naturvetenskap

2305 visningar
uppladdat: 2012-05-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hur går reningen till? Beskriv de olika reningsstegen tre olika delar består reningsprocessen av i skanskverket. Mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den mekaniska processen syftar till att ta bort allt fast material ur avloppsvatten som skulle kunna förstöra processen. Den biologiska processen är till för att med hjälp av små mikroorganismer bryta ned organiskt material. Kemiska reningen är till för att få bort alla fosfater från tex tvättmedel. För att kunna lösa detta så sätter man kemikalier i avloppsvattnet.

Hur rent blir vattnet? I Uddevalla har vi mycket bra vatten, vattnet klarar livsmedelsverkets regler med god marginal. Många tror att vattnet i Bäveån är smutsigt men så är inte fallet, det är brunt pga att det bildas utfällningar av järn. Vi har medelhårt vatten i vår kommun, hårdheten är 4-5 dH.(har även mailat men ej fått svar)

Vad blir kvar i slammet? det är mycket skräp och slam om blir till övers, men det vanligaste är tandborstar kondomer och tamponger. biogas och jord blir allt detta efter det behandlats. viktiga ämnen som slammet innehåller är fosfor och kväve. 0,04 % av vattnet blir slam.

Vilka halter finns av exempelvis, tungmetaller, PCB, PAH, flamskyddsmedel, nonylfenoler. Tungmetallerna bildas framförallt när man tvättar bilen vid en vanlig avloppsbrun. Du spolar ned smutsigt tvättvatten med massa avfettning och oljerester, och detta rinner ju sedan ner i avloppsbrunnen och sedan till skanskverket. För att undvika detta så kan du tvätta bilen i en "gör det själv hall". Av vårat toalettvatten återvinnes cirka 90 %. Jag hittar inte vilka halter av tex tungmetaller på skanskverket.

Förklara också varifrån dessa miljögifter kommer och vad de har för användningsområden Tungmetallerna kommer mestadels från biltvättning i vanlig brunn. det är avfettningen,oljan och det smutsiga vattnet. Vattnet som används vid biltvättning innehåller asfalt och flera andra tungmetaller som tex krom och bly, även bilschampot innehåller tensider och andra farliga kemikalier. En biltvätt gör inte så mycket men om det är flera bilar som tvättas varje dag så påverkar det miljön negativt. Det bästa du kan göra istället är att tvätta bilen i "gör det själv hall" där de farliga ämnena omhändertas.

Lillesjöverket, förbränning av hushållssopor

Hur går processen till? Cirka trettio bränsletransporter kommer varje dag till lillesjöverket. Transporterna kommer med avfall och sopor. När vi eldar bränsle i vår panna så värms vattnet upp så att det blir ånga, denna ånga leds upp i en turbin som i sin tur driver en generator. På den vägen bildas el, efter turbinen kondenseras ångan till varmt vatten som sedan pumpas tillbaka till pannan igen för en ny upphettning. Samtidigt värms fjärrvärme upp, med hjälp av pumpar cirkulerar fjärrvärmevattnet runt i vårt kulversystem ut till deras kunder och tillbaka.

Vad händer med askan som blir kvar? Askan delas upp i två olika varianter, bottenaska och flygaska. Bottenaskan används senare som sluttäckningsmaterial på soptippen i Uddevalla. Man använder sig av metallseparering för att bli av med metallerna först. Flygaskan används efter stabilisering till landutfyllnadsmassa på Langöya i Norge.

Vilka miljögifter finns i den och vad gör man med dem? Har sökt överallt men ej hittat något.

Hur rena blir rökgaserna från förbränningen? När rökgasen värmts upp till ånga så måste den renas. Först rensar stoft bort i ett elektronfilter, sen går rökgaserna vidare till en våt del av reningsprocessen som består utav 4 steg. Störtkylare, kombiskrubber med två tvättskrubbrar och ett vått elfilter. I den våta delen tvättas olika ämnen bort steg för steg. Det sista steget i processen är katalysatorn och kondensor som tar bort kväveoxider. Nu är inte reningsprocessen klar, utan vattnet som använts för att rena rökgaserna måste också renas. Med hjälp av olika kemikalier fälls tungmetallerna ut sedimenteras och koncentreras i ett slam. Slammet avvattnas och tas upp i containers.

Vad släpps ut i luften? Alla utsläpp mäts och kontrolleras noga så att det inte blir farligt för miljön. Det bildas slagg och aska efter förbränningen och är ungefär 20 viktprocent av den totala avfallsmängden. Avfallsförbränningen ger också utsläpp så som tungmetaller,bly, kvicksilver och svaveldioxid. Men med den moderna rökgaseringen har man minskat utsläppen.

Vad händer med exempelvis tungmetallerna, PCB, PAH, flamskyddsmedel, nonylfenoler? hittar ej svaret.

Förklara varifrån dessa ämnen kommer, vilka användningsområden handlar det om? Om vi tar tex PCB. PCB är ett samlingsnamn för 209 organiska föreningar som innehåller polyklorerade bifenyler och terfenyler. PCB är svårnedbrytbara organiska föreningar. PCB kommer inte naturligt utan det kommer från industrin, giftet sprids långt och fort. PCB är väldigt skadligt för oss människor för det påverkar vårat nervsystem negativt. Försämrar även vårat immunförsvar som i sin tur kan ge diverse sjukdomar. Det sprids lätt där byggnader har renoverats eller byggnad som är byggd mellan 1950-1970 talet för då hade man material som innehåller PCB. När PCB hamnar på tippen och förbränns på fel sätt så får vi en spridning som är mycket svår att stoppa.

Biogasanläggningen Heljestorp

Hur går processen till? Till deras produktion av biogas används organiskt nedbrytande avfall, det är därför vi sorterar soporna i olika färger. Gröna påsar för biologiskt avfall tex matavfall och röda påsar för brännbart. Påsarna läggs i stora kärl och sorteras sedan på plats. De röda påsarna går till energiutvinning och de gröna påsarna hamnar i rötningsanläggning. Biogasanläggning tar hand om det mesta inom skräpväg. Vi kan ta tex bildäck. De däck som går att återanvändas sorteras bort, de används igen som tex fendrar. De andra däcken klipps sönder, däcksklippet kan gå till underlag på tex vägar.

Hur mycket gas tillverkas? Anläggningen tar hand om 185 000 personers husavfall. det motsvarar cirka 150 000 kubikmeter gas i månaden. Ungefär 112 000 liter bensin.

Vad blir kvar? Finns där några miljögifter? Tungmetaller, PCB, PAH, flamskyddsmedel, nonylfenoler

Vissa &au...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

jag har tagit en del fakta ur våran lärobok. http://miljobarometern.stockholm.se/main.asp?mo=6 http://www.svensktvatten.se/PageFiles/1925/Banach%20Prioriterade%20%C3%A4mnen%20i%20dagvatten.pdf

Kommentera arbetet: naturvetenskap

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2012-05-08]   naturvetenskap
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59086 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×