IAS/IFRS ur ett användarperspektiv

1027 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning EU har beslutat att införa en gemensam redovisningsstandard i Europa. De redan existerande internationella redovisningsstandarder, IAS/IFRS valdes och ska vara implementerade i cirka 7000 företag inom EU innan år 2005. Genom att utgå från användarna av redovisningen ställs frågan: Vilken information söker olika intressenter i företagens årsredovisningar? Syftet är att undersöka implementeringen av IAS/IFRS ur ett användarperspektiv. Genom att ställa olika intressenters förberedelse av IAS/IFRS mot den information intressenterna normalt använder kan deras informationsbehov fastställas. Metod Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ metod, fallstudie, för att skapa en djupare förståelse av problemet och beskriva helheten av det sammanhang problemet inryms i. Att göra en fallstudie valdes eftersom syftet är att skapa en förståelse kring hur intressenterna till information från företag ser på den nära förestående konverteringen till IAS/IFRS. Författarna har använt sig av litteraturstudier för att skaffa sig kunskap om ämnet och intervjuer med sammanlagt fem representanter från tre olika intressentgrupper för att göra en djupare analys av situationen. Teori Teorin ska vara till hjälp vid tolkning av det empiriska materialet och tillhandahålla begrepp för att underlätta beskrivningen av den situation som studeras. Den teoretiska referensram som används består av tre avsnitt. Det första avsnittet beskriver viktiga aspekter av den nya redovisningsstandarden, vilka den influeras av och skillnader mot nuvarande standard. I det andra avsnittet presenteras de kvalitativa krav som ställs på företagens redovisning med utgångspunkt från användarnas informationsbehov. Det tredje avsnittet beskriver två teorier: intressentteorin och legitimitetsteorin. Empiri Empirin består av en sammanställning av de fem utförda intervjuer med två analytiker, två revisorer och en aktiesparare. Det finns skillnader i kunskapsnivån om IAS/IFRS bland de tre intressentgrupperna. Mest informerade anser sig revisorerna vara, därefter finansanalytikerna och minst informerade anser sig aktiespararna vara. Alla intressenter dock kommer att påverkas av konverteringen till IAS/IFRS vilket de är medvetna om. Analys Analysen besvarar problemställningen utifrån den teori som valts och det empiriska materialet. Kortfattat kan sägas att omställningen till IAS/IFRS kommer att försvåra för alla intressenter. Revisorerna kommer att få sätta sig in i ny information och det kommer att krävas en ny större kompetens inom revisorskåren. Det samma gäller för analytikerna. För aktiespararna försvåras jämförandet inom före...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: IAS/IFRS ur ett användarperspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   IAS/IFRS ur ett användarperspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=37692 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×