Zambia

11 röster
16528 visningar
uppladdat: 2005-04-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Zambia

Basfakta

Statsskick: republik
Yta: 752 614 km2
Huvudstad: Lusaka (1,3 milj inv 2000)
Högsta berg: Nyika-platån (med toppar på över 2 100 m ö h)
Längsta flod: Zambezi (2 740 km)
Största sjö: Kariba (omkring 5 000 km2)
Invånarantal: 9,3 milj (folkräkning 2000)
Invånare/km2: 12 (2000)
Naturlig befolkningstillväxt: 2, 2 % (1997)
Läs- och skrivkunnighet: 79 % (2001)
Folkgrupper: över 70 bantufolk varav bemba, nyanja och tonga är de största
Språk: engelska är officiellt regerings- och förvaltningsspråk, medan de viktigaste bantuspråken är bemba, nyanja, tonga och lozi
Religion: 50-70 % av befolkningen är kristna, reseten huvudsakligen utövare av traditionella afrikanska religioner; i städerna finns små minoriteter av hinduer och muslimer
BNP/invånare: 332 US dollar (2001)
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 22 %, industri 26 %, tjänster och övrigt 52 % (2001)
Sveriges bistånd 1997: 133,1 miljoner SEK
Naturtillgångar: koppar, kobolt, bly, zink, guld, silver, kol m m
Viktigaste exportvaror: koppar, kobolt
Valuta: 100 kwacha = 0,16 SEK (oktober 2003)
Medlemskap i internationella organisationer: FN, WTO, IOM, Contonouavtalet, Samväldet, Au, SADC, SOMESA
Kvinnor i parlamentet: 10,3 %
Sysselsatta inom olika näringar: Jordbruk 75 %, industri 8 %, tjänstesektorn 17 %.
Geografi och klimat

Zambia är ett U- land som ligger ett tiotal breddgrader söder om ekvatorn på den sydafrikanska högplatån. Zambia är ett land som saknar kust. Landet har en befolkning vid ca 11 miljoner invånare idag, och enligt våra beräkningar förväntas folkmängden öka med 1 miljon invånare per sjunde år.
Landet är ganska stort jämnfört med hur vi har det i Sverige, för att Zambia är lika stort som Sverige och Norge tillsammans, och det skiljer bara någon ynka miljon mellan invånarna.
Zambia har ett tropisk klimat, uppdelad i tre årstider. Från maj till augusti är vädret torrt och relativt svalt, och från september till november är det torrt och varmt. Därpå följer den långa regnperioden mellan december och april, då det är varmt och fuktigt. Mest regnar det i de norra delarna, där regnperioden varar omkring sex månader, och det kommer igensnitt 1400mm regn.
I söder regnar det hälften så mycket. Skillnaderna i temperaturen är dock stora mellan dag och natt. (Mellan maj- augusti 14 och 26 grader, och september- april mellan 26 och 32 grader).

Naturtillgångar, industri och natur

Zambia är känt för sina tillgångar av kopparmalm av högkvalitet, och kopparexporten har ända sedan gruvnäringen startades i Zambia för snart hundra år sedan varit landets viktigaste inkomstkälla.
Zambia har även gott om mineraler som kobolt (utvinns tillsammans med koppar), zink, bly, guld, silver, selen, marmor, ädelstenar som smaragder och en del diamanter.
Zambia är självförsörjande på elektricitet, och exporterar el till sina grannländer.
Deras miljöproblem, utgörs främst av svåra luftföroreningar i kopparbältet, som är landets huvudsakliga industriområde.
Zambia är en av världens största producenter och exportörer av koppar och kobolt.
Industrin är mycket beroende av import och mer än hälften av råvarorna kommer från andra länder.
Zambias relativa gynnsamma klimat och varierande höjdförhållanden gör det möjligt att odla många olika typer av grödor, även om torka är ett återkommande hot.

Historia

I mitten av 1800- talet reste den skotske missionären David Livington genom den afrikanska området, hans reseskildringar kom att betyda mycket för britternas intresse för det inre av Afrika.
År 1889 gav Storbritanniens finansminister Cecil Rhodes och hans företag BSAC rätt att exploatera råvaror och billig arbetskraft norr om Zambezifloden.
Bolaget upprättade sin egen ordning och underkuvade de lokala kungadömerna med mutor, löften om beskydd och öppet våld.
Vid 1950- talets slut bröt en grupp unga radikala personer ledda av läraren Kenneth Kauda, sig ur ANC och bildade det nationaliskt och socialiskt orienterade gruppen, förenande nationella självständighets partiet.
De krävde Nordrhoesias självständighet och inledde en kampanj mot britterna.
Vid de val som britterna gått med på att arrangera 1962 vann UNIP en storseger bland de afrikanska väljarna och kunde bilda landets första svarta majoritetsregering.
Britterna insåg att kolonistyret var dödsdömd. År 1963 upplöstes centralafrikanska federationen. Den 24 oktober 1964 utropades den självständiga republiken Zambia.
UPP förbjöds 1972 och Zambia blev formellt en enpartristat. Genom ändringar i grundlagen 1978 eliminerades i praktiken all organiserad politisk opposition.
Det stora ekonomiska raset satte fart i början av 1970- talet då världsmarkandspriserna på Zambias viktigaste exportvaror koppas föll kraftigt, samtidigt som oljepriserna steg.
Landets gruvnäring började gå med förlust vilket resulterade i att arbetslösheten steg och matpriserna gick upp.

Befolkning och språk

Närmare hälften av Zambias befolkning lever i städerna längs det så kallade ”line- of- rail” området som sträcker sig längs järnvägslinjen från Livingtone i söder via Lusaka.
Den snabba urbaniseringen har skapat stora problem i form av arbetslöshet, bostadsbrist och växande slum i städerna.
Befolkningen växer snabbt, ökningstakten har dock dämpats sedan 1990- talets andra hälft.
En av de främsta orsakerna till detta är hiv/aids- epedemin som har salgit hårt mot Zambia.
Befolkningen blir allt yngre, ungefär 45% av befolkningen är under 15 år.
De språk som talas av de sju största etniska folkgruppen är: bemba, nyanja, tonga, luzi, luvate, luda och kaonde fick officiell status efter självständigheten.
Den snabba urbaniseringen som skett i Zambia de senaste 40 åren, då främst många unga har lämnat landsbygden i hopp om att finna arbete i städerna, har skapat stora problem i form av arbetslöshet.
Samtidigt har det inneburit att landsbygden har förlorat viktig arbetskraft.
Av Zambias befolkning beräknas närmare tre/fjärdedelar leve på mindre än en dollar om dagen.
HIV/ Aids- epedemin har lett att barn under 15 år har förlorat en eller båda sina föräldrar.(Ca en halv miljon har förlora både sin mamma och pappa).
Av de 12 miljoner som bor i Zambia är ca en och en halv miljon personer Hiv smittade.
Det som är så synd är att det endast nästan bara finns en läkare per 100000 invånare.

Religion

Sedan 1996 är Zambia officiellt en kristen stat, men religionsfriheten är fastlagd i konstitutionen.
Inom religionen märks brytningen mellan västerländsk inflytande och traditionellt afrikansk kultur tydligt, och kristendomen blandas med gamla afrikanska religösa föreställningar.
De traditionella religionerna har flera gemensamma drag: Man tror oftast på en högsta gud, en skapare.
Familjen omfattar både levande och döda.
Prövningar och olyckor betraktas ofta som resultat av svart magi, orsakad av någon fientlig sinnad person.


Skolan

När Zambia blev självständigt 1964 var tre/ fjärdedelar av männen och nästan alla kvinnor analfabeter.
Men utbildningsvässandet byggdes snabbt ut. År 2000 hade andelen vuxna som itne kan läsa eller skriva sjunkit till ungefär en femtedel.
Zambia har en sjuårig obligatorisk skolgång, jämnfört hur vi har det i Sverige, så måste vi gå några år längre, och därefter studera vidare.
Men skolan blir en ekonomisk börda för fattiga eftersom dem har svårt att betala avgiften.
Igenomsnitt har varje lärare minst 50 elever, och i Sverige så är det nästan hälften av eleverna.
Oftast så saknar det stolar eller bänkar till alla barn, då får dem sitta på golvet eller till och med utomhus, eftersom det inte får plats med alla elever, eller att det saknas byggnader.

Infrastukturen

Transportkostnaderna är mycket höga för den Zambiska industrin. Det beror dels på att landet saknar egen hamn och en annan orsak är den dåliga underhållet av transportnätet.


Vad gör Sverige och sida för Zambia?

Det svenska stödet till Zambia inleddes 1965, kort efter att Zambia blivit självständigt. Sammantaget över åren har Zambia varit en av de största mattagarna av svenskt bistånd.
Sverige har tagit fram en mycket bra strategi för utvecklingssamarbetet med Zambia för perioden 2003 – 2007, som bygger på Zambias egen fattigdomsstrategi. Det främsta målet för samarbetet är att minska fattigdomen. Dessutom finns tre specifika mål:

- att främja en ekonomisk tillväxt som skapar förutsättningar för de fattiga, i städerna och på landsbygden, att förbättra och vidareutveckla sina levnadsförhållanden.
- att bidra till utbyggnad av ett fungerande välfärdssystem som erbjuder lika rättigheter och tillgång till god social service och skyddsnät för de fattiga.
- att bidra till demokratisk samhällsstyrning och ett samhälle där staten tar på sig sitt ansvar att respektera och skydda alla män, kvinnor och barn, samt sörja för deras medborgliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.


Varför är Zambia ett U –land

- Zambia har ett dåligt vällfärdssystem som påverkar många invånare, många har inte mat i magen och tak över huvudet.
- Det är många som är analfabeter, det gör att många inte kan få något arbete, och på så sätt förlorar landet på arbetskraft, och det är ju inte bra för ett U –land, man vill ju att arbetskraften och industrin ska öka, så att man kan producera produkter själv och inte behöva importera allt från andra länder, för höga summor.
- Låg avkastning i det traditionella familjejordbruket, kunskaper och pengar saknas. Detta påverkar familjens hushåll och ekonomi oerhört mycket.
- Låg industrilieringsgrad- exporten består främst av råvaror och jordbruksprodukter.
- Infrastrukturen- alltså transportsystemet, post- och telenät, skolor, sjukhus och annan service är dåligt utbyggd. Detta gör att folket har det svårt i flera städer där t.ex. ambulansen inte kommer och hjälper dem om någon har gått snett, om det har inträffat en olycka, polisen kommer sällan när brott inträffar, telefonen fungerar inte alltid när man behöver den. Den dåliga service kan bero på att många som arbetar, arbetar svart och inte betalar skatt, på så sätt får inte heller den officiella sektorn in pengar från företagare och privat personer, det gör att infrastrukturen är dålig.
- En del politiker och företagare ger och tar emot mutor.
- Stora utlandsskulder och en ogynnsam utveckling av handeln- priserna på den egna exporten stiger inte lika fort som priserna på importvarorna. Om landet hade bearbetat sina råvaror och naturtillgångar istället för att sälja allt, skulle dem tjäna mer pengar och då skulle deras ekonomi inte bli lika ogynnsam, då skulle också många människor få ett arbete, och industrierna skulle växa fram såsmåningen. Företags ägare från Europa och övriga i världen skulle komma till landet och satsa på industri, de skulle tillverka nya maskiner lära ut till människor så att dem kan arbeta och komma med idéer hur man ska kunna förbättra landets ekonomi, och på så sätt skulle många få in pengar till sina hem och familjer.


Hur bygger man en livskraftiga lärarorganisationer i Zambia?

Man måste bygga från botten, man måste låta de enskilda medlemmarna utgöra en grund. Medlemmar som har kunskap kan också vara drivande i sina egna intressen. Därför ges främst stöd för att utbilda medlemmarna i fackkunskaper och i deras rättigheter och, för den delen också, skyldigheter. Jag vill här poängtera att medlemmarna själva skall få ta del av utbildningen och att det inte bara är för ett fåtal utvalda ledare. Utbildningarna är i form av studiecirklar då detta är en överlägsen metod. I studiecirklar praktiseras demokrati i litet format där kan alla göra sin röst hörd och alla är likvärdiga. Vidare kräver den inga höga kostnader, vilket i sig är en viktigt faktor för livskraften i de organisationer som då bildas. Lokalen för studiecirklarna är oftast den egna arbetsplatsen vilket också minskar kostnaderna. Men den kanske viktigast fördelen med detta val av utbildningsmetod är att fler kvinnor kan delta. Det är inte alltid självklart att kvinnliga lärare kan åka från hemmet och orten för att gå en facklig utbildning. I många länder är detta en omöjlighet. Därför ger lokala studiecirklar ett större antal deltagare och ett mer jämlikt deltagande. Parollen är; utbilda så många människor som möjligt.

Biståndet
Zambia är ett av världens mest skuldtyngda länder. Trots att ekonomin stabiliserats under senare år är fattigdomen i landet stor. Demokratiska val har hållits, men eftersom oppositionen är mycket svag är Zambia i praktiken ännu en enpartistat
Genomgripande ekonomiska reformer har skapat förutsättningar för en mer gynnsam utveckling i Zambia. Inflationen har minskat och den ekonomiska tillväxten ökat. Men de flesta invånarna lever i fattigdom och för många har situationen försämrats under senare år.

De första demokratiska valen hölls 1991. Inför valet 1996 förhindrades oppositionsledaren, den förre presidenten Kaunda, att ställa upp, genom en ändring i författningen. Valen genomfördes trots oppositionens bojkott och internationella protester. Givarländerna höll inne med betalningsbalansstödet i protest mot den politiska utvecklingen.
Det främsta målet för biståndet är därför att stödja de ekonomiska reformerna i riktning mot marknadsekonomi och att främja en fördjupad demokratisk utveckling. Under de kommande åren förutses utvecklingssamarbetet koncentreras till hälsovård och jordbruk, samt till insatser för demokrati och mänskliga rättigheter. Stöd går också till institutioner som är viktiga för reformeringen av det zambiska samhället.
Stöd till ekonomiska reformer och jordbruk
Under de senaste åren har nära hälften av det svenska biståndet utgjorts av betalningsbalansstöd som använts till import och till avbetalningar på statsskulden. Ett villkor för fortsatt stöd är att landets ekonomiska och politiska reformer fortsätter.

Sida- finansierade experter har arbetat bland annat på den zambiska riksbanken, med makroekonomisk rådgivning och med internrevision på finansministeriet. Stöd har även getts till Centralbanken.

Jordbruk
Det finns gott om land i Zambia. Även om inte alla delar är lika bördiga så finns det goda förutsättningar för att utveckla det relativt eftersatta jordbruket. Därför ges svenskt stöd till ansträngningarna att göra landet självförsörjande på livsmedel. Det innebär också att arbetstillfällen skapas på landsbygden. Det svenska stödet har inriktats på utbildning, distriktsutveckling, markvård, samt distribution och utveckling av utsäde.

Hälsovård
Bistånd ges till den pågående decentraliseringen av hälsovården. Stödet riktas till de fattigaste grupperna och prioriterar kvinnor och barn. Utbildning av hälsopersonal på alla nivåer utgör ett viktigt inslag i biståndet.

Över hälften av stödet har hittills gått till att hålla landet med basförnödenheter inom vården. Sverige täcker bland annat behovet av läkemedel för hälften av landets primärvårdscentraler.
Zambia är ett av de länder i Afrika som har drabbats hårdast av hiv/aids; omkring var fjärde vuxen i vissa tätorter beräknas vara smittad. Därför ges bistånd till ett nationellt program för att informera om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Undervisning
Stödet till utbildning går till utbildningsministeriets planeringsavdelning, fortbildning av lärare, läromedel och universitet. Utbildningsministeriets planeringsavdelning får hjälp att decentralisera hela skolsystemet. Produktion av läromedel till grundskolan får stöd, eftersom det råder stor brist på skolböcker. Lärarfortbildning har varit ett annat viktigt område, där projektet Shape kan nämnas (Self-help Action Plan for Educatio...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Zambia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-04]   Zambia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3832 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×