Samhälle marknad och företagande - tenta med svar

2 röster
9506 visningar
uppladdat: 2012-07-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Martin Engegren

1a) Beskriv utifrån boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) vad som menas med begreppet forskningsstrategier och lämna ett exempel en generell inriktning på utförandet av företagsekonomisk forskning, ex kvalitativ forskning där tyngden läggs på ord och inte siffror som i kvantitativ forskning. b) Beskriv vad som menas med begreppet undersökningsdesign (eller forskningsdesign) och lämna ett exempel Undersökningsdesign används för att beskriva en referensram för insamling och analys av data. Ex. Tvärsnittsdesign där man samlar in data från mer än ett enda fall vid en viss tidpunkt i syfta att komma fram till en uppsättning kvantitativa lr kvantifierbara data med koppling till två lr fler variabler för att man skak unna upptäcka mönster när det gäller olika slags samband 2a) Definiera begreppet reliabilitet. Reliabilitet, (tillförlitlighet) rör frågan om resultaten från en undersökning blir desamma om uindersökningen skulle genomföras på nytt lr om de påverkas av slumpmässiga lr tillfälliga betingelser. b) Beskriv tre viktiga faktorer (eller sätt) att bedöma reliabilitet. Test-retest: göra om undersökningen vid ett annat tillfälle och se om man får liknande resultat Interbedömarreliabilitet: I vilken utsträckning två eller fler individer är överens om hur data ska tolkas. Intern reliabilitet: Om indikatorer stämmer överens med varandra Eller: låta någon utomstående/några andra göra om studien för att se om de får samma resultat. 3. a) Beskriv vad man menar med sannolikhetsurval. Ett urval som valts ut på slumpmässiga grunder där varje enhet i populationen har samma chans att komma med i urvalet. b) Ange och beskriv två olika typer eller sätt att göra sannolikhetsurval Slumpmässigt urval: Ett urval lr stickprov där varje enhet i populationen har samma chans att komma med i urvalet Stratifierat slumpmässigt urval: Ett urval där enheterna valts ut slumpmässigt från en population som delats upp i kategorier. 4. Karl Popper anses vara en förespråkare av falsifikationismen. Förklara huvuddragen i denna vetenskapssyn. Inom vetenskapsteori används falsifierbarhet som ett metodologiskt krav för att en teori ska anses vara vetenskaplig - det ska gå att beskriva sammanhang då teorin är falsk för att man ska kunna bevisa att den är sann. b) En utveckling av falsifikationismen är den sofistikerade falsifikationismen. Förklara skillnaden mellan de två begreppen falsifikationisten hävdar att vetenskaplig verksamhet bör syssla med försök att falsifiera teorier genom att påvisa sanningen i observationspåståenden som är oförenliga med dem. Den mer sofistikerade falsifikationisten inser det otillräckliga i detta och erkänner den viktiga roll som bekräftelsen av spekulativa teorier spelar, lika väl som falsifieringen av väl etablerade teorier 5. Ange tre specifika regler man behöver tänka på vid formuleringen av frågor vid konstruktionen av en enkät? 1: Man kan inte ställa uppföljningsfrågor för att respondenten ska fördjupa sina svar 2: Inte ställa alltför många frågor som upplevs som oviktiga av respondenterna 3: Inte ställa alltför många öppna frågor b) Beskriv två fördelar och två nackdelar med öppna frågor vid en enkätundersökning (survey). FÖR: 1, Respondenterna kan svara med egna ord 2: Man kan få ovanliga eller oförutsedda svar som forskaren inte hade tänkt på NACK: 1: Tidskrävande 2: Kräver mer av respondenterna vilket kan avskräcka dem från uppgiften då de måste skriva långa svar = risk för bortfall 6a). Ange utifrån boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) två fördelar med kvalitativ metod. FÖR:1 Man kan beskriva komplicerade fenomen och processer 2: Det ger en möjlighet att förklara varför individer agerar på ett visst sätt. b) Ange utifrån boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) två nackdelar med kvalitativ metod NACK: 1: Skapar kopplingar mellan vetenskapsteori och metod som inte finns i realiteten. 2: Förbiser metodologiska skillnader vilket skapar en risk för dåligt metodval 6a). Ange utifrån boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) två fördelar med kvantitativ metod. För: 1: Utredarna kan vaMartin Engegrenra konsekventa 2: Effektivt sätt att förmedla en stor mängd data snabbt 6a). Ange utifrån boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) två nackdelar med kvantitativ metod. NACK: 1: Man förlitar sig på mätinstrument och mätprocedurer vilket gör att kopplingen mellan forskning och vardag försvåras. 2: Mätprocessen rymmer en artificiell och något falsk känsla av precision och riktighet 7. I boken ”Kritiskt tänkande” av Hultén mfl. (2007) pre martin engegren senteras avslutningsvis en ”reflexiv triangel” a) Vilka tre delar ingår i en reflexiv triangel? 1: Konstruktivt tänkande 2: Kreativt tänkande 3: Kritiskt tänkande b) Redogör för hur man kan tillämpa denna ”reflexiva triangel” i forskningen För a martin engegren tt täcka in det man vill ha sagt kan man behöva anvädna flera begrepp, en s.k. reflexiv triangel som består dels av kritik i form av ifrågasättande, kreativitet genom att med frågor försöka skapa alternativa förklaringar och lösningar samt konstruktivt tänkande, som ett sätt att finna en praktisk och handlingsin martin engegren riktad summering. 8. I boken ”Företagsekonomins frågor” martin engegren (Brunsson (red.) 2010) presenterar en rad olika forskare ett axplock av olika frågeställningar som ämnet behandlar. Beskriv under a) och b) var sin central företagsekonomisk frågeställning som presenteras i boken. a) Entreprenörer, varför behövs dem? De behövs för att bidra till utveckling av arbetsmarknaden samt teknologisk utveckling, av b.la produkter. Utan dem skulle arbetsmarknaden vara mindre samt utvecklingen skulle inte gå lika fort framåt det skulle även råda högre arbetslöshet då det inte fanns och uppkom inte lika många arbeten. b) Konkurrens, är det så nödvändigt? Utan konkurrens skulle monopol regera och priser skulle kunna sättas precis som monopolet ville. Utvecklingen av produkter och teknologi skulle sakta ner då det inte fanns någon annan aktör att "tävla" med. Konkurrens gynnar även välfärd så som landets ekonomi och framför allt ger det nya och fler arbetstillfällen i form av fler företag. 9. I boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) diskuteras i de avslutande kapitlen möjligheten att kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning. ___________________________________________________________________________ Beskriv och utveckla minst två olika angreppsätt att kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning.( 3p) 1: Koppling mellan metod och grundläggande värderingar - Innebär att beslutet att använda exempelvis deltagande observation och inte bara om hur man ska samla in sina data utan det innebär också att man ansluter sig till en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är mtosatt positivismen men som stämmer överens med ett tolkande synsätt. 2: Paradigmargumentet - Man betraktar kvantitativ och kvalitativ forskning som paradigm, i vilka kunskapsteoretiska utgångspunkter, värderingar och metoder är upplösligt förenade med varandra inom respektive paradigm och oförenliga mellan dem. Utveckla och diskutera ett argument för att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod.(2 p) Kvalitativa metoder kan tillhandahålla hypoteser genom sin tendens att vara ostrukturerade och öppna metoder för datainsamling kan en kvalitativ strategi ofta vara till hjälp som en källa till hypoteser och idéer som längre fram kan prövas med hjälp av kvantitativa metoder. Utveckla och diskutera ett argument mot att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod.(2 p) Det kan vara en dålig idé att kombinera dessa två då den ena inriktar sig på siffror och den andra på text. Detta kan göra det väldigt rörigt och man kanske inte kommer fram till vad man egentligen ville få fram då det blir en krock av siffror och text. 10. I Chalmers bok ”Vad är vetenskap egentligen?”, redogörs genom en historisk beskrivning av hur sanningsbegreppet inom vetenskapen har diskuterats, men också ifrågasatts. Från de som ansett att vi kan genom systematiska studier uppnå en absolut sann kunskap, till de som anser att vi endast kan nå en sannolik sann kunskap, samt till de som anser att vi bara kan komma närmare sanningen, men aldrig nå en slutgiltig absolut sanning, osv. a) Redogör för två olika vetenskapliga synsätt och ange hur de ställer sig till sanningsbegreppet. (4p) lakatos tror på den hårda kärnan och det skyddande bältet. den hårda kärnan är sanningen och bältet finns där för att kärnan inte ska kunna falsifieras kuhn tror inte på sanning utan på en normalvetenskap sen förklarade jag bara processen mellan paradigm och paradigmskifte b) Redogör för hur dessa två vetenskapliga synsätt anser att vi metodologiskt bör gå tillväga för att nå denna sanning.(3p) 1. I boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) diskuteras relationen mellan population och urval. Förklara varför denna relation är viktig vid en kvantitativ studie. a) För kunna begränsa sin studie, om man har en population på 10 000 studenter men urvalet är 100 studenter, så underlättar urvalet studien då det skulle ta oerhört lång tid att låta alla i den totala populationen ingå i studien. b) Beskriv två olika sätt att göra ett urval i en kvantitativ studie. Obundet slumpmässigt urval: Varje enskild enhet har samma chans att komma med i urvalet Stratifierat slumpmässigt urval: Ett urval där enheterna valts ut slumpmässigt från en population som delats upp i kategorier. Beskriv utifrån boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) eller Chalmers bok ”Vad är vetenskap egentligen?”, vad som menas med vetenskapliga teorier. a) En vetenskaplig teori är en samling satser vilka handlar om ett område (en domän) av verkligheten. b) Beskriv utifrån böckerna ovan vad som menas med en hypotes. En hypotes är en sats man håller på att testa Beskriv utifrån Chalmers bok ”Vad är vetenskap egentligen?” två exempel varför den induktivistiska metoden fick ett så stort genombrott inom vetenskapen från 1600-talet och framåt. a) Exempel ett: För att den bygger på observerbara ting och generalisering, de hade inte den teknik och kunskap vi har idag dvs på den tiden skulle de inte tro på att något består av atomer för de kan inte se atomer för de fanns inga mikroskop på den tiden. b) Exempel två: När vi konstruerar en enkät är inte bara frågorna viktiga, utan även hur vi utformar svarsalternativen. Ett sätt att klassificera svaren är utifrån olika typer av variabler eller skalnivåer. a) Vad menas med ordinalvariabler (eller ordinalnivå)? Ordinalvariabler betyder data som kan rangordnas, till exempel i ordningen från ofta till sällan b) Vad menas med kvotvariabel (eller kvotnivå)? Storleken på avståndet (ålder, längd, vikt, inkomst) Bryman & Bell (2005) beskriver i boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” två strategier för analys av kvalitativ data (analytisk induktion och grundad teori) a) Beskriv kortfattat vad som utmärker en av dessa analysmetoder för kvalitativ data. analytisk induktion vilket innebär att alla datainsamling ska vara klar innan analysen av datamaterialet kan påbörjas för att då kunna lyfta fram en teori och rättfärdiga olika samband. Den analytiska induktionsmetoden har tre faser vilka martin engegren är: planerings - insamlings och analysfasen. b) Beskriv varför den kvalitativa metoden anses vara mer flexibel än kvantitativa metoder För att den behandlar text, ord och inte siffror. Text och ord är mer flexibelt än siffror som är ren fakta som inte kan göras något åt. 1+2 är 3 och inget annat. Ange utifrån boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) vad som menas med en enhet. a) populationen i en surveyundersökning så skulle 1 enhet vara lika med 1 student om den utfördes på södertörn. Måttenhet. b) Ange utifrån boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) vad som menas med en variabel. det som undersöks hos enheterna kan anta olika värden (kan då variera) kan klassificeras I boken ”Kritiskt tänkande” av Hultén mfl. (2007) diskuteras fyra huvudsakliga syften med ”kritiskt tänkande” i den vetenskapliga martin engegren  processen. Beskriv under a) och b) två sådana syften. a) Skapa fler handlingsalternativ b) Skapa säkrare slutsatser Beskriv utifrån att ha läst boken ”Företagsekonomins frågor” (Brunsson (red.) 2010) två karaktäristika som utmärker ämnet företagsekonomi. (En under a) och en under b)) a) b) 9. Ni har under kursen fått genomföra en mindre enkätstudie (surveyundersökning) och fått skriva en undersökningsrapport. I boken ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” (Bryman & Bell 2005) presenteras åtgärder för att genomföra en surveyundersökning som forskningsdesign. Beskriv utförligt med hänvisning till boken fyra förbättrande åtgärder du skulle genomföra om du skulle upprepa den studie som ni i gruppen genomfört. Presentera först studiens problemformulering och syfte. (8p) 10. a) Beskriv utifrån Chalmers bok ”Vad är vetenskap egentligen?” problemen med logisk deduktion som vetenskaplig metod. (3p) Kan inte baseras på statistiska lagar b) Beskriv utifrån Chalmers bok ”Vad är vetenskap egentligen?” problemen med induktion som vetenskaplig metod. (3p) slutledningar eller generalisringar som man gjort kan vara felaktiga då man generaliserar efter att ha studerat ett begränsat antal situationer. Bara för att något stämmer överens med vad man kommit fram till den fjärde eller femte gången, behöver inte det betyda att det kommer att stämma sjätte gången Vetenskap är ett begrepp som kan sägas innebära organiserad verifierbar kunskap Den bygger starkt på att ett system att skaffa kunskap som kännetecknas av empiri (verkligheten) och ofta även experiment. Vetenskap grundar sig på den vetenskapliga metoden Obejktivitet- • Perspektiv • neoklassiskt • genus • marxistiskt Vad är samhällsvetenskaplig metod - ontologiska frågor: om hur verkligheten egentligen ser ut - epistemologiska frågor: om hur vi kan få kunskap om verkligheten Empiri=data lr info metod: följa en bestämd väg mot ett mål Operationalisera - jämför datan man fått med teorin, deduktivt lr induktivt Deduktion - att härleda ny kunskap från befintlig teori och antaganden Induktion - att skapa ny kunskap från empiri (data och erfarenheter om verkligheten) Kvantitativa metod Skillnad mellan kvant och kvalitativ Kvant= behandlar siffror Kvalitativ= behandlar ord,text Används för: ekonomiska statistiska undersökningar Utredande - produktionsnedläggning Deskriptiva (beskrivande) Hypotesprövande (testa teorier) t.ex. avkastning Prognoser- vad man tror händer i framtiden Variabler = det som undersöks hos enheterna kan anta olika värden (kan då variera) kan klassificeras Primärdata - det man själv samlat ihop (förstahandsdata) Sek data= Använder sig av info som redan finns ex årsredovisning (fördel=finns redan) Nominalnivå - Kan inte rangordnas, utesluter va...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Claes

Kommentera arbetet: Samhälle marknad och företagande - tenta med svar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2012-07-16]   Samhälle marknad och företagande - tenta med svar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59120 [2020-02-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×