Integration av artificiella agenter i mänskliga organisationeren teoretisk analys av de hybrida systemens problematik

1283 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Utvecklingen av distribuerad artificiell intelligens och sofistikerad agentteknik skapar nya utmaningar för sociologin. I Tyskland har denna utmaning antagits av en grupp sociologer som grundat ett nytt forskningsfält kallat Sozionik. En riktning inom detta fält sysselsätter sig med frågor kopplade till de hybrida systemen, d v s de sociotekniska system som uppstår då agentsystem införs i mänskliga kontexter. Med utgångspunkt i denna riktning avhandlas i uppsatsen möjligheterna att integrera artificiella agenter i mänskliga (och i regel komplexa) organisationer. På mikronivå uppkommer då frågor kring människors acceptans av artificiella agenter som kooperationspartners. På makronivå är frågan hur roll- och funktionsfördelningen mellan mänskliga aktörer och artificiella agenter ser ut i organisationer. Slutligen uppkommer också nya problem kring risker och ansvarsfördelning i de hybrida systemen. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de sociologiska förutsättningarna för integration av artificiella agenter och agentsystem i mänskliga organisationer. Tanken är att skapa ett teoretiskt underlag till integrationsproblematiken genom att jämföra och analysera olika sociologiska angreppssätt. Slutsatser: Genom att anlägga ett pragmatiskt perspektiv på integrationsprocessen är det möjligt att fånga in dess sociala och kontextuella aspekter. Studier har visat att datorers roll och funktion i mänskliga system kan betraktas som en följd av interaktionsprocesser, där den mänskliga användarens tolkning och upplevelse av datorns egenskaper står i centrum. På makronivå visar nyare ansatser inom organisations- och tekniksociologi att tekniska artefakter har viktiga integrativa funktioner att fylla och därmed tillmäts agenter en potential att bli en integrerad aktör i mänskliga organisationer. Vad det gäller ansvarsfördelningen mellan artificiella agenter och mänskliga aktörer inom organisationer är det ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Integration av artificiella agenter i mänskliga organisationeren teoretisk analys av de hybrida systemens problematik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Integration av artificiella agenter i mänskliga organisationeren teoretisk analys av de hybrida systemens problematik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=45946 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×