Vad får dig att trivas på jobbet? : En studie om arbetstillfredsställelse bland byggnadsarbetare i Umeå

1874 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under hösten 2006 var det tydligt att byggbranschen i Norrland, och i synnerhet Västerbotten, gått in i en högkonjunktur. Även om högkonjunkturen skapar möjligheter att expandera genom nyanställningar ser byggföretagen bristen på arbetskraft som ett hinder för detta. Det faktum att arbetstagare dessutom är mer benägna att byta arbetsgivare under högkonjunkturer innebär att det är av vikt att byggnadsarbetarna trivs med sitt arbete för att företagen ska öka chanserna att hålla kvar sin personal och inte förlora dem till andra arbetsgivare.Studiens huvudsyfte har varit att utröna vilka faktorer som enligt byggnadsarbetare är de främsta källorna till arbetstillfredsställelse och utifrån arbetarnas uppfattning om dessa faktorer i sin nuvarande arbetssituation, skapa insikt i områden där byggföretagen kan göra insatser för att öka möjligheterna att hålla kvar sin personal. Då ett flertal olika yrkesområden finns representerade bland byggföretagen har vi även haft som målsättning att utreda om yrkesområdestillhörigheten har betydelse för byggnadsarbetarnas uppfattning om faktorerna. Eftersom det har påvisats att åsikterna om vad som skapar arbetstillfredsställelse kan bero på anställningstid, har vi dessutom velat utreda vilken betydelse antalet anställningsår har för byggnadsarbetarnas värdering av olika faktorer.Grunden till studien ligger i teorier och tidigare forskning som framhållit olika faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelsen. Hackman och Oldhams teori handlar om den inverkan olika aspekter av ett arbetes karaktär har. Herzberg, Mausner och Snyderman framhåller att olika delar av arbetet, exempelvis lön och befordran, har varierande inverkan på arbetstillfredsställelsen. I vetenskapliga artiklar har vi även funnit belägg för relevanta aspekter såsom feedback samt relationer till arbetskollegor och arbetsledare. Undersökningen har avgränsats till Umeå och har genomförts med en kvantitativ metod. Datainsamlingen har skett genom enkäter till respondenterna.Studien visade att det som byggnadsarbetarna ser som mest viktigt för att känna arbetstillfredsställelse är att de har goda relationer till arbetskamraterna, variation i arbetsuppgifterna, frihet och självständighet i arbetet samt en kompetent och rättvis arbetsledare. De olika yrkesgrupperna i studien skilde sig åt endast i ett fåtal avseenden i värderingen av de olika faktorerna. I relation till antalet anställningsår i yrket syntes tendenser till att respons från arbetskamrater har större betydelse för arbetstillfredsställelsen under de första två åren än det har senare under en anställning. Att ha utmanande arbetsuppgifter är viktigare för dem som arbetat i mer än fem år. De områden där det visade sig att byggn...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad får dig att trivas på jobbet? : En studie om arbetstillfredsställelse bland byggnadsarbetare i Umeå

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Vad får dig att trivas på jobbet? : En studie om arbetstillfredsställelse bland byggnadsarbetare i Umeå
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=28762 [2019-01-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×