BALANSEN PÅ LÅTSAS,HUR FUNGERAR BALANSERAD STYRNING I GÖTEBORGS STAD

1598 visningar
uppladdat: 2007-06-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Föreliggande uppsats har utförts under våren 2007 och utgör examensarbete på magister programmet i socialt arbete. Vi som skrivit den är båda verksamma som enhetschefer inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Syftet med arbetet är att beskriva hur 1:a linjeschefer i äldreomsorgen inom Göteborgs Stad upplever sitt arbete med Balansen. Vi har studerat hur styrningen med Balansen fungerar i det dagliga arbetet. Vidare har vi undersökt hur implementeringen av styrkortet har gått till. Ett ytterligare syfte har varit att analysera om det är möjligt att arbeta med Balansen som styrmodell i en klassisk byråkratisk organisation med traditionell ekonomistyrning. Metoden vi använt är kvalitativ och vi har gjort ett strategiskt urval där vi fördelat respondenterna över staden. Den empiriska studien utgörs av det material som framkommit vid intervjuer med respondenter vilka arbetar som 1:a linjenchefer inom äldreomsorgen. Teorier med anknytning till uppsatsens huvudområden balanserat styrkort och implementering har använts. Därutöver har även teorier som berör lärande organisation och byråkratisk organisation tillämpats. Vår slutsats i studien är att 1:a linjecheferna i Göteborgs Stad inte upplever arbetet med Balansen som en del av det vardagliga arbetet. Balansen för 1:a linjecheferna är NMI och NKI och utgör det enda man i huvudsaklig mening arbetar med och då begränsat till några enstaka tillfällen per år. Av den avdelningen har 1:a linjecheferna svårt att se balansen som en konkret styrmodell där verksamhetens olika delar balanseras till en helhet. Detta har medfört att 1:a linjens chefer betraktar Balansen enbart som ett mätinstrument som endast avspeglar ögonblicksbilden vid mätningstillfället. Då ingen av 1:a linjecheferna kan beskriva verksamhetens vision, beskriva styrkortets perspektiv eller koppla strategierna till visionen kan man ifrågasätta meningsfullheten med instrumentet. 1:a linjecheferna arbetar med Balansen för att det är tillsagt av ledningen som inte själva uppfattar Balansen som styrfilosofi. Enligt styrkortsfilosofin kan visionen betraktas som grunden för styrkortsarbetet då strategierna i de olika perspektiven kopplas till den. Är man inte klar vad verksamheten ska uppnå vet man ju inte vilka strategier det behövs. Vi ser i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: BALANSEN PÅ LÅTSAS,HUR FUNGERAR BALANSERAD STYRNING I GÖTEBORGS STAD

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-26]   BALANSEN PÅ LÅTSAS,HUR FUNGERAR BALANSERAD STYRNING I GÖTEBORGS STAD
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=28807 [2018-12-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×