Skolprestationers beroende av sociala variabler. En kvantitativ analys av kommunala skolor i Stockholm

948 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I uppsatsen diskuteras sociala variablers inflytande på skolresultat i kommunala skolor i Stockholm. Det mönster som framträder indikerar att skolprestationer i mycket hög utsträckning är relaterat till socioekonomisk status. Barn till högutbildade och höginkomsttagare presterar bättre i skolan än barn till lågutbildade och låginkomsttagare. Detta medför att storstadsområdet uppvisar tydliga spatiala skillnader. Orsakerna till denna dispersion diskuteras i uppsatsen utifrån sociolingvistiska förklarings-modeller, vilka fokuserar på barns språkliga skillnader utifrån sociala faktorer. Härutöver diskuteras klassystemets reproduktion, utifrån Pierre Bourdieus arbete, något som är fundamentalt bl a för förståelsen av snedrekryteringen till gymnasieskolan. I uppsatsen genomförs statistiska korrelations- och regressionsberäkningar. I modellerna som presenteras utgör medelinkomst, utbildningsnivå och andel immigranter de oberoende variablerna. Skolor med hög andel immigranter uppvisar sämre skolresultat än andra skolor. Denna variabel korrelerar inbördes – starkt – mot övriga oberoende variabler. Som beroende variabler har meritvärde och behörighet till gymnasieskolan använts. Innerstadsnära skolor utgör en homogen grupp med relativt låg spridning av variabelvärden, ett mönster som kontrasterar mot skolorna i perifera stadsdelar. Här är spridningen större och betydande variationer förekommer mellan datamaterialets extremer, skolor med bäst resultat är följaktligen lokaliserade till förortsområden. Dessa skillnader kan säkerställas statistiskt. Dessa samband är inte okända sedan tidigare, men studier visar att skillnaderna ökar, vi kan tala om en social polarisering. Det framkommer att skolprestationerna i Stockholms kommun blir bättre och bättre vilket också gäller riket i stort, samtidigt har andelen elever som är behöriga till nationella programmet minskat under några år (även om andelen var något högre år 2004)....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Skolprestationers beroende av sociala variabler. En kvantitativ analys av kommunala skolor i Stockholm

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Skolprestationers beroende av sociala variabler. En kvantitativ analys av kommunala skolor i Stockholm
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=48837 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×