Psykiatri

5 röster
6587 visningar
uppladdat: 2009-10-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1, Jag har valt Erik Homburger Erikssons teori

Erik Homburger Eriksson föddes 1902 i danmark,mamman och pappan var skilda. Erik stanade kvar hos sin mamma,som gifte om sig då han fick Homburger till efternamn.

Eriksson byggde vidare på på vad Sigmund Freuds hade kommit fram i sina teorier. I stället för att kalla faserna för psykoseuella så kallade han dom psykosociala,Eriksson tyckte det lätt bättre. Han

menade att det är inte barnets närmaste som skulle av göra hur han blev som vuxen. Utan det var sociala upplevelser,situvationer och miljöer han får träffa på. Eriksson ville se det friska i mänsikan. Vilket inte

Freuds gjorde han ville se det sjuka hos människan. Eriksson delade upp människans liv i 8 faser,i faserna så beskrev han vad som kunde gå fel och vad som kunde gå rätt.

Fas1, Tillit-Misstro, 0-1,5 år spädbarnsåldern

När barnet är i spädbarnsåldern (0-1,5 år) så är barnet hjälplös och kan inte ta hand om sig själv. Då barnet får hellt förlita sig till sin omgivning. Att perssonen vet vad barnet behöver och kan förstå de. Barnet behöver trygghet och värme hela tiden. Får barnet inte de kan den börja utveckla misstro, får där i mot barnet altt detta utvecklar han tillit. Om misstron blir för stor så kan barnet drabbas av en psykisk sjukdom

när barnet blir äldre. Föräldrarna måsste visa tillit till andra människor annars så kommer aldrig barnet göra det heller.

Fas 2, självsdändighet-tvivel, 1,5-3 år småbarnsäldern

Småbarnsåldern börjar barnet förstå att det kan göra saker så som prata,gå,springa,gå på toaleten,förstöra saker och så vidare. Om man säger till ett barn förmycket om vad barnet inte får göra kan barnet utveckla tvivel som riktas mot en själv. Om man pratar och talar om för barnet vad han får röra och inte röra och talar om varför en del saker inte får röras. Utvecklar dom självständighet och mognar mycket snabbar.

Fas 3, initiativa-skuldkänslor, 3-5 år förskoleåldern

3-5 års åldern börjar överjaget att utvecklas och barnets samvete är väldigt känsligt. Så man bör inte få barnet att känna att det får dåligt samvete. Om barnet får dåligt samvete kan det hämma barnets mognad och sätta spår i livet om det är allvarligt. Nu börjar barnet upptäcka att alla inte är lika,det finns pojkar och flickor,bruna,vita och gula människor.

Fas 4,arbetsflit-underlägsenhetskänslor, 6-12 år den tidiga skolåldern

Kompisar och lärare är en viktigdel i den här åldern. Skolan kan bli som ett andra hem om man har det svårt eller jobbigt hemma. Om barnet är mobbat i skolan eller om en lärare säger något nedvärderande

kan barnet få en känsla av underlägsenhet,förlöjliga eller nedtryckt. Om barnet där i mot har en bra relation med kompisar,lärare och allt är bra hemma med,då kan barnet utveckla arbetsflit och arbeta bra.

Sociala problem kan barnet lätt gräva ner sig i skolan eller arbetet och allting kretsar omkring det.

Fas 5, identitet-splittring, 13-18 år tonårsåldern

Många tånåringar hamnar i en identitets kris,detta brukar leda till att man byter klädstilar ofta,byter kompisar och åsikter kommer och går. Tånåringar som hamnar i en identitets kris har en svår tid framför sig,men tids nog visar det sig vilken plats man har i samhället. I bland hittar man den snabbt och det kan smitta av sig på kompisen och man mognar väldigt mycket och det gör att man kan koncentrera sig på det man tycker är viktigt. Hittar man inte sin identitet så blir man splitrad och kan drabbas av svåra depressioner och olika psykoser.

Fas 6, närhet-isolering, 19-30 år den tidiga vuxen åldern

Det är viktigt i den här åldern att hitta kompisar som man kan ha nära relationer med även hitta sin livspartner. I den här åldern är närhet viktigt och att man kan lita på folk är en självklarhet.

Misstro från spädbarnsåldern kan troligtviss komma fram och visa sig i den här åldern, om barnet utvecklade nån misstro i den åldern. I den här åldern kan man lätt bli sårad och det är väldigt negativt för den här åldern. För om man blir allvarligt sårad eller sårad många gånger är chansen stor att man inte kommer att släppa in någon i sitt liv. Man isolerar sig från att våga sig på en relation vare sig om det är vänskap eller som partner.

Fas 7, prouktiv-stillastående, 30-50 år medelåldern

Många kan bli deprimerade i den här åldern,hellst då man är längre bak i fasen. Man känner att livet har paserat och det bästa är nu över,det som är kvar är ålderdomen och döden. Nu är det lätt att man isolerar sig själv och det man gör tycks inte hjälpa. För att inte hamna där måste man vara kreativ menar Eriksson. Man får ta hand om sina barn om man har några,hjälpa dom så mycket som man kan.

Man måste hitta sin menig med livet igen det som får en att gå vidare i livet igen.

Fas 8, jagets integration-förtvivlan, från 50år-och uppåt  den sena vuxen åldern

I den här åldern tittar många tillbaka på sin liv,om man lyckats med sina idee'r och planer. Om man har haft ett glatt liv med många glada minnen,om man haft de är man nog ganska nöjd med sitt liv.

Man tittar även tillbaka och undrar vad man kunnat gjort annorlunda. Om man har haft dåliga minnen kan man lätt bli deprimerad,man vill ''spola tillbaka'' och kunna göra om sitt liv på ett annorlunda viss.

Man vill inte dö förren man uppnåt det man vill ändra på fast det är omöjligt.

Eriksson menade som individ skulle man ta till vara på dom olika faserna i sitt liv och göra det bästa av dom

Fas 1, Hopp

Fas 2, Viljestyrka

Fas 3, Meningsfullhet

Fas 4, Kunskap,skicklighet

Fas 5, Trofasthet

Fas 6, Kärlek i nära relationer,familj och arbete

Fas 7, Omhändertagande

Fas 8, Vishet

Han menade att i stället se det negativa så skulle man se de som var positivt i sitt liv i stället.

Sigmund Freuds psykosexuella

Jean Piagets kognitiva utvecklingsteori

Deras teorier tar slut vid vuxen åldern,där Eriksson då fortsätter över hela livslopet.

Jag tycker att faserna stämmer mer eller mindre för dom olika åldrarna. Men fas 3 kan jag känna att den är lite så där felaktig eller den känns inte riktigt rätt. Om att barnet får jätte dåligt samvete att det skulle hämma barnets mognad eller att det skulle må dåligt längre fram i livet. Det kan kännas lite för gammal modig,men annars så känner jag att dom andra faserna kan stämma rätt så bra med varandra. Jag själv är ju 37 år så man kan ju känna igen sig i dom olika faserna.  Jag har två barn och där kan jag också reflektera över dom faserna i livet med. Men att det är det sociala som får barnet att utveckal sig och inte dom närmaste i familjen.Den kan kännas lite fel ,jag tycker nog att det är dom närmaste i familjen mamma,pappa och syskon om man har det som formar en hur man blir till en viss del. Sen är det absolut sociala upplevelser som fromar ens liv med.

Erikssons faser känner jag stämmer ganska så bra på dom olika åldrarna,dom känns rätt och naturliga att gå efter. Man har lätt att förstå dom olika faserna i livet och man kan ut gå i från dom väldigt bra och fortsätta att gå vidare där i från. Och jag tycker att Eriksson har rätt i att man ska se det friska i perssonen och inte det som är sjukt. Då är det lättare att jobba viadre med perssonen om man kan se det som är frikst. Annars så tycker jag att Erikssons teorier är mycket användbara, vissa andra kan kännas lite stela och fokusera sig på det som är sjukt i stället för det som är friskt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_H_Eriksson

www.mimersbrum.com/Erik_H_Eriksson_11071.htm

Dessa sidor har jag tagit min fakta i från

2 a) När LPT görs finns det 3 st förutsättningar man måste ut gå i från.

1, Patienten måste ha eller lida av allvarlig psykisk störning ex. depression med självmordsrisk,med svåra personlighetsstörningar med psykotiska genombrått och alla tillstånd av psykotiska svårihetsgarader

oavsett orsak. I dessa ingår alla psykoser,manier och även personer som fått psykos pga narkotikaanvändning.

2, Oundgänglig behov av psykiatrisk vård,som patienten inte kan till godose på annat sätt en att vara intagen på psykiatrisk avdelning.

3, Patienten vägrar motsäger sig till den vård som han erbjuds. För att vården inte kan ges med hans samtycke.

Först så bedömer en husläkare leg. läkare (valfri specialitet) om det finns behov/skäl av tvångs vård. Om läkaren bedömer att alla 3 rekvisten är uppfyllda skriver han ett vårdintyg.

Patienten förs till ett sjukhus och får då träffa en specialist i psykiatri som fattar ett intagsbeslut. Om även denna läkare bedömer att alla 3 kraven för tvångsvård uppfylls så blir patienten tvångs intagen.

Tvångs vården gäller bara i 28 dagar.Man kan bli utskriven fast att inte 28 dagar gått. Men om tvångs vården måste fortsätta så måste man ansöka förlägning hos Länsrätten.

Christians rättigheter:

Han kan hela tiden överklaga vården och han har även rätt till en stödperson och juridiskt ombud. Han är dok begränsad till fri gång i början av tvångs vården. Men ju friskare han blir detso större blir hans frigång. Han kan även få permissionsmöjligheter,men dom kan vara vilkorade ex. att han kan förbjudas att uppsöka personer eller vistas på speciell plats. Och han förbinder sig att fortsätta ta hans mediciner som ordinerats till honom.

http://bitchslapbarbie.wordpress.com/2009/04/19/lpt-lagen-om-psykiatriks-tvangsvard/

www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=175

Dessa sidor har jag tagit min fakta i från

2 b) Olika förklaringsmodeller

* Den Medicinska-Biologiska: Biologiska faktorer som är ärftliga,strörningar i hjärnans ämnesomsöttning,hormoner eller hjärnskador.

*Den Kognitiva: Kan förklaras som en del i psykologin som handlar om mäniskans informationsprocessor. Det fins 4 st som man tittar efter.Gemensama processer för dessa kognitiva är att det innehåller

information om något. Preceeptioner,minen,tankar och språkliga beskrivningar som handlar om något. Så kognetiv terapi är att man försöker ändra patientens tanke mönster och försöka tolka sin omvärld på ett annat sätt en förut.

* Den Behavioristiska: Psykologiska störningar orsakas av felaktig inlärning.Allt beteende är symtom man hittar ett tecken på att någonting i inlärningen har gått fel.

Då måste man göra något åt det och rätta till de så att man får lära sig ett nytt beteende,en ominlärning. Det gör man med hjälp av olika beteendeterapier.

*Den Psykodynamiska: Man säger att psykisk störning beror på bortträngda,omedvetna konflikter som oftast uppstår i barndomen. Freuds synsätt kan man tolka här som om Jaget,detet och över jaget och barnets utveckling. De omedvetna konflikterna ska i terapin göras synliga och medvetna så att patienten kan bearbeta dem.

http://www.mimersbrunn.se/PSYKISKA_STOeRNINGAR_10393.htm

Den här sidan har jag hämtat min fakta i från.

2 c) Jag är Christians kontaktperson hur skulle jag lägga upp ett samtal med honom efter den akuta fasen.

Mitt mål är att kunna för medla till Christian  vad en kontaktperson är.  Att det är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse av att vara ett personligt stöd till en person. Att en kontaktperson ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att på dennes villkor, leva ett självständigt liv. Att jag som kontaktperson ska försöka att stimulera Christian till en aktiv fritid, främja för hans sociala kontakter och därmed bryta hans social isolering.

Problem som kan uppstå är ju att Christian inte vill ha något med mig att göra alls,då han kanske har tappat tron på medmännsikor.

Att vara bälteslagd är säkert inte något som är så väldigt trevligt att f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Psykiatri

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-10-26]   Psykiatri
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58345 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×