Integration genom event - America´s Cup:s förankring i Malmö

1198 visningar
uppladdat: 2006-01-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsens titel: Integration genom event ?? America??s Cup:s förankring i Malmö Seminariedatum: 13 januari, 2006 Ã?mne/kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng Författare: Lisa Kopp, Maria Leifland, Ann Lilja Handledare: Erling Green, Christer Kedström Fem nyckelord: America??s Cup, event, integration, Malmö, stadsmarknadsföring Syfte: Syftet med uppsatsen är att presentera en ansats till en ny metodik för att marknads¬föra Malmö stad där event utnyttjas för att öka integrationen: ?event med samhällssyfte?. Vi använder eventet America??s Cup som fallstudie för att identifiera hur event bedrivs idag och vilka behov år modell bör tillfredställa. Metod: Vi har använt oss av både en kvalitativ metod bestående av djupintervjuer med eventets nyckelpersoner och en kvantitativ metod som utgörs av en enkätundersökning bland befolkningen i tå stadsdelar. år ansats är abduktiv, eftersom vi tar avstamp i etablerade teorier och avslutningsvis konstrueras en egen teoretisk modell byggd på åra erfarenheter från undersökningen. Teoretiska perspektiv: Teorierna som används är sorterade under tre övergripande teman som benämns Stadsmarknadsföring och organisation, Integration och Marknadskom¬munikation. Med utgångspunkt i dessa undersöker vi hur event och integration bäst kan kom¬bineras. Empiri: Aktörer som var inblandade i America??s Cup insåg inte att event och integration går att kombinera. Resultatet från de kvantitativa intervjuerna visar att medvetenheten om eventet var mycket högre i Limhamn än Rosengård. Resultat: För att marknadsföringen av en stad ska få en stark genomslagskraft bör kom¬mun, näringsliv, befolknin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Integration genom event - America´s Cup:s förankring i Malmö

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-13]   Integration genom event - America´s Cup:s förankring i Malmö
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=34804 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×