Förbelastning av torv med överlast

1592 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Torv är en jordart som ur geoteknisk synpunkt är besvärlig att grundlägga konstruktioner på. I Sverige har industrialiseringen gett ökade krav på allt snabbare transporter. Detta i förlängningen har medfört nydragning av vägar och järnvägar till att gå raka vägen över marker med dålig bärighet. Detta har medfört en utveckling av tekniska lösningar för att klara de krav i bärighet som funnits. Väg 1082, Björna ? Långviksmon går i sin sträckning genom tre stycken torvmyrar. Med tiden har allt större problem uppstått med avvattning och bärighet. Vägverket beslutade sig att förstärka vägen för att på så sätt klara sig från dessa problem. Efter analys av geotekniska undersökningar i vägsträckningen beslöts att sträckningarna över myrmarker skulle förstärkas genom utskiftning och förbelastning. I denna rapport presenteras resultat från fält- respektive laboratorieundersökningar på två sträckor av väg 1082. Dessa utfördes 18 månader efter färdigställt utförande. De två avsnittena går genom torvmossar och har förstärkts genom förbelastning. Utförda undersökningar innefattar avvägning, slangsättningsmätning, skruvprovtagning och bestämning av vattenkvot på upptagna torvprover. Resultatet från vattenkvotsundersökningen har analyserats mot geotekniska undersökningar utförda före åtgärd. Analysen visar en vattenkvotssänkning vilket innebär att torven har konsoliderat och bärigheten har ökat. Slangsättningsmätning utfördes kontinuerligt under produktionsfasen och resultatet från mätningar efter avlastning visar att sättningen har avtagit där avlastning har skett. Analys av sättningen över tiden visar att sättningen har avtagit men ej planat ut. Sättningsförloppet har således ej avslutats. Avvägning av vägens profil visar att den 18månader efterfärdigställt utförande låg högre än projekterad profilnivå. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förbelastning av torv med överlast

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Förbelastning av torv med överlast
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29747 [2019-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×