ekonomisk vetenskap och metodlära tenta

6484 visningar
uppladdat: 2012-07-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbeteSÖDERTÖRNS HÖGSKOLATENTAMEN I EKONOMISK VETENSKAP OCH METODLÄRA,7,5 hp

12 augusti 2009, kl. 17-21


Viktigt att läsa igenom innan du börjar.

1. Inga hjälpmedel, förutom skrivmaterial är tillåtna.

2. Skriv namn och personnummer på alla papper Du lämnar in. Papper utan namn kan tyvärr
inte beaktas. Lämna in ofullständigt lösta uppgifter om Du tror dessa kan bedömas. Du måste
lämna in skrivningen innan Du går (alltså även om den är blank).

3. Skrivningen består av två delar, A och B. A-delen består av 8 kortsvarsfrågor. Helt rätt svar
ger 2 poäng. Maximal poäng på A-delen är alltså 16 poäng. B-delen består av två större
uppgifter à 7 poäng vardera, totalt 14 poäng. För poäng på B-delen krävs tydlig redovisning
av resonemang och motiveringar. Svaret ska presenteras på ett välstrukturerat sätt.

4. Hela tentamen ger maximalt 16 + 14 = 30 poäng. För godkänt krävs 17 poäng och för väl
godkänt krävs 24 poäng.

5. Disponera skrivtiden väl och skriv tydligt. Oläsliga svar kan inte beaktas.

6. Skriv dina svar på anvisad plats i direkt anslutning till frågan och använd ej extrapapper.

7. Synpunkter på uppgifternas utformning och lösning lämnas till endera tentamens-
konstruktör senast två arbetsdagar efter tentamensdagen.

8. Examinator förbehåller sig rätten att göra en helhetsbedömning. Härvid beaktas särskilt
förmågan till egen reflektion samt struktur och precision i svaren.

9. Tentamensresultatet meddelas efter ca 15 arbetsdagar på Ladok på Webb. Datum för
tentamensgenomgång meddelas senare.

10. Skrivningen är sammansatt av Karl Gustaf Svanström och Lars VigerlandLycka till!


Fråga 1-4 varje fråga ger 2 poäng Personnummer :____________________

1. Förklara de vetenskapliga grundbegreppen epistemologi respektive ontologi
a) Epistemologi och Ontologi
b) Förklara de vetenskapliga grundbegreppen Paradigm och Paradigmskifte
2. Validitet är centralt i alla forskningssammanhang. Definiera begreppsvaliditet resp. yttre
validitet. Illustrera din förklaring med exempel.
a) Begreppsvaliditet och yttre validitet
b) I det vetenskapliga forskandet finns begreppet Operationalisering ?
a) Förklara vad operationalisering innebär.
3. Två vetenskapliga ansatser är induktion och induktion resp. abduktion. Förklara kort vad
resp. begrepp står för. Illustrera gärna med ett exempel.
a) Deduktion och Induktion
b) Abduktion
4. Givet att man skall mäta något kan man använda olika skalor. Två av dessa är nominal-
resp. kvotskala. Förklara vad resp. skala innbär samt ge ett exempel på en dylik.
a) Nominalskala och kvotskala
b) Förklara vad aritmetiskt medelvärde och median är.


Fråga 5-8 varje fråga ger 2 poäng Personnummer :____________________

5. Imre Lakatos diskuterar begreppen negativ resp. positiv heuristik. Förklara vad resp.
begrepp står för. Illustrera gärna din förklaring med ett exempel.
a) Negativ heuristik

b) Positiv heuristik
6. Popper understryker begreppet ”falsifierbarhet” som grunden för vetenskaplig verksam-
het. Förklara 1) Falsifierbarhet som kriterium för teorier och vad 2) Klarhet och precision är.

b) Lakatos använder begreppet ”forskningsprogram”. Förklara vad han menar sina begrepp
forskningsprogram och hårda kärnan.

7. Vid analys används ofta begreppen beroende och oberoende variabel. Förklara dessa.
a) Beroende och Oberoende variabel
b) Ge ett konkret exempel på när de kan användas.
8. Det finns många typer av vetenskapliga tillvägagångssätt. Två av dessa är tidsserieunder-
sökning resp. kvasiexperiment. Förklara kort respektive. Illustrera ditt svar med ett exempel.
a) Tidsseerieundersökning

b) Kvasiexperiment

Fråga 9 7 poäng Personnummer :____________________

9. Vilka sju epoker kan företagsekonomi akademiskt delas in i.
Observera att skriva dem i rätt ordning och förklara kortfattat. 7 poäng

Fråga 10 7 poäng Personnummer :____________________

10. Redogör för följande ansatser att göra kvalitativ dataanalys. 7 poäng

- Analys av meningsinnehåll
- Berättelseanalys
- Diskursanalys
- Konversationsanalys

Var utförlig och illustrera ditt svar med exempel. Konversationsanalys ger vid ett utmärkt svar
1 poä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Martin Engegren

Kommentera arbetet: ekonomisk vetenskap och metodlära tenta

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2012-07-16]   ekonomisk vetenskap och metodlära tenta
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59119 [2019-06-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×