Stress

2 röster
21824 visningar
uppladdat: 2005-02-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Att välja stress att fördjupa mig i var nästan ett självklart val. Det är ett brett ämne med många intressanta synvinklar och teorier.
Det är också något jag kan relatera till, eftersom jag själv utsätts för stress väldigt ofta, i och med skolan och andra saker i mitt liv.

Syfte
Med detta arbete vill jag få mer förståelse om vad det egentligen handlar om - varför vi reagerar som vi gör och vad som händer i kroppen. Jag vill också ta reda på vad som är farligt och hur man upptäcker stressen i tid. Och kanske kan jag, i och med forskningen om detta ämne, också ha lättare att undvika eller hantera stress bättre i framtiden.

Arbetsmetod
För att få fram fakta till rapporten har jag enbart använt mig av Internet, och då speciellt två källor som jag tyckt har gett mig tydlig och lättförståelig fakta. Jag har även känt att jag har haft nytta av dessa sidor i och med att de behandlat de frågor jag har velat få svar på.


Frågeställning

För att lättare kunna få fram det mest väsentliga, och det jag vill ta reda på om detta breda område, har jag formulerat ett antal frågeställningar. Dessa vill jag, med denna rapport, få svar på, och på så sätt bredda min kunskap och insikt i ämnet.

1. Vad är stress?

2. Vad är skillnaden på negativ stress och positiv stress?

3. Vad kan utlösa stress?

4. Vilka skadliga effekter har stress på din kropp?


Stress och dess innebörd

Vi människor har en tendens att missbruka ordet stress. Vi använder det ofta i fel sammanhang, som när vi är “stressade” till bussen eller dylikt. Det rätta ordet för en sådan situation skulle snarare vara jäkt. Och stress är så betydligt mycket mer än att känna sig jäktad.

Från början var stress ett sätt att varna oss för fara. Det gör den väl än idag, men när vi pratar om stress är det inte riktigt det vi tänker på. Men från början var detta alltså människors stress.
Vi använder våra sinnen till att känna igen en fara. Man luktar sig till brandrök, eller ser läskiga saker som man bör akta sig för. När dina sinnen reagerar för en fara, skickas information om hotet till hjärnbarken. Därifrån skickas vidare signaler till hypotalamus i mellanhjärnan. Från hypotalamus skickas ytterligare signaler till binjurebarken, och eventuellt skickas signaler vidare till binjuremärgen, genom blodet, om ytterligare förstärkning behövs.
Signalerna som skickas till binjurebarken säger åt kroppen att ge ifrån sig kortisol. Signalerna som skickas till binjuremärgen säger åt kroppen att ge ifrån sig adrenalin, som är korttidsverkande, och noradrenalin, som är långtidsverkande. Dessa tre kallas med ett gemensamt namn för stresshormoner. Det är dessa hormoner som förbereder kroppen för hur den skall reagera vid fara.
När stresshormonerna aktiveras reagerar kroppen på olika sätt. Andningen blir annorlunda, vi kan andas fortare eller sluta andas för ett litet tag för att skärpa sinnena. När adrenalinet verkar ökar pulsen och hjärtat slår fortare.
Samtidigt stiger blodtrycket för att vi behöver mer syresatt blod till musklerna, som gör oss starkare. Om hjärnan anser att det är en fara som vi bör strida emot, får vi mer kraft i armarna för att kunna slåss. Om hjärnan däremot anser att du bör fly ifrån faran får du mer kraft till benen så att du kan springa därifrån.
Alla sinnen skärps, och funktioner som är användbara i en sådan situation förstärks, medan andra, mindre viktiga funktioner, nedtonas. När faran är över återgår kroppens funktioner till det normala.


Positiv och negativ stress

Idag pratar vi oftast om två andra typer av stress än den nämnd ovan; positiv stress och negativ stress.
Positiv stress innebär något som man frivilligt utsatt sig för. Det kan vara någon form av tävling eller annan utmaning. Det kan vara något som du inte vet om du klarar fullt ut, men samtidigt känner du att du har koll på situationen. Många tycker som den positiva stressen och den adrenalinkick som det ger.
När man upplever positiv stress överensstämmer omgivningens krav på mig, med min förmåga. Det kan också vara en viss skillnad, som då är lagom stor.
När man pratar om negativ stress är istället omgivningens krav mycket höga i jämförelse med min förmåga. Det kan innebära att du känner sig otillräcklig eller att du inte har någon kontroll över situationen. Skillnaden mellan omgivningens krav och din egen förmåga kan bli för stor av två anledningar.
Det beror dels på att du förändras men kanske inte vill, kan eller orkar satsa lika mycket som förr. Men samtidigt som din prestationsförmåga lägger sig på en lägre nivå, är omgivningens krav desamma. Då blir glappet för stort och då drabbas man av negativ stress.
Det kan också bero på att omgivningen kräver mer av dig, samtidigt som dina krav på dig själv är kvar på samma nivå som förut. Då kan man också drabbas av negativ stress. I båda fallen aktiveras stresshormonerna med fullt påslag.

Stressutlösare

De faktorer som utlöser stress kallas med ett gemensamt ord för stressorer. Stressorer kan vara många olika saker. T.ex. När alla måsten, krav på att man borde göra vissa saker. Eller när du känner dig otillräcklig, maktlös, oro, rädsla eller olust. En vanlig stressor kan också vara när man inte blir bekräftad eller sedd, eller när man är ofrivilligt utanför och ensam.
Vår upplevelse av situationen kan också vara ett upphov till stress. När vi bedömer en situation som övermäktig sätter stressen fart.

Forskare har också kommit fram till att vissa typer av personligheter är relaterade till stress och vissa typer av stressjukdomar.
Två män vid namn Rosenman och Friedman såg samband mellan ett visst beteendemönster och risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Utifrån det myntade de begreppet A-personlighet. En typ A-personlighet är en människa som kännetecknas av att ha väldigt höga ambitioner, vara tävlingsinriktad och höga krav på prestation.

Förutom stressorer finns också vad man kan kalla sårbarhetsfaktorer. Människor är olika känsliga för påfrestningar. Till en del kan det bero på att somliga människor har medfödd känslighet för vissa saker. Det kan t.ex. vara att man är känslig mot hormonställningar, födoämnen eller speciellt lättmottaglig för infektioner. En del människor kan också lättare reagera med ångest och oro.
Runt omkring oss händer det saker hela tiden på påverkar oss på olika sätt. Det kan vara t.ex. stora förändringar, och några av dessa är vi utrustade att hantera på ett bra sätt. De andra ställer höga krav på vår anpassningsförmåga och detta kan vara en stressfaktor.

Här är lista på övriga stressorer, ej nämnda ovan:

Make/makas död
Skilsmässa
Personlig kroppsskada eller sjukdom
Giftermål - eget
Få sparken från jobbet
Pensionering
Anhörigs sjukdom
Graviditet - egen
Större förändring i jobbet
Förändring av ekonomiska förhållanden
Ta ett stort lån
Barn som flyttar hemifrån
Utmärkta personliga prestationer
Förändring av egna vanor
Flyttning
Semester
Dåliga relationer
Meningslöshet
Tristess
För mycket positiv stress

Stress och dess skadliga effekter

Stress påverkar i princip hela vår kropp, båda på ett känslomässigt och kroppsligt plan, men även den sociala biten kan påverkas av stress.
Men alla är vi olika och därför påverkas man också annorlunda.
Nu pratar jag om påverkan, och från början handlar det också just om det; hur kroppen påverkas. Men det tar inte lång tid innan denna påverkan tar över och början göra verklig skada hos dig som person.

Förutom varning om hot, som berättades i början, reagerar också kroppen på andra sätt.
Har du någon gång märkt att du sitter och trummar med fingrarna mot bordskanten, eller att du vippar av och an när du sitter på en stol? Du känner dig rastlös och orolig, och det tyder på att du har hög grundspänning.
Andra mindre tecken kan också vara att ditt hår verkar matt och livlöst, att din hud antar en gråaktig ton, eller att du har dålig andedräkt. Dessa är dock som sagt mindre tecken på att man är stressad, men varningen bör tas på allvar, för sedan blir det värre.

Det kan vanligtvis handla om att man andas ytligt och hastigt. Magproblem och Matrubbningar förekommer också, liksom spänningar i kroppen och sömnrubbningar.
Efter detta blir det bara värre och du kan få allvarliga problem med hjärt- och kärlsjukdomar, eller så kan latenta sjukdomar bryta ut. Det finns också risk för att ditt sexliv stannar av.

Några av de sist nämnda är allvarliga åkommor som alla är biverkningar av stress,
Sjukdomarna uppkommer vanligtvis efter en längre tids stressande, då kroppen inte får en chans att återhämta sig. Kopplingen mellan stress och sjukdomar tros ligga i att känslorna inverkar på hormonsystemet. Stress skapar negativa känslor i kroppen, vilket vidare, via olika hormon, påverkar kroppens biologiska förlopp.

Stress märks inte bara i kroppen, utan det återspeglas också i vårt beteendemönster och det kan hända att känslorna spelar oss ett spratt.
Det syns på beteendet genom att vi totalt sett får ett mer ”stressat” beteende. Vi skyndar oss fram, äter fort, eller kanske hoppar över maten helt. Vi försöker vinna tid genom att hoppa över saker som vi för stunden anser vara mindre viktiga.
Fel och misstag tros hänga ihop med stress. Vi försöker göra allt fortast möjligt, men ofta blir det fel. Detta beteendet tar vi oss an för att vi tror att vi spar tid, men i själva verket förlorar vi tid på alla misstag vi måste rätta till.
En annan effekt av stress är att vi kan känna beslutsångest. Vi är för stressade för att i lugn och ro tänka ut det bästa beslutet, och det kan sluta med att inget blir gjort istället.
Känslorna kan också svalla över i samband med stress. En vanlig effekt av stress, som många också erkänner sig vara, är lättirriterade eller arga. Man kanske tar ut sin stress i form av ilska på saker, djur eller oskyldiga människor i sin omgivning.
Om man känner att ingenting känns roligt är det troligtvis för att man är stressad. Man känner uppgivenhet, och istället tar tröttheten över.
Stress kan också utmynna i att man inte orkar känna några känslor, eller att man inte orkar känna medkänsla inför människorna runt omkring. Man tycker att det är för mycket, man orkar inte med att känna någonting längre.
Till sist kan också stressen påverka vårt sociala liv. Man undviker att träffa vänner och man undviker att ha någon fritid över huvudtaget, därför att man känner sig för stressad. Vi tycker att vi inte hinner med något annat än det som tar tid, dvs. arbetsuppgifter och dylikt. Men genom att undvika avkoppling och ledig tid, förhindrar vi också kroppen att återhämta sig.


Sammanfattning och slutsats

Jag har skrivit en rapport om stress, med allt vad det innebär. Innan jag började med denna, hade jag ställt mig fyra frågor som jag ville ha svar på.
I och med denna rapport tycker jag mig ha lyckats bra med att besvara mina frågor och jag är nöjd med svaren.
Här följer i korta drag, det jag tycker är det viktigaste från min rapport:

Stress och jäkt är inte samma sak.

Stress är ursprungligen en varningssignal för att vi hotas av något.

När man är stressad producerar och aktiverar kroppen stresshormoner.

Nödvändiga funktioner förstärks, andra försvagas.

När positiv stress upplevs, är mina egna och omgivningens krav likvärdiga.

Negativ stress innebär att omgivningens krav i jämförelse med mina egna, inte överensstämmer.

Stora förändringar, olika sorters känslor, eller tvång och krav är vanliga stressutlösare.

Stress påverkar oss både kroppsligt, känslomässigt och socialt.

För mycket stress är väldigt farligt.


Efter att ha studerat ämnet under en längre tid, tycker jag att det är väldigt konstigt att vi låter stressen ta överhanden så som vi gör, så att det blir en fara för vår egen hälsa.
Men vi lever i ett väldigt stressigt samhälle, och det smärtar att säga att stressen knappast kommer att minska. Det är svårt att göra något åt, eftersom alla har fullt upp med sitt. Alla är stressade!
Kraven på oss är höga och jag tror att människans största rädsla är att misslyckas. Speciellt att svika förhoppningar tror jag att vi har svårt för. Och i slutändan är det ändå inte omgivningens krav som är värst, utan det är de krav jag har på mig själv och är den stora boven.
Hur vore det då om alla släppte alla krav, på både en själv och sin omgivning? Skulle all stress försvinna då?
Det har jag inget bra svar på, men jag har dock svårt att tro att alla helt plötsligt skulle frige kraven och istället bara leva livet.
Detta kan kanske vara ett uppslag till vidare fo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Stress

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-26

    Jättebra arbete. Du har fått m

  • Inactive member 2008-03-19

    Bra skrivet, men du har inte s

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-23]   Stress
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3717 [2020-04-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×