Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne

1491 visningar
uppladdat: 2006-05-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Titel: Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne Författare: Viktor Josefsson, Erik Malmqvist, Oscar Pettersson Handledare: Göran Alsén, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Per Odenrick, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Problemdiskussion: Vid nästan alla uppköp och fusioner talas det om olika organisationskulturer och därmed finns risken för kulturkrockar vilket förklaras som orsaken till många av de konflikter som integration mellan företag medför. För att undersöka vilka möjligheter och anledningar som finns till att förändra organisationskulturen menar en del kulturforskare att det bästa sättet är att utgå från en djup förståelse av organisationens själ. E.ON Värme Sveriges ledning känner i dagsläget att de inte har tillräcklig kunskap om deras organisationskultur. E.ON Värme Sverige är därför intresserade av att kartlägga nuläget för deras organisation, gällande de värderingar och beteenden som E.ON-koncernen tagit fram. Syfte: Syftet med arbetet är att kartlägga organisationskulturen på E.ON Värme Sverige utifrån de uttalade värderingar och beteenden som E.ON-koncernen arbetat fram (se bilaga 1). Med utgångspunkt från resultatet av kartläggningen kommer även eventuella förändringsförslag att presenteras. Metod: I detta kapitel ges en beskrivning om hur författarna har gått tillväga för att uppnå sitt syfte. De presenterar vilken metod de har använt sig av och motiverar också varför de har valt dessa. Författarna anser att det är viktigt för läsaren att förstå deras tillvägagångssätt för att få en bra förståelse för deras analys och slutsatser. Slutsatser: Efter att ha analyserat de olika värderingar och beteenden som förekommer på E.ON Värme Sverige har ett mönster kunnat urskiljas i organisationskulturen. I detta mönster har vi identifierat tre huvudområden som brister i E.ON Värme Sveriges organisationskultur. 1. Delaktighet 2. Förståelse 3. Reflektion Bristande delaktighet i organisationen leder till att det inte finns förståelse för organisationens handlande. Eftersom inte förståelsen finns kan medarbetarna inte heller reflektera över de aktiviteter som genomförs. Eftersom det förekommer skillnader mellan småskalig och storskalig verksamhe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-17]   Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30150 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×