Skolans värdegrund : -en studie om lärares förutsättningar att förankra värdegrunden i praktiken

1722 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den här c-uppsatsen tar upp ämnet värdegrund i skolan vilket utgör det inledande kapitlet iskolans läroplan, Lpo 94. Vi genomför en studie om lärares förutsättningar att förankravärdegrunden i praktiken. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar för lärarensom finns formulerade och konkretiserade i skolors lokala arbetsplaner, att bland annat genomsamtal och dialog, kunna förankra värdegrunden i den dagliga verksamheten. Vårforskningsfråga är; hur formulerar och konkretiserar skolor i de lokala arbetsplanerna sin vägtill att förankra värdegrunden i den dagliga verksamheten. I bakgrunden redogör vi för vadskolans styrdokument uttrycker samt aktuell forskning i ämnet. För att uppnå vårt syfte och fåsvar på vår forskningsfråga har vi genomfört en studie av ett antal skolors lokala arbetsplaner.Vi har använt oss de dokument som behandlar skolans värdegrund. Vårt metodval ärtextanalys. Resultatet av textanalysen redovisas var skola för sig och därefter följer en analysdär vi sammanställer och tolkar resultatet. Vi har kommit fram till att en lärare bör ha enaktuell och levande värdegrund att arbeta efter och som är väl förankrad via samtal och dialoghos alla inblandade i verksamheten, för att ha bra förutsättningar att kunna förankravärdegrunden i den dagliga verksamheten. Vi har även konstaterat att en konkret formuleradlokal arbetsplan med värdegrundsord/begrepp som har getts en tydlig innebörd för allainblandade, ger bra förutsättningar för läraren att kunna förankra värdegrunden i praktiken. Idiskussionen förs ett resonemang om resultatet kopplat till övriga delar i uppsatsen. Vårtresonemang går bland annat ut på om värdeg...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Skolans värdegrund : -en studie om lärares förutsättningar att förankra värdegrunden i praktiken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Skolans värdegrund : -en studie om lärares förutsättningar att förankra värdegrunden i praktiken
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31467 [2020-07-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×