Hemtentamen i Biologi A

4 röster
15796 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1. Förklara begreppet fitness. Redogör för vad det är och vilka komponenter som bestämmer en individs fitness.

En organisms fitness avgör om organismens gener kommer att leva vidare i kommande generationer. Fitness är det viktigaste begreppet inom evolutionen eftersom det bestämmer en arts förmåga att överleva långsiktigt. Grundpelaren till fitness är organismens arvsanlag. Fitness är drivkraft och funktion hos en organism. Om individen klarar att överleva och att leva väl kan den fortplanta sig mycket under livet Då har individen hög fitness. Det finns olika varianter på gener med samma funktion vilket ger individer olika fitness och i förlängningen bättre eller sämre möjlighet att överföra gener till nästa generation. Vilken fitness en organism har avgörs av tre viktiga punkter.

Överlevnadsförmåga:
Att skaffa tillräckligt med föda och att tillgodogöra sig samt att inte förbruka för mycket energi. Att hitta bra livsmiljöer men också att kunna förflytta sig till mer passande miljöer vid försämringar, t.ex. brist på föda (gäller djur). Ha ett bra immunförsvar och undkomma olika faror, t.ex. rovdjur ex genom mimikry eller kamouflage.
Fortplantningsförmåga:
Att vara attraktiv för tilltänkta partners och kunna producera livsduglig avkomma med hög fitness.
Sörja för sin avkomma:
Att kunna placera sin avkomma i passande miljö med mycket föda och få faror.

I fitness ingår även selektionstryck, konkurrens, vilket avgör vilka individer som kommer att passa bäst in i omgivningen. (Om en organism ska kunna sprida sina gener så krävs det att den har skapat ett system för att kunna överleva. Är man duktig på att överleva så kommer det att finnas energi kvar för att kunna fortplanta sig. Detta är viktigt för en individ då den kan överför sina gener till sin avkomma.) De organismers gener som inte har tillräckligt hög fitness kommer så småningom att dö ut. Därför ingår även att organismen måste kunna anpassa sig till nya miljöer och yttre påverkan t.ex. genom att bygga upp ett försvar mot en ny fiende. Anpassning kan dels ske på individnivå och dels för hel art vilket tar flera generationer.

2. En gen eller genkombination som ger sin bärare ökad fitness kommer att öka i vanlighet i en population medan en gen som ger sin bärare minskad fitness kommer att bli mer ovanligt för varje generation. Förklara varför det blir så!

De gener som ger innehavaren högre fitness har bättre förutsättningar att gå vidare i utvecklingen. Den individ som har bättre fitness kommer att ha det enklare att para sig och fortplanta sig med en ”bättre” partner medan dålig fitness medför svårigheten att producera livsduglig avkomma. Till slut kommer individerna med dålig fitness att bli helt utkonkurrerade och dö ut. (se även fråga 2.)

3. Skriv lite om fortplantningssystem! Gör gärna jämförelser mellan sexuell och asexuell fortplantning, växter och djur, fördelar och nackdelar, likheter och skillnader!

Det finns två olika sätt för organismer att fortplanta sig, sexuell och asexuell fortplantning. Vid asexuell fortplantning gör individen en kopia av sig själv t.ex. en växt låter en kopia av sig själv växa upp från sina rötterna. Exempel på organismer som använder asexuell fortplantning är alen, vitsippan och bakterien. Bakterien delar sig bara när den har uppnått en viss storlek Asexuell fortplantning är bara ett komplement till sexuell fortplantning.


Sexuell fortplantning används av alla individer, men asexuell (för vissa) innebär att individens gener förs vidare mycket säkrare. Med asexuell fortplantning kopieras individens hela genuppsättning, vilket är mycket ”eftertraktat”, och man får ett garanterat fungerande koncept eftersom individen som kopierar sig fungerar själv. Detta kräver dessutom mindre energi och arten får större spridning eftersom det bara krävs en individ för att täcka ett större område. Nackdelen är att det inte kommer att ske några förändringar i genuppsättningen, d.v.s. ingen evolution . Det blir hellre någon utbredning av arten genom asexuell fortplantning, utan den kommer att vara kvar samma plats. Sexuell fortplantning ger en blandning av generna från de olika individerna och nya utvecklingsmöjligheter. Problemet här är att hitta den andra parten. Detta är svårt för växter eftersom de är sitter fast i marken och behöver s.k. vektorer, vanligen vinden eller insekter. De organismer som använder vindpollinering brukar skicka ut stora mängd pollen för att ha en större chans att träffa på hon celler. Det ger en stor energikostnad. Det är enklare för djur att para sig eftersom de är mobila. De hittar också först sin partner innan de börjar ödsla energi. Djur och växter som lever i havet har enklare att hitta en annan partner. De släpper spermierna i havet och låter vattnet föra dem, förhoppningsvis, till en honcell. Allmänt är det de manliga sädescellerna som förflyttar sig medan de kvinnliga kö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hemtentamen i Biologi A

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Hemtentamen i Biologi A
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=41 [2020-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×