De tropiska regnskogarnas hotade situation

11 röster
27077 visningar
uppladdat: 2005-06-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Under de senaste 100 åren har mer än hälften av de tropiska regnskogarna försvunnit. Tidigare var regnskogen ett brett grönt bälte runt jorden, men nu är den bara koncentrerad till tre områden. Det största området med regnskog är det i Syd- och Mellanamerika. Det näst största området finns i regionen kring Indonesien och Malaysia och det tredje i Centralafrika. Det här arbetet ska ge lite upplysning om tropiska skogar, hur det egentligen står till med dagens regnskogar och vad det finns för framtidsutsikter för dem.

Frågeställningar
1. Vad för slags skog är regnskogen?
2. På vilket sätt är regnskogen hotad?
3. Varför är regnskogen hotad?
4. Vad har regnskogen för betydelse för jorden och dess invånare?
5. Vad görs och vad kan man göra för att förbättra situationen för regnskogarna?


Lite regnskogsfakta

Klimatet i tropikerna

Den tropiska växtlighet som de tropiska skogarna innefattas i finns belägen i tropikerna. Tropikerna är området runt ekvatorn. Lite mer exakt brukar man säga att tropikerna sträcker sig mellan de båda vändkretsarna, Kräftans och Stenbockens vändkrets (23,7° NB och 23,7° SB). Klimatet i detta område är tropiskt. Årsmedeltemperaturen ska hålla sig över 20°C och de dagliga temperaturväxlingarna ska vara större än de årstidsbundna. Inom detta område är natt och dag nästan lika långa året om. Det finns flera olika sorter skogsvegetation inom tropikerna beroende på att det är olika markförhållanden och klimatvariationer.


Olika tropiska skogstyper

Regnskog är ett vitt begrepp som innefattar många sorters skogsvegetation med olika egenskaper. Den regnskogstyp som de flesta förknippar med en ”riktig” regnskog är låglandsregnskogen. Alla tropiska skogar är inte regnskogar, ett exempel på en tropisk icke-regnskog är lövfällande torrskog. 54 % av all regnskog finns i Sydamerika.

Låglandsregnskog – Som det hörs på namnet är låglandsregnskogen belägen i låglänta områden. Det är gott om både vatten och värme, vilket gör att vegetationen sprudlar av liv. Träden kan bli upp till 60 meter höga och är ofta tungt beväxta med lianer och andra klängväxter. Man brukar dela in en låglandsregnskog i tre olika skikt, bottenskiktet, mellanskiktet och övre skiktet. Det övre skiktet utgörs av de översta trädkronorna i regnskogen. Bottenskiktet är glesbevuxet och det beror på att det inte är mycket sol som når ned till marknivån. Många djur och växter som lever där har anpassat sig till ett liv med mycket lite ljus. Mellanskiktet är betydligt ljusare, dit sträcker sig mellanhöga träd och stora buskar. I det översta skiktet består av de högsta trädens kronor. Där når solens strålar nästan över allt. Det översta lagret varierar i höjd mellan 30 och 60 meter över marken. Den här skogstypen är den som är lättast att skövla på grund av att det är tämligen lättframkomligt på grund av bristen på ljus i bottenskiktet.

Bergsregnskog – Denna typ växer uppåt bergssidor där temperaturen är något lägre och luftfuktigheten är högre än i låglandsregnskogen. Övergången mellan låglandsregnskog och bergsregnskog sker ungefär vid 900 och 1800 m.ö.h. De högsta träden är omkring 15 – 40 meter höga och växer inte så tätt.
Molnskog – Högre upp på bergssluttningar övergår bergsregnskogen i molnregnskog. Molnskogen har fått sitt namn av att den nästan alltid är täckt är av moln. Högst upp i molnskogen blir träden som höst bara några meter och är beväxta med mossor, lavar, orkidéer och andra hängande växter. Den dimmiga luften, de krokiga trädstammarna och alla mossor och färgsprakande enorma blommor kan få molnskogen att kännas som hämtad ur en tecknad film.

Mangroveskog – Denna skogstyp bildas vid flodmynningar och vid skyddat belägna tropiska och subtropiska kuster. Träden växer lågt och mycket rötter slingrar sig fram på marken tillsammans med mangrovens ringlande rötter. Marken i Mangroveskogen översvämmas när havet stiger. Mangrovens rötter är viktiga som barnkammare åt små vattenlevande djur.

Monsunskog och Lövfällande torrskog – I de områden där det inte regnar lika mycket som i skogstyperna ovan och det finns en torr årstid kallas regnskogen lövfällande torrskog. Den kallas så för att det finns träd som under torrperioden tappar löven. Träden växer ganska glest och blir inte lika höga som annan tropisk skog istället är växtligheten på marken mer rik eftersom mer ljus når ned till marken. Monsunskogen är en skogstyp som liknar den lövfällande torrskogen. Marken där dessa två skogstyper finns är mycket bra till odling och det är vanligt dessa skogar huggs ned för att lämna plats för jordbruksmark.


Det tropiska ekosystemets mångfald

Över hälften av alla jordens växt- och djurarter kan hittas i regnskogarna trots att de bara täcker 6 % av jordens yta. Detta visar på att de tropiska regnskogarna överlägset är de mest artrika ekosystemen på jorden. Man antar att det endast är 10 % av alla arter i regnskogens ekosystem som är kända för vetenskapen.


Storskalig skövling av regnskogen

Regnskog avverkas i mycket snabb takt. Varje år skövlas det ca150 000 kvadratkilometer tropisk regnskog, det motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges yta. Skövlingen är ett stort problem för regnskogens alla arter, den för med sig en mängd med andra problem som påverkar de flesta. Om man skulle avverka skog i Sverige i den takt som regnskogen skövlas skulle det bara ta ett och ett halvt år innan det inte fanns någon skog kvar.


Klimatpåverkan

Regnskogarna påverkar både det lokala och globala klimatet. Skogarna fungerar som en värmeregulator, solvärmen sprids från områdena vid ekvatorn till tempererade zoner. Regnskogarna gör alltså så att det tropiska klimatet blir svalare och det tempererade klimatet blir lite varmare. Regnskogen gör så att det blir mer vatten i omlopp. Vatten dunstar till atmosfären och bildar moln, vattendropparna i molnet reflekterar solljuset ut i rymden igen. Det blir inte lika varmt där regnskogarna är som det skulle bli om de inte fanns där. Om regnskogen försvinner kommer nederbörden minska lokalt, vilket påverkar vindriktningen och slutligen även havsströmmarna. Detta skulle sätta igång en långsam förändring som påverkar det globala klimatet.


Människors behov av regnskogen

Det finns ett enormt behov av regnskogen i dag. De flesta tropiska frukter och grönsaker kommer ursprungligen från regnskogen likaså kaffe- och kakaobönan och viktiga mediciner. Dessutom används de tropiska träslagen till möbler, inredningssnickerier och även i båtbyggen. Pappersindustrin i många delar av världen är helt beroende av regnskogsskövlingen.


Mångas hem

Det är inte bara växter och djur som bebor regnskogen. Nästan alla tropiska skogar bebos eller nyttjas på ett eller annat sätt av människor. Det finns många olika urbefolkningar som lever helt och hållet på regnskogen. Deras olika kulturer grundar sig oftast på respekten för naturen och har vårdat regnskogen under många generationer. Den bäst bevarade regnskogen finns i områden där urbefolkningar vårdar och använder regnskogen på ett balanserat och hänsynsfullt sätt. Många byar som är byggda vid regnskogen är också mycket beroende av regnskogen för att vegetationen binder jorden och hindrar jordskred och skyddar mot svåra översvämningar. Människorna som lever av regnskogarna använder dagligen mycket av det som skogen har att erbjuda, ex. vilt, fisk, frukt, matoljor, honung, läkeörter, svamp, nötter, fibrer till mattor och tyger.


Viktiga mediciner

Inom läkemedelsforskningen är tropiska växter mycket viktiga. Forskare letar efter växter som man kan framställa botemedel mot bl.a. cancer och aids av. Trots att det bara är 1 % av alla hittills upptäckta växter som har studerats i medicinskt syfte är det över 7 000 receptbelagda mediciner och ett enormt antal naturläkemedel som från början kommer från växter. Växter utgör en viktig del i forskningen på att ta fram läkemedel till svåra sjukdomar. Inom cancerforskningen har man urskilt 3 000 växter från tropiska skogar som möjliga cancermediciner.


Sötvatten

Alla behöver vatten – sötvatten. Regnskogen påverkar sötvattensregleringen i naturen, där det finns regnskog finns det ofta sötvatten. Hur mycket sötvatten det finns beror på den lokala nederbördsmängden.


Varför skövlas det regnskog?

Tropiska jordar är ofta näringsfattiga, men i regnskogen binds jorden med näringsämnen upp och gör så att regnskogarna är mycket näringsrika i sin jord. Utan att ta hänsyn till lokalbefolkningen händer det att statliga myndigheter i länder med regnskog säljer skog till stora skogsbolag som sedan skövlar regnskog för att sälja trä till pappersföretag och andra företag som behöver trä i sin producering av varor. Ändra företag använder skogsmarken till plantage för ex. palmolja, kaffe och bananer för att få tag på näringsrik jord.. Många länder där regnskog finns är u-länder eller i alla fall länder med mer eller mindre ekonomiska problem, de behöver alla inkomster de kan få. All regnskog skövlas inte på laglig väg, i Indonesien kommer 70 % av timret av tropiska träslag från illegalt skövlad regnskog.


Vad görs för att förbättra situationen i regnskogen?

Varför stoppar inte lokalbefolkningen regnskogskövlingen?
Oftast har lokalbefolkningen inte mycket att säga till om, de har inte stor chans mot de stora företagen som skövlar regnskogen. Många har sin enda inkomst genom dessa stora företag, många jobbar på plantage och som skogsavverkare. I många fall har urbefolkningar som levt i och av regnskogen förvisats från sina hem för att skövling skall kunna genomföras. Det har faktiskt hänt att lokalbefolkningar har protesterat mot skövlingen av regnskog men det är inte riskfritt för dem. De flesta är så beroende av regnskogen att de inte kan protestera även om de skulle vilja.


Vad görs i dag för att rädda regnskogen?

Många miljöorganisationer engagerar sig mycket i dagens regnskogssituation (ex. SNF, WWF, Greenpeace). Det finns också organisationer som bara engagerar sig i regnskogsfrågor. De förhandlar med stora företag och ordnar så att allmänheten kan hålla sig underrättad om läget med regnskogen. Dessa organisationer ordnar också så att privatpersoner som vill hjälpa till att rädda regnskog kan köpa små bitar av regnskog så att det finns delar av regnskogen som är privatägd och som inte skövlas. Man kan också köpa träd som planteras i anslutning till regnskogar som börjat skövlats så att de sakta kan börja växa eller i alla fall inte minska. Vissa organisationer koncentrerar sig på djur och natur och andra på lokalbefolkningen. De ger ekonomiskt stöd till lokala miljögrupper och lokalbefolkningar. Dessa bistånd går ofta till utbyggnad av naturreservat så att det är lokal- och urbefolkningar som äger skogen.

Vad kan man göra som privatperson för att hjälpa regnskogen?

¨ Först och främst läsa på om regnskog så att man vet hur läget verkligen ser ut
¨ Köpa träd och regnskogsareal genom miljöorganisationer
¨ Köpa KRAV och miljömärkta produkter som ex. bananer, kaffe och papper
¨ Inte köpa möbler gjorda av tropiska träslag
¨ Gå med i miljöorganisationer för att stödja dessa ekonomiskt


Analys och egna reflektioner

Framtidsutsikterna för regnskogen ser inte särskilt ljusa ut i dag, trots alla räddningsprojekt är det svårt att få grepp om den stora avverkningen av regnskog. Regnskogen är en resurs som vi idag skulle ha svårt att leva utan. Det är svårt att föreställa sig en värld utan regnskog, jag ser regnskogen som jordens hjärta. Det är så mycket där värt att bevara.

Folk som bor i regnskogsområdena måste ju kunna leva och därför måste regnskogen få leva. Ett stort problem ligger i att om man slutar skövlingen av regnskog försvinner många människors inkomster vilket sannolikt leder till en större utbredning av fattigdomen här i världen. Visst ordnar miljöorganisationer med alternativa arbeten och ekonomiskt stöd men jag tror inte att de kan hjälpa i den utsträckning som hjälpen behövs, på många ställen är samhällen byggda på intäkterna från regnskogen.

Ett annat stort problem är att stora företag som skövlar regnskog har ett sånt stort ekonomiskt övertag så att så länge det finns efterfrågan på varor som företagen producerar kommer det nog alltid skövlas regnskog. För att bryta det mönstret måste fler bli uppmärksamma på problemen som finns. Även om länder som har regnskog behöver förbättra sin ekonomi och det enda sättet för att ensamma klara ut situationen är att sälja skog så tycker inte jag att det är acceptabelt att riskera att invånarna drabbas genom att bli bortkörda från sina hem. Om respekten skulle öka för urbefolkningar så skulle även respekten för skogen öka, eftersom det är skogen som är deras allt.

Problemet med den storskaliga skövlingen är att den sakta men säkert ökar. Den har ju inte alltid varit så storskalig som den är i dag. Den har expanderat lite i taget, företag har köpt upp mer och mer. Eftersom det sker lite i taget kan det vara svårt att få grepp om hur läget ser ut och hur det kommer att se ut. Jag tror inte att de stora skogsföretagen medvetet förstör naturen utan de har sin ekonomi att tänka på. Om de avverkar lite mer ökar vinsten lite och sedan avverkas det lite till o.s.v. Det känns lite dumt att skylla på ”de stora företagen”, indirekt står de ju för västvärlden det vill säga oss. Jag medverkar till skövlingen av regnskog. Jag tror det är viktigt att man ser på problemet från det perspektivet, det är ju bara jag som kan ändra på mig själv och mina handlingar. Alltså måste jag bli mer medveten om vad jag konsumerar för att hjälpa till i det långa loppet. Det är ju vidrigt att människor tvingas från sina hem för att jag ska kunna köpa margarin (margarin innehåller palmolja som kommer från plantage som oftast är belägna där det skövlats regnskog). Människor vill inte tänka att de bidrar till något negativt genom att bara köpa något. Men det är ju köpkraften som styr företagen som utnyttjar regnskogsmark.

Världshandeln påverkas otroligt mycket och är beroende av regnskogens resurser. Om regnskog slutar avverkas kommer världshandeln drabbas. Stora plantage kan inte expandera och marken med plantagen skulle tömmas på näring på grund av att man blir tvungen att plantera mycket på liten yta. Troligtvis skulle priset på frukt och grönsaker öka. Detta skulle slå hårt på fattiga människor, svälten skulle kanske öka. Det är viktigt att man ser dessa problem som föds i och med att regnskogen räddas. Det blir så väldigt komplicerat att göra något åt ett problem som föder andra problem om man löser det första. Det är därför det alltid går så långsamt fram när man ska lösa stora problem som regnskogsskövling.

Jag tror att alla vill att vi ska leva i en bättre värld, men det är inte många som verkligen orkar göra något. Vi människor har svårt att se till problem som inte drabbar oss direkt. Dessa stora problem med regnskogen kommer inte drabba oss förrän det är för sent att göra något, därför är det viktigt att verkligen försöka se till andras problem och situationer som kommer bli ett problem i framtiden.

Det är otroligt många arter som är utrotningshotade på grund av regnskogskövlingen. Det är allmänt känt att man bara känner till en bråkdel av alla art...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: De tropiska regnskogarnas hotade situation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-12-02

    Bra skrivet! :D

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-07]   De tropiska regnskogarnas hotade situation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4416 [2021-03-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×