Kvinnlig könsstympning & Manlig omskärelse

1 röster
15109 visningar
uppladdat: 2010-07-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kvinnlig könsstympning

&     

Manlig omskärelse

http://data.bloggplatsen.se/bild/filnamn-776ebab92626ab91955b3cf532311ec34908a97049604.jpg/version-48f81b

5784c724258e47ba81b0e0e125/

Utfört av: Jasmin Ack

Klass: NV3A

Kurs: Projektarbete

Läsår: HT09/VT10

Handledare: Karin Feeley

Skola: S:t Eriks gymnasium

Innehållsförteckning

Inledning.....................................................................................3

Syfte

•-          Varför just detta ämne?........................................................4

Metod och material.

•-          Val av material..................................................................4

•-          Hur jag gick tillväga för att få tag på materialet....................5

Är kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse samma sak?.....6

Vad innebär manlig omskärelse?.................................................6

•-          Medicinska skäl.................................................................6

•-          Estetiska skäl....................................................................6

•-          Religiösa skäl....................................................................7

•-          Kulturella skäl...................................................................9

Operationen (den manliga omskärelsen)........................................9

Komplikationer och hälsorisker..................................................10

Vad innebär kvinnlig könsstympning?......................................11

Olika former av stympning.........................................................11

•-          Typ I= Klitoridektomi ......................................................11

•-          Typ II= Excisio.................................................................12

•-          "Sunna"form....................................................................12

•-          Typ III= infibulation ........................................................13

•-          Typ IV= Oklassificerat......................................................13

Operationen (den kvinnliga könsstympningen).............................14

•-          Khadys´s operation från ett barn till den fullvärdig kvinna..14

Komplikationer och hälsorisker..................................................15

•-          Omedelbara hälsorisker....................................................16

•-          Långsiktiga komplikationer...............................................16

•-          Psykologiska följder..........................................................16

"Den religiösa sedvänjan" .........................................................17

Begreppet kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse...........18

Diskussion................................................................................19

Ordlista ....................................................................................21

Bilagor

•-          Intervju frågor..................................................................22

Referenser ................................................................................23

Inledning

Kvinnlig könsstympning är ett ämne som för många är tabubelagat och väcker starka känslor och är under ständigt diskussion. Medan manlig omskärelse är ett begrepp som på något sätt är mer accepterat av omgivningen på grund av att det inte är så hotfullt för könsorganet.

Världshälsoorgenisationen beräknar att 100-140 miljoner flickor och kvinnor är könstympade i världen. Ytterligare två miljoner flickor utsätts årligen för ingreppet.

Kvinnlig könsstympning infattar att delar av eller hela kvinnliga könnssorganet skärsbort. Huden sys sedan ihop och ett litet hål för menstruationsblod lämnas[1].

I dagens läge förekommer könsstympning längs ett bälte som sträcker sig från Afrikas horn till västra Afrika. Det finns också fall rapporterade från Jemen, Oman och södra Saudiarabien.

Generellt kan man säga, att där kvinnlig könsstympning praktiseras, är även den manliga omskärelsen utbredd.

Tidigare kallades det kvinnlig omskärelse, men det medförde felaktiga associationer till den manliga omskärelsen. Många menar ibland att man ska likställa den kvinnliga könsstympningen med den manliga, men detta är dock oacceptabelt.

Man har konstaterat att ca 15% av världens män är omskurna. Pojkar omskärs på grund av religiösa skäl i den muslimska och judiska läran, men det sker även operationer genom medicinska skäl, vilket är ganska vanligt.

Manlig omskärelse innebär att man opererar bort hela eller delar av förhuden[2].

Borttagande av förhud på könsorganet kan bidra till minskad risk för infektioner och ökad sexuell njutning.

Medan däremot den kvinnliga könsstympningen leder till ökad infektionsrisk, problem med att ha samlag och svårigheter att utföra dagliga toalettbehov[3].

Syfte

Varför just detta ämne?

Den största anledningen till att jag just fördjupat mig i detta ämne beror på att jag läst massa myter om att islam förknippas med kvinnlig könsstympning men enligt mina egna kunskaper som troende muslim och vad som står i koranen så står det inte något om det. Men däremot står det om den manliga omskärelsen och därför har jag som mål att undersöka om denna enorma skillnad mellan den manliga omskärelsen och den kvinnliga könsstympningen för att jag själv ska få kunskaper om detta för att kunna sprida det till mina nära.     

Mitt arbete syftar som sagt på att upplysa om skillnaderna mellan kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse och förtydliga begreppen, om det finns eventuella differenser och likheter, ta reda på vad religionerna säger om omskärelse och ifall det finns någon tradition i det hela.

Biologi är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant och har därför valt att fördjupa mig i. Som student på NV-programmet arbetar man mycket inom kemi, fysik, biologi och matte. Jag har därför valt att rikta mig mot biologi som är ett ämne som berör levande organismer och vi individer är ju levande varelser. Alla levande varelser är ju uppbyggda av olika organ och könsorganet är ju ett av organen som bygger upp en varelse och är då den del som man då omskär eller såkallat könsstympar.

Metod och material

Val av material

Under arbetets gång har jag använt mig av ett varierande urval utav information. Så som litteratur, internetkällor, intervju, film och bilder detta innebär då att man får ett perspektiv ifrån flera synvinklar.

Litteraturen som jag valde bestådd av fyra böcker; Kvinnlig omskärelse (1979), av Agneta Halldén ; Kvinnlig könsstympning (2008), av Vanja Berggren, & Martina Franck; Muslim i sverige (1999), av Leif Stenberg. Dessa tre böcker var delvis facklitterära men innehöll utdrag av skönliterattur. Den fjärde boken; Skändad (2007), av Khady Koita som är en självbiografi.   

Tyngden på arbetet är till stor del baserat på information från Webbsidor eftersom där hittar man all möjlig information. Men det gäller att man väljer information som är korrekt så som vårdguiden.se. En annan sida är islamguiden.com det är en webbplats som jag anser innehålla ganska rätt information. Eftersom det är en islamisk sida som styrs av det islamiska förbundet i Stockholm.

Syftet med intervjun av operations sjuksköterska Karin Gabari på kirurgiavdelningen (läkarhuset i Stockholm Odenplan) för omskärelse av små pojkar var att jag helst föredrar att tala till sakkunniga personer vilket ger bättre förståelse och kunskap, jag var egentligen ute efter att få en diskussion kring operationen när det gäller redskap och komplikationsrisker.

Filmen var ett sätt för mig att ta arbetet på allvar, jag är en person som påverkas genom bild än genom att läsa en text. Jag kunde se hur en kvinnlig könsstympning sker, vilket då ökade viljan att fortsätta arbetet, för att kunna bevisa hur otäckt och hjärtskärande det är med kvinnlig könsstympning.

Bilderna jag lagt in i arbetet är bilder på den manliga operationens genomgång, bild på den kvinnliga könsstympningens spridning och dels bilder på kvinnans könsorgan i tre olika former som jag själv korrigerar i programmet Paint. Alla bilder är tagna ur Internet webbsidor.

Hur jag gick tillväga för att få tag på materialet

Det material som var bakgrunden till mitt arbete var till stor del litteratur, detta beror på att jag fick hjälp av skolansbibliotekarie.

Jag var förbi biblioteket i början av läsåret, då jag lånade läsårets läroböcker, då jag stötte på skolansbibliotekarie, jag frågade henne då vad hon tycker om kvinnlig könsstympning som ett ämne att skriva projektarbete om. Hon var då mycket positiv till mitt val och hjälpte mig att hitta information.

Den manliga omskärelse kom in senare, då jag följde min moster till läkarhuset i Odenplan för att omskära min lilla kusin som var två månader.

Efter omskärelsen gick jag till biblioteket för att åter låna böcker som handlar om manlig omskärelse, men tyvärr hittade jag ingen information i böcker vad gäller den manliga operationen.

Jag satt då framför datorn, som syfte att hitta den rimliga informationen som jag skulle få nytta av i mitt projektarbete, jag kunde då klicka mig fram till wikipedia, vårdguiden, islamguiden och mycket mer.

Jag har därefter suttit och pysslat ihop all information jag har för att på det bästa sättet få ut en intressant och lärorik rapport för att både jag och mina nära ska kunna få ta del av den, jag har även tankar på att lägga ut arbetet på Internet för att fler människor ska kunna ta del av den information jag har.

Är kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse samma sak?

"Manlig omskärelse kan aldrig jämföras med kvinnlig könsstympning, jämförelsen är så absurd att jag måste skriva om den", skriver centerpartisten Staffan Danielsson på politikerbloggen[4].

En del folk ser ofta en symbolisk likhet mellan omskärelse av de båda könen. Dessutom är omskärelseåldern för pojkar och flickor ofta densamma, människor har likartade förklaringar på varför både män och kvinnor omskärs[5].

Det är därför inte rätt att likställa de båda könsoperationerna.

Vad innebär manlig omskärelse?

Omskärelse av män är en mycket gammal tradition, vilket innebär att hela eller delar av förhuden avlägsnas. Man har hittat egyptiska avbildningar från 2300 f.kr. där omskärelser förekommer. Idag uppskattas att ca 15 % av alla världens män var omskurna.

De fyra vanligaste anledningarna till manlig omskärelse är medicinska, estetiska, religiösa och kulturella skäl[6].

Medicinskt skäl

Vid vissa tillfällen kan en omskärelse ske av medicinska skäl. I dessa fall så tas oftast bara en del av förhuden bort eller så görs endast ett litet snitt i förhuden.

Skälet till medicinsk omskärning är oftast att personen i fråga lider av förhudsförträngning, fimosis. Trång förhud innebär svårigheter att dra tillbaka förhuden för att göra rent och det kan då leda till att könsorganet blir inflammerat. Detta är ett relativt vanligt tillstånd hos pojkar men växer oftast bort av sig själv eller kan avhjälpas med mindre drastiska metoder än en operation. En annan vanlig orsak till operationen är problem med inflammation av ollonet[7].

Estetiska skäl

Även om det inte är vidare vanligt idag så sker ett antal av alla omskärelser av rent estetiska skäl. Mannen är helt enkelt ute efter en mer estetiskt tilltalande penis. Huruvida detta kan åstadkommas med hjälp av omskärelse är självklart en smaksak och än så länge är det endast en väldigt liten del av alla omskärelser som sker av denna anledning.

Religiösa skäl

I vissa religioner, så som judendom och islam, är manlig omskärelse en självklarhet. Omskärelsen är i dessa religioner en ceremoni som kan jämföras med det kristna dopet.

Inom judendomen kallas den manliga omskärelsen för "Berit mila" Brit står för förbund och mila står för omskärelse, dessa två ord betyder tillsammans "omskärelsens förbund"[8].

Förbundet bekräftar judarnas förbund med Gud och påbjuds redan i Första Moseboken 17:10-12: "Och detta är det förbund mellan Mig och er och era barn efter er, som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras; på er förhud skall ni omskäras, och detta skall vara förbundet mellan Mig och er. Släkte efter släkte skall varje gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt..."[9]

För judarna är omskärelsen en tradition som är över 3000 år gammal.

Efter att Moses räddat judarna från slaveriet i Egypten ingick judarna i ett förbund med Gud, där omskärelsen var obligatorisk på pojkar och män. Omskärelsen är på något sätt en symbol för förbundet mellan Abrahams folk och Gud.
Den manliga omskärelsen ska äga rum åtta dagar efter födseln, pojkarna får då sina namn i samband med omskärelsen, namngivningen sker i synagogan. Om det är ett svagt barn som föds väntar man med omskärelsen tills barnet blir starkare[10].

Inom islam är omskärelse av pojkar obligatoriskt. Den har starkt stöd i den religiösa traditionen och tillämpas i hela den muslimska världen.

Ordet omskärelse kallas inom islam för Tuhorh som då kommer från ordet Taharah som är "renhet" [11].

Upphovet till inrättandet av omskärelse som fulländningen av muslimerna var när Allah gjorde ett avtal med Ibrahim (Abraham) och lovade att göra honom till en imam (ledare) av mänskligheten, Allah lovade honom även att han skulle vara fader till många människor, att profeter och kungar skulle få honom, och att hans ättlingar skulle vara många. Allah sade till honom att mellan han och sina ättlingar skulle det finnas ett tecken på avtalet, vilket var att varje nyfödd pojke bland dem skulle bli omskuren. Omskärelsen är ett tecken på att man gått med i religionen av Ibrahim.

För Muslimer har omskärelse samma status som dopet har för dyrkarna av korset (d.v.s. Kristna). De renar sina barn - som de säger - när de döper dem i dopvattnet och de säger att han nu blivit Kristen. Allah har föreskrivit muslimernas egen rit, vilkens symbol är omskärelse[12].

Under Profeten Muhammads tid gjordes omskärelsen på pojkar vid tiden för deras Aqiqah (Det är en traditionell fest för födelsen av ett barn vilket innefattar offrandet av ett djur som tack till Allâh) dagen av Aqiqah rekommenderas att utföra på den sjunde dagen av spädbarnsåldern.

Dr. Muhammad 'Ali al-Baar (en medlem i Royal College of Surgeons i England och konsulterande läkare för det Islamiska Medicin departementet av Kung Fahd Centre för Medicinsk Forskning på King Abdul Aziz Universitetet i Jeddah) beskriver i hans bok al-Khitaan (Omskärelse) om hälsofördelarna för den manliga omskärelsen.

"Omskärelse av nyfödda pojkar (dvs. inom den första månaden i livet) medför åtskilliga hälsofördelar så som:

1. Skydd emot lokala infektioner i könsorganset:

Detta kan resultera från närvaron av förhuden, som orsakar åtstramning av förhuden, vilket kan leda till kvarhållning av urinen eller infektioner i främre delen (toppen) på penisen vilket kräver omskärelse för att behandla dessa problem. I kroniska fall, kan barnet utsättas för åtskilliga sjukdomar i framtiden, den allvarligaste utav dem är cancer i könsorganet.

2. Infektioner i urinröret:

Många studier har bevisat att oomskurna pojkar är mer utsatta för infektioner i urinröret. I vissa studier var talet 39 gånger fler bland oomskurna pojkar. I andra studier var talet tio gånger mer. Andra studier visade att 95 % av barn som lider av infektioner i urinröret var oomskurna, medans talet bland omskurna barn översteg inte 5 %.

Hos barn kan infektion i urinröret i vissa fall vara allvarligt . I studien av Wisewell på 88 barn som led av infektioner i urinröret, man fann att 36 % utav dem hade samma bakterie i blodet. Tre utav dem förorsakade sig hjärninflammation och två utav dem genomled njursvikt. Två andra dog som ett resultat av spridningen av mikroorganismer genom kroppen.

3. Skydd emot cancer i könsorganet:

Studierna är överens om att cancer i penisen är nästan obefintlig bland omskurna män, medan talet bland oomskurna män inte är obetydligt.

I USA är talet av peniscancer bland omskurna män noll, medan talet för oomskurna är 2.2 i varje 100,000 av den oomskurna befolkningen. Eftersom de flesta utav invånarna i USA är omskurna, är fallen utav denna cancer mellan 750 till 1000 per år. Om befolkningen inte hade varit omskurna, skulle antalet fall nå 3000. I länder där pojkar inte omskärs, så som Kina, Uganda och Puerto Rico, representerar peniscancer på 12-22% utav alla cancer som upptäcks hos män; detta är ett väldigt högt procenttal.

4. Sexuellt överförbara sjukdomar:

Forskare har fannit att det finns åtskilliga moderna studier som bekräftar att omskärelse minskar sannolikheten att få AIDS jämfört med den oomskurna motsvarigheten. Med det utesluter inte sannolikheten att en omskuren man får AIDS som resultatet av sexuell kontakt med en person som har AIDS. Omskärelse är inte ett skydd emot det, och det finns ingen riktig väg för att skydda sig själv från alla de sexuellt överförbara sjukdomarna förutom att undvika sedeslöshet/äktenskapsbrott, uppsluppenhet, homosexualitet och andra motbjudande vanor. 

5. Skydd för hustrurna emot livmodercancer:

Forskningar har noterat att fruarna av omskurna män har mindre risk att få livmodercancer än fruarna av oomskurna män[13].

Traditionella skäl

I de områdena kring USA spred sig omskärelsen under 1800-talet. En starkt bidragande orsak till denna spridning var att omskärelsen skulle förhindra onani som på den tiden ansågs vara syndig och skadande för hälsan . Idag är omskärelsen i dessa länder snarare en fråga om tradition, även om det ofta motiveras med de hygieniska fördelarna. I USA är idag en klar majoritet av den manliga befolkningen omskuren.

På 1950-talet var det nästan regel att omskära gossar i USA, utom för de fattigaste. Det blev här tecknet på god ekonomi. Under Vietnamkriget kunde man konstatera att de soldater som var omskurna klarade sig betydligt bättre från Balaniter och könssjukdomar än de oomskurna. Naturligtvis motiverar inte detta att låta omskära alla pojkar i Boston, där föräldrarna har råd, men inte pojkar från New Mexico. Men erfarenheterna från kriget kan ge en fingervisning om vad som kan ha motiverat Mohammed att rekommendera omskärelse av islams trogna.

Även i andra delar av världen förekommer en minoritet av omskärelsekultur. Den förekommer till exempel på många håll i Afrika, och i Sydkorea är den på frammarsch som en del av en urban, modern livsstil[14].

Operationen (den manliga omskärelsen)

Operationerna sker överallt i Sverige. Läkarhuset i Stockholm omskär pojkar från att de är 1 vecka-3 månader, ifall pojkarna är äldre än 3månader finns det en chans att komplikationsriskerna ökar.

Operationen påbörjas med en lokalbedövning som sprutas in i penisen under några sekunder, bebisen känner då en stark smärta. Därefter vilar bebisen i 5 min innan omskärelsen påbörjas. Man kontrollerar då att penisen är bedövad och börjar då lossa på förhuden med en peang och sätter på en klämma som kallas mogen klämman, den stryper blodkärlen runt den dragna förhuden, (klämman är en judisk tradition men som även används på muslimska pojkar) förhuden skärs sedan bort med en skalpell och en kompress sätts på[15].

Operationen sker på samma sätt i resten av länderna där sedvänjan äger rum. Den enda skillnaden är att pojken inte får bedövning. Men eftersom pojken är så pass liten känner han inte den exakta smärtpunkten. Det skadar inte pojken något sätt och smärtan varar inte länge.

Operationen tar i ca 8-10 min.   

        

      

http://sdsmedia.sydsvenskan.se/archive/00257/700_grafik_257391a.jpg

Komplikationer och hälsorisker

Även om det är sällsynt så finns det hälsorisker för den manliga omskärelsen därför bör alla som överväger en omskärelse vara medvetna om dem.

Enligt American Medical Association, är den vanligaste komplikationen med manlig omskärelse blödning och infektion. Denna blödning, kan dock stoppas genom att utöva påtryckningar, chansen att pojkar får blödningar är 1 på 350. Medan chansen att få infektion är väldigt ovanligt.
Oftast ifall omskärelse sker omedelbart efter födseln, är risken för komplikationer mycket sällsynta[16].

En annan hälsorisk för manlig omskärelse är borttagandet av för mycket eller för lite hud. Om för lite hud tas bort, kan barnet utveckla trång förhud i vuxen ålder. Om för mycket hud avlägsnas, kan penis Glans lämnas utan skydd och det kan leda till sår i Glansen[17].

Förhuden har till uppgift att skydda ollonet mot nötning och att hålla huden på ollonet smidigt för att bevara känsligheten.

Omskärelsen har naturligtvis betydelse för sexualiteten. En del känner att sexlivet blir bättre eftersom de kan ha sex längre innan de får orgasm eller utlösning. Andra kan få problem med att känseln försvinner så mycket att de inte längre kan få orgasm eller utlösning[18].

Vad innebär kvinnlig könsstympning?

Kvinnlig könsstympning är en afrikansk kulturell sed som har funnits i över 2000 år. Kvinnlig könsstympning, omsluter att delar av eller hela kvinnliga könsorganet skärsbort, huden sys sedan ihop och ett litet hål för menstruationsblod lämnas öppet. Könsstympningen är framförallt utbredd på den afrikanska kontinenten och i viss mån på den saudiarabiska halvön, men annars är det endast enstaka dokument från andra delar av världen.Världshälsoorgenisationen beräknar att 100-140 miljoner flickor och kvinnor är könstympade i världen. Ytterligare två miljoner flickor utsätts årligen för ingreppet.[19]

Olika former av stympning

Världshälsoorganisationen, WHO, klassificerar kvinnlig könsstympning i fyra olika kategorier (WHO1996). Denna klassifikation kan ge intrycket av att det finns fyra anatomiskt lätt avgränsbara former, men så är det egentligen inte.  I verkligheten varierar de olika formerna väldigt mycket mellan olika länder, men också inom länder och mellan olika omskärerskor. WHO: klassifikation är ett sätt att kategorisera och gruppera alla dessa olika sedvänjor, och är egentligen inte avsedd att ge en detaljerad beskrivning av exakt vad som sker i varje fall. Klassificeringen är ändå viktig den utgör ett verktyg för att kunna spåra förändringar i sedvänjan, till exempel trender mot mildare eller grövre former och för att kunna jämföra olika områden. Sorteringen är även ett viktigt verktyg för medicinisk forskning om kvinnlig könsstympning för att kunna förstå vilka följder könsstympningen har för flickor och kvinnor. Vissa komplikationer är relaterade till vissa specifika ingrepp, men inte andra.

Grupperna I till III innebär inte automatiskt att typ III alltid är anatomiskt mest omfattande. Som det beskrivs senare kan typ III, innefattande de inre blygdläpparna som då kan vara omfattande än typ II, som ingriper de yttre blygdläpparna[20]. 

Typ I= Klitoridektomi

Borttagandet av "förhuden" över klitoris. Ibland utökat till att delar av eller hela klitoris skärs bort.

Det finns motstridiga uppfattningar om huruvida borttagande av bara klitoris förhud utan skada på själva klitoris egentligen finns som form av könsstympning. Denna form har inte identifierats i någon studie. Tvärtom, har det visat sig att de som säger sig ha gjort eller genomgått denna milda form, alltså borttagande av förhuden som i själva verket haft mer omfattande stympning, ibland till och med typ II och typ III. Att bara ta bort för huden verkar inte heller ha funnits som traditionell form av sedvänjan. Det blir allt vanligare att sjukvårdspersonal genomför könsstympning och det är då möjligt att de hävdar att de bara tar bort förhuden. Det finns inga studier som visar att detta stämmer. Även då det uppgivits att läkare genomfört ingreppet har ofta klitoris också skadats.

Sammanfattningsvis ska man vara lite kritiskt inställd till studier och litteratur som enbart hänvisar till borttagande av förhud som form av könsstympning. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/FGC_Types.jpg/250px-FGC_Types.jpg

Typ II = excision

Hela klitoris skärs bort tillsammans med delar av eller hela de inre blygdläpparna

Denna form av könsstympning omfattar alltså ingrepp där vävnad från blygdläpparna skärs bort, oavsett om det är de inre, yttre eller båda, som påverkats. Former där de yttre blygdläpparna blivit skurna i, men inte är hopsydda de klassificeras alltså i denna grupp. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att det som ser ut som typ II kan vara en öppnad typ III. Det är också så att blygdläpparnas skurna sidor spontant kan läka ihop, utan att stygn eller annat tvingar ihop sidorna. Då ska det klassificeras som typ III, eftersom blygden till viss del stängs.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/FGC_Types.jpg/250px-FGC_Types.jpg

"Sunna" form

Flera vetenskapliga studier så man både frågar och tittat efter, visar att ordet "sunna" kan användas för olika former av könsstympning även det mest omfattande, typ III.

Genom att använda ordet "sunna" som typ av könsstympning, ger man associationer till islam, och sedvänjan får då ett religiöst värde. I detta sammanhang är det viktigt att betona att könsstympning egentligen inte är en religiös sedvänja, att den finns innan kristendomen och islam, man bör även understryk att könsstympning är helt okänt i flera muslimska länder.

I en svensk studie bland somaliska invandrare hävdade många att de slutat med "omskärelse" vilket då var infibulation typ III, och har i stället praktiserat "sunna" som de definierar som att ta bort den förbjudna delen, detta motsvarar sannolikt klitoridektomi som då är typ I. 

Typ III = Infibulation (även kallad faraonisk omskärelse)

Hela klitoris, de inre och delar av de yttre blygdläpparna avlägsnas och huden sys sedan ihop. Endast en liten öppning lämnas så att mensblod och urin kan passera.

Det framträdande för typ III är att antingen de yttre eller inre blygdläpparna förts samman i mitten så att slidöppningen blir tätare. Denna kan vara av väldigt varierande grad, allt från att en millimeter stor öppning lämnas till, till att ärrtaket bara täcker lite av urinrörsmynningen längst fram. Vanligast är att de skurna kanterna av de inre och yttre blygdläpparna för samman med stygn eller läks ihop av sig själv.

Många infibulerade kvinnor måste defibuleras vid eller inför förlossningen. Ärrtaket över urinrörsmynningen och vaginamynningen skärs då upp i mittlinjen. Detta behöver ibland också göras för att överhuvudtaget kunna göra samlaget möjligt. Efter förlossningen måste sårkanterna åtgärdas.

Det föreligger då två möjligheter:

Antingen sys kanterna åter samman till sitt tidigare läge för att återskapa ärrtaket och en trång öppning. Detta kallas för reinfibulation.

Det andra alternativet är att sätta blodstillande stygn längs kanterna på såret i syfte att normalisera anatomin. Detta hindrar dessutom att de växer ihop av sig själva, och lämnar urinrörsmynningen och vagina fria. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/FGC_Types.jpg/250px-FGC_Types.jpg

Typ IV= oklassificerat

Det finns också en rad "oklassificerade" former, såsom prickning av klitoris eller att man skrapar eller bränner klitoris och omgivande vävnad. Enligt vissa traditioner hålls en ceremoni utan könsstympning och ritualen innebär då att någon håller en kniv mot slidan, sticker i klitoris eller skär av en del könshår[21]

Generellt kan man säga, att där kvinnlig könsstympning praktiseras, är även den manliga omskärelsen utbredd.

 http://www.mikaelplahn.se/stympning.gif

Typ I och typ II beräknas stå för ungefär 80 % av könsstympnings ingrepp, och typ III om kring 15 %. Bilden visar var de olika formerna är vanligast i Afrika. 

Operationen(den kvinnliga könsstympningen)

Den senegalesiska kvinnan Khady Koita skriver i sin bok "skändad" om sitt livsöde.

"Mitt öde tog sin början den där dagen när man `renade` mig. Kedjan var oundviklig: könstympad som barn, bortgift före ungdomen, gravid före vuxen ålder, jag kände inte till något annat än underkastet" skriver Khady.

Khadys operation från ett barn till en fullvärdig kvinna.

Mitt hjärta började slå hårt. Man försökte övertyga oss om att vi inte skulle gråta nu när vi snart var renade. Vi måste vara tappra(...).

De sa: "Det går fort, du kommer att ha lite ont en stund men sen går det över, så var tapper"(...). De vuxna kvinnorna rullade ut två stora bastmattor, en framför en av sovrumsdörrarna och den andra utanför tvagningsrummet. Rummet såg ut som ett typiskt kvinnorum(...). Ombyteskläderna som vi skulle ha på oss efteråt hade redan lagts fram på sängen(...).

Vi tilläts inte se vad man gjorde med de andra. Där inne fanns tre eller fyra kvinnor, och en liten flicka(...). Jag satt som fyra eller femma i kön med utsträckta ben på trappan och skakade till vid varje skrik, hela min kropp knöt sig.

Två kvinnor tog tag i mig och drog in mig i rummet. Den ena stod bakom mig höll fast huvudet på mig och hennes knän borrade sig in i mina axlar med full kraft för att jag skulle stå still. Den andra höll fast mina knän med benen isär(...). Kvinnan som genomförde ingreppet hade ett rakblad som mödrarna hade inhandlat före ändamålet.

Hon drog så mycket det gick i den pyttelilla skinnbiten och skar. Dessvärre klarade hon inte att genomföra ingreppet i ett enda drag. Hon var tvungen att karva. Mina vrål ekar fortfarande i mina öron. Jag grät och skrek(...).

Jag höll ögonen stängda för att jag inte ville se, jag kunde inte se vad den här kvinnan höll på att stympa. Blodstänk i hennes ansikte, smärtan var obeskrivlig. Den påminde inte om någon annan smärta(...).

Efter några minuter kände jag inte längre den exakta smärtpunkten(...). Smärtan var total och gick från huvudet ända ner till fötterna och genom magen. Jag var på väg att svimma när kvinnorna plötsligt öste kallvatten över mig för att skölja bort blodet som stänkt över mitt ansikte.

Under fem dryga minuter skar, karvade och drog den här kvinnan om och om igen i mig för att försäkra sig om att hon tagit bort allt(...).

När hon var klar baddade hon av blodet med en ljummen tygbit. Det flödade. Tygbiten var indränkt i vatten och någon hemgjord produkt, antagligen desinficerande. Sedan smorde hon in mig sheasmör blandat med svart sot för att undvika infektioner. Under hela operationen förklarade hon ingenting.

När det var färdigt: "res på dig"!

De hjälpte mig för att jag inte hade någon klädsel på mig, jag kunde inte stå upp, min kropp var kluven i två delar(...).

Mina mormödrar tog hand om mig, och de bar mig ut ur rummet och satte mig på bastmattan till sammans med de omskurna flickorna som fortfarande grät.

Smärtan har jag aldrig lyckats definiera. Jag har aldrig upplevt något så våldsamt i hela mitt liv. Den dagen trodde jag att jag skulle dö och aldrig mer vakna. Så stark var smärtan att jag vill somna och förlora medvetandet [22].

Komplikationer och hälsorisker

Kvinnlig könsstympning kan få en rad konsekvenser för flickors och kvinnors fysiska och psykiska hälsa samt sexualliv. Konsekvenserna beror på vilken typ av könsstympning som utförts och graden av stympning.

Operationen utgör ett hälsoproblem, med både akuta och långsiktiga risker. Oavsett hälsoriskerna är könsstympning alltid ett brott mot flickan och kvinnans kroppsliga integritet och mänskliga rättigheter, och visar på hennes underställda situation i samhället.

Omedelbara hälsorisker

Efter stympningen kan flickorna drabbas av chock, blodförlust, stelkramp, svårigheter att urinera, underlivsinfektioner och infektioner i urinvägarna. Nerver och stora blodkärl, de angränsande vävnaderna, ändtarmsmynningen och urinröret kan bli skadade. Operationerna utförs med knivar, rakblad eller saxar som inte alltid är steriliserade och då operationen ofta sker kollektivt, finns också risk för hiv-infektion. Om ingreppet utförs utan bedövning finns också risken att flickan försöker vrida undan kroppen, vilket ökar riskerna för skador på närliggande organ, t ex skada på urinröret.

Långsiktiga komplikationer

När det gäller långsiktiga medicinska komplikationer finns det skillnader beroende på hur omfattande ingrepp som gjorts. Det är vanligast att typ III= infibulation som då ger de allvarligaste långsiktiga komplikationerna.

Att få mensblod att lämna kroppen är ett av de vanligaste problemen hos infibulerade unga kvinnor, då öppningen till vagina är så liten, och blod kan tränga ihop sig. Svårighet att tömma blåsan helt när man kissar kan också bli ett problem, vilket i sin tur ökar risken för urinvägsinfektioner.[23]

Smärtan vid samlag kan också uppstå. Detta gäller inte minst i akut form hos infibulerade kvinnor i samband med att de samlagsdebuterar. Den lilla öppningen ska då vidgas och detta innebär smärta, vare sig det sker genom verksamt ingrepp eller genom samlag. Att en kvinna är omskuren behöver inte göra att hon inte kan njuta av sex i framtiden. Men det försvårar och dels förhindrar att en man ska kunna tillfredställa henne sexuellt. Att det hindrar kvinnan att få orgasm är inget som finns dokumenterat, men den kan påverkas lite beroende på vilken typ av stympning hon är utsatt för. Dock visar studier att 90 % av de könsstympade kvinnorna upplever orgasm. Det kan även vara smärtsamt för mannen att ha ett samlag med en omskuren kvinna. En del kanske känner att det är obehagligt för att han orsakar kvinnan så mycket smärta.

Förlossningar kan innebära stora risker och smärtor. Infibulerade kvinnor måste skäras upp för att ha chans att föda barnet och sedan sys ihop igen. Med tanke på att fertiliteten är hög i många Afrikanska länder innebär det risk för svåra ärrbildningar då kvinnan flera gånger måste sprättas upp och sys igen vid förlossningar[24].

Psykologiska följder

Vid sidan av den svåra smärtan under den grymma operationen, kan ibland allvarliga psykiska trauman förekomma, trots att flickan är uppfostrad att se fram emot den dag, hon skall könsstympas.

"Före operationen tror flickan att könsstympningen endast innebär glädje och fest till hennes ära. De nya kläder, smycken och andra presenter som flickan får av föräldrarna och släcktingar samt de festligheter, som ofta omger tillfället, detta gör att flickorna är angelägna att genomgå operationen. Flickorna vet inte i förväg hur plågsam operationen är. Deras mödrar har hållit dem ifrån sådana upplevelser", skriver Agneta Halldén i boken om kvinnlig omskärelse.

I vissa fall antar man att operationen gör flickorna skygga och ger dem känslor av mindervärdighet. Egentligen har man svårt att bedöma de psykologiska verkningar som operationen kan framkalla.

Flickorna känner sig vanligen stolta och mättade över att ha gått genom operationen. Eftersom de har fått sin kvinnlighet bekräftad.

Psykiska sammanbrott utvecklas då flickor ibland upplever svek och ilska mot föräldrarna. När flickorna är omedvetna om vilka hälsorisker det medför så känner de accepterade av samhället och ingreppet har gjorts för hennes bästa. Om hon senare i livet får veta sanningen om vad hon egentligen utsatts för så kan känslorna bli för svåra att hantera. Tankar väcker senare ilska gentemot föräldrarna.

Då flicka blir bortgift och ska genomgå sitt första sexuella ingrepp, kan det då uppstå psykiska genombrott flickan klara inte av att utstå samlaget på grund av fysiska och psykiska problem, så som rädsla, skakningar i kroppen och ökande smärta, hon har svårt att känna njutning av samlaget, det ända som känns är skräck. Detta leder då till psykiska störningar av att hon blir påmind om operationen, och har då svårt att fortsätta sitt liv som normal kvinna[25].

"Den religiösa sedvänjan"

Kvinnlig könsstympning förekommer i flera afrikanska länder samt i några länder i Asien till exempel bland vissa grupper i Malaysia och Indonesien. Ofta förknippas detta med religion trots att sedvänjan är mycket äldre än både kristendomen och islam. Kvinnlig könsstympning förekommer både bland kristna och muslimer.

Det finns olika varianter av ingreppet och det finns olika anledningar till hur könsstympning motiveras. Det finns inga generella motiv utan lokala grupper har sina egna. Motiven kan vara bland annat att dämpa kvinnors sexualitet, det kan ses som en invigningsrit till vuxenlivet och det kan också vara religiösa motiv bakom trots att varken Koranen eller Bibeln nämner det och att majoriteten av världens muslimer och kristna inte utövar seden[26].

Koranverser som använts i muslimska kampanjer mot kvinnlig omskärelse är till exempel "rubba ingenting i Guds skapelse!" (sura 30, vers 30) eller "allt vad Han skapar ger en fulländad form" (sura 32, vers 7).

Några hadither (hadither inom islam är berättelser om vad profet Mohammad sade och gjorde medan han levde) rör kvinnlig omskärelse. Den mest kända är den som beskriver hur profeten gick förbi en omskärerska som precis skulle omskära en flicka och sade till kvinnan: "Ta inte för mycket, för den (klitoris) är till glädje för mannen och får hennes ansikte lysa".

En del muslimer menar att det därmed är acceptabelt med milda ingrepp; andra säger att denna hadith ska tolkas så att Profeten tog avstånd från sedvänjan och hade för avsikt att med tiden helt förbjuda ingreppet. Muslimska motståndare till kvinnlig omskärelse framhåller gärna att denna hadith inte är "stark", det vill säga att överföringen av berättelsen genom tiden inte kan fastställas med säkerhet Motståndare framhåller också gärna att det inte finns någon uppgift som pekar på att profeten lät omskära sina egna döttrar.

Även om man ser till hela den muslimska världen har väldigt litet stöd och att många muslimer anser att det är helt oislamiskt[27].

Begreppet kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse

Vilken definition man väljer, avgör naturligtvis vad som inräknas. Ordet kvinnlig könsstympning skapades av den amerikanska radikalfeministen Fran P Hosken under 1970-talet, samt har därefter fått en enorm utbredd i världen. För dem kallades företeelsen kvinnlig omskärelse. Tanken bakom införandet av den nya termen var att skilja det från omskärelse av pojkar, samt att upprätta uppfattningar runt sedvänjan att omskära (könsstympa) flickor.

Termen har blivit officiellt etablerad både hos WHO samt i flertal länder (däribland Sverige)[28]. Redaktörer har valt benämningen kvinnlig omskärelse

eller "traditionen", när man då talar till personer som varit med om ingreppet, det låter på något sätt mer tillfredsställande[29].

Diskussion

Frågeställningen i mitt arbete var som sagt att utreda denna enorma skillnaden mellan den manliga omskärelsen och den kvinnliga könsstympningen för att jag själv ska kunna utveckla mina kunskaper om detta och även för att kunna sprida det till mina nära och resten av omgivningen.

Efter denna långa process har jag entligen slutgjot mitt projekt och både jag och mina kusiner som fått ta del av min rapport är nöjda över min insatts och har verkligen insett denna enorma skillnad mellan de båda operationerna. De har även medelat om att rapporten varit mycket lärorik och kunskapsfull.       

Varför ska kvinnor alltid vara de lidande?

Som vi vet har oftast kvinnorna i utvecklingsländerna mindrevärdighet än vad män har. De lever för att ta hand om hushållet, ge männen sina rättigheter(samlag), födda barn och ta hand om dem och har inte på något sätt rätten att kritisera föräldrarnas val. Trots allt detta blir de även könsstympade.

Vad är egentligen männens syn på den kvinnliga könsstympningen? Det är en fråga som man verkligen borde fundera på.

I boken "skändad" refererar Khady om hur mormödrarna, planerar och förbereder för ingreppen. Männen har då inget med det att göra och är heller inte medvetna om vad som drabbar flickorna och hur plågsam operationen är, mormödrarna gör alltig på egenhand, då inga män är närvarande.

Då en tjej blir bortgift är männen inte medvetna om vad kvinnan vart med om och vad som förväntar henne under samlagsdebuten.     

Renlighet och hygien nämns också ofta som försvar för kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse, detta kan bero på det inte finns tillräckligt med vatten för att kunna göra sig ren som i de fattiga afrikanska länderna. Renlighet och hygien är viktiga beståndsdelar inom islam och som då är en av anledningarna till att man omskär männen, men det betyder inte att man ska stympa könsorganet för att de inte finns tillgång till vatten. Egentligen spelar det ingen roll ifall en kvinna är könsstympad eller inte. När man tänker hygieniskt så urinerar alla människor, stora som små, män eller kvinnor, det är vardagsbehov som måste göras.

Som religiös troende, håller jag med den manliga omskärelsens fördelar. Omskärelsen skadar inte på något sätt könsorganets utseende och hälsoriskerna är betydligt ovanliga, trots detta minskar operationen risker för att få sjukdomar och infektioner i könsorganet vilket är en positiv fördel. Jag har faktiskt inte läst eller hört om kritik för den manliga omskärelsen förutom att man bör vänta tills pojken blivit myndig och själv få bestämma om han ska omskäras eller inte. Men detta ökar då komplikationsrisken om de är äldre så varför inte utföra operationen då dem är små.  

I många samhällen anses minskningen av kvinnans sexlust ett viktigt skäl till könsstympning vilket i sin tur leder till en mindre risk för sex utanför äktenskapet. Detta tycker jag är ett dumt skäl till att könsstympa kvinnor för. Eftersom jag har en utländskbakgrund och kommer från ett utvecklingsland, vilket betyder att kvinnor och flickor till stor del håller sig hemma. Flickor får inte träffa någon av det motsatta könet, förutom pappa, bröder och farföräldrar. (Men det betyder inte att de inte går i skolan). Att bo i en by som de flesta i den afrikanska kontinenten gör, är det mycket svårare att begå sex utanför äktenskapen. Ibland funderar jag på att, föräldrarna gifter bort sina döttrar så tidigt de är fortfarande barn, de hinner knappt uppmärksamma sig för tonåren så är de redan bortgifta. Varför ska man då könsstympa kvinnorna om man gifter bort dem så tidigt de hinner knappt känna sexlusten?

 

Kvinnlig könsstympning är något man borde avskaffa de är det plågsammaste jag hört talas om. Det finns ingen fördel med att utföra operationen, endast hälsorisker, komplikationer och det värsta som finns de psykologiska följderna. Bilden på framsidan refererar till psykologen Sigmund Freud som då beskriver barndoms händelser, och hur de påverkar vår rena relation, som bygger på närhet, förtroende, trygghet, kommunikation, autonomi, jämlikhet. Freud diskuterar mycket kring män och kvinnor och deras olika förutsättningar. Barndomshändelser kan vara psykologiska trauman som leder till att kvinnan har svårt att känna närhet och trygghet.

Det man skulle kunna resultera är att den kvinnliga könsstympningen inte på något sätt förknippas till islam förutom en hadith som profeten Mohammed nämnt men som inte ger några associationer om att seden ska följas. Därför anser jag att denna sed bör avskaffas det finns inga skäl som tillåter denna sedvänja att fortsätt skada kvinnornas könsorgan.

Slutligen vill jag meddela att man infört särskilda lagstiftningar i Afrika gällande kvinnlig könsstympning.
Enligt Center for Reproductive Rights har 16 länder i Afrika infört en särskild lagstiftning som förbjuder kvinnlig könsstympning: Benin, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Tchad, Egypten, Elfenbenskusten, Djibouti, Etiopen, Ghana, Guinea, Kenya, Niger, Senegal, Sydafrika, Tanzania och Togo. Enligt WHO har Australien, Nya Zealand, Kanada, USA samt minst 13 länder i Västeuropa infört lagar som kriminaliserar könsstympning[30].

OBS!

Den första lagen om kvinnlig könsstympning kom i Sverige 1982.

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa

dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem

(könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte.

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall det bedömas som grovt. För grovt brott döms till fängelse, lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och stämpling samt underlåtenhet att

avslöja brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Lag (1998:407).

3 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk

domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är

tillämplig.[31]


Ordlista

Allah= namn på gud inom islam

Anatomi= den del av biologin som behandlar hur organismer är uppbyggda

Balanit= inflammation under en ofta för trång förhud

Bastmattor= matta gjord av fibermaterial

Fertilitet= förmåga att fortplanta sig

Hadith= är inom islam de berättelser om vad profet Mohammad sade och gjorde medan han levde.

Klassificera= gruppera, dela in i klasser

Klitoris= är en del av kvinnans könsorgan som är starkt sexuellt retbart

Kluven= delad

Kompress= bandage

Mynning= öppning

Nötning= skrapning

Oklassificerat= inga tillhörande grupper

Ollonet= främre del av det manliga könsorganet

Onani= stimulera det egna könsorganet, utan sexuellt umgänge

Orgasm= utlösning

Peang = redskap för att stoppa blödningar genom att klämma ihop blodkärl

Prickning= stickning

psykiska trauman= mentala chockskador

Radikal feminist= genomgripande kvinnokämpe

Rit, ritualen= religiös ceremoni, kulturhandling

Sedvänja= tradition

Skalpell= kirurgisk kniv

Steriliserade= ingen fortplantningsförmåga

"Sunna"= innebär att islam inte bara definieras av Koranen utan även av hur Muhammed levde ("sunna")

Synagoga= judisk gudstjänstlokal

Tvagningsrummet= omklädningsrummet

Urinrörs mynning= urinrörs öppning

Vagina = är den nedersta delen av kvinnans inre könsorgan

Vävnad= samlings celler

Bilagor

Intervju frågor

•1.      Hur stor andel pojkar omskär sig av medicinsk själ?

•2.      Vilken ålder är omskärelse vanligast?

•3.      Ungefär hur stor andel av patienterna omskär sina barn pga. religiösa själ?

•4.      Var...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnlig könsstympning & Manlig omskärelse

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2011-10-09

    Hej Jasmin! Till att börja med tycker jag ditt arbete beskriver den avskyvärda kvinnliga könstympning på ett bra sätt. Men när det gäller den manliga omskärelsen tycker jag det är synd att du inte grävt djupare om dess nackdelar. Samt att man kan ifrågasätta hur du värderar risken för komplikationer mot fördelar med densamma. Det finns en sammanställning från RFSU om den manliga omskärelsen som återfinns på: http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2011/RFSU-lanserar-ny-skrift-om-omskarelse-pa-pojkar-och-man-/ Den ger en annan syn på ämnet. Kram//Christian

Källhänvisning

Inactive member [2010-07-12]   Kvinnlig könsstympning & Manlig omskärelse
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58721 [2019-01-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×