Geografi arbete - Nya Zeeland & Nepal

1 röster
9028 visningar
uppladdat: 2011-05-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Geografi arbete - Nya Zeeland & Nepal:

Innehållsförteckning

Sida 1:

Innehållsförteckning

1. Allmän geografisk fakta

1.2 Nya Zeeland

1.3 Nepal

Sida 2:

2. Befolkningsdata

3. Utbildning skola och sjukvård

3.1 Skola

3.2 Sjukvård

Sida 3:

4. Ekonomi och näringsliv

5. Slutsats

5.1 Vad är typiskt för ett rikt land?

5.2 Vad är typiskt för ett fattigt land?

Sida 4:

5.3 Hur väl stämmer bilderna av rika och fattiga länder in på de två länder du har jämfört?

5.4 Vad är det som gör det ena landet rikt och det andra fattigt?

Sida 5:

6. Källförteckning

1. Allmän geografisk fakta:

1.2 Nya Zeeland:

Nya Zeeland har 4 300 000 invånare och ligger i Oceanen. Landet ligger sydost om Australien och består utav två huvudöar: Nordön och Sydön, sedan finns det mindre öar exempelvis Stewartön. Den totala landarealen på Nya Zeeland är 268 680 kvadratkilometer. Klimatet på Nya Zeeland är varierande, den varierar från snötäckta berg till gröna skogar och öken, man kan faktiskt säga att den har världens olika klimat. Markanvändningen i landet är skog och extensiv fårskötsel och små delar mjölkproduktion och åkermark(oftast vete). Den ursprungliga växtligheten i Nya Zeeland är löv- och barrskog, samt vissa delar öken. Klimatet på Nordön är medelhavsliknande och på Sydön är klimatet kyligt och regnigt, i inlandet är det ett mer kontinentalt klimat. Medeltemperaturen på Nya Zeeland ligger mellan 10-20 grader. En sak som kan sägas om Nya Zeeland är att deras årstider är tvärt emot Sveriges. Det betyder att dem har sommar när vi har vinter och så vidare. Detta beror på att Nya Zeeland ligger på södra halvklotet. Nederbörden i Nya Zeeland är runt 2000 mm per år, men på Sydön ligger det runt 3000-4000 mm per år.

1.3 Nepal:

Nepal har 29 300 000 invånare och landets totala landareal är 147 181 kvartarkilometer. Nepal ligger i Asien och landet ligger söder om Centralasien. Nepal gränsar till Kina och Indien, men Bangladesh och Buthan ligger också väldigt nära. Landet ligger sydväst om Kina och ligger nordost om Indien. Sedan ligger Buthan öst om Nepal och Bangladesh ligger sydost om Nepal. Klimatet i Nepal är i stortsätt berg, men söder om landet är det mer skog. Klimatet i norr om Nepal är det mycket bergigt, kallt och torrt, men söder ut är det mindre kullar och berg samt varmare. I norr om landet ligger Himalaya och nordväst om landet ligger Mount Everest. Endast 16,4 % av landytan i Nepal är brukbar p.g.a. berg. Temperaturen i landet är ganska hög, medeltemperaturen ligger mellan 20-28 grader. Nepal har ingen kust och inga stora sjöar, men de har många floder.

2. Befolkningsdata:

I fattiga länder är det oftast storbefolkning, stor befolkningstäthet samt stor befolkningsökning, och i rika länder är det tvärt om.

I Nepal är det 29 300 000 invånare, befolkningstätheten är 196 invånare per kvadratkilometer och den naturliga befolkningsökningen är 1,95 per år. Ungefär 85 % av barnen i Nepal beräknas lida av undernäring.

I Nya Zeeland är det 4 300 000 invånare, befolkningstätheten är 15 invånare per kvadratkilometer och den naturliga befolkningsökningen är 0,8 per år.

I fattiga länder brukar det vara höga födelseantal och dödsantal och rika har låga födelseantal och dödsantal. I Nya Zeeland är dödsantalet 0,7 och födelsetalet är 1,5, och i Nepal är dödsantalet 0,65 och födelseantalet är 2,6. I fattiga länder är medellivslängden väldigt låg och i rika länder är den väldigt hög, i Nepal är medellivslängden 67 år och i Nya Zeeland är den 80 år.

3. Utbildning skola och sjukvård:

3.1  Skola:

Läs- och skrivkunnigheten i fattiga länder är lågt och i rika länder är den hög. Nepals läs- och skrivkunnighet är väldigt låg, endast 57 % av befolkningen kan läsa och skriva. I Nya Zeeland är det runt 100 % som kan läsa och skriva.

I fattiga länder är det få som börjar grundskola, oftast för att de måste börja jobba som unga och föräldrarna har inte råd att släppa i väg dem för de måste arbeta. I Nepal är det 40 % av 10-14 åringar som arbetar, och i Nya Zeeland är det 0 %. Den obligatoriska utbildningen i Nepal är 5 år och man börjar från 6 årsålder, men många hoppar av för tidigt och det är endast 78 % som börjar grundskola. Det obligatoriska utbildningen i Nya Zeeland är från 6-16 år (15år vid godkännande av skola och vårdnadshavare), och det är 100 % som börjar grundskolan. I fattiga länder brukar det vara många elever per lärare p.g.a. låg utbildning utav lärare. I Nepal är det 38 elever per lärare och i Nya Zeeland är det 15 elever per lärare.

3.2 Sjukvård:

I fattiga länder är det få läkare, och i Nepal är det 0,1 läkare per 1000 invånare och i Nya Zeeland är det 2,2 per 1000 invånare. Detta betyder att sjukvården är dålig i Nepal, och den är dålig p.g.a. låg utbildning av läkare och att det är få barn som fortsätter grundskolan, och p.g.a. den låga utbildningen och minoritet på läkare blir medellivslängden lägre.

Spädbarnsdödligheten i fattiga länder är väldigt hög och i rika är den väldigt låg. I Nepal är det 5,8 % av spädbarnen som dör och i Nya Zeeland är det 0,5 %.

4. Ekonomi och näringsliv:

I fattiga länder är BNP lågt och i rika länder högt, i Nepal är BNP 536 dollar och Nya Zeelands BNP är 31 589 dollar.

Export och import i rika länder är höga och i fattiga länder är de låga. Nepal importerar 4301 miljoner dollar per år och exporterar 840 miljoner dollar per år. Det Nepal exporterar är oftast mattor, kläder och margarin. Nya Zeeland importerar 23 950 miljoner dollar och exporterar 25 352 miljoner dollar per år. Nya Zeelands exportvaror är lamm-, får- och nötkött, ull, vin, fisk trä- och mejeriprodukter.

I fattiga länder arbetar majoriteten av befolkningen inom jordbruk och det är en minoritet inom industri och service, och i rika länder är det tvärt om. Av Nepals befolkning arbetar 75 % inom jordbruk, 7 % arbetar inom industri och 18 % arbetar inom service. Nepal är faktiskt ett av de minst industriella länderna i världen. Av Nya Zeelands befolkning arbetar 7 % inom jordbruk, 19 % arbetar inom industri och 74 % jobbar inom service. Jordbruksvarorna i Nepal är ris, majs, vete, socker, rotfrukter, kardemumma och mejeriprodukter. Nya Zeelands jordbruksvaror är kött, fisk, spannmål(vete och korn), potatis, baljväxter, frukt, grönsaker och ull.

Naturtillgångarna i Nya Zeeland är stenkol, naturgas, järnsand, dolomit, timmer, vattenkraft, timmer och kalksten. Nepals naturtillgångar är skog, vattenkraft, kvarts, lignit och koppar.

5. Slutsats:

5.1  - Vad är typiskt för ett rikt land?

Ett typiskt rikt land ligger högt på välfärdslistan, d.v.s. att hälsan är bra, välmående miljö, att ha meningsfullt jobb och fred i landet. Vad som också är typiskt för ett rikt land är att ha liten befolkning och ha låg befolkningstäthet. I I-länder brukar de ha låga födelseantal och dödsantal som visar att det är låg befolkningsökning. Utbildningen är bra i rika länder d.v.s. att läs- och skrivkunnigheten är hög, att majoriteten av barn börjar grund skola och att landet har en lång obligatorisk utbildning. I rika länder är det fler lärare och att det betyder att det är mindre elever per lärare. Barn från 10-14 år arbetar oftast inte alls i rika länder. Det är många läkare per tusen invånare i rika länder, och i rika länder är spädbarndödligheten väldigt låg. I rika länder är BNP oftast över 15 000 dollar och att importen och exporten utav varor är väldigt höga. I I-länder är det typiskt att köpa in billiga varor från U-länder och sälja dyra industrivaror. Vad som är typiskt i ett I-land är majoriteten av befolkningen jobbar inom service och industrin, och att det är få som jobbar inom jordbruk.

5.2 - Vad är typiskt för ett fattigt land?

Det som är mest typiskt för ett U-land är majoriteten av befolkningen arbetar inom jordbruk och att det är väldigt få som arbetar inom service och industri. I fattiga länder är det stor befolkning och stor befolkningstäthet. U-länder brukar ofta ha höga födelseantal och dödsantal och har stor befolkningsökning. I fattiga länder är det väldigt låg levnads standard. I U-länder är utbildningen väldigt dålig och det en kort obligatoriskt utbildning. I fattiga länder är det få barn som börjar grundskolan och många barn hoppar av grundskolan för tidigt samt är det låg läs- och skrivkunnighet. Barn från 10-14 år arbetar ofta inom U-länder. I fattiga länder är det dålig sjukvård och det finns få läkare samt hög spädbarndödlighet. BNP i U-länder är väldigt låg oftast under 1000 dollar och importen och exporten utav varor är väldigt låga. I U-länder är det mycket vanligt att det finns långa perioder med brist på mat och vatten.

5.3 - Hur väl stämmer bilderna av rika och fattiga länder in på de två länder du har jämfört?  Nya Zeeland är i stort sätt ett väldigt rikt land och Nepal är ett väldigt fattigt land. Det enda som var en liten skillnad var hur dödstalet är i Nepal. För i ett fattigt land borde det bli ett större dödstal p.g.a. dålig sjukvård och hårt arbete. Men det var bara en liten skillnad mellan länderna, Nya Zeeland hade 0,7 och Nepal hade 0,65, det betyder att det dör mindre personer i Nepal än Nya Zeeland. Att Nya Zeeland ligger runt 0,7 är vanligt för under 50 år har Nya Zeeland legat på den platsen i statistiken, medan Nepals dödstal minskat mycket varje år. För 50 år sedan låg Nepal på 2,4, och för 25 år sedan låg den på 1,5 och nu ligger den på 0,65. Då har dödstalen minskat 0,035 per år. Detta kan bero på att Nepal har förbättrat sin födotillgång genom att få bättre jordbruksmetoder så att folk slipper svälta. För utvecklingen av t.ex. jordbruk är hela tiden igång, och p.g.a. det blir det lättare att få mat och man kan odla mer mat och minska svälten. Det kan också bero på att sjukvården har förbättrats, de kanske vaccinerar fler personer och minskar risken till sjukdomar sam att de har kunskap om vad som orsakar sjukdomarna. Samt kan förbättringen handla om hygienen inom sjukvård och matvaror som minskar sjukdomarna.

5.4 Vad är det som gör det ena landet rikt och det andra fattigt:

Det som gör att vi förstår att länderna är rikt och fattigt är att Nepal har betydligt mer invånare samt befolkningstäthet, och ett typiskt fattigt land har hög befolkningstäthet och många invånare. Det man ser på all fakta är att Nya Zeeland medelålder är högre än Nepal som gör det till ett rikt land. Det är så p.g.a. att de har högre utbildning och har bättre arbeten som gör att dem tjänar mer pengar för att köpa mat, och samt att de har bra sjukvård. Nepal har låg medelålder p.g.a. hårda arbeten, låg utbildning som ger dålig sjukvård. Man ser att Nya Zeeland är ett rikare land för att de har hög läs- och skrivkunnighet och lång obligatorisk utbildning och Nepal har tvärt om som betyder att det bygger på fattighet i landet. Det som gör att Nepal har dålig sjukvård är att det är få läkare, och det bygger på den dåliga utbildningen i Nepal. Nya Zeeland har bra sjukvård p.g.a. många läkare och bra utbildning. Man märker att Nya Zeeland är ett rikt land p.g.a. högt BNP och har väldigt hög import och export, samt att endast ett fåtal arbetar inom jordbruk och att mestadels av befolkningen jobbar inom industri och service. I Nepal är det låg BNP samt låg import och export, och i landet är det stor procent av befolkningen som arbetar inom och få som jobbar inom service och industri. Det jag har skrivit om bygger på att Nepal är ett väldigt fattigt land och Nya Zeeland är ett väldigt rikt land.

Sen kan man ju undra vad det var som gjorde att länderna blev rikt och fattigt. Jag tror att om vi tänker på vad länderna har för förutsättningar så har Nya Zeeland stort övertag. De har ett mångsidigt klimat d.v.s. de har olika växter och frukter m.m. i dem olika regionerna på Nya Zeeland och landet ligger nära vatten. Nepal har ingen kust och 83,6 % av landytan är höga berg och kullar som betyder att det är liten mark att odla på. Det som gjorde att Nya Zeeland utvecklades var att nederländare anlände till Nya Zeeland och s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Geografi arbete - Nya Zeeland & Nepal

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-05-07]   Geografi arbete - Nya Zeeland & Nepal
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58944 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×