Erkännande i grundskolan : en studie om hur grundskolan arbetar för den enskilde eleven

1179 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vilken syn har man i grundskolan, på individen och individens utveckling? Befrämjar grundskolan eller klarar den av ett erkännande av individen? Vad krävs för att i grundskolan skapa en miljö av erkännande? Vilken möjlighet har individen idag att utvecklas individuellt i den svenska grundskolan på högstadienivå? Dessa frågor har jag med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt föresatt mig studera närmare. Den teoretiska ansatsen i uppsatsen är dels Charles Taylors teori om vikten av erkännande, men också Axel Honneths vidareutveckling av diskussionen runt erkännande. Jag kommer också att ge en kortare introduktion till symbolisk interaktionism och koppla detta till det empiriska materialet. Studiens empiriska material baseras på ett antal semistrukturerade djupintervjuer med lärare på två skolor och gruppintervjuer med elever. På den ena skolan har jag intervjuat "vanliga" lärare, och på den andra har fokus legat på ett läxhjälpsprojekt och intervjuerna här har genomförts med personen som leder projektet och hans elever. Studiens empiriska material visar att bland de lärare jag intervjuat anser man inte skolan ha särskilt stor roll i elevernas identitetsutveckling, medan man inom läxhjälpsprojektet anser skolan ha en stor roll i elevernas identitetsutveckling. Studien visar också, till teoriernas fördel, att erkännande är viktigt för att uppnå goda resultat. I min studie har några specifika beröringspunkter framkommit, vilka måste anses viktiga för att kunna skapa en miljö av erkä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Erkännande i grundskolan : en studie om hur grundskolan arbetar för den enskilde eleven

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Erkännande i grundskolan : en studie om hur grundskolan arbetar för den enskilde eleven
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=31420 [2019-10-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×