Ett ekosystem i flöde

3 röster
7866 visningar
uppladdat: 2009-09-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

Teori
Naturen är full av liv. För det mest allmänna är naturen en fråga om samspel som äger rum mellan olika organismer, samt mellan organismer och deras miljö. Samspel kan vara mycket olika. Det beror på om det äger rum i, havet, i en insjö eller i en lövskog osv. Man talar om olika ekosystem.

Ekosystemet i havet utgörs framförallt av planktonalger som är grundfödan (producenter). Algerna liksom växter utvinner energi ur ljus genom fotosyntes. Eftersom algerna saknar all form av ledningsvävnad för transport av vatten samt blad, rötter och andra organ räknas dock inte algerna som växter.

Algerna har även en viktig roll i den marina ekologin. Mikroskopiska arter som svävar fritt i haven kallas fytoplankton och utgör den marina näringskedjans primärproducenter och huvuddelen av havens växtplankton. Vid Sveriges kuster finns alger bland annat i form av grönslick närmast vattenytan.

Algerna håller i stort sätt havets ekosystem levande. De ger mat åt djurplankton, som sedan blir mat åt småfisk och andra rovdjur, som i sin tur äts av större fiskar.

Syfte
Syftet med exkursionen är att undersöka ekosystemet samt biotopen vid havet. Till följd av undersökningen ska en slutsats dras, angående om havet är förorenat respektive näringsfattigt eller näringsrikt och oförorenat.

Hypotes
Ekosystem i havet fungerar relativt bra utan några större tillstötande svårigheter. Havet är näringsrikt och är inte förorenat.

Materiel
1 kamera Studiebok
1 Anteckningsblock
1 penna
2 par handskar

Metod
Exkursionen genomfördes vid gröningens hav. Havets färg och grumlighet granskades. Marken vid havet samt biotopen fotograferades. Biotopen samt musslornas överlevnad studerades. Alger från havet sparades för att sedan undersökas och bekräfta resultat. Resultaten antecknades.

Resultat
Färgen på vattnet är varierande från mörk grön till blå och därutöver är vattnet grumligt. Havet är omringat av en hög överlevnad av buskar och träd. Det finns även ett rikt djurliv med t.ex. musslor och snäckor i vattnet. De flesta musslorna är dock inte levande längs vattnet. Fintrådiga alger med en blandning av ettåriga grön, brun och rödalger dominerar. Mängder av dem flyter omkring i vattenmassan.

Utseende på alger längs gröningens hav.

Marken längs havet

Förändring på algernas utseenden
Efter ett par dagar hade de alger som tidigare sparats under exkursionen lyckats behålla sin släta form, utan att utveckla kalk och andra ämnen runt sin kropp.

Diskussion och Slutsats
Syftet med exkursionen var att undersöka om vattnet är förorenat respektive näringsfattigt genom att granska ekosystemen vid havet. Resultatet tyder på att havet inte är förorenat och är näringsrikt.

Hypotesen är därmed sann och accepteras.

Växternas produktivitet är beroende av solljuset och tillgången på näringsämnen. När förhållandena är optimala och avbetningen från de växtätande djuren är liten genomgår fytoplanaktionsamhället vid vattenytan en befolkningsexplosion - vattnet blommar. De förhållandena som leder till vattenblomningen inträffar ofta i näringsrika hav och sjöar. Till följd av vattenblomningen blir vattnet i havet grumligt och färgar sig till att få en ljus respektive mörk grön till blå nya.
Att färgen på havsvattnet i Helsingborg är varierande från mörk grön till blå samt grumlig ger därför ett tecken på att den har genomgått en vattenblomning tillföljd av näringsrika ämnen.

Som ett resultat av ett välfungerande ekosystem samt ett näringsrikt hav är biotopen oftast hög. Vass och andra växter växer tätt och breder ut sig på stora ytor längs havet. Vid gröningens hav växer mängder av buskar och träd, vilket ger ett tydligt resonemang över ekosystemets tillämpning.
Ett näringsrikt hav har även gott om närsalter i sitt vatten. Den är ofta grund med lerbotten, vilket bidrar till ett rikt djurliv med t.ex. musslor och snäckor på botten. Längs gröningens hav kan man hitta massor av musslor och snäckor, vilket även det tyder på att havet är näringsrikt.

Alger är havets minsta organismer och kallas även för växtplankton. Deras uppgift är att transportera kol i form av koldioxid från atmosfären till havet. På så sätt bidrar algerna till att hålla en konstant koldioxidhalt i vattnet. Om utsläppningar av t.ex. fossila bränslen ökar, kan det bidrar till att det blir en alltför stor koldioxidmängd i vattnet. Detta kan medverka till att hela havets kemi rubbas. Havets Ph värde förändras, ekosystemet fungerar sämre och påverkar algernas utseende samt funktion osv. Detta i sin tur skulle bidra till att havet blir näringsfattigt och förorenat.

Resultatet på förändringen av de sparade algernas utseende bekräftar att vattnet inte är förorenat. Skulle algerna ha varit i ett sämre fungerande ekosystem pga. av förorening hade den tillverkat plattor av kalk runt sin runda kropp.

Felkällor:
Resultatet kan mycket väl ha påverkats av många felkällor. Ett exempel på en felkälla kan vara vädret. Det blåsiga vädret vid temperaturen 17 grader kan ha påverkat algernas färg samt form, vilket kan ha bidragit till att vi inte fick en korrekt förändring under de dagar algernas sparades.

En annan felkälla kan vara att resultatet på vattnets grumlighet inte är helt rimligt. Vattnet ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ett ekosystem i flöde

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-09-28]   Ett ekosystem i flöde
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58330 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×