Pedagogiskt ledarskap i förskolan - i en integrerad organisation

4674 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Sen skolans decentralisering då man har övergått från detaljstyrning till målstyrning, har också i många fall förskola och skola integrerats i en och samma organisation. Det innebär att rektor som chef därmed också är pedagogisk ledare för förskoleverksamheten. Då jag utgått från ett socialpsykologiskt perspektiv med en livsvärldsansats som grund innebär det att det är upplevelserna kring det pedagogiska ledarskap som bedrivs i relation till personalen på förskolorna som undersökningen fokuserat vid. Syftet med den här undersökningen har således varit att ta reda på; Hur rektor fungerar som pedagogisk ledare för de anställda inom förskolan. Men också att sträva efter en förståelse varför så är fallet. Ur syftet har det också uppkommit ett par delsyfte, dessutom har en del andra aspekter fungerat som utgångsläge vid tolkningen för att nå en djupare förståelse för fenomenet. Metod: Empirin har utförts i tre olika organisationer, vilka har valts utifrån; rektorernas bakgrund och att organisationerna är relativt lika storleksmässigt. Då jag varit ute efter informanternas upplevelser och deras förväntningar har en kvalitativ metod varit en förutsättning. För mig föreföll därför intervjun vara den metod som passade bäst, vilket ledde till att samtliga tolv informanter intervjuades utifrån olika intervjuguider. Samtliga intervjuer har bandats och därefter har en utskrift gjorts. Hermeneutiken, som är en tolkningslära, har fungerat som bearbetningsmetod genom att jag tolkat intervjusvaren. Jag har då först utgått ifrån intervjutexten som helhet och därefter sett på olika delar i texten. Resultaten som framträder visar att det pedagogiska ledarskap som idag bedrivs mot förskolan upplevs väldigt olika i olika organisationer. Däremot har man ganska lika förväntningar på vad det pedagogiska ledarskapet tordes innebära. Personalens förväntningar ligger framförallt på ett socialpsykologiskt plan, där man önskar en ledare som stöttar, ger uppmuntran och inspirerar en i det dagliga arbetet. Rektorernas syn på sin roll ser också ganska lika ut, då samtliga menar att de framförallt bör förändra och utveckla verksamheten. Det förefaller dock vara en omöjlighet att förändra och utveckla verksamheten om det inte skapats ett förtroende hos personalen, eftersom det inte går att förändra utan deras medverkan. Hur man uppfattar rektors personliga egenskaper verkar spela större roll, för vilket förtroende man har för rektor, än vilken rektors bakgrund är. Hur organisationen är uppbyggd kan också ha en viss inverkan på hur man uppfattar det pedagogiska ledarskapet. Resultaten visar på att personalen är positiva till att delges andr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Pedagogiskt ledarskap i förskolan - i en integrerad organisation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-12-13

    Länken till hela uppsatsen fungerar inte...ytterst besviken.

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Pedagogiskt ledarskap i förskolan - i en integrerad organisation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=35073 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×