Skolelevers val av informationskälla och lärares förmedling av ett kritiskt tänkande - en empirisk studie

1171 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abstract Föreliggande uppsats har det övergripande syftet att undersöka vilka källor gymnasieelever använder sig av och i vilken utsträckning lärare förmedlar ett kritiskt tänkande. Bakgrunden till arbetet har sin utgångspunkt från skolans styrdokument där det står att lärare ska förmedla ett kritisk tänkande samt lära elever att värdera information. Det mediesamhälle eleverna lever i och användandet av internet som informationskälla gör ämnet aktuellt. För att nå studiens syfte har två frågor ställts. Fråga ett: Förmedlar lärare ett kritiskt tänkande, hur i så fall? Fråga två: Vilka informationskällor använder gymnasieelever och förhåller sig elever kritiskt när de möter olika källor? För att kunna se studien ur olika perspektiv har både lärare och elever fått bidra med sina erfarenheter och syn på frågorna. Studiens metod är kvalitativ och har genomförts på två skolor belägna inom Blekinge kommun. Tre gymnasielärare och två högstadielärare samt fem gymnasieelever har deltagit i denna studie. Detta har möjliggjorts via semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att lärare anser att elever väljer internet som primärkälla då de ska söka information. Samtliga lärare ansåg sig förmedla ett kritiskt tänkande. Elevrespondenternas svar visar att olika källor används och kompletteras med varandra. Tre av fem elever menar att internet används som primärkälla. Övriga två elever gav andra källor som exemp...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Skolelevers val av informationskälla och lärares förmedling av ett kritiskt tänkande - en empirisk studie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Skolelevers val av informationskälla och lärares förmedling av ett kritiskt tänkande - en empirisk studie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=51636 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×