Att stödja familjer med minderåriga barn när en förälder är svårt sjuk eller döende - vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter. = Supporting families with under-age children when a parent is seriously ill or dying – care personnel’s experiences.

1348 visningar
uppladdat: 2004-12-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vårdpersonal känner ofta stor rädsla att gå in i vårdsituationer med en döende förälder. Tidiga stödinsatser har visat sig vara av värde för barns krisbearbetning och accepterande i dessa vårdsituationer. Vården är vanligen inte anpassad för att barnen ska involveras och många föräldrar upplever det svårt att förmedla information om sjukdom och förväntad död till sina barn. Syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter av att stödja familjer med minderåriga barn när en förälder är svårt sjuk eller döende. I form av tre fokusgruppsintervjuer intervjuades 10 personer med olika vårdyrkesbakgrund. I analysen bildades fyra huvudteman; Osäker ansvarsfördelning, Stärka familjen, Vårdpersonalens egen utveckling och kunskap och Vårdpersonalens arbetsbelastning och förmåga att prioritera arbetsuppgifter. Arbetsfördelningen var osäker eftersom personalen inte visste vad som förväntades av dem och vem som skulle göra vad. De upplevde sig ha bristande kunskap om barns behov och deras reaktioner i kris. Familjen behövde stöd av vårdpersonalen så att de i sin tur kunde stödja sina barn på ett adekvat sätt. Vårdpersonalen efterlyste stöd och riktlinjer för att på ett adekvat sätt kunna stödja hela familjen men även handledning för att minska sin osäkerhet i dessa vårdsituationer. Personalen kände sig stressad och upplevde otillräcklighet över att ta tid från sina ordinarie arbetsuppgifter. Handledning, reflektion och ökad kunskap är tillsammans viktiga delar för att minska personalens rädsla och öka deras förmåga att ta hans om barnen till svårt sjuka och döende föräldrar. Care personnel often feel great fear about entering into care situations with a dying parent. Early support measures have proven to be of value for children’s crisis handling and acceptance in these situations. Care is not usually adjusted to involving children, and many parents find it difficult to pass on information about illness and expected death to their children. The aim of the study was to investigate care personnel’s experiences of supporting families with under-age children when a parent is seriously ill or dying. Ten persons with different professional backgrounds in care were interviewed in the form of three focus group interviews. The analysis revealed four main themes: Uncertain division of responsibility, Strengthening the family, Care personnel’s own development and knowledge, and Care personnel’s work load and ability to prioritize tasks. The division of labour was uncertain because the staff did not know what was expected of them and who was supposed to do what. They felt that they had insufficient knowledge about children’s needs and their reactions in crisis. The family needed support from care personnel so that they in turn could support their children adequately. The care personnel called for support and guidelines so that they could give adequate support to the whole family, and also guidance in order to reduce ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att stödja familjer med minderåriga barn när en förälder är svårt sjuk eller döende - vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter. = Supporting families with under-age children when a parent is seriously ill or dying – care personnel’s experiences.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-12-01]   Att stödja familjer med minderåriga barn när en förälder är svårt sjuk eller döende - vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter. = Supporting families with under-age children when a parent is seriously ill or dying – care personnel’s experiences.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=34414 [2021-05-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×