Performance management på individnivå : - Bonussystem för ökad prestation inom Swedbank

1365 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
ProblemPerformance management på individnivå innebär att styra individen utifrån individuella mål som förmedlar organisationens övergripande strategi till medarbetarna. För att förstärka styreffekterna av individuella mål kan en belöning kopplas till måluppfyllelsegrad. Effekten av ett bonussystem ställer stora krav på samarbete mellan chef och anställd då de tillsammans ska ställa upp realistiska mål som syftar till att utveckla den enskilde individen samtidigt som de bidrar till organisationens övergripande mål och resultat. Därmed är det viktigt att undersöka hur medarbetare och chefer påverkas av individuella mål kopplade till bonus och vilka effekter detta får inom företaget. Vilken effekt har målsättnings-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet på styrning och motivation bland medarbetare och chefer?SyfteSyftet är att undersöka och öka förståelsen kring hur styrning och motivations-aspekter påverkas då performance management bryts ner till individnivå samt hur en belöningskoppling kan förstärka den eventuella styreffekten.MetodUndersökningen har genomförts i form av en fallstudie där intervjuer använts som främsta empiriinsamlingsmetod. Intervjuverktyget valdes för att få en förståelse för hur performance management påverkar personer inom en organisation utifrån ett styr- och motivations-perspektiv. Det gav möjlighet till att undersöka problemet på en djupare nivå där olika synsätt och åsikter kring ämnet kunde fångas upp under personliga intervjuer.ResultatUndersökningen visar att styrfilosofin inom en organisation inte påverkas i nämnvärd utsträckning av performance management på individnivå. Det som påverkas är hur organisationen väljer att hantera styrningen i form av de svårigheter som uppstår i och med att målen blir individuella. De största svårigheterna med ett individuellt målsättningsprogram är att få en jämvikt mellan finansiella och ickefinansiella mätetal där målen kommuniceras och förankras hos medarbetarna på ett fungerande sätt. Trots att de mjuka målen uppfattas som oerhört viktiga på individnivå så är det dessa mål som skapar de största svårigheterna. Fallstudien har visat att en tydlig målsättning med konkreta och realisti...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Performance management på individnivå : - Bonussystem för ökad prestation inom Swedbank

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Performance management på individnivå : - Bonussystem för ökad prestation inom Swedbank
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=38116 [2021-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×