Norge

25 röster
34579 visningar
uppladdat: 2004-03-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
De nordiska länderna Sverige,Danmark,Finland,Island och Norge har en sammanlagd befolkning på c:a 24 milj människor.
Det är ungefär 0.5% av hela jordens befolkning. Ländernas yta är c:a 1.26 milj km2 och är ungefär 0.8 av jordens landyta.

Den norra tempererade klimatzonen är den zon som Norden ligger i. Där är det stora skillnader mellan årstiderna. Norden domineras av västvindarna Dessa värms upp av Golfströmens varma vatten och förs in över landmassan. Norden har, till skillnad från andra områden på samma breddgrad, ett milt klimat p.g.a. det. De varma vindarna är också till stor del orsaken till Nordens nederbörd. Den stad det regnar mest i är Bergen, där det faller mer än 2000mm regn varje år. Den faller mindre regn ju länre öster ut man kommer.

Norden har två olika klimattyper; kustklimat och fastlandsklimat. Kustklimatet, som p.g.a. Atlantens närhet finns i västra Norge, sydvästra Sverige, i hela Danmark och på hela Island, innebär milda vintrar och svala somrar. Fastlandsklimatet som finns i Nordens övriga delar, innebär däremot kalla vintrar och varma sommrar. Av det kyliga klimatet som finns på stora ytor som man inte har kunnat utnyttjat, sådana är fjäll,myrar även överskott av skog som gör att det bor så få människor i Norden.

Fördjupning: Norge

Statsskick: monarki
Yta: 323 878 km2
Huvudstad: Oslo (502 800 inv i hela kommunen 1999)
Högsta berg: Galdhöpiggen (2 469 m), Glittertind (2 452 m, bergstoppens glaciär ej inräknad)
Längsta flod: Glomma (598 km)
Längsta fjord: Sognefjorden (204 km)
Största sjö: Mjösa (368 km2)
Invånarantal: 4,4 miljoner (1999)
Invånare/km2: 13
Naturlig befolkningstillväxt: 0,3 % (1997)
Läs- och skrivkunnighet: 100 %
Folkgrupper: norrmän 96%, ca 45 000 samer, 12 000 finnar
Språk: norska (bokmål och nynorsk)
Religion: evangelisk luthersk kristendom
BNP/invånare: 33 822 US dollar (1999)
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk, skog och fiske 2 %, industri och byggnadsverksamhet 39 %, service och övrigt 59 % (beräkning 1999)
Naturtillgångar: olja, gas, vattenkraft, skog, malmer
Viktigaste exportvaror: olja och oljeprodukter, gas, fisk, maskiner, aluminium, kemiska produkter
Valuta: 1 norsk krone = 100 öre = 1,03 SEK (aug 2000)
Medlemskap i internationella organisationer: Euraoprådet, EFTA, FN, NATO, Nordiska rådet, OECD, OSSE, WTO, Barentsrådet, Östersjörådet m fl


Norge är bergigt med blomstrande dalar. Det består av stora bergsplatåer och en kustlinje som bryts av djupa fjordar med otaliga utspridda öar. Den största bergsplatån, Hardangervidda, ligger på 1000 meters höjd över havet i den södra delen av Norge. Lite mer än 20 procent av Norge täcks av skog. Djupa gran- och tallskogar dominerar de breda glaciärdalarna. I dessa skogar är marken täckt med vitmossor och ljung. Ett rikt urval av lövträd – i synnerhet björk, ask, lind och asp – växer till och med på de branta bergssluttningarna. Dessa branta bergssluttningar gör jordbruk med modern utrustning näst intill omöjligt eller, i bästa fall, mycket svårt. Endast omkring 3 procent av landet är odlingsbart. De större jordbruksområdena finns huvudsakligen i Osloområdet och öster och söder om Trondheim. Norge är beläget vid Atlanten och Norra Ishavet i Nordvästeuropa. De största delarna av Norge utgörs av skandinaviska fjällkedjan samt stora höjdplatåer. Det finns många höga berg och i Jotunheimen där de högsta är belägna finns mer än 100 toppar med en höjd över 2000 m.

Annars består huvuddelen av landet av ödemark och fjäll, knappt en fjärdedel är skogsbevuxet. Den uppodlade biten är inte heller speciellt stor bara 3% av hela landsarealen.
Norge är ett långsmalt land med en 265 mil lång västkust mot Atlanten och Norra Ishavet. Den långa kusten är sönderskuren av ett stort antal fjordar som omges av vackra fjäll och höga berg. Norge är ett högt beläget land med en medelhöjd på 500 m över havet och 15% av ytan på en höjd högre än 975 m över havet.

Högsta berget heter Galdöpiggen med en höjd på 2469 m över havet och längsta fjorden är Sognefjorden med sina 204 km. Största sjön är Mjösa vars area är 368 km2 och längsta floden Glomma är 598 km lång. Största staden är Oslo (473 300 inv) följt av Bergen (218 000 inv), Trondheim (141 000 inv) och Stavanger (102 000 inv).

Norge är ett vackert land med en härlig kust där de ingående fjordarnas sidor består av mäktigt höga, nästan lodrät vinklade berg ofta prydda med skummande vattenfall. Jag skulle vilja påstå att landet har Nordens vackraste natur med sina djupa dalar, höga berg och underbara fjordar.
Rent geografiskt indelas Norge i fem regioner kallade: Östlandet, Sörlandet, Vestlandet, Tröndelag och Nordnorge. I Sörlandet och Tröndelag kring Trondheimsfjorden finns låglandsområden, medan Vestlandet till stor del täcks av jöklar och glaciärer. I Nordnorge hittar man högplatån Finnmarks-vid-a och i Östlandet erbjuds långa dalgångar i syd och sydöstlig riktning med namn som Gudbrandsdalen.

Norge har även en del tillhörande öar och ögrupper där den största är Svalbard i Norra Ishavet med sina 62 700 km2. Detta mest p.g.a. det artiska klimat som råder på den nordliga ögruppen. Andra viktiga öar/ögrupper är John Mayen 380 km2 i norra Atlanten, Peter I:s ö 249 km2 i södra Stilla havet och Bouvetön 58 km2 i södra Atlanten.
I Norden finns både bergarter som hör till de äldsta på och sådana som är mycket unga. Urbergarterna är c:a 2 milj år.

Vulknaiska lavor är en eller ett par milj år. I Norden är dom vanligaste urbergarten gnejs och granit.
I granit ligger mineralerna som prickar och i gnejs ordnat i band.
Norge är ett väldigt rikt land på naturtillgångar, dels deras fiske som är en stor export och deras olja i de nordiska oljeplattformarna, Naturgas,Kol,Malm och det förekommer också ett realtivt litet skogsbruk.

Naturgasen andväds för mest för elproduktion i gaskraftverk. Den skulle även kunna andvändas som fordonsbränsle,men än så länge bara inom industrin.
Kol är ett fossilt ämne som liksom oljan och naturgasen är mycket gammalt. Det yngsta kolet kallas brunkol och det äldsta antracit.
Kol kan andvändas både som bränsle för husuppvärmning och inom industrin för att omvandla malm till metal.
Förutsättningarna för jordbruket i Norge är begränsat, främst p.g.a. den kuperade typografin och klimatet.

Jordbruket har alltså en ganska liten betydelse i Norge, men jordbruket existerar och återfinns mestadels i sydöstra Norge. Störst är den animaliska produktionen av mjölk, kött och fläsk som bidrar med drygt 2/3 av jordbrukets totala produktionsvärde. Men det odlas också och då främst korn, havre, hö och potatis samt grönsaker, bär och frukt.
Jordbruket i Norge har på senare tid genomgått en rationalisering och gårdarna har minskat p.g.a. den framgångsrika industrins framfart. Men jordbruket i Norge behövs speciellt för att behålla sysselsättningen i småbygder. Men i jämförelse med Sverige är fortfarande Norge ett småbrukarland.

Norge är en av världens ledande fiskenationer.
De flesta fiskare är bosatta längs kusten i norr och en mindre skara fiskar i väster. I de små kustområdena där fiskarna håller till är fisket basen till all sysselsättning. Måna jobb skapas nämligen kring fisket och då främst inom frys och konserveringsindustrin.
Den fisk som fångas mest är: lodda, sill, torsk, makrill, gråsej och kumle. Medan den fisk som betyder mest ekonomiskt är torsk, nordhavsräka och gråsej. Av den totala fångstmängden används drygt 50% till framställning av fiskmjöl, fiskolja och djurfoder medan 15% av den går till färsk respektive fryst fisk.

På senare tid har man även börjat odla fisk i Norge och då arter som regnbågsforell och lax.
Exporten av fisk från Norge är stor, omkring 90% av fångsterna från havet och odlingarna exporteras.
Produktionen av olja och naturgas utvecklats explosionsartat och hundratals miljarder har pumpats in i den relativt nya norska storindustrin. Stora permanenta oljeborrtorn har byggts till havs och pengar har lagts till sökande efter mer.

Oljeindustrin har gett många arbeten till norrmännen och mycket pengar till norska staten i form av avgifter och skatter från oljebolagen. Pengarna från oljeexporten har betytt enormt mycket för Norges senaste ekonomiska utveckling. Staten har haft stor kontroll i industrin så att pengarna kunnat stanna i landet. Pengarna har bland annat ökat levnadsstandarden i landet, som idag är nordens högsta. Men det här har staten fått stor kritik för av många som menat att pengarna borde och bör satsas på mer långsiktiga satsningar som utbildning och forskning.
Norges oljeexport är idag Europas största med 1,5% av världens kända oljereserver. Och visst behöver Norge sin olja och naturgas som gett många nya arbeten och enorma pengar.
Norsk olje och naturgasindustri bedrivs i Nordsjön och själva centrum är staden Stavanger på västkusten.

Förutom den framgångsrika olje/naturgasindustrin och fiskeindustrin så bedrivs även annan industri i Norge.
En del skogsindustri bedrivs i landet med ett antal fabriker främst i Östlandet. Det största företaget heter Norske Skogsindustrier A/S. Men denna industri är liten i Norge och ger inte så många arbeten.
Den energikrävande industrin är däremot stor p.g.a. Norges stora tillgång på energi, genom vattenkraften.

Faktum är att Norges energi nästan bara är vattenkraft med 99% ,men också vindraft 0.01% samt värmekraft 0.5%
Hit hör den elektrometallurgiska industrin som producerar aluminium, järn och stål samt den elektrokemiska som tillverkar konstgödsel. Till de mer framgångsrika industrierna hör verkstadsindustrin som tillverkar elektriska och elektrotekniska produkter såsom telekommunikationsutrustning, navigationsutrustning, generatorer, vitvaror och transformatorer.
Även andra industrier förekommer som varvsindustri och transportmedelsindustri men i mindre skala.

Norge har en stor exportmarknad med höga inkomster främst inom olja och naturgas.
Den norska importen har Sverige som största leverantörsland. Grannlandet står för drygt 15% av den norska importen och på andra plats kommer Tyskland följt av Storbritannien som trea.
Norrmännen är de som har världens största elenergiförbrukning per person.
Förutom oljan och naturgasen så finns inte mycket mineral. Inom gruvindustrin är järnmalmen viktigast men man utvinner också koppar, zink, bly och svavelkis.
Gruvindustrin är inte speciellt stor i Norge och har haft stora problem på senare tid. Detta beroende på kriser inom den internationella järn och stålmarknaden, men mycket skiftande världsmarknadspriser på andra metaller har också gjort sitt.
Men om man räknar oljan, naturgasen och vattenkraften så har Norge stora råvaru och energitillgångar.

En stor del av Nordens befolkning arbetar idag med tjänster av olika slag som kallas service.
Med service menas alla åtgärder som görs för att betjäna människor. Den största delen av det servicenäringar sköts inom den offentilge sektorn d.v.s av stat,kommun och landsting.
Kommunikation är ett viktigt inslag i service, det kan både betyda hur vi människor kommunicerar med varandra och hur vi färdas på olika sätt.

Ett gemensamt namn för kommunikation är Infrastruktur, i det begreppet ingår vägar,järnvägar,flygplatser,hamnar,telefoner,datorer och diverse annat.
Det norska landskapet med sina berg och dalar göre detv svårt för landtransporter. Vägnätet är inte lika utbyggt som i Sverige.
Det transporteras järnmalm från de svenska g...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Norge

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-05-19

  Detta hjälpte ju mig med läxan

 • Inactive member 2005-11-21

  Asbra! (vad mer ska jag säga?)

 • Inactive member 2006-04-25

  Ja håller me! Asbra, men kan d

 • Inactive member 2007-05-09

  Detta hjälpte mig med min redo

 • Inactive member 2007-06-05

  Det här var jääävligt bra! :D

 • Inactive member 2007-11-21

  tack så jättemycke, hjälpte me

 • Inactive member 2008-05-17

  Aldrig sett en värre uppsats..

Källhänvisning

Inactive member [2004-03-03]   Norge
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2860 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×