukförsäkringen, vilket ökar invånarnas välfärd. Miljonprogrammet som färdigställdes under Palmes tid vid makten har gett förutsättningar till att Sverige kunnat ta 40 http://www.palmecenter.se/Om-oss/Om-Olof-Palme/Artiklar1/Artiklar/Palmekommissionen-Forsta-steget- mot-karnvapennedrustning-/ 41 Palme dokumentären del 3 av 3 42:35 42 Palme dokumentären del 1 av 3 50:20 14 in flyktingar och asylsökande men också att fler människor kunnat flytta in till städerna bland annat i arbetssyfte.

Däremot har miljonprogrammet på senare tid medfört att Sverige blivit allt mer segregerat. Invandrare som kommit till Sverige har oftast haft låg inkomst eller ingen alls. Det har i sin tur lett till att de tvingats söka sig till områden med lägre standard. Tanken med miljonprogrammet var att bygga en miljon moderna bostäder med hög standard och modern utrustning, däribland spisar, ugnar, kylskåp, frysar, fjärrvärme och så vidare. Allteftersom tekniken utvecklats har definitionen för vad som är modernt ändrats. Därför anses de bostäderna som är en produkt av miljonprogrammet som omoderna och av något lägre standard.

Kritiken mot USA 4.4.1

Han sågs ibland som antiamerikansk på grund av den han riktade mot USA:s politik, inte minst under landets krig mot Nordvietnam. Han jämförde då våldet från USAs sida med det grundlöst våld som tillämpats tidigare historien. I ett uttalande säger han: ”[...] Det man nu gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den och tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Av det har vi många exempel i den moderna historien, och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour […] Lidice, Sharpville, Treblinka […] nu fogas ett nytt namn till raden, Hanoi, Julen 1972” 43 De nämnda städerna är städer som utsatts för massakrer eller något sorts attentat, varav de två första utav nazisterna. Efter att USA fått nys om Palmes uttalande bryter de de diplo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Olof Palmes betydelse för historien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-03-16]   Olof Palmes betydelse för historien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59197 [2020-02-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×