Vem bär ansvar?

9359 visningar
uppladdat: 2005-06-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag har valt att skriva om övervikt på grund av att jag själv de senaste åren har lagt på mig en hel del kilo och för att jag ser att det håller på att bli ett samhällproblem.


Vem bär ansvar?

Är överviktiga människor bara offer för dagens samhälle eller har de ett personligt ansvar? Det är en intressant frågeställning att ställa för det påverkar också sättet man ser på människor med problem och hur dessa problem skall lösas. Symtomatiskt för denna nya folksjukdom är också att det är de fattiga och outbildade som blir fetare och fetare och de välutbildade och rika är vältrande och friska. Att det är barn med föräldrar som inte har tid som blir tjocka och barn till föräldrar som har tid och råd att skjutsa sina barn till ishockeyträningen som inte blir det.


Utbredning och ökning i Sverige

Fetman och övervikten har formligen exploderat i Sverige sedan 1980 och kraftigast är ökningen bland barn och unga, men alla samhällets grupper är drabbade. Beroende på vilka källor man använder sig av får man något varierande siffror.

* Idag är 2,5 miljoner svenskar överviktiga, en ökning med 100% under 20 år.

* En halv miljon svenskar och var tionde vuxen svensk lider av fetma

* Enligt viktväktarna uppgår antalet svenskar med BMI på över 30, till 800 000

* Enligt Livsmedelsverket är hälften av alla män i Sverige överviktiga

* Ökningen har de senaste tio åren varit kraftigast hos unga kvinnor

* Minst 20% av Sveriges barn beräknas idag vara överviktiga

* En tredjedel av Sveriges barn lider av fetma

* Antalet överviktiga barn beräknas att ha trefaldigats sedan 1980

* En studie gjord i Stockholm på skolbarn visar att övervikt blivit tre gånger vanligare i denna kategori under de senaste 14 åren; den ökade från 8,2 till 23,7 procent

* Andelen 10 åringar som är drabbade av fetma har enligt en skånsk studie som omfattade över 10 000 barn, femfaldigats sedan 1985

* Tolv procent av kvinnorna och tio procent av männen i Sverige har ett BMI över 30
År 2006 beräknas 60% av svenskarna vara överviktiga

Beroende på vilken studie man tar del av får man lite olika bilder av läget. Enligt vissa svenska forskare har andelen feta eller överviktiga barn egentligen inte ökat särskilt markant, utan den kategori av barn som tidigare bara var övervikta, lider idag av kraftig fetma medan de normalviktiga fortfarande är normalviktiga. Det finns dock många studier som pekar på att både att antalet överviktiga barn ökat kraftig och att överviktiga barn samtidigt blivit ännu fetare.

Det finns fall där kommuner till och med tvångsomhändertagit barn och placerat dem i familjehem, med anledning av en uppenbar hälsorisk orsakad av föräldrarnas oförmåga att kontrollera sitt barns vikt. Ett fall som blev särskilt uppmärksammat togs till och med upp i kammarrätten efter att föräldrarna överklagat länsrättens dom som gav kommunen rätt. Kammarrätten ansåg dock att domen var korrekt och den 5åriga flickan som vid invägningen vägde 43,3 kilo, blev kvar på familjehemmet.
Studier har även gjorts för att undersöka eventuella skillnader vad gäller BMI-index mellan olika sociala grupper, men resultaten är inte entydiga.
Den mest omfattande och etablerade undersökningen genomfördes av Stockholms Epidemiologiska enhet och omfattade 3142 ungdomar och registrerad inte enbart BMI, utan även levnads-, kost- och motionsvanor. Resultatet visade på klara samband mellan social klasstillhörighet och levnadsvanor; ungdomar med invandrarbakgrund, lågutbildade mödrar och med föräldrar med låg inkomst spenderar mer tid framför dator och TV, äter mer oregelbundet och onyttigt än andra ungdomar med exempelvis högutbildade mödrar. Kroppen har blivit en klassfråga.


Global utbredning

Av jordens 6 miljarder invånare beräknas 1 miljard, vara överviktiga

Sammanlagt 300 miljoner människor världen över lider av fetma
60% av USA:s 320miljoner invånare är överviktiga
64% av USA:s vuxna befolkning har ett BMI på över 25
30% av USA:s vuxna befolkning har ett BMI över 30
Ökningen av fetma och övervikt är störst i U-länder
Begränsad utbredning i Asien
Frekvenser från Östeuropa är osäkra men de som finns att tillgå är extremt höga

Givetvis är denna övervikt inte jämt fördelad över världens nationer, men faktum är att få stater ha lyckas undslippa fetmaexplosionen. Särskilt i U-länder där utveckling plötsligt tillgodoser befolkningen med outsinliga mängder, mestadels onyttig mat, har en markant ökning av fetma noterats. USA:s är troligen fortfarande ohotat och i Europa tros läget vara mest katastrofalt i Östeuropa.


Konsekvenser av övervikt

Konsekvenser och följdsjukdomar av fetma är väldokumenterade. På vissa punkter är det dock något oklart om det är själva övervikten eller den livsstil som den är förknippad med, som orsakar sjukdomen. Fetma orsakar både psykiska och fysiska besvär, oftast i en form av växelverkan som bildar en negativ cirkel. Sjukdomar eller problem som är relaterade till övervikt och fetma;

Ryggbesvär och slitningsskador: Gikt, ledsjukdomar och artros

Diabetes typ II; 8 av 10 personer med vuxendiabetes är• överviktiga eller feta
Vissa typer av cancer, exempelvis njurcancer. Fetma• är näst efter rökning den vanligaste orsaken till cancer
Högt blodtryck och höga kolesterolvärden/högt blodfett höjer avsevärt risken för hjärt- och kärlsjukdomar som exempelvis slaganfall, åderförkalkning, kärlkramp och hjärtinfarkt

Fettlever
Infertilitet
Sömnapné
Gallsten
Andnöd
Hudproblem
Andning och hjärtrytm påverkas negativt
Dåligt självförtroende, diskriminering, depression, mobbning, Nedsatt prestationsförmåga
Sämre inlärningsförmåga

Risken för att drabbas av dessa sjukdomar ökar markant om ditt BMI värde är 25 eller högre, även om övervikten är marginell. Risken ökar sedan dramatiskt för varje kilo övervikt men just värdet 30 verkar i många fall vara en tröskel. Livskvaliteten sjunker otvetydigt kraftigt vid övervikt och fetma oavsett om personen ännu inte drabbats av några följdsjukdomar, mycket beroende på den nedsättande attityd de ofta bemöts med vilket i många fall orsakar skygghet, mindervärdeskomplex, depression och dåligt självförtroende.

Medan fettet hos män lagras runt buken, ofta kallat "bukfetma", lagras det hos kvinnor istället runt höfter och rumpa och kallas därför päronfetma . Det finns tydliga skillnader vad gäller följderna av fetma mellan män och kvinnor, då fettcellerna i buken visat sig mer benägna att i högre grad påverka kroppen. Män löper i därför allmänhet större risk att drabbas av olika följdsjukdomar än kvinnor, med undantag för depression som är vanligare bland kvinnor. Överviktiga män drabbas även i större utsträckning av prostata- och tjocktarmscancer än sina normalviktiga bröder medan feta kvinnor löper större risk att drabbas av bröst- och livmoderscancer än sina normalviktiga systrar.


Barn och övervikt

Studier har visat att barn som lider av fetma och övervikt reagerar starkare på sitt tillstånd både psykiskt än vuxna. Anledningen är enkel, under barndomsåren när kroppen inte växt färdigt är man känsligare för inre och yttre påverkan som t.ex. fetma, alkohol och rökning, barn är även känsligare emotionellt och psykiskt. Personer som är feta i barndomen drabbas ofta av;

Sämre självförtroende
Mobbning
Depression
Diabetes
Nedsatt prestationsförmåga
Sämre inlärningsförmåga
Påverkan av and- och hjärtrytm
Astma

Utöver detta tillkommer givetvis en markant ökad risk för att drabbas av följdsjukdomar i vuxenlivet. Om en person redan i barnåren genom att vara överviktig, påverkar sin hjärtrytm ökar självklart risken för hjärtsjukdomar, detsamma gäller för exempelvis gikt och ledskador.
Som jag tidigare nämnde finns en 75% risk för att överviktiga barn förblir överviktiga som vuxna, denna risk är ett genomsnittsvärde. De flesta barn som är enbart något kilo överviktigt löper väldigt låg chans att förbli överviktiga som vuxna medan barn med en fettvikt på 60%, löper en nästan 100% risk att förbli feta hela livet ut.

Jag vill dock framhäva de fatala psykologiska och emotionella konsekvenserna som drabbar överviktiga och feta barn. Samtliga studier som genomförts på området är helt entydiga; barn som är överviktiga blir diskriminerade, mobbade och retade, vilket i sin tur ofta leder till depression och dåligt självförtroende.

En svensk pilotundersökning visar att 58 procent av barn och unga med fetma uppger att de blivit utsatta för mobbning jämfört med 15 procent av normalviktiga

En engelsk studie där barn visades en silhuett av ett barn som lider av fetma, visar att de överviktiga barnens kamrater associerar fetma med en lögnaktig, lat, dum ful, och smutsig person

En studie publicera i amerikanska JAMA, Journal of American Medical Association, visar att feta barn, som är friska i övrigt, uppfattar sin livskvalitet likvärdig med en cancersjuks


Detta ger en fingervisning om hur ett barn som lider av fetma, egentligen mår! En tankeställare till alla föräldrar som inte kan säga nej till sina barn av rädsla för att känna sig elaka, när de ber om sin tolfte burk läsk.


Hur kan övervikt undvikas?

Det finns idag ingen metod som till fullo accepterats inom forskarvärlden som kan förhindra övervikt. Det råder en kaotisk oenighet i forskarvärlden om huruvida man ska äta fettsnålt eller kalorisnålt, mycket eller lite proteiner och så vidare. Det finns dock ett par råd som man med gott samvete kan ge som ger resultat:

Fysisk aktivitet och motion
Undvik rena koncentrationer av socker och energi
Undvik mättat fett
Ät näringsrik mat
Tänk långsiktigt, en livsstil

En elitidrottare kommer aldrig, oavsett vad och hur mycket han äter, att bli överviktig. Vad många dessutom glömmer bort är att man vid fysisk aktivitet inte enbart påverkar energiförbränningen vid själva passen, utan även när man vilar! Att nå sin "idealvikt" utan att motionera är nästintill omöjligt utan att drabbas av näringsbrist. Daglig motion är att rekommendera, det behöver dock inte vara ett stenhårt boxningspass med blodsmak i munnen utan även lättare former av motion ger resultat på lång sikt, att promenera eller cykla dagligen kan räcka.

Undvik socker- och energirika livsmedel, i synnerhet om de är fattiga på viktiga näringsämnen. Denna typ av föda kallas populärt för "tomma kalorier", vilket är ett talande begrepp. Tomma kalorier ger extremt mycket energi, dålig mättnadskänsla och förtäring av sådana kan resultera i att en överviktig person lider av näringsbrist. Det inkluderar även produkter som exempelvis vitt bröd.

Att undvika mättat fett resulterar i sänkta kolesterolvärden vilket minskar risken för många hjärt- och kärlsjukdomar. Givetvis kan även icke-överviktiga personer ha väldigt höga nivåer av kolesterol i blodet eftersom vi idag konsumerar stora mängder av exempelvis mejeriprodukter och fett kött, vilket inte behöver ta sig uttryck genom övervikt.

Att äta näringsrik mat innebär att man får i sig alla nödvändiga näringsämnen och vitaminer, utan att drabbas av övervikt.

Framförallt måste man komma till insikt om att övervikt är en livsstilsfråga! Därför ska man alltid tänka långsiktigt och försöka se helheten. Det har lanserats 100-tals mirakelrecept och kurer men vid vetenskaplig forskning har det utan undantag visat sig att dessa inte fungerar eller bara ger en temporär viktnedgång. Exempelvis bantning kommer enbart ge resultat under själva bantningen, när många sedan återvänder till sitt tidigare leverne, kommer kilon krypande tillbaks. När man lägger upp en strategi, ska man komma ihåg att den ska vara hållbar för resten av livet och ge en hälsosam viktnedgång.


Reflektioner

När jag suttit och skrivit detta så slår det mig att kroppen har blivit en klassfråga, inte bara i Sverige utan också globalt. Som jag skrivit tidigare är det de fattigaste barnen både i Sverige, USA och U-länderna som är de som lider mesta av fetma. Det är i de fattiga områdena man skär ned på fritidsgårdar och det är där barnens föräldrar inte har råd att skicka dem till olika idrotter som oftast har ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vem bär ansvar?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-09]   Vem bär ansvar?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4423 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×